Onlad karga

Onlad saray karga

Akin ya Walay Pinasimplin Watchtower?

Akin ya Walay Pinasimplin Watchtower?

DIAD loob na pigara lan dekada, dakel lay atulongan na nibased Biblian impormasyon panamegley na The Watchtower. Nen Hulyo 2011, ni-publish ed English so unonan isyu na pinasimplin panaralan ya edisyon na sayan magasin. Oniay nabasad saman ya isyu: “Sayan balon edisyon et salien ya sakey taon, tan no epektibo, ituloy iyan iyimprinta.”

Natan, maliket kamin mangipaamta ya nandesisyon kamin ituloy so pangi-publish ed satan. Tan agmabayag et wala met lay pinasimplin edisyon ed French, Portuguese, tan Spanish.

AKIN ET AGUSTOAN DA ITAN?

Oniay inreport na pigaran tagad South Pacific nipaakar ed pinasimplin edisyon: “Natan et talagan natatalosan na saray agagi so Watchtower.” Oniay karga na sakey nin sulat: “Amay oras ya usaren ed pananap na kabaliksay salita tan ekspresyon et para la natan ed panaral ed kabaliksan na saray teksto tan no antoy koneksion dad tema.”

“Amay oras ya usaren ed pananap na kabaliksay salita tan ekspresyon et para la natan ed panaral ed kabaliksan na saray teksto tan no antoy koneksion dad tema”

Imbaga na sakey ya college graduate ed United States ya diad 18 taon, say English ya uusaren to et parad saray de-aral labat. Oniay inkuan to: “Say panagsalita tan panagnonot ko et kokkomplikado. Amoriak ya kaukolan ko itan ya umanen.” Natan et sikatoy epektibo lad ministeryo, tan insulat to: “Talagan baleg so nitulong na pinasimplin Watchtower. Naaralan ko ditan no panon kon pasimpliey panagsalitak.”

 Oniay insulat na sister ed England ya abautismoan nen 1972 nipaakar ed pinasimplin Watchtower: “Nen binasak may sankaunaan ya isyu, singa walad abay koy Aman Jehova ya akaakbay ed siak, tan ibabasaan to ak. Singa tatay ya manbabasay istorya ed anak to antis ya onugip.”

Imbaga na sister ya Bethelite ed United States a masulok lan 40 taon ya Tasi a no maminsan et wala ray balon nanaaralan tod pinasimplin edisyon. Alimbawa, diad kahon ya “Some Expressions Explained” ed Setyembre 15, 2011, oniay niiter ya deskripsion ed ekspresyon ya “baleg a grupo na saray tasi” ya nabasad Hebreos 4:12: “Agaylay karakel da kanian agnabilang.” Inkuan to: “Mas alinewan koy kabaliksan na sayan bersikulo.” Oniay inyarum to nipaakar ed sinimban aral: “Anggano basaen na ugugaw so komento ra manlapud pinasimplin edisyon, aliwan parehoy inkisalita tod standard ya edisyon kanian siansia nin naalay interes na saray dumerengel.”

Oniay insulat na sakey nin sister ya Bethelite: “Labalabay kon dengeley komento na saray ugugaw ed kongregasyon mi. Lapud walay pinasimplin Watchtower, mas maranet la ran mankomento. Napapaseseg ak ed saray komento da.”

Imbalikas na sakey ya sister ya abautismoan nen 1984 so pisasalamat tod pinasimplin  edisyon: “Pakaliknak et ginawa iya parad siak. Mainomay ko la natan ya natalosay babasaen ko. Makakaebat ak lad Watchtower Study.”

BALEG A TULONG ED ATATENG

Oniay imbaga na nanay na pitoy taon ya ugaw a laki: “Dati et mabaybayag tan makapakesaw so pamparaan mi Watchtower Study ta kaukolan ko nin ipaliwawad sikato so kabaliksan na dakel a salita.” Panon ya akatulong so pinasimplin edisyon? Oniay kuan to: “Makakaliket ak ta nai-enjoy to la natay manbasay parapo tan natatalosan to. Simpli labat iray salita tan antirikey iray sentence kanian agtampol onsawan manbasa. Manpaparaan lan bukor na komento to, tan atentibo la anggad nasumpal so aral.”

“Makakaliket ak ta nai-enjoy to la natay manbasay parapo tan natatalo- san to”

Oniay insulat na nanay na ugaw a biin siam taon: “Dati, ibangat ko nid komento to. Natan sarag to lay manparaan ya bukor. Agmi la kaukolan ya sansakeyen nin ipaliwawad sikato iray impormasyon. Lapud natatalosan toy aaralen, nai-enjoy toy Watchtower Study.”

ANTOY KUAN NA UGUGAW?

Dakel ya ugugaw so mangibabagan ginawa so pinasimplin Watchtower parad sikara. Oniay kerew na 12 años ya si Rebecca: “Komon ta tuloytuloy la ’yan edisyon!” Inkuan to ni: “Labalabay ko may kahon ya ‘Some Expressions Explained.’ Mapmainomay ya talosan.”

Ontan met so kuan nen Nicolette ya pitoy taon: “Dati ngalngali agko natalosay Watchtower. Pero natan makakapankomento ak lan bukor.” Oniay insulat nen Emma ya siam taon: “Balibali iyad sikami nen agik ya six years old. Mas natatalosan mi la natan! Salamat!”

On, dakel so naliliketan ed edisyon na The Watchtower ya mainomay ya talosan tan simpli so inkisalita to. Dakel so natutulongan na satan kanian ituloy itan ya i-publish kaibay standard ya edisyon ya ipa-publish manlapu la nen 1879.