Onlad karga

Onlad saray karga

Mantultuloy ya Onapit ed si Jehova

Mantultuloy ya Onapit ed si Jehova

“Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.”—SANT. 4:8.

1, 2. (a) Anto ray masilib a “paraan” nen Satanas? (b) Antoy ontulong ed sikatayon onapit ed Dios?

PINALSA nen Jehova a Dios iray totoo ya walay pankaukolan dan onapit ed sikato. Balet, labay nen Satanas ya isipen tayo ya agtayo kaukolan si Jehova. Atan so katilaan ya uusaren nen Satanas manlapu la nen pinalikdo toy Eva diad hardin na Eden. (Gen. 3:4-6) Tan anggad natan, dakel ni napapalikdo to.

2 Maong labat ta agtayo bastabasta napatitan nen Satanas. “Aliwa itayon andian na pikakabat ed saray paraan to.” (2 Cor. 2:11) Susugsogan itayo nen Satanas a manggaway aliwa pian niyarawi itayod si Jehova. Balet singa naaral tayod imbeneg ya artikulo, sarag tayon piliey duga nipaakar ed propesyon, panagligliwa, tan relasyon ed pamilya. Diad sayan artikulo, naaralan tayo no panon a say dugan panmoria ed teknolohiya, bunigas, kuarta, tan panagpasirayew et ontulong ed sikatayon ‘onapit ed Dios.’—Sant. 4:8.

TEKNOLOHIYA

3. Iyilustra no panon a nausar so teknolohiya ed duga odino aliwan paraan.

3 Diad panaon tayo, lalon ondadakel so balon kompyuter tan arum ni ran gadyet. No dugay pangusar, baleg so nitulong na saratan. Balet no andi, isian itayo na saratan ed Ama tayon walad tawen. Singa bilang, sayay magasin ya babasaen mo et nisulat tan im-publish diad impangusar na kompyuter. Baleg met ya tulong so kompyuter ed panag-research tan komunikasyon, tan nayarin usaren ed makarepreskon panagligliwa. Balet posiblin naadik so sakey ed panagkompyuter. Aayaten na saray negosyante iray totoo ya kaukolan et walad sikaray sankabaloan ya gadyet. Walay sakey ya kalangweran a laki ya inlako toy sakey a kidney to ta agaylay pampirawat ton makasaliw na tablet computer. Talagan agmakabat ya desisyon!

4. Panon ya nilabanan na sakey a Kristiano so sobran panagkompyuter to?

 4 Mas alodloor ni no lapud satan et naderal so relasyon mod si Jehova. Oniay inkuan nen Jon, Kristianon 28 años to: “Antak pa may ibabaga na Biblia ya nepeg tayon ‘saliwen so panaon’ parad espiritual iran bengatla. * Balet no kompyuter lay tongtongan, kalaban koy sarilik.” Mabetbet ya napupuyat si Jon ed panag-Internet. “No kapigan naknaksawan ak la, diman met ngalngali agko napigilay man-chat o manbantay na antirikey a video ya no maminsan et pati saray mabanday la,” so kuan to. Pian nalabanan nen Jon iyan bisyo, in-set toy kompyuter to ya automatikon naerep no oras lay kakaugip.—Basaen so Efeso 5:15, 16.

Atateng, tulongan yo ray anak yon makabat ya usaren so teknolohiya

5, 6. (a) Antoy responsabilidad na atateng ed saray anak da? (b) Panon a naseguro na atateng a maabig so kalimog na anak da?

5 Atateng, agyo kaukolan ya kontroley amin ya gagawaen na anak yo, balet nepeg yon i-monitor so panagkompyuter da. Agyo ra aabuloyan ya manlukas na Web site ya imoral tan walay espiritismo to, manggalaw na bayolentin video games tan milimog ed saray mauges diad Internet, pian labat walay gawaen da tan agda kayo nadisturbo. Ta no ontan, ompan isipen dan, ‘Baliwala met labat ed si Tatay tan Nanay, kanian ayos labat seguro.’ Bilang ateng, pati saray tinedyer lan anak yo et responsabilidad yon protektaan ed saray bengatlan mangiyarawid sikara ed si Jehova. No saray ayayep et proprotektaan da ray anak da, di nagkalalo lad sikayo ran atateng!—Ikompara so Oseas 13:8.

6 Tulongan yo ray anak yon makapikaaro ed saray napanuliranan ya kalangweran tan maedad lan Kristiano. Tan agyo lilingwanan ya kaukolan day pilimog yo ed sikara! Kanian ipanaon yoy mielekan, migalaw, tan mikemey ed sikara. Diad ontan et “onapit kayo ed Dios” a saniiba. *

BUNIGAS

7. Akin ya labay tayon mansiansian maksil so laman tayo?

7 Panapanaon et kukumustaen tayoy nalilikna na arum. Lapud inyarawi di Adan tan Eva so sarili dad si Jehova, amin tayo et mansasakit. Atan so labay nen Satanas pian mas nairapan tayon manlingkor ed si Jehova. Tan no ompatey tayo, agti la makapanlingkor ed sikato. (Sal. 115:17) Kanian natural labat ya panggunaetan tayon pansiansiaen a maksil so laman tayo. * Tan nepeg ya iyansakit tayoy bunigas tan pankaabigan na agagi.

8, 9. (a) Panon tayon napaliisay alabas a panagpagad bunigas tayo? (b) Antoy pankaabigan na pansiansian magayaga?

8 Anggaman ontan, nepeg tayon paliisay  alabas a panagpagad bunigas tayo. Saray arum et masyadoy pangipapaseseg dad sakey a klase na panagdieta, panagtambal, odino produkto. Mas maseseg ni ra ingen ed saratan nen say diad pangipulong ed Panarian na Dios. Say abaloan da et talagan makakatulong irad arum. Balet agmatukoy ya iyopresi iratan diad aral, asemblea, tan kombension. Akin ey?

9 Mililimog itayod saray agagi pian pantongtongay espiritual iran bengatla tan naliknay gayaga ya papawalaen na masanton espirituy Dios. (Gal. 5:22) Say pangiyopresi na panagtambal odino produkto ed saratan ya pankanawnawa, anggano aliwan sikatayo so angigapoy tongtongan, et makaderal ed gagala na pantitipon tan makadismayad arum. (Roma 14:17) Agtayo nepeg ya idesisyonan so arum no antoy pilien dan panagtambal. Diad tua, anggapoy siopaman ya makatambal ed amin ya sakit. Anggan saray eksperton doktor et ontatatken, mansasakit, tan ompapatey met. Tan agnaparukey na alabas a panagpagad bunigas so bilay tayo. (Luc. 12:25) Imbes, ibabaga na Biblia ya “say magayaga a puso sikato so maong a tambal.”—Uli. 17:22.

10. (a) Parad si Jehova, anto ray mamaparakep ed sakey a too? (b) Kapigan itayo nawalaan na perpekton bunigas?

10 Tua, duga met labat ya agtayo paulyanan so itsura tayo. Balet agtayo kaukolan a pansagpotan ya ekalen so amin ya pakapatnagay itatatken. Nayarin pakanengnengan iratan ya say sakey et eksperiensyado, kagalgalang, tan maong so inkatoo to. Oniay ibabaga na Biblia: “Say ubanan ya ulo sikato so balanget na gayaga [no] naromog ed dalan na inkatunong.” (Uli. 16:31) Ontan so panmoria nen Jehova ed sikatayo, tan nepeg ya ontan met so panmoria tayo. (Basaen so 1 Pedro 3:3, 4.) Kanian, nepeg tayo kasin ipeligroy bunigas o bilay tayo diad pampaopera odino pamparetoke pian labat mas ongguapo odino ongganggana itayo? Antokaman so edad o kipapasey laman tayo, say tuan kalimgasan et manlalapud ‘liket ya iiter nen Jehova.’ (Neh. 8:10) Diad balon mundo labat magmaliw ya perpektoy bunigas tayo tan ompawil ed kaugawan so itsura tayo. (Job 33:25; Isa. 33:24) Balet legan tayon aalagaren itan, nepeg ya ipatnag tayoy karunongan tan manmatalek tayod saray sipan nen Jehova pian maliket itayo tan agtayo masyadon pampagaan so bunigas tayo.—1 Tim. 4:8.

KUARTA

11. Panon itayon niyarawi ed si Jehova na kuarta?

11 Aliwan mauges so kuarta, tan aliwa met ya mauges so mannegosyo. (Ecl. 7:12; Luc. 19:12, 13) Balet no ‘aroen tayoy kuarta,’ seguradon niyarawi itayod si Jehova. (1 Tim. 6:9, 10) “Saray kapagaan ed sayan mundo,” odino alablabas ya panaburidod pananap na pambilay et nayarin mangamper ed espiritualidad tayo. Ontan met ed “say mapalikdon pakayari na kaykayamanan” odino say panisip ya say kuarta et mangiter na tuan liket tan inkaligen. (Mat. 13:22) Malinew ya imbaga nen Jesus ya “anggapo” so nayarin bansag a manpaaripen ed Dios tan ed kayamanan.—Mat. 6:24.

12. Anto ray kaslakan ya patit ed kuarta, tan panon tayon napaliisan iratan?

12 No ipasen mon sankaimportantian so kuarta, ompan natukso kan manggaway aliwa. (Uli. 28:20) Lapud labay na arum so onyaman a tampol, naayat iran onteen ed lotto odino mimembrod multilevel marketing, tan rerekruten da ni ingen iray agagi. Wala met iray akombensin manpautang ed sakey ya agi lapud baleg kunoy interes. Agmo aabuloyan so agum ya mamalikdo ed sika. Usar moy pakatebek mo. No say opresi et singa imposible, ompan talagan imposible itan.

13. Antoy pidumaan na panmoria nen Jehova tan na mundo nipaakar ed kuarta?

 13 No iyuna tayoy “panarian tan say inkatunong to,” bendisyonan nen Jehova so panggugunaet tayon makalmoy pambilay. (Mat. 6:33; Efe. 4:28) Agto labay ya makatemeg tayo no aral lapud naknaksawan tayod trabaho odino wala tayod Kingdom Hall ya tua balet ta sankanonot tayoy kuarta. Panisiaan na dakel a totood mundo ya no iyupot day panaon dad pananap na kuarta, ondakep tan oninaway bilay dad arapen. Ontan met so ipupurek dad saray anak da. Balet, impanengneng nen Jesus ya agmakatunongan itan. (Basaen so Lucas 12:15-21.) Nayarin nanonotan mod saya si Gehazi ya say abaloan to et anggano magmaliw ya maagum, siansia nin agnaapektoay relasyon tod si Jehova.—2 Ara. 5:20-27.

14, 15. Akin et agtayo nepeg a panmatalkan so kuarta? Mangiter na alimbawa.

14 Wala ray agilan nalner lapud agda inikbanay balbaleg ya siran asingkat da. Nayari met kasin nagawa so ontan ed saray Kristiano? Oniay impaliwawa na sakey ya elder a si Alex: “Sipor lan antak so mantipid. No nasobraan koy nikalbok ya shampoo, ipawil koy arum.” Balet, asagyat si Alex ed sakey a negosyo lapud inisip ton agmanbayag et onyaman la tan sarag to lay onekal ed trabaho pian manpayunir. Inaral ton maong so nipaakar ed satan ya negosyo. Impuonan toy amin ya kuarta to tan inmutang pian manuboy baleg. Balet, kabaliktaran so agawa. Oniay intuloy nen Alex: “Labay kon nabawi may kuartak. Inisip ko ya no agak onsukon tampol, nabawik lanlamang so impuonan ko.”

15 Pigay bulan a satan so pinonot nen Alex. Agto makapanpokus ed saray espiritual a bengatla tan agmakakaugip. Balet agto lan balot abawi may kuarta to. Naupot so tipon nen Alex tan inlako toy abung to. Oniay inamin to: “Sakit na ulo so inter kod pamilyak.” Anggaman ontan, walay importantin naaralan to. “Antak la natan ya no manmatalek kad sistema nen Satanas, talagan nadismaya ka.” (Uli. 11:28) On, no say panmatalkan mo et say kuarta odino say abilidad mon makalmoy kuarta diad sayan sistema, nibagan say panmamatalkan mo et say “dios na sayan sistema na mundo,” si Satanas. (2 Cor. 4:4; 1 Tim. 6:17) Natan, pinasimpli la nen Alex so bilay to “nisengeg ed maong a balita.” Sikato tan say pamilya to et nagmaliw lan maliket tan lalo iran inmapit ed si Jehova.—Basaen so Marcos 10:29, 30.

PANAGPASIRAYEW

16. Antoy pandumaan na duga tan makapuy a panagpasirayew?

16 Walay klase na panagpasirayew ya aliwan mauges. Singa bilang, ipapasirayew tayon Tasi nen Jehova itayo. (Jer. 9:24) Makatulong so talek ed sarili pian makapandesisyon na duga tan ag-iyabebay moral ya estandarte tayo. Balet, no sobray pangipapasen tayod panmoria tan posisyon tayo, niyarawi itayo ed si Jehova.—Sal. 138:6; Roma 12:3.

Imbes a pilalekey nawalaan na posisyon ed kongregasyon, enjoy mo labat so ministeryom!

17, 18. (a) Diad Biblia, siopay abitlan mapaabeba tan siopa ray mapasirayew? (b) Antoy ginawa na sakey ya brother pian sikatoy ag-iyarawi ed si Jehova na inkamapasirayew?

17 Wala ray alimbawa ed Biblia na mapasirayew tan mapaabeban totoo. Si Arin David et mapaabeban nampaigiya ed si Jehova kanian abendisyonan. (Sal. 131:1-3) Balet, dinusa nen Jehova iray mapasirayew ya arari ya singa si Nabucodonosor tan Belsasar. (Dan. 4:30-37; 5:22-30) Ontan met natan, wala ray situasyon ya nasubok so kapaabebaan tayo. Si Ryan, ya 32 años a ministeryal a lingkor et inmalis ed sananey a kongregasyon. Imbaga to: “Iilaloan kon irekomenda da ak lan tampol ya elder balet sakey  taon la et anggapo ni agawa.” Kasin sinmyodot o binmarong si Ryan, tan inisip ton agpinagalangan na saray elder? Tinmunda la kasin akiaral, tan inabuloyan toy inkamapasirayew ya mangiyarawid sikato ed si Jehova tan ed kongregasyon? No sika ey, antoy gawaen mo?

18 “Binasak so amin ya naromog kod publikasyon tayo nipaakar ed panalagar,” so kuan nen Ryan. (Uli. 13:12) “Amoriak ya kaukolan kon araley mananos tan manpaabeba. Kaukolan koy paipasal ed si Jehova.” Imbes ya sarili toy isipen to, nanpokus si Ryan ed panlingkor ed arum diad kongregasyon tan ed lawak na kimeyan. Ag-abayag, wala lay pigaran progresibon iyaaralan to na Biblia. “Sanen aturo ak ya elder kayari na sakey tan kapalduan taon, abigla ak. Agko la man iilaloan ta nai-enjoy kon maong so ministeryok,” so kuan to.—Basaen so Salmo 37:3, 4.

MANSIANSIAN MAAPIT ED SI JEHOVA!

19, 20. (a) Panon tayon naseguro ya ag-itayo iyarawi ed si Jehova na saray aspektod bilay ya apantongtongan tayo? (b) Siopa ray nansiansian maapit ed si Jehova ya nayari tayon aligen?

19 Amin ya apantongtongan ed sayan artikulo tan ed samay imbeneg et importantid bilay tayo. Ipapasirayew tayoy pagmaliw tayon lingkor nen Jehova. Say maliket ya pamilya tan kasil na laman et kaibad saray alay abig ya regalo nen Jehova. Atalosan tayo ya makatulong so trabaho tan kuarta pian niwalad sikatayo iray pankaukolan tayo. Amta tayo ya makaparepresko so manrelaks tan mausausar so teknolohiya. Balet no aliwan diad dugan panaon, sobra, odino makaabala lad panagdayew tayo so anggan sakey ed saratan, niyarawi itayo ed si Jehova.

Agmo aabuloyay antokaman a mangiyarawid sika ed si Jehova!

20 Siempre, atan so labay ya nagawa nen Satanas. Balet sarag mon protektaay sarilim tan say pamilyam! (Uli. 22:3) Apit kad si Jehova tan agkan balot onaarawi. Dakel so alimbawa ed Biblia ya pakaaralan tayo. Si Enoc tan Noe et “akiulop-ulop ed Dios.” (Gen. 5:22; 6:9) Si Moises et “nansiansian malet a singa sankanengneng to imay Sakey ya agnanengneng.” (Heb. 11:27) Ginawa nen Jesus no antoy makapaliket ed Dios kanian sikatoy abendisyonan. (Juan 8:29) Alig moy alimbawa ra. ‘Manliket kan naynay. Mantultuloy kan manpikasi. Misalamat ka parad amin a bengatla.’ (1 Tes. 5:16-18) Tan agmo aabuloyay antokaman a mangiyarawid sika ed si Jehova!

^ par. 4 Sinalatan iray ngaran.

^ par. 6 Nengnengen so “How to Raise Responsible Children” diad Oktubre 2011 ya Awake!

^ par. 7 Nengnengen so “Five Keys to Better Health” diad Marso 2011 ya Awake!