Onlad karga

Onlad saray karga

Sasalimbengan Itayo nen Jehova Parad Kilalaban

Sasalimbengan Itayo nen Jehova Parad Kilalaban

 Sasalimbengan Itayo nen Jehova Parad Kilalaban

“Sasalimbengan [kayo] na pakayari na Dios diad panamegley na pananisia yo parad sakey a kilalaban ya akaparaan lan iparungtal diad kaunoran a panaon.”​—1 PED. 1:5.

ANTOY EBAT MO?

Panon itayon inyasingger nen Jehova ed tuan panagdayew?

Panon tayon nipanengneng ya manpapaigiya tayod simbawa nen Jehova?

Panon itayon papasesegen nen Jehova?

1, 2. (a) Akin et makaseguro itayon tulongan itayo na Dios pian makapansiansia itayon matoor? (b) Kaunongay amta nen Jehova ed balang sakey ed sikatayo?

“SAMAY akapansungdo anggad anggaan et sikatoy nilaban.” (Mat. 24:13) Diad sayan imbaga nen Jesus, indanet to ya nepeg itayon manmatoor anggad anggaan pian nilaban itayo sano deralen la na Dios so mundo nen Satanas. Balet ag-iilaloan nen Jehova ya nagawaan tayo itan diad dilin kakabatan tan biskeg tayo. Ipapaseguro na Biblia: “Matoor so Dios, tan agto abuloyan a nipaarap kayo ed tukso ya agyo nitepel, balet sano onsabi so tukso et sikatoy manggawa met na dalan a pawayan ta pian nasungdoan yo itan.” (1 Cor. 10:13) Antoy labay ya ibaga na satan?

2 Seseguroen nen Jehova ya ag-itayo nipaarap ed tukson agtayo nitepel. Sarag ton gawaen itan ta amta to so amin ya nipaakar ed sikatayo, kaiba la ray subok ya dadalanen tayo, say inkatoo tayo, tan no anggad iner so nasarag tayo. Talaga kasin kabkabat itayo na Dios? On. Unong ed Biblia et kabkabat to itayon maong. Kabisado toy inagew-agew a rotina tan saray hilig tayo. Sarag to ni ingen ya basaen so kanonotan tan intension na puso tayo.​—Basaen so Salmo 139:1-6.

3, 4. (a) Panon ya nanengneng ed eksperiensya nen David ya iimanoen itayo nen Jehova bilang indibidual? (b) Antoy makapadinayew ya gagawaen nen Jehova natan?

3 Kasin singa imposible ya mangipanengneng so Dios na ontan ya interes ed sikatayo ran totoo? Naisip itan nen David, kanian oniay imbaga tod si Jehova: “No umamengen ko so saray tawen mo, kimey na saray gamegamet mo, say bulan tan saray bitewen ya ingganam, anto ta so too a manonot ka ed sikato?” (Sal. 8:3, 4) Nayarin nitepet itan nen David lapud mismon naeksperiensya to. Sikatoy bolirek ya anak nen Jesse, tan nen ugaw ni, sikatoy impasen nen Jehova bilang  ‘lakin unong [makapaliket, NW] ed puso to’ tan pinili Ton magmaliw ya lider na Israel. (1 Sam. 13:14; 2 Sam. 7:8) Isipen pa labat so alikna nen David sanen naamtaan ton iimanoen manaya na Amalsa ed uniberso so pandadalepdep to anggano ordinaryon ugaw labat a managpastol!

4 Talagan makapadinayew met so personal ya interes ya ipapanengneng nen Jehova ed sikatayo natan. Titiponen tod tuan panagdayew iray “mablin bengatla na amin a nasyon,” tan tutulongan to ran makapansiansian matoor. (Ag. 2:7) Pian mas natalosan tayo no panon itayon tutulongan nen Jehova ya napansiansiay katooran tayo, amtaen tayo nin unona no panon ton iyaasingger iray totoo diad tuan panagdayew.

INYASINGGER ITAYO NA DIOS

5. Panon ya iyaasingger nen Jehova ed Anak to iray totoo? Mangiter na alimbawa.

5 Imbaga nen Jesus: “Anggapoy makadago ed siak no sikatoy ag-iyasingger na Ama ya angibaki ed siak.” (Juan 6:44) Ipapanengneng na sarayan salita a pian magmaliw itayon patumbok nen Kristo, kaukolan ya iyasingger itayo na Dios ed Anak to. Panon ya iyaasingger nen Jehova ed Anak to iray mauyamon totoo? Panamegley na panagpulong tan masanton espiritu. Singa bilang, sanen walad Filipos si Pablo tan saray kaiba ton misionero, pinulongan day biin say ngaran to et Lidia. Oniay ibabaga na pinuyanan a rekord: “Nilukasan nen Jehova so puso to pian manimano ed saray sasalitaen nen Pablo.” On, inusar nen Jehova so espiritu to pian tulongay Lidia ya natalosan so mensahe, kanian sikatoy abautismoan tan say sankaabungan to.​—Gawa 16:13-15.

6. Panon ya inyasingger na Dios ed tuan panagdayew so balang sakey ed sikatayo?

6 Kasin si Lidia labat so akaeksperiensya na onia? Andi. No sakey kan dedikadon Kristiano, inyasingger ka met na Dios ed tuan panagdayew. No panon ya walay maabig ya anengneng nen Aman Jehova ed puso nen Lidia, wala met so maabig ya anengneng tod sika. Sanen dinmengel kad maong a balita, tinulongan ka nen Jehova panamegley na masanton espiritu pian natalosan mo itan. (1 Cor. 2:11, 12) Sanen nanggunaetan mon iyaplika iray nanaaralan mo, benendisyonan to ray sagpot mo. Sanen indedikam so bilay mod sikato, apaliket moy puso to. On, nanlapu la nen ginapoan moy manakar ed dalan na bilay, wadtan a lanang si Jehova ya mangaantabay ed sika.

7. Akin ya amta tayon tulongan itayo na Dios a makapansiansian matoor?

7 Tinulongan itayo nen Jehova sanen ginmapo itayon manlingkor ed sikato, tan agto itayo paulyan ed pansiansia tayon matoor. Amta ton agtayo naamtaan so katuaan diad dilin pakayari tayo, kanian ag-itayo met makapansiansiad katuaan diad dilin pakayari tayo. Sanen sinulatan nen apostol Pedro iray alanaan a Kristiano, oniay imbaga to: “Sasalimbengan [kayo] na pakayari na Dios diad panamegley na pananisia yo parad sakey a kilalaban ya akaparaan lan iparungtal diad kaunoran a panaon.” (1 Ped. 1:5) Sayan imbaga nen Pedro et onaplika met ed amin a Kristiano kanian nepeg tayon imanoen  itan. Akin? Lapud kaukolan tayon amin so tulong na Dios pian makapansiansia tayon matoor ed sikato.

PUPUGERAN TO ITAYON MAKAGAWAY ALIWA

8. Akin ya kaukolay panalwar ed posibilidad ya makagawa itayoy aliwa?

8 Lapud saray problema tayod bilay tan ag-inkaperpekto, posiblin naapektoay espiritualidad tayo tan agtayo naliklikas ya aliwa la manayay aarapen tayo. (Basaen so Galacia 6:1.) Naeksperiensya itan a mismo nen David.

9, 10. Panon ya pinugeran nen Jehova si David a makagaway aliwa, tan antoy gagawaen to parad sikatayo natan?

9 Sanen si David et uusilan nen Arin Saul, makapadinayew so agto imbales anggano walay pankanawnawa to. (1 Sam. 24:2-7) Balet kayari na satan, walay agawan agto apokpokay sanok to. Anggapo lay naakan da kanian imbaki to ray sundalo ton mikasi ed kapara dan Israelita ya si Nabal pian onkerew na tulong. Balet ininsulto nen Nabal si David tan agto ra labay a tulongan kanian pinmetang so ulo to. Indaulo to ray sundalo to pian lusobey Nabal tan say interon sankaabungan to. Agto la inisip ya kasalanan ed Dios so pamatey ed inosentin totoo. Maong labat ta nanggaway paraan so asawa nen Nabal ya si Abigail, kanian apugeray David a makagaway graben kasalanan. Amoria nen David ya inusar nen Jehova si Abigail kanian oniay inkuan to: “Bendito si Jehova, a Dios na Israel, ya angibaki ed sika ed sayan agew ya onabet ed siak. Et bendito so karunongan mo, tan bendito ka ya angiyagel ed siak ed sayan agew ed pankasalanan ed dala, tan pangibales ko na inkasiak ed dili a limak.”​—1 Sam. 25:9-13, 21, 22, 32, 33.

10 Antoy naaralan tayod saya? Inusar nen Jehova si Abigail pian pugeray David a makagaway aliwa. Ontan met so gagawaen to natan. Siempre, agtayo nepeg ya ilaloan ya mangibaki si Jehova na mamuger ed sikatayo sano kuan tayo lan gawaen so sakey a bengatlan aliwa; agtayo met sarag ya amtaen no panoy eksakton ikiwas nen Jehova ed sakey a situasyon odino no antoy iyabuloy ton nagawa pian nasumpal so linawa to. (Ecl. 11:5) Anggaman ontan, makapanmatalek itayo ya lawas amta nen Jehova so kipapasen tayo tan tulongan to itayon makapanmatoor. Oniay impaseguro to: “Bilinen ta ka tan ibangat ta ka ed dalan a nepeg mo a laen. Simbawaen ta ka a sinenengneng so matak ed sika.” (Sal. 32:8) Panon itayon bibilinen nen Jehova? Panon itayon nagunggonaan ed satan? Tan akin et segurado itayon igigiya nen Jehova iray totoo to natan? Imanoen no panon ya naebatan iratan a tepet diad libro na Apocalipsis.

SASALIMBENGAN TO ITAYO PANAMEGLEY NA SIMBAWA

11. Panon kalaknab so amta nen Jehova ed saray nagagawad amin a kongregasyon?

11 Diad pasingawey ya akarekord ed Apocalipsis kapitulo 2 tan 3, inusisa nen Jesu-Kristo no antoy nagagawad pitoran kongregasyon ed Asia Minor. Aliwa labat ya say interamentin kipapasen na sarayan kongregasyon so anengneng to. Imbes, sinalambit toy espisipikon kipapasen na kada kongregasyon tan ontan met ed pigaran indibidual, insan angiter na matukoy a komendasyon tan simbawa. Antoy naaralan tayod saya? Say pitoran kongregasyon et irerepresenta to ray alanaan a Kristiano kayari 1914, tan say simbawan inter nen Kristo ed sarayan kongregasyon et onaplika ed amin a kongregasyon natan ed interon mundo. Nibaga tayo sirin ya igigiya nen Jehova iray lingkor to panamegley na Anak to. Panon itayon nagunggonaan ed satan a panangigiya?

12. Antoy gawaen tayo pian nigiya itayo nen Jehova?

 12 Say sakey a paraan pian minabang itayo ed maaron panangigiya nen Jehova et panamegley na personal a panagaral. Mangiiter si Jehova na daakan ya Makasulatan iran simbawa panamegley na saray publikasyon ya itatarya na matoor tan makabat ya aripen. (Mat. 24:45) Balet pian nagunggonaan itayo, kaukolan tayon ipanaon so panaral tan iyaplikay nanaaralan tayo. Say personal a panagaral so sakey ya paraan ya ‘pasasalimbengan itayod si Jehova pian ag-itayo natiror.’ (Jud. 24) Asalim ta lay akabasa na artikulod publikasyon tayo ya singa insulat parad sika? Awat mo itan tan isip mon simbawa itan a mismo nen Jehova ed sika. Si Jehova et singa sakey a kaaron tapiken toy takeb mo no walay labay ton ipaimano. Uusaren toy espiritu to pian ipaimano so ugali odino personalidad ya kaukolan tayon umanen. No mabulos tayon awaten so panangiwanwan na masanton espiritu, paigigiya itayo ed si Jehova. (Basaen so Salmo 139:23, 24.) Maabig sirin ya usisaen tayo no kaunongay panaon tan sagpot ya uusaren tayod panagaral.

13. Akin a maabig no usisaen tayo no kaunongay panaon tan sagpot ya uusaren tayod panagaral?

13 No sobray panaon tayod panagrelaks, anggapo lay panaon tayon manaral. Oniay naimano na sakey ya brother: “Main-inomay ya napalampas so eskedyul parad personal ya panagaral. Natan et agaylay karakel na napanpilian parad panrelaks tan agla tanton magastos ya singa nensaman. Wadtay TV, computer, tan cellphone. Agnasabaan.” No agtayo manalwar, kalkalnan naupot so panaon tayo parad makabaliksan a personal ya panagaral, anggad anggapo lan talaga. (Efe. 5:15-17) Maabig no tepetan tayoy sarili tayo: ‘Panon kabetbet so pangiyeeskedyul ko na mas aralem a panagaral ed Salita na Dios? Kasin gagawaen ko labat itan no walay paliwawa odino partik ed aral?’ No ontan, maabig no usaren tayo imay eskedyul tayod panagdayew na pamilya odino personal a panagaral pian kotkoten iray espiritual a kakabatan ya iiter nen Jehova pian nasalimbengan itayo parad kilalaban.​—Uli. 2:1-5.

NAPAPABISKEG ITAYO NA PANAMASESEG

14. Anto ran teksto so mangipapanengneng ya iimanoen nen Jehova iray nalilikna tayo?

14 Dakerakel ya subok ed bilay so dinalan nen David. (1 Sam. 30:3-6) Napatnagan ed saray balikas ton nirekord ed Biblia ya amta nen Jehova so nalilikna to. (Basaen so Salmo 34:18; 56:8.) Amta met nen Jehova so nalilikna tayo. No asugatan o ‘nabtag so puso’ tayo odino ‘asakitay kamarerwa’ tayo, asinggeran to itayo. Aligliway David ed satan kanian inkanta to: “Maliket ak tan manggayaga ak ed panangasim, ta sika inimanom so gonigon ko; sika akabatan mo so kamarerwak a wala ed saray kasumpaan to.” (Sal. 31:7) Balet aglabat iimanoen nen Jehova iray gonigon tayo. Liligliwaen tan papasesegen to itayo pian ombiskeg so liknaan tayo. Say sakey ya uusaren to et saray Kristianon pantitipon.

15. Antoy naaralan tayod eksperiensya nen Asaf?

15 Nanengneng tayod eksperiensya nen  salmistan Asaf so maabig ya resulta na iyatendid saray pantitipon. Say inimano to et say paniirap na saray matunong tan say iyaaligwas na saray mauges, kanian adismaya tan agto naapresyay serbisyo tod Dios. Oniay alikna to: ‘Apairap so kamarerwak tan asakitay pusok.’ Lapud satan et ngalngali tinmunday Asaf ed panlilingkor tod si Jehova. Antoy akatulong ed sikaton umanen so panmoria to? “Linmoob ak ed santuaryo na Dios” so inkuan to. Sanen akalimog to ray kapara ton lingkor nen Jehova, nipetek toy kanonotan to. Amoria ton temporaryo labat so iyaaligwas na saray mauges tan seguradon ipaakseb nen Jehova so hustisya. (Sal. 73:2, 13-22) Ontan itayo met natan. Nayarin onkapuy itayo lapud saray nanenengneng tayon ag-inkahustisya ed mundo nen Satanas. Balet, narepreskoan itayo tan mansiansia itayon maliket ed panaglingkor ed si Jehova no milimog itayod saray agagi.

16. Antoy naaralan tayod alimbawa nen Hana?

16 Panon to no walay agawad kongregasyon ya lapud satan et natatabangan ka lan miaral? Ompan inikbanan moy sakey a pribilehyo kanian nababaingan ka, odino walay babarongan mon agi. No ontay situasyon mo, makatulong so alimbawa nen Hana. (Basaen so 1 Samuel 1:4-8.) Sikatoy agonigon a maong lapud panag-insulto nen Penina, say sakey nin asawa nen masiken to. Lalon onloloor so ermen to diad tinaon ya iyaakar na pamilya ra diad Silo pian mangiyapay na bagat ed si Jehova. Talagan ambelabelat itan ed liknaan nen Hana kanian ‘mannangis tan agmangan.’ Balet, ag-imbaraan nen Hana so kipapasen to pian agla onlan mandayew ed si Jehova. Inapresya nen Jehova so katooran to tan benendisyonan To.​—1 Sam. 1:11, 20.

17, 18. (a) Diad anto ran paraan ya napapabiskeg itayod saray aral? (b) Antoy nibagam ed maaron panangasikaso nen Jehova pian nasalimbengan itayo parad kilalaban?

17 Bilang Kristiano natan, maabig no aligen tayoy alimbawa nen Hana. Nepeg ya regular itayon miaral. Diad saratan ya pantitipon et nagagamoran tayoy panamaseseg a kakkaukolan tayo. (Heb. 10:24, 25) Makaligliwa so nalilikna tayon panangaro na agagi. Nayarin nainawaan so puso tayo lapud sakey a paliwawa odino komento. Diad piistoryaan tayo antis tan kayari na aral, nayarin walay agi ya napangibalikasan tayoy nalilikna tayo tan mamabiskeg ed liknaan tayo. (Uli. 15:23; 17:17) Sano mibibiang tayod maligsan pangansion na panangidayew ed si Jehova, nalelemeway liknaan tayo. Sano walay pakapapagaan tayo, nagkalalon kaukolan tayoy panamaseseg diad saray pantitipon. Ditan et liligliwaen itayo nen Jehova pian napabiskeg tan natulongan itayon mansiansian matoor.​—Sal. 94:18, 19.

18 Lapud matalek itayod maaron panangasikaso na Dios tayo, nalilikna tayo met imay inkanta nen salmistan Asaf ed si Jehova: “Intabin mo ak ed limak a kawanan. Sika ibasbas mo ak a pati pamilin mo.” (Sal. 73:23, 24) Misalsalamat itayod si Jehova lapud sasalimbengan to itayo parad kilalaban!

[Tepetepet Parad Panagaral]

[Litrato ed pahina 28]

Inyasingger ka nen Jehova

[Saray litrato ed pahina 30]

Nasalimbengan itayo no iyaplika tayoy simbawa na Dios

[Litrato ed pahina 31]

Napapabiskeg itayo panamegley na panamaseseg na agagi