Onlad karga

Onlad saray karga

Unoren so Dios Pian Minabang ed Saray Insamba Ton Sipan

Unoren so Dios Pian Minabang ed Saray Insamba Ton Sipan

“Sikatoy [say Dios] nansamba ed dili to ta anggapoy siopaman a mas atagey a napansambaan to.”​—HEB. 6:13.

1. Panon a midumaan so sipan nen Jehova ed sipan na saray totoo?

SI Jehova et “Dios na katuaan.” (Sal. 31:5) Ingen, saray makasalanan a totoo et agnaynay a napanmatalekan, balet say Dios et “agbalot mantila.” (Heb. 6:18; basaen so Numeros 23:19.) Amin a gagala to parad totoo et susumpalen to. Singa bilang, amin a ginagala na Dios a gawaen ed loob na anem agew et “onman so agawa.” Kanian, diad sampot na komanem ya agew na impamalsa na Dios, “anengneng to so amin a bengatla a ginawa to, et nia maong iran tuloy.”​—Gen. 1:6, 7, 30, 31.

2. Anto so painawa na Dios, tan akin a “pinasanto” iya na Dios?

2 Sanen anengneng na Dios a saray ginawa to et maong, sikatoy nampainawa ed komapiton agew​—aliwa labat iyan 24 oras, noagta andukey iyan panaon a painawa na Dios ed panamalsa. (Gen. 2:2) Agni angangga itan a painawa na Dios. (Heb. 4:9, 10) Ag-ibabaga na Biblia so eksakton inggapo na satan. Ingen, nayarin agawa itan kayari na impamalsa tod si Eva, manga 6,000 taon lay apalabas. Asingger lan onggapo so Sanlibon Taon ya Uley nen Kristo, tan legan na satan et sumpalen na Dios so gagala to parad dalin. Labay na Dios a magmaliw a paraiso so dalin a panayaman na saray perpekton totoo. (Gen. 1:27, 28; Apo. 20:6) Naseguro yo kasin nawalaan kayo na ontan a maliket ya arapen? On, lapud ‘say Dios benendisyonan to so komapito ya agew tan pinasanto to.’ Panamaseguro iya ya anggano anton ag-iilaloan a problemay onlesa, seguradon nasumpal ya amin so insipan na Dios kayari agew na painawa to.​—Gen. 2:3.

3. (a) Antoy agawa diad gapo na painawa na Dios? (b) Antoy gawaen nen Jehova pian panganggaen so rebelyon?

 3 Kagapo balet na painawa na Dios, walay pinalsa ton nanrebelde. Si Satanas et sakey ya anghel a nanggawad sarili ton kabusol na Dios. Sikatoy nanlapuan na sankaunaan ya tila tan pinalikdo toy Eva pian ag-ontulok ed si Jehova. (1 Tim. 2:14) Inimpluensyaan met nen Eva so asawa to a manrebelde. (Gen. 3:1-6) Saya so sankagrabian ya rebelyon. Balet anggano aakusaan nen Satanas si Jehova a matila, ag-inisip nen Jehova a kaukolan toy mansamba pian paneknekan ya gawaen toy gagala tod dalin. Imbes, sikatoy nanggaway sipan ya natalosan diad dugan panaon. Oniay inkuan to nipaakar ed no panon ton panganggaen so rebelyon: “Mangiyan ak na gulaan ed sika [Satanas] tan say bii, tan gulaan ed saray ilalak mo tan ilalak to; sikato [say insipan a Bini] sugaten to so ulom, et sika sugaten mo so mukor to.”​—Gen. 3:15; Apo. 12:9.

SINAMBAAN A SIPAN​—LEGAL A PANEKNEK

4, 5. Anton legal a paneknek so inusar nen Abraham?

4 Diad gapo na awaran na too, agkaukolan so pansamba pian paneknekan ya tua tan sumpalen so sakey a bengatla. Saray perpekton pinalsa a mangaaro tan mangaalig ed Dios et agla kaukolan a mansamba. Naynay dan ibabagay tua, tan sigpot iran manmamatalek ed sakey tan sakey. Balet nauman itan sanen nankasalanan so too tan ginmapoy ag-inkaperpekto. Kanian ag-abayag kinaukolan na totoo so pansamba bilang legal a paneknek ya mamaseguron sumpalen day insipan da.

5 Manga amitlon beses a nansambay Abraham. (Gen. 21:22-24; 24:2-4, 9) Singa bilang, sanen tinalo nen Abraham so ari na Elam tan amin a kakaiba to, say ari na Salem tan Sodoma so angabet ed sikato. Si Melquisedec ya ari na Salem et sakey met ya “saserdote na Dios a Sankatageyan.” Kanian, benendisyonan nen Melquisedec si Abraham tan indayew toy Dios lapud impanulong tod si Abraham a manalod bakal. (Gen. 14:17-20) Insan nen labay na ari Sodoma ya tumangan si Abraham lapud impanulong tod totoo to, oniay insamba to: “Inyunat ko so limak ed Jehova, Dios a Sankatageyan, a makankien na tawen tan say dalin, Ya agak mangala na anggan saksakey ya inaramey man odino sakey a lubir na sapin, anggan antokaman a kayarian mo ompan lamang no ikuan mo, Pinayaman ko si Abram.”​—Gen. 14:21-23.

SAY SINAMBAAN A SIPAN NEN JEHOVA ED SI ABRAHAM

6. (a) Anton maabig ya ehemplo so impanengneng nen Abraham? (b) Panon tayon nagunggonaan ed intulok nen Abraham?

6 Parad pankaabigan na totoo, nansamba met si Jehova a Dios diad impangibagan, “Unong a mabilay ak, kuan nen Katawan a Jehova.” (Eze. 17:16) Nabasad Biblia so masulok a 40 beses ya impansamba nen Jehova. Say kabkabat ed saratan et say insamba na Dios ed si Abraham. Diad loob na dakel a taon, aminpigan akisipan si Jehova ed sikato. Diad saratan ya sipan, naamtaan nen Abraham a say insipan a Bini et manlapud pamilya to, panamegley na anak ton si Isaac. (Gen. 12:1-3, 7; 13:14-17; 15:5, 18; 21:12) Insan, ingganggan nen Jehova si Abraham ya ibagat so inad-aro ton anak. Tampol ton tinulok itan, balet sanen ibagat to lay Isaac, sikatoy inamper na anghel. Oniay insamba na  Dios: “Lapu ed siak a dili, . . . sinambaan ko, a lapu ed ginawam so saya, tan agmo inkibot so anak mo, say bogbogtong ya anak mo, A dia ed panamendisyon, bendisyonan ta ka, tan dia ed panamarakel parakelen ko so ilalak mo a singa saray bitewen ed katawenan, tan singa saray buer a wala ed gilig na dayat; et say ilalak mo kayarianen to naani pulong pinto na kakabusol to; Tan dia ed ilalak mo so pakabendisyonan na saray amin a nasyon dia; lapu ed tinulok mo so boses ko.”​—Gen. 22:1-3, 9-12, 15-18.

7, 8. (a) Antoy gagala na impansamba na Dios ed si Abraham? (b) Panon ya minabang so ‘arum a karnero’ ed sinambaan a sipan na Dios?

7 Akin ya insamba na Dios ed si Abraham ya nasumpal iray sipan To? Pian paseguroan iray kaiban mananawir nen Kristo, a manutugyop ed komaduan kabiangan na insipan a ‘bini,’ tan napabiskeg so pananisia ra. (Basaen so Hebreos 6:13-18; Gal. 3:29) Unong ed imbaga la nen Pablo, ‘pinekderan itan nen Jehova panamegley na sakey a samba, ta pian sikatayo ran malabay a nasalimbengan et lalon napaseseg ya ombemben ed ilalo ya akatarya ed sikatayo panamegley na duaran agmanguman a bengatla [say sipan to tan samba to] a nipaakar ed saraya et agbalot mantila so Dios.’

8 Aliwan saray alanaan a Kristiano labat so minabang ed insamba na Dios ed si Abraham. Panamegley na ‘bini’ nen Abraham, insamba nen Jehova ya ‘amin a nasyon ed mundo et nabendisyonan.’ (Gen. 22:18) Kaibad saray nabendisyonan so matulok ya ‘arum a karnero’ nen Kristo, a walaan na ilalon manbilay ed andi-angga diad paraison dalin. (Juan 10:16) Antokaman so ilalo tayo, “ombemben” tayod satan diad pantultuloy ya itulok ed Dios.​—Basaen so Hebreos 6:11, 12.

ARUM NIN SAMBA NA DIOS

9. Antoy insamba na Dios sanen naaripen ed Ehipto iray kapolian nen Abraham?

9 Kayari na pigaran siglo, nansamba lamet si Jehova nipaakar ed abitla lan sipan sanen imbaki toy Moises a mitongtong ed saray kapolian nen Abraham ya naaripen ed Ehipto. (Exo. 6:6-8) Nipaakar ed satan ya inkagawa, oniay inkuan na Dios: “Dia ed agew ya impamilik ed Israel, . . . Insambak ed sikara ya agwaten ko ra a manlapu ed dalin na Ehipto ya yakar ko ed dalin ya intalagak ed sikara, a panag-agusan na gatas tan dilo.”​—Eze. 20:5, 6.

10. Antoy insipan na Dios ed Israel kayari to ran inliktar ed Ehipto?

 10 Insan kayari na inkiliktar na Israel manlapud Ehipto, nanggawa lamet si Jehova na sipan ed sikara: “No tuloken yo so boses ko a tuatua, tan em-eman yo so sipanan ko, sikayo ed satan so pabpablien ko a pinagka-kayamanan ko a manuna nen saray amin a totoo ta amin a dalin kien ko. Et sikayo naani singa sakey a panarian na saray saserdote, tan sakey a masimpit a nasyon.” (Exo. 19:5, 6) Talagan balibalin pribilehyo so inter na Dios ed Israel! Kabaliksan na satan ya no ontulok irad si Jehova, gawaen to ran sakey a panarian na saray saserdote a mamendisyon ed totoo. Ag-abayag, impaliwawa nen Jehova no antoy ginawa to parad Israel. Oniay inkuan to: “Insambak ed sika, tan linmoob ak ed sakey a sipan ed sika.”​—Eze. 16:8.

11. Antoy reaksion na saray Israelita ed imbitasyon na Dios a nawalaay espisyal a relasyon ed sikato?

11 Agpinilit nen Jehova so Israel ya ontulok ed sikato, tan agto ra pinuersan awatey espisyal a relasyon ed sikato. Imbes, mabulos dan imbagan: “Amin a sinalita nen Jehova gawaen mi.” (Exo. 19:8) Kayari taloy agew, impaamta nen Jehova ed pinili ton nasyon no antoy kakaukolanen tod sikara. Unona, inter tod sikara so Samploran Ganggan, insan imbaga nen Moises iray kaaruman a ganggan ya akarekord ed Exodo 20:22 anggad Exodo 23:33. Antoy reaksion na saray Israelita? “Amin a katooan inmebat ira na saksakey a boses, tan inkuan da, Amin na saray salita a sinalita nen Jehova gawaen mi.” (Exo. 24:3) Insan, insulat nen Moises iray ganggan ed “libro na sipan” tan binasa to a maksil pian narengel lamet itan na interon nasyon. Kayari na satan diad komatlon pankanawnawa, insamba da: “Amin a sinalita nen Jehova gawaen mi tan matulok kami.”​—Exo. 24:4, 7, 8.

12. Panoy inkiwas nen Jehova tan na saray Israelita ed ginawa ran sipanan?

12 Ginawan tampol nen Jehova so betang tod Ganggan na sipanan diad impanggawa toy uksoyan parad panagdayew ed tabernakulo tan inkasaserdote pian makaasingger iray makasalanan a totoo ed sikato. Balet, alingwanan ya tampol na saray Israelita so sipan dad Dios tan “pinasanok da so Santo na Israel.” (Sal. 78:41) Singa bilang, sanen aawaten nen Moises so kaaruman ya instruksion diad Palandey Sinai, ag-akapanalagar iray Israelita tan kinmapuy so pananisia dad Dios, lapud inisip dan imbatikan la ra nen Moises. Kanian nanggawa ira na balitok a kilaw a baka tan imbaga ra: ‘Nia so Dios mo, Israel, ya angaon ed sika ed dalin na Ehipto.’ (Exo. 32:1, 4) Tan nanggawa ra na tatawagen dan “sakey a piesta ed kinen Jehova” tan dinmakmomo tan nambagat irad satan ya imahen. Sanen anengneng itan nen Jehova, inkuan tod si Moises: “Sinmuawi ra ed dalan ya imbilin ko ed sikara.” (Exo. 32:5, 6, 8) Makapaermen ta manlapu lad saman et kabkabat la ray Israelita ya no manggawa ray sipan ed Dios et agda lanlamang tooren.​—Num. 30:2.

DUARA NIN IMPANSAMBA

13. Antoy insipan na Dios ed si Arin David, tan panon iyan mikonektaan ed insipan a Bini?

13 Legan na uley nen Arin David, amidua nin akisipanan si Jehova pian minabang so amin ya ontulok ed sikato. Unona, insipan tod David ya say uley to et mansiansia ed andi-angga. (Sal. 89:35, 36; 132:11, 12) Kabaliksan na saya a say insipan a Bini et natawag ya “Anak nen David.” (Mat. 1:1; 21:9) Mapaabeban tinawag nen David so insipan a  Bini a “Katawan” ta mas atagey so posisyon na Kristo nen say sikato.​—Mat. 22:42-44.

14. Antoy insipan nen Jehova nipaakar ed Bini, tan panon itayon minabang ed satan?

14 Komadua, pinuyanan nen Jehova si David a mangipaamta a sayan nikadkaduman Ari et manlingkor met bilang Atagey a Saserdote parad totoo. Nensaman, agnayarin magmaliw ya ari so sakey a saserdote. Saray ari et manlapud tribu nen Juda, tan saray saserdote et manlapud tribu nen Levi. Balet nipaakar ed sayan nipropesiyan Ari, oniay inkuan nen David: “Si Jehova inkuan to ed Katawan ko, Yurong ka ed nikawanan ko, a sanlegan na panggawak ed saray kakabusol mo a totoonan na salim. Si Jehova insipan to a malet, et agto la babawien: Sika so sakey a saserdote ya andi-anggaan a nialig ed inkasaserdote nen Melquisedec.” (Sal. 110:1, 4) Bilang kasumpalan na satan a propesiya, si Jesu-Kristo, say insipan a Bini et manuuley lad tawen. Ontan met, sikatoy manlilingkor bilang Atagey a Saserdote panamegley na itutulong tod saray magbabawin totoo a nawalaay maabig a relasyon ed Dios.​—Basaen so Hebreos 7:21, 25, 26.

SAY BALON ISRAEL NA DIOS

15, 16. (a) Anton duaran Israel so tutukoyen na Biblia, tan siopad saraya so bebendisyonan na Dios natan? (b) Antoy ingganggan nen Jesus ed saray papatumbok to nipaakar ed panagsamba?

15 Lapud impulisay na nasyon na Israel si Jesu-Kristo, abalang day balibalin relasyon dad Dios tan say pribilehyon magmaliw a “panarian na saray saserdote.” Unong ed imbaga nen Jesus ed saray Judion lider: “Say panarian na Dios so naekal ed sikayo tan niiter itan ed sakey a nasyon a mamapawala na saray bunga to.” (Mat. 21:43) Niwala iyan balon nasyon nen Pentecostes 33 C.E. sanen nikalbo so masanton espiritu na Dios ed 120 a babangatan nen Jesus diad Jerusalem. Saraya et tinawag bilang say “Israel na Dios” tan ag-abayag et nilibo lan totoo so nagmaliw a kabiangan na saya manlapud nanduruman bansa.​—Gal. 6:16.

16 Aliwan singa say nasyon na Israel, sayan balon espiritual a nasyon na Dios et tuloytuloy a mangipapatnag na maong a bunga diad itutulok dad Dios. Sakey ed saray ganggan ya uunoren na saray membro to et nipaakar ed pansamba. Sanen wadiad dalin si Jesus, agtotooren na saray totoo iray sipan da tan anggan ag-importantin bengatla et mansasamba ira. (Mat. 23:16-22) Oniay imbangat nen Jesus ed saray papatumbok to: “Agkan balot mangisisipan . . . Komon ta say imbaga yon On et On, tan say Andi yo et Andi; lapud say onsulok ed saraya et nanlapud samay sakey a mauges.”​—Mat. 5:34, 37.

Naynay a nasusumpal iray sipan nen Jehova

17. Anto ran tepet so naebatan diad onsublay ya artikulo?

17 Kasin kabaliksan na saya a mauges so pansamba? Antoy nalalanor ed pangibagan say On et On? Sarayan tepet et naebatan diad onsublay ya artikulo. Legan tayon dadalepdepen so Salita na Dios, komon ta napakiwas tayon naynay ya unoren si Jehova. Diad ontan et bendisyonan to tayo ed andi-angga a singa ed sinambaan ton sipan.