Onlad karga

Onlad saray karga

Panamaseseg Manlapud “Sangi na Ugugaw”

Panamaseseg Manlapud “Sangi na Ugugaw”

Nen Disyembre 2009, nandesisyon so Russian Supreme Court a patundaen so kimey na Saray Tasi nen Jehova diad Taganrog, Russia, impaisara day Kingdom Hall, tan indeklara dan 34 ed saray publikasyon tayo et mapeligron babasaen. Sayan agawa et in-post ed Web site na Saray Tasi nen Jehova kalaktip iray litrato na saray Tasin naapektoan na desisyon, kaiba iray ugugaw.

Kayari na pigaran bulan, akaawat so Administrative Center na Saray Tasi nen Jehova ed Russia na saray package tan sulat a nanlapud sakey a pamilyan Tasi ya akabasa ed desisyon na Korte diad Queensland, Australia: “Pinablin Agagi, Saray anak min di Cody tan Larissa et talagan apaseseg ed katooran na saray agagid Russia. Nanggawa ray card tan sulat, tan nambalkot iray regalo parad saray ugugaw diad Taganrog, pian ipaamtan anggan wala rad arawi et wala ray kapara dan ugugaw ya matoor a manlilingkor ed si Jehova tan makakanonot ed sikara. Ipapasabi dan amin so panangaro ra.”

Nen naawat na saray ugugaw ed Taganrog iray regalo, nanggawa ray thank-you letter ya walay drawing to parad samay pamilyan taga Australia. Lapud panamaseseg manlapud “sangi na ugugaw,” sakey a brother a manlilingkor ed Russia branch so nansulat ed di Cody tan Larissa: “Talagan ansakit parad saraman ya ugugaw, tan wala lad edad ya agagi a nadusa anggan anggapoy kasalanan da. Anggapoy mauges a ginawa na saray agagi tayod Taganrog, balet ta impaisara so Kingdom Hall da. Talagan maer-ermen ira. Napapaseseg ira ta wala ray agagid arum a bansa ya mangiyaansakit ed sikara. Salamat ed panangaro tan inkamabunlok yo!”​—Sal. 8:2.

Talagan kabiangan itayo na sankamundoan ya impanaagi, tan say aroan tayod sakey tan sakey so ontutulong pian nasarag tayo iray subok tan kairapan. Saray Tasi nen Jehova et inakusaan ya mangidadauloy panagbusol ed sakey tan sakey. Balet saray ugugaw nin agagi tayod nanduruman bansa tan kultura so angipanengneng na panangaro tan panangiyansakit ed balang sakey. Sayan kualidad et paneknek ya tua imay imbaga nen Jesus: “Diad saya et naamtaan na amin a sikayo iray disipulok, no manaaroan kayo.”​—Juan 13:35.