Onlad karga

Onlad saray karga

‘Gawam so Dalan Mo a Maaligwas’—Panon?

‘Gawam so Dalan Mo a Maaligwas’—Panon?

 ‘Gawam so Dalan Mo a Maaligwas’​—Panon?

“ALIGWAS”​—sakey a salitan makaalay imano! Walaray nampaatagey na posisyon tan sikaray inmaligwas, yinmaman, tan akabkabat. Pinirawat met na arum so onaligwas balet ta sinmaew ira.

Say iyaaligwas et akadepende ed no antoy iyuunam ed bilay mo. Ontan met, importantin ikonsidera no panon mon uusaren so panaon tan biskeg mo tan no kasin panggugunaetan mon gawaen itan.

Apaneknekan na dakel a Kristiano a say sigpot a pibiang ed ministeryo so akapangiter ed sikara na tuan inkapnek. Tinmalona iray kalangweran tan maedad la lapud pinili dan karera so sigpot-panaon a serbisyo. Balet, nayarin liknaen na arum a makapasawa so ministeryo tan impasen dan unor-unor la itan legan dan iyuunay sananey a kalat. Akin et posiblin nagawa iya? Antoy gawaen mo pian agnisuawi so imanom ed saray talagan importante? Tan panon mon ‘gawaen so dalan mo a maaligwas’?​—Jos. 1:8.

Extracurricular Activities tan Panagrelaks

Kaukolan a mansiansian balanse iray Kristianon kalangweran diad panlingkor ed tuan Dios tan pibiang ed arum iran aktibidad. Saramay manggawa ed satan et seguradon ontalona ed bilay tan manepeg ya komendaan.

Balet, walaray kalangweran ya masyadon okupado ed saray extracurricular activities tan panagrelaks. Nayarin agmet iratan makapuy. Ingen, nayarin itepet na saray Kristianon kalangweran ed sarili da: ‘Panon karakel a panaon so alaen na saraman ya aktibidad? Sioparay nakakaulop ko? Anton ugali so ipapatnag na saray wadman? Tan anto so nayarin magmaliw a manunaan ed bilay ko?’ Nayarin namoriam a no masyado ka lan okupado ed saratan ya aktibidad, dagdaiset lay nakeran panaon tan biskeg mo pian paeletey relasyon mo ed Dios. Diad satan et natalosan mo no akin ya importante so pangiletneg na saray prayuridad.​—Efe. 5:15-17.

Imanoen so kipapasen nen Wiktor. * Inkuan to: “Nen 12 so taon ko, akila ak ed volleyball team. Dakel ya premyo tan award so apanaloan ko. Sarag ko komoy magmaliw ya sikat.” Asabi panaon, naaburidoy Wiktor ed epekto na isport ed espiritualidad to. Sakey ya agew, sikatoy akaugip legan a manbabasay Biblia. Alikna to met ya agla naliliketan ed ministeryo to. “Inupot na saman ya isport so biskeg ko, tan amoriak ya papakapuyen toy seseg kod espiritual. Amtak ya agko nagagawaay sankaabigan.”

Atagtagey ya Edukasyon?

Unong ed Biblia, obligasyon na sakey a Kristiano ya asikasoey pamilya to, tan kaiba ed satan so pangitaryay materyal iran pankaukolan da. (1 Tim. 5:8) No ontan, kaukolan ni kasi pangalay kurso ed kolehyo odino unibersidad?

Maabig ya amtaen no antoy magmaliw ya epekto na pangalay atagtagey ya edukasyon ed relasyon na sakey ed si Jehova. Makatulong so pangonsidera tayod sakey ya alimbawa ed Biblia.

Si Baruc et sekretaryo nen propetan Jeremias. Aminsan, imbes ya iyapasakey nen Baruc so imano to ed saray pribilehyo diad  panaglingkor ed si Jehova, sikatoy nagmaliw ya maambisyon. Naimano iya nen Jehova tan sikatoy pinasakbayan to panamegley nen Jeremias: “Aanapen mo iray angkakabaleg a bengatla parad inkasika. Agmo la iratan aanapen.”​—Jer. 45:5NW.

Anto iramay “angkakabaleg a bengatla” ya aanapen nen Baruc? Nayarin sikatoy atukson magmaliw a bantog ed Judion sistema na bengatla, odino manpayaman. Antokaman so rason, nisuawi imano to manlapud saray mas importantin bengatla, saramay akatulong ed sikaton mansiansian maapit ed si Jehova. (Fil. 1:10) Balet, dinmengel si Baruc ed pasakbay nen Jehova diad panamegley nen Jeremias tan aliktaran toy kadederal.​—Jer. 43:6.

Antoy naaralan tayod sayan salaysay? Napatnagan ed simbawan niiter ed si Baruc ya walay lingo to. Pinirawat ton anapen iray angkakabaleg a bengatla. No wala lay pansuportam ed sarilim, talaga tan kaukolan mo nin usarey panaon, kuarta, tan biskeg mo diad pangalay atagtagey ya edukasyon pian napaliket moy sarilim, atateng mo, odino kakanayon mo?

Imanoen si Grzegorz, sakey a computer programmer. Lapud akombinse na saray katrabaho to, sikatoy angala na atagtagey ya kurso parad kaaruman a panangipasal. Agnambayag, anggapo lay panaon tod espiritual iran aktibidad. Nanonotan to: “Naynay ak ya aburido. Nakokonsiensia ak ta agko nagagawaan iray espiritual a kalat ko.”

Okupadon Maong ed Trabaho

Papasesegen na Biblia iray tuan Kristiano ya magmaliw a makuli tan responsablin empleyado tan amo. Insulat nen apostol Pablo: “Antokaman so gagawaen yo, gawa yo itan ed interon kamarerwa a singa parad si Jehova, tan aliwan parad totoo.” (Col. 3:22, 23) Balet, anggaman alay abig ya kualidad so inkakuli, wala ni nakaukolan​—say maabig a relasyon ed Manamalsa tayo. (Ecl. 12:13) No say sakey a Kristiano et masyado lan okupadod trabaho, napaulyan to la ray espiritual ya aktibidad.

No puros trabaho lay aarapen na sakey a Kristiano, nayarin anggapo lay biskeg ton mangasikasod espiritualidad to tan na pamilya to. Imbaga nen Arin Solomon ya “say alablabas a panagkimey” et naynay a katekep toy “panguusil ed dagem.” No alablabas so panagtrabaho na sakey, mansumpal itan ed graben stress. Ompan magmaliw ni ingen ya aripen na trabaho ya anggad punton makesakesaw la. No ontan, talaga kasin sikatoy ‘maliket tan nanengneng to ray maabig a bengatla lapud amin a sagpot to’? (Ecl. 3:12, 13; 4:6NW) Nagkalalod amin, wala ni kasi magenap  ya biskeg to pian gawaey responsabilidad tod pamilya tan mibiang ed espiritual iran aktibidad?

Si Janusz, a manaayam ed Eastern Europe, so nagmaliw ya okupadon maong ed negosyo ton panagtanaman. Nanonotan to: “Manbilib ed siak iray totoo ta madiskarte ak ed trabaho tan nasusumpal kon amin so pagagawa dad siak. Balet naapektoay espiritualidad ko, tan agak la makakapanpulong. Ag-abayag, agak la mimiaral. Nagmaliw ak ya mapaatagey, imbaliwalak so simbawa na saray elder tan inmarawi ak ed kongregasyon.”

Sarag Mon Gawaen a Maaligwas so Bilay Mo

Apantongtongan tayoy taloran aspekto a nayarin mangupot ed panaon na sakey ya Kristiano tan mamakapuy ed espiritualidad  to. Kasin ontan met so kipapasen mo? Sirin, makatulong irayay onggendan a tepet, teksto, tan komento pian nadeterminam no kasin dugay direksion na bilay mo.

Extracurricular activities tan panagrelaks: Panon karakel a panaon so uusaren mod saratan? Kasin aalaen na saratan so panaon ya datin uusaren mod espiritual iran aktibidad? Kasin singa natatabangan ka lan miulop ed saray agagi? No ontan, maabig no aligen moy Arin David ya akikasi ed si Jehova: “Ipaamtam ed siak so dalan a nepeg ko a dalanan.”​—Sal. 143:8.

Si Wiktor, ya asalambit nen niman et tinulongan na ombiabiahen manangasikaso, ya angikuan ed sikato: “Naimanok ya agaylay panangarom ed volleyball.” “Niliing ak na satan,” so inkuan nen Wiktor. “Amoriak ya aliwa lay direksion ko. Ag-abayag, tinundaan ko lay pililimog kod saray kakaarok ya aliwan Tasi tan nananap ak na saray kakaarod kongregasyon.” Si Wiktor et maseseg la natan a manlilingkor ed si Jehova diad kongregasyon da. Insuheri to: “Tepetan mo ray kakaarom, atateng mo, odino saray elder ed kongregasyon no kasin naiimano dan saray aktibidad mod eskuelaan so makakatulong ed sikan onapit ed si Jehova, odino iyaarawi ka na saratan.”

Agta maabig no ibagam ed saray elder ed kongregasyon yo a labay moy makadampot na kaaruman a pribilehyo? Sarag mo kasin tulongan o ibaan iray maedad la, nayarin diad pitindaan odino diad saray kimey dad abung? Antokaman so edad mo, ompan nayarian moy onloob ed sigpot panaon a serbisyo, pian nainabang mod arum so liket mo.

Atagtagey ya edukasyon: Amasakbay si Jesus sumpad pananap na ‘dilin kigloriaan.’ (Juan 7:18) Antokaman ya kurso so ninonot mon sumpalen, kasin ‘sinegurom la ray mas importantin bengatla’?​—Fil. 1:9, 10.

Si Grzegorz, ya abitla nen niman et nanggawa na pigaran pananguman. Inkuan to: “Dinengel koy simbawa na saray elder, tan pinasimplik so bilay ko. Nandesidi ak ya agla mangalay kaaruman ya edukasyon ta upoten labat na satan so panaon tan biskeg ko.” Mas dakel lay panaon tod saray aktibidad ed kongregasyon. Asabi panaon, sikatoy nan-graduate ed tatawagen la natan ya Bible School for Single Brothers. On, ‘sinaliw toy panaon’ pian mas napaaralem toy kakabatan to nipaakar ed Dios.​—Efe. 5:16, ftn.

Sekular a trabaho: Kasin masyado ka lan okupadod trabahom kanian napapaulyan mo lay espiritualidad mo? Kasin magenap so niiiter mon panaon ed pamilyam? Tan diad kongregasyon, kasin papaaligwasen moy kalidad na saray partem? Komustay pitotongtong mod arum? “Takotan mo so Dios tan unoren mo so saray ganggan to,” tan naawat moy panamendisyon nen Jehova tan ‘manliket kan maong ed kimey mo.’​—Ecl. 2:24; 12:13.

Si Janusz, ya asalambit nen niman et agto agamoray aligwas ed samay negosyo to; imbes, sikatoy alugi. Lapud sikatoy ag-anubo tan linmereg ed utang, sikatoy pinmawil ed si Jehova. Inorganisa to ray kimey to tan natan et manlilingkor la bilang regular payunir tan elder ed kongregasyon. Inkuan to: “Lapud kontento ak la ed no antoy wala tan uusaren koy biskeg ko parad espiritual iran aktibidad, mareen so nonot tan liknaan ko.”​—Fil. 4:6, 7.

Maabig no ipanaon mon usisaen iray motibo tan prayuridad mo. Say panlingkor ed si Jehova so mangiter na magnayon ya aligwas. Gawam itan a manunad bilay mo.

Nayarin kaukolan moy manggawa na pigaran pananguman, ekalen iray agnakaukolan a bengatla pian napaneknekan mon mismo so “maong tan makapaliket tan ayadyarin linawa na Dios.” (Roma 12:2) Balet ta sarag mon ‘gawaen so dalan mo a maaligwas’ diad panlingkor ed sikato ya interon kamarerwa.

[Paimano ed leksab]

^ par. 8 Sinalatan so arum a ngaran.

[Kahon/Litrato ed pahina 31]

Panon Mon Gawaen so Dalan Mo a Maaligwas?

Lapud dakerakel so mangaalay panaon mo, antoy gawaen mo pian agnisuawi imanom ed saray talagan importante? Ipanaon moy pangusisad saray motibom tan prayuridad mo diad pangikonsiderad onggendan iran tepet:

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES TAN PANAGRELAKS

▪ Antoran ugali so ipapatnag na saramay wadman a napilimogan mo?

▪ Panon karakel a panaon so alaen na saraman ya aktibidad?

▪ Posible kasin magmaliw irayan manunaan ed bilay mo?

▪ Kasin aalaen na saratan so panaon ya datin uusaren mod espiritual iran aktibidad?

▪ Sioparay nakakaulop mo?

▪ Kasin mas labay mo iran nakaulop nen saray agagi?

ATAGTAGEY YA EDUKASYON

▪ No wala lay pansuportam ed sarilim, talaga tan kaukolan mo nin usarey panaon, kuarta, tan biskeg mo diad pangalay atagtagey ya edukasyon?

▪ Pian nasuportaan moy sarilim, kasin kaukolan mon talagay mangala na kurso ed kolehyo odino unibersidad?

▪ Anto so epekto na saya ed pipiaral mo?

▪ Kasin ‘sinegurom la ray mas importantin bengatla’?

▪ Kaukolan mo kasin pabiskegen so talek mod pakayari nen Jehova a mangitarya?

TRABAHO

▪ Kasin say pinilim a trabaho et abuloyan to kan ‘manliket tan nanengneng iray maabig a bengatla ed amin a sagpot mo’?

▪ Wala ni kasi magenap ya biskeg mo pian gawaey responsabilidad mod pamilya tan mibiang ed espiritual iran aktibidad?

▪ Kasin magenap so niiiter mon panaon ed pamilyam?

▪ Kasin masyado ka lan okupadod trabahom kanian napapaulyan mo lay espiritualidad mo?

▪ Kasin aapektaan la na satan so kalidad na saray partem?

[Litrato ed pahina 30]

Pinasakbayan nen Jehova si Baruc lapud ambisyon to