Onlad karga

Onlad saray karga

‘Ligliwaen so Amin a Maneermen’

‘Ligliwaen so Amin a Maneermen’

 ‘Ligliwaen so Amin a Maneermen’

“Si Jehova nilanaan to ak . . . a manligliwa ed amin a managogol [“maneermen,” NW].”​—ISA. 61:1, 2.

1. Antoy ginawa nen Jesus parad saray maneermen, tan akin?

IMBAGA nen Jesu-Kristo: “Say kanen ko et say panggaway linawa na samay angibaki ed siak tan say panumpal ed kimey to.” (Juan 4:34) Inikdan nen Jehova si Jesus na kimey. Diad impanumpal nen Jesus ed satan, inalig toy panangaro nen Ama to ed totoo. (1 Juan 4:7-10) Impaimano nen apostol Pablo so sakey a pakapatnagan ed satan ya aro sanen tinukoy toy Jehova bilang “say Dios na amin a ligliwa.” (2 Cor. 1:3) Impanengneng nen Jesus itan ya aro legay ministeryo tod dalin, a singa impropesiya nen Isaias. (Basaen so Isaias 61:1, 2.) Binasa nen Jesus itan a propesiya diad sinagoga ed Nazaret tan imbaga ton sikato so tutukoyen na satan. (Luc. 4:16-21) Kaleganay ministeryo nen Jesus, maaro ton niligliwa iray “managogol” odino maneermen. Pinabiskeg toy liknaan da tan pinaligen toy nonot da.

2, 3. Bilang patumbok nen Kristo, akin et nepeg tayon ligliwaen so arum?

2 Lapud patumbok itayo nen Jesus, nepeg tayo met a ligliwaen so arum. (1 Cor. 11:1)  Oniay imbaga nen Pablo: “Itultuloy yon ligliwaen tan pabiskegen so sakey tan sakey.” (1 Tes. 5:11) Kaukolan tayon ligliwaen so arum, nagkalalo la ta manbibilay itayod “nikadkaduma tan mair-irap a panaon.” (2 Tim. 3:1) Onuuges lan onuuges so panagsalita tan kagagawa na karaklan natan, a pansesengegay gonigon, sakit na linawa, tan ermen ed matunong iran totoo.

3 Ibabaga na Biblia a diad sarayan kaunoran ya agew na sayan mauges a sistema, dakel so “maaro ed inkasikaran dili, maaro ed kuarta, mapaspasirayew, mapaatagey, maayew, agmatulok ed atateng da, agda amtay misalamat, aliwa ran matoor, anggapoy panangaro ra ed kapamilyaan da, agdan balot labay so mipaknaan, managpauges ira, anggapoy panangontrol da ed dili ra, masesebeg ira, agda aaroen so kamaongan, traidor ira, anawet so ulo ra, makinon ira, mas inaro ra so likeliket nen say Dios.” Mas linmoor iray ontan ya ugali natan ta ‘saray mauges a totoo tan saray mankuankuanan et nagmaliw a lalon mauges.’​—2 Tim. 3:2-4, 13.

4. Antoy kipapasen na mundo natan?

4 Agtayo la iya pankelawan ta amta tayoy ibabaga na Biblia a “say interon mundo et walad pakayari na samay sakey a mauges.” (1 Juan 5:19) Kaibad tutukoyen na “interon mundo” so politika, relihyon, komersyo, tan ontan met ed saray uusaren nen Satanas pian ikayat so impluensya to. Duga labat sirin a si Satanas a Diablo et tinawag a “manuley na mundo” tan “dios na sayan sistema na mundo.” (Juan 14:30; 2 Cor. 4:4) Amta nen Satanas ya antiktikey lay panaon to kanian agaylay pasnok to. Satan so rason no akin ya onloloor so kipapasen diad dalin. (Apo. 12:12) Naliligliwa itayo ta amta tayon ag-abuloyan na Dios a manbayag ni Satanas tan sayan mauges a sistema to, tan naresolbe met la so isyu nipaakar ed soberanya nen Jehova!​—Gen., kap. 3; Job, kap. 2.

Nipupulong Lay Maong a Balita Diad Interon Mundo

5. Panon a nasusumpal so propesiya nipaakar ed panagpulong a kimey diad sarayan kaunoran ya agew?

5 Diad sayan mair-irap a panaon, nasusumpal met la iyan impropesiya nen Jesus: “Sayan maong a balita na panarian so nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyones, insan onsabi so anggaan.” (Mat. 24:14) Onlalaknab lan onlalaknab iyan panagpulong a kimey. Diad interon mundo et wala lay masulok a 7,500,000 a Tasi nen Jehova ya kabiangan ed masulok a 107,000 a kongregasyon, a mangipupulong tan mangibabangat ed Panarian na Dios, singa ginawa met nen Jesus nensaman. (Mat. 4:17) Naliligliwa so dakel a maneermen lapud pampupulong tayo. Diad sayay apalabas labat a duay taon et 570,601 so abautismoan bilang Tasi nen Jehova!

6. Antoy nibagam ed ilalaknab na panagpulong a kimey?

 6 Say laknab na sayan panagpulong a kimey et nagkalalon makapadinayew lapud pangipapatalos tan pangibubunog na saray Tasi nen Jehova na saray literaturan base ed Biblia diad masulok lan 500 a lenguahe. Anggapo ni akagawad saya anggan kapigan! Anggano saray Tasi nen Jehova et wadiad mundon kokontrolen nen Satanas, siansian aktibo irad panlilingkor da tan tuloytuloy so idarakel da. Ag-itan nagawa no anggapoy tulong tan panangigiya na masanton espiritu na Dios. Lapud nipupulong lay maong a balita diad interon mundo, aliwa labat lan saray Tasi nen Jehova so naliligliwa na Kasulatan, noagta ontan met ed saray totoon mangaawat ed mensahe na Panarian.

Ligliwa Manlapud Saray Kaagian

7. (a) Akin et agtayo iilaloan ya ekalen na Dios iray sengegan na ermen tan irap tayo natan? (b) Akin et nibaga tayon sarag tayon sungdoan iray panamasegsegang tan kairapan?

7 Diad sayan mundon napnoy kaugsan tan kairapan, seguradon amin tayo et makakaeksperiensya na bengatlan makapagonigon. Agtayo iilaloan ya ekalen na Dios iray sengegan na ermen tan irap tayo anggad agto ni dineral iyan sistema na bengabengatla. Legan tayon aalagaren itan ya agew, makasagmak tayo ray panamasegsegang a manubok no kasin talagan matoor tayod si Jehova tan susuportaan tayoy soberanya to. (2 Tim. 3:12) Balet diad tulong tan ligliwan iiter nen Jehova, sarag tayon ipanengneng so “panagsungdo tan pananisia” legay panamasegsegang tan kairapan, a singa saray alanaan ya Kristiano diad Tesalonica nensaman.​—Basaen so 2 Tesalonica 1:3-5.

8. Antoray ebidensyan walad Biblia ya liligliwaen nen Jehova iray lingkor to?

8 Seguradon iter nen Jehova so ligliwan kaukolan na saray lingkor to. Singa bilang, sanen si propetan Elias et labay ya ipapatey nen mauges ya Reynan Jezebel, sikatoy tinmakot tan batik. Imbaga to ni ingen ya labay to lay ompatey. Imbes ya pampasnokan nen Jehova si Elias, niligliwa to tan pinabiskeg toy liknaan to pian nitultuloy toy kimey bilang propeta. (1 Ara. 19:1-21) Say sakey nin pakanengnengan ya liligliwaen nen Jehova iray lingkor to et diad samay eksperiensya na Kristianon kongregasyon nen inmunan siglo. Wala imay panaon ya “marendeen so kongregasyon diad interon Judea tan Galilea tan Samaria, ya apabiskeg ira.” Tan diad saman et “nantultuloy iran dinmakel lapud manbibilay iran walaay takot ed si Jehova tan naliligliwa ira na masanton espiritu.” (Gawa 9:31) Misalsalamat tayo met natan ta ‘liligliwaen itayo na masanton espiritu’!

9. Akin et naligliwa itayod panaral nipaakar ed si Jesus?

9 Bilang Kristiano, naliligliwa itayo met ed panaral tayo nipaakar ed si Jesu-Kristo tan say panumbok ed alimbawa to. Oniay imbaga nen Jesus: “Dago kayo ed siak, amin yon mansasagpot tan nabebelatan, tan pampainawaen ta kayo. Sakbat yo so pakok tan manaral kayo ed siak, ta mauyamo ak tan mapaabeba ak, pian nainawaan iray kamarerwa yo. Ta mainomay a sakbaten so pakok tan anlemew so awit ko.” (Mat. 11:28-30) Say mismon panaral ed maaron pidedeneng nen Jesus ed saray totoo tan pangalig ed ehemplo to et makatulong na baleg pian nainawaan tayod saray pakakagonigonan tayo.

10, 11. Sioparay makapangiter na ligliwa diad kongregasyon?

10 Naligliwa itayo met na saray kapara tayon Kristiano. Alimbawa, isipen pa no panon a natulongan na saray elder iramay onleletey so pananisia ra. Oniay insulat nen disipulon Santiago: “Wala ta ed sikayo so mansasakit? Patawag to komon iray mamasiken ed kongregasyon, tan sikatoy ipikasi ra.” Antoy resulta na satan? “Say pikakasi ya atekepan na pananisia et mamaabig ed samay mansasakit, tan  sikatoy ibangon nen Jehova. Ontan met, no sikatoy akagawa na saray kasalanan, sikatoy naperdona.” (Sant. 5:14, 15) Balet, aliwan saray elder labat so makapangiter na ligliwa.

11 Mas mainomay ya itongtong na saray sister iray problema ra diad kapara dan bii. Saray maespiritual tan maedad lan agagin bibii et makapangiter na maong iran simbawa ed saray kalangweran. Nayarin dinalan da met la ray probleman naeeksperiensya na saray kalangweran natan. Baleg so nitulong na idengel tan pangiyansakit da. (Basaen so Tito 2:3-5.) On, elder man itayo odino andi, sarag tan nepeg tayon ‘ligliwaen iramay maneermen’ diad kongregasyon. (1 Tes. 5:14, 15) Tan nepeg tayon tandaan a liligliwaen itayo na Dios “diad amin a kairapan tayo, ta pian naligliwa tayo iramay walad amin a klase na kairapan.”​—2 Cor. 1:4.

12. Akin et importantin atendian tayo iray Kristiano pantitipon?

12 Say iyatendid saray Kristianon pantitipon so sakey nin importantin paraan a naligliwa itayo. Ditan et napapaseseg itayo ed saray impormasyon a nanaaral tayod Biblia. Pinaseseg nen Judas tan Silas “iray agagi diad panamegley na dakel a paliwawa tan pinabiskeg da ra.” (Gawa 15:32) Makapanpapasesegan itayo met no pitongtongan tayo ray agagi antis tan kayari aral. Anggano wala siri’ dadalanen tayon problema, agtayo isisian so sarili tayo ta ag-itan makatulong. (Uli. 18:1) Maabig no unoren tayo iyan impuyan a simbawa nen apostol Pablo: “Nonoten tayo so sakey tan sakey pian makapansasagyatan itayo a mangaro tan manggawa na maabig, ya agtayo papaulyanan so pantitipon tayo, a singa niyugali na arum, noagta manpapasesegan itayo, nagkalalo la ta nanenengneng yon asingsingger lay agew.”​—Heb. 10:24, 25.

Paligliwa ed Salita na Dios

13, 14. Diad antoran paraan a liligliwaen itayo na Kasulatan?

13 Balanglan bautismado itayo la odino onggagapo tayo ni labat a manaral nipaakar ed Dios tan ed saray gagala to, baleg so nagawaan na Salitay Dios pian naligliwa itayo. Insulat nen Pablo: “Amin ya insulat nensaman et insulat pian nibangat itayo, ta pian diad panagsungdo tayo tan panagligliwa na Kasulatan et nawalaan itayo na ilalo.” (Roma 15:4) Naligliwa itayo na Masanton Kasulatan tan gawaen to itayon “sigpot a makayari tan akaparaan a maong parad amin a maabig a gawa.” (2 Tim. 3:16, 17) Talagan naliligliwa itayo ta amta tayoy katuaan nipaakar ed gagala na Dios, tan walay peteg ya ilalo tayo ed arapen. Maabig sirin no aralen tayon maong so Salitay Dios tan saray publikasyon a base ed Biblia pian naligliwa tan nagunggonaan itayo.

 14 Marakep so alimbawan impanengneng nen Jesus diad impangusar toy Kasulatan ed impanbangat tan impanligliwa tod arum. Singa bilang, sanen si Jesus et apaoli, ‘impaliwawa toy Kasulatan’ ed duaran disipulo to. Seguradon aligliwa ira lapud satan. (Luc. 24:32) Inalig nen apostol Pablo so maabig ya ehemplo nen Jesus diad ‘impikatunongan to manlapud Kasulatan.’ Saramay dinmengel ed sikato diad Berea et “akaparaan a maong so nonot dan angawat ed salita, a maalwar dan uusisaen so Kasulatan ya inagew-agew.” (Gawa 17:2, 10, 11) Importante sirin ya inagew-agew tayon basaen so Biblia! Patulongan itayod Salita na Dios tan ed saray publikasyon tayo. Niparaan iratan pian mangiter na ligliwa tan ilalo diad sarayan mairap a panaon.

Arum Nin Paraan Pian Naligliway Arum

15, 16. Antoray pigaran paraan ya natulongan tan naligliwa tayo ray agagi?

15 Natulongan tan naligliwa tayo ray agagi diad nanduruma tan praktikal iran paraan. Singa bilang, nayarin itindaanan tayo so maedad la o mansasakit ya agi. Nipanengneng tayo met so panangiyansakit no tulongan tayo rad kimey ed abung. (Fil. 2:4) Komendaan tayo met iray agagi lapud maabig iran kualidad da, a singa say ipapanengneng dan biskeg na linawa, aro, panagsungdo, tan pananisia.

16 Naligliwa tayo iray maedad la no bisitaen tayo ra. Ipaistorya tayod sikara iray eksperiensya ra nensaman tan saray bendisyon a naawat da lapud impanlingkor dad si Jehova. Diad tua et ompan sikatayo ni ingen so napabiskeg tan naligliwa ra! Sano bisitaen tayo ra, ibasaan tayo ira na Biblia odino saray publikasyon tayo. Ompan sarag to met ya kaiba tayo ran mangiparaan ed akaeskedyul ya artikulon aralen ed Panag-bantayan odino ed Panagaral na Kongregasyon ed Biblia. Odino kaiba tayo ran manbantay na sakey ed saray DVD tayo. Tan nayarin ibasa odino isalaysay tayod sikara so pigaran makapaseseg ya eksperiensyan walad saray publikasyon tayo.

17, 18. Bilang matoor a lingkor nen Jehova, akin et makaseguro itayon tulongan tan ligliwaen to itayo?

17 No naimano tayon say sakey ya agi et kaukolan toy ligliwa, ilaktip tayod personal a pikakasi tayo itan ya agi. (Roma 15:30; Col. 4:12) Legan tayon susungdoan iray problemad bilay tan liligliwaen so arum, makapanmatalek tayod si Jehova a singa si David ya angikantan: “Paawit mo ed Jehova so awit mo, et sikato bembenan to ka; agton balot paulyan so matunong a natentenyeg.” (Sal. 55:22) On, talagan wadtan a lanang si Jehova ya manligliwa tan ontulong ed sikatayo ran matoor a lingkor to.

18 Oniay imbaga na Dios ed saray lingkor to nensaman: “Siak, siak . . . so manligliwa ed sikayo.” (Isa. 51:12) Ontan met so gawaen nen Jehova ed sikatayo natan, tan bendisyonan to ray pansasagpot tayon ligliwaen met so arum. Balanglan say ilalo tayo et diad tawen odino diad dalin, naligliwa itayod samay imbaga nen Pablo ed saray kapara ton alanaan a Kristiano: “Komon ta say Katawan tayon Jesu-Kristo tan say Dios ya Ama tayo, ya angaro ed sikatayo tan angiter na agmanganggan ligliwa tan alay abig ya ilalo diad panamegley na agnaparaan a kaabigan, so manligliwa ed kapusoan yo tan pabiskegen to kayo diad amin a maabig a gawa tan salita.”​—2 Tes. 2:16, 17.

Nanonotan Mo Ni?

• Kaunongan la kalaknab so panagpulong a kimey?

• Antoray pigaran paraan a naligliwa tayo so arum?

• Antoray paneknek ed Biblia ya liligliwaen nen Jehova iray lingkor to?

[Tepetepet Parad Panagaral]

[Litrato ed pahina 28]

Kasin liligliwaen mo met so arum?

[Litrato ed pahina 30]

Ugaw man itayo o matatken, sarag tayon pabiskegen so liknaan na arum