Onlad karga

Onlad saray karga

Mabulbulos dan Inyapay so Inkasikara—Diad Brazil

Mabulbulos dan Inyapay so Inkasikara—Diad Brazil

PIGARAN taon lay apalabas, si Rúbia, sakey a sister a natan et 30 años to la et binmisita ed si Sandra, sakey a payunir a manlilingkor ed melag a kongregasyon ed southern Brazil. Legan a wadtan, walay nandinayewan nen Rúbia ya amakiwas ed sikaton manggaway pananguman. Anto itan? Amtaen tayod si Rúbia a mismo.

“AGAK MAKAPANISIAD ARENGEL KO”

“Intagar ak nen Sandra a milan mangiyaral ed sakey a bii. Legan na panaaral mi, inkuan na samay iyaaralan to: ‘Sandra, walay taloran bibii ya katrabahok a labay day manaral na Biblia, balet imbagak ed sikaran kaukolan da ni manalagar ta dakel lay iyaaralan mod sayan taon.’ Agak makapanisiad arengel ko. Saray malabay a  manaral nipaakar ed si Jehova et kaukolan nin manalagar! Diad kongregasyon mi, nairapan ak ya makalmoy anggan sakey ya iyaralan. Kadngel kod samay imbaga na iyaaralan, awalaan ak na pilalek ya ontulong ed saray totoo diad satan a melag a baley. Kanian ag-abayag et tinaynan koy syudad a panaayaman ko tan linma ak ed baley a pampapayuniran nen Sandra.”

Antoy resulta? Oniay imbaga nen Rúbia: “Duay bulan ko ni labat diman et wala lay 15 iyaaralan ko. Tan ag-abayag, manisia kayo man odino andi, singa si Sandra et wala met la ray manaalagar a paiyaralay Biblia ed siak!”

APAKIWAS YA USISAEN LAMET SO MINISTERYO TO

Si Diego, sakey a brother a natan et masulok lan 20 años et binmisitad saray payunir a manlilingkor ed Prudentópolis, sakey a melag a baley diad southern Brazil. Baleg so nagmaliw ya epektod sikato na imbisita to diman, lapud apakiwas ya usisaen lamet so ministeryo to. Oniay imbaga to: “Sanen wala ak ed datin kongregasyon ko, mangirereport ak labat na pigaran oras kada bulan. Balet sanen binmisita ak ed saray payunir tan naamtaan ko iray eksperiensya ra, agko napaliisan ya ikomparay liket dad ministeryo ed pa-easy-easy a panmoriak ed kimey ko. Sanen anengneng koy liket tan ligsa da, inisip kon onman met komon kaliket so ministeryok.” Kayari na imbisita to, nampayunir si Diego.

Singa si Diego, kasin sakey kan kalangweran a mibibiang ed panagpulong a kimey tan onaatendi ed saray Kristianon pantitipon balet ta naliliknam ya singa rotina labat lay ministeryom, tan naeekal lay ganas mo? No ontan, sarag mo kasi manggaway pananguman ed bilay mo pian naliknay liket ed panlingkor diad lugar a mas baleg so pankaukolan parad saray managpulong na Panarian? Tua, aliwan mainomay so pangikaindan ed marakep a kabibilay, balet siansian dakel a kalangweran so nanggawad satan. In-adjust day personal a kalat tan pilalek da pian lalo iran makapanlingkor ed si Jehova. Singa bilang, nengnengen tayoy eksperiensya nen Bruno.

 MAESTRO O MINISTRO?

Pigaran taon lay apalabas, si Bruno, a natan et 28 años la et nanaral ed kabkabat ya music school, tan pangarap toy magmaliw ya maestro na orkestra. Diad tua, sikatoy marundunong ta aminpiga lan naimbitaan ya mangi-conduct na symphony orchestra. Balibali komon so magmaliw a career to. Balet oniay inkuan to: “Wala nin siansiay kulang ed bilay ko, indedikak so bilay kod si Jehova balet ta agko gagawaey anggaay nayarian ko parad sikato, tan lapud satan et napapagaan ak. Impikasik ed si Jehova so naliliknak, tan akitongtong ak ed saray maespiritual ya agagid kongregasyon. Kayari impannonot kon maong, nandesisyon ak ya manpokus ed ministeryok, intundak so panaaral kod music school, tan nanlingkor ak ed lugar a walaay baleg a pankaukolan parad saray managpulong na Panarian.” Antoy resulta na desisyon to?

Linmay Bruno ed baley na Guapiara (manga 7,000 so populasyon) a ngalngali 260 kilometro so kaarawi to manlapud São Paulo. Baleg itan a pananguman. Inkuan to: “Say nanayaman ko et melag ya abung ya anggapoy refrigerator, TV, odino Internet. Anggaman ontan, wala ray walad siak natan ya anggapo nensaman, singa say sular a pantaneman na pising tan prutas!” Legay panlilingkor nen Bruno ed melag a kongregasyon, maminsan ed sakey simba et sikatoy manmomotor ya onlad saray baryo pian manpulong ya awit toy bag ton walaan na naakan, danum, tan literatura. Dakel a totoo diad saratan a lugar et agnin balot akadngel ed maong a balita. Imbaga nen Bruno: “Akapangikondukta ak la na 18 iyaaralan na Biblia. Talagan maliket ak no nanenengneng kon manguuman iray iyaaralan ko! Natan et amtak la no antoy kulang ed bilay ko​—say inkapnek lapud pangiyuunad Panarian. Agkon balot iya nalikna no inyunak iray materyal a kalat ko.” Panon ya sinuportaan nen Bruno so sarili to legan a walad Guapiara? Imbaga ton, “Panamegley na impanbangat koy gitara.” Anggan panon et maestro nin siansia.

“KAUKOLAN KOY MANSIANSIA”

Si Mariana, a natan et masulok to lan 20 años et walaan na miparan situasyon ed si Bruno. Sikatoy  sakey ya abogado, balet anggan balibali propesyon to, sikatoy agmaliket. Inkuan to: “Singa ak ‘manguusil ed dagem.’” (Ecl. 1:17) Sikatoy pinaseseg na pigaran agagi a manpayunir. Kayari impannonot ton maong, si Mariana, kaibay kakaaro ton di Bianca, Caroline, tan Juliana et nandesisyon ya ontulong ed kongregasyon diad Barra do Bugres, nisulinek a lugar ya asingger ed Bolivia, a nilasus kilometroy kaarawi tod panaayaman da. Antoy sinmublay ya agawa?

Inkuan nen Mariana: “Say planok et taloy bulan ko labat diman. Balet nen pasempet ak la, wala lay 15 iyaaralan koy Biblia! Siempre, kaukolan day tulong pian onaligwas ed espiritual. Kanian agko sarag so manpatanir ed sikara, kaukolan koy mansiansia.” Ontan so ginawa ran apat. Kasin mas makabaliksan so bilay nen Mariana lapud balon kimey to? Oniay imbaga to: “Malikeliket ak ta uusaren ak nen Jehova ya ontulong ed saray totoon napasimbaloy bilay da. Agunggonaan ak ta nauusar koy panaon tan biskeg ko ed talagan importantin kimey.” Oniay imbaga nen Caroline nipaakar ed alikna ran apat: “Kada labi no onugip kami la, malikeliket kami ta nausar mi bilay mi parad Panarian. Akapokus kami ed no panon min tulongan iray iyaaralan mi. Makapalikliket ya nanengneng so iyaaligwas da. Talagan tua iray salitan: ‘Tawayan tan nengnengen a si Jehova et maong.’”​—Sal. 34:8.

Seguradon malikeliket si Jehova ya nanengneng so ondarakel a kalangweran ya agagin lalaki tan bibii ed interon mundo a ‘mabulbulos ya mangiyaapay ed inkasikara’ pian ipulong so maong a balita na Panarian ed nisulinek iran lugar! (Sal. 110:3; Uli. 27:11) Amin iramay mabulbulos ya mankikimey et makakagamor na dakel a bendisyon a manlalapud si Jehova.​—Uli. 10:22.