Onlad karga

Onlad saray karga

Sikayoran Kristianon Pamilya—‘Mansiansian Aliing’

Sikayoran Kristianon Pamilya—‘Mansiansian Aliing’

 Sikayoran Kristianon Pamilya​—‘Mansiansian Aliing’

“Mansiansia itayon aliing tan mantultuloy itayon manlikas.”​—1 TES. 5:6.

1, 2. Antoy nakaukolan pian say pamilya et makapansiansian aliing ed espiritual?

ONIAY insulat nen apostol Pablo ed saray Kristiano diad Tesalonica sanen tinukoy to so “baleg tan makapataktakot ya agew nen Jehova”: “Agagi, anggapo kayo ed kabilungetan pian nasabian na satan ya agew a singa ed saray matakew, ta sikayon amin et ananak na liwawa tan ananak na agew. Anggapo itayo ed labi odino diad kabilungetan.” Tan onia ni imbaga to: “Kanian, ag-itayo la komon nanaugip a singa gagawaen na arum, noagta mansiansia itayon aliing tan mantultuloy itayon manlikas.”​—Joel 2:31; 1 Tes. 5:4-6.

2 Sayan simbawa nen Pablo ed saray taga Tesalonica et onaplika met ed saray Kristiano ya manbibilay ed “panaon na kasumpalan.” (Dan. 12:4) Diad panasingger na anggaan na sayan mauges a sistema, gagawaen nen Satanas so anggaay nayarian to pian dakel ed saray tuan Kristiano so napatunda tod panlingkor ed Dios. Maabig sirin no seryosoen tayo imay simbawa nen Pablo ya mansiansian alerto ed espiritual. Pian say Kristianon pamilya et makapansiansian aliing, kaukolan ya sumpalen na kada membro so Makasulatan ya responsabilidad da. Anto sirin so nepeg a gawaen na asawan laki, asawan bii, tan saray ananak pian makapitulongan irad ‘pansiansian aliing’ na pamilya ra?

Asawan Lalaki​—Aligen so “Maong a Managpastol”

3. Unong ed 1 Timoteo 5:8, antoy kaibad responsabilidad na laki bilang ulo na pamilya?

3 “Say ulo na bii et say laki,” so kuan na Biblia. (1 Cor. 11:3) Antoy kaibad responsabilidad na laki bilang ulo na pamilya? Oniay impaneskribe na Kasulatan ed sakey ya aspekto na inkaulo: “No walay siopaman ya agto tataryaan iramay walad pudir to, tan nagkalalo la iramay membro na pamilya to, impulisay to lay pananisia tan mauges ni nen say too ya andian na pananisia.” (1 Tim. 5:8) On, kaukolan ya legpeten na asawan laki so pamilya to. Balet, pian natulongan to ran mansiansian aliing ed espiritual, aglabat mananap na pambilay. Kaukolan to met ya pabiskegen so espiritualidad na sankaabungan to, a tulongan to ran napaelet so relasyon da ed Dios. (Uli. 24:3, 4) Panon ton nagawaan itan?

4. Antoy ontulong pian napabiskeg na asawan laki so espiritualidad na sankaabungan to?

4 “Say asawan laki et ulo na asawa to a singa say Kristo et ulo na kongregasyon,” kanian kaukolan ton aralen tan aligen so paraan na panangidaulo nen Jesus ed kongregasyon. (Efe. 5:23) Konsideraen pa no panon ya indeskribe nen Jesus so relasyon tod saray papatumbok to. (Basaen so Juan 10:14, 15.) Antoy ontulong pian napabiskeg na asawan laki so espiritualidad na sankaabungan to? Nia ay: Kaukolan ton aralen iray imbaga tan ginawa na “maong a managpastol,” si Jesus, tan “tumboken [ton] maapit iray bakat to.”​—1 Ped. 2:21.

5. Kaunongay pikabat na Maong a Managpastol ed kongregasyon?

5 Say relasyon na managpastol tan saray karnero to et akadepende ed talek tan pikabat dad sakey tan sakey. Amta na managpastol so amin a detalye nipaakar ed karnero to. Ontan met, kabat tan panmamatalkan na karnero so managpastol. Nabidbir day boses to tan tutuloken da itan. “Kabat ko iray karnerok tan saray  karnerok et kabat da ak,” so kuan nen Jesus. Kabkabat ton maong so kongregasyon. Say Griegon salita dia ya nipatalos a “kabat” et mankabaliksay “personal, sigpot a pakapikabat.” On, kabkabat na Maong a Managpastol so kada karnero to. Amta to ray pankaukolan, kakapuyan, tan abilidad na balang sakey. Anggapoy agto amta nipaakar ed saray karnero to. Tan kabkabat met na saray karnero so managpastol tan manmamatalek irad panangidaulo to.

6. Panon ya naalig na asawan lalaki so Maong a Managpastol?

6 Pian naalig na asawan laki so inkaulo nen Kristo, kaukolan ya ipasen toy sarili to bilang managpastol tan ipasen ton singa karnero iray membro na pamilya to. Nepeg ton panggunaetan a kabaten a maong so pamilya to. Talaga kasin nagawaan itan na asawan laki? On. Nagawaan to itan no maong so pitotongtong tod amin a membroy pamilya to, dengelen to ray kapagaan da, idaulo to ray aktibidad na pamilya, tan maalwar ya manggaway desisyon nipaakar ed panagdayew na pamilya, pipiaral, panagpulong, panagpasyar, tan panagligliwaan. Sano napatnagan ed alimbawa tan desisyon na Kristianon asawan laki ya kabkabisado toy Salita na Dios tan kabkabat to ray membro na pamilya to, mas matalek ira ed panangidaulo to. Sakey ni, nalikna toy liket lapud nanenengneng ton mansiasiansia ran nankakasakey ed tuan panagdayew.

7, 8. Panon a naalig na asawan laki so Maong a Managpastol diad panangipanengneng na panangaro ed pamilya to?

7 Aaroen met na sakey a maong a managpastol iray karnero to. Sano aaralen tayo ray salaysay na Ebanghelyo nipaakar ed bilay tan ministeryo nen Jesus, talagan naapresya tayoy panangaron impanengneng tod saray disipulo to. Inter to ni ingey ‘kamarerwa to parad saray karnero to.’ Nepeg ya aligen na asawan lalaki si Jesus diad pangipanengneng day panangaro ed saramay nimatalek ed sikara. No labay na asawan laki a sikatoy abobonan na Dios, aliwan maruksa so pideneng tod akulaw to, noagta lawas ton aroen, “no panon a say Kristo et inaro to met so kongregasyon.” (Efe. 5:25) Nepeg ya maaro tan makonsidera so pitongtong tod asawa to, ta sikatoy makanepegan ed panamagalang.​—1 Ped. 3:7.

8 Diad panamabaleg na ananak, nepeg ya iyaplika na ulo na pamilya iray prinsipyo na Biblia. Balet, seguroen ton nipapalikna toy panangaro tod sikara. Nepeg ya disiplinaen to ra diad maaron paraan. Walaray ugugaw ya mankaukolan na mas dakel a panaon antis dan natalosan no antoy nepeg dan gawaen, kanian nepeg a dukeyan na ama so pasensia to. Sano lawas tutumboken na asawan lalaki so ehemplo nen Jesus, nalikna na pamilya ra ya say abung et maligen a pasen. Panliliketan da so espiritual a kaligenan ya adeskribe ed kanta na salmista.​—Basaen so Salmo 23:1-6.

9. Singa si patriarkan Noe, antoy responsabilidad na Kristianon asawan lalaki, tan antoy ontulong ed sikaran nagawaan itan?

9 Nambilay so patriarkan si Noe diad samay panaon ya “dinelap [na Dios] so mundo na agmaridios a totoo.” Balet ta inliktar nen Jehova si Noe tan say pamilya to. (2 Ped. 2:5) Responsabilidad nen Noe ya tulongan so pamilya to ya makaliktar ed Delap. Ontan met so responsabilidad na saray Kristianon ulo na pamilya diad sarayan kaunoran ya agew. (Mat. 24:37) Talagan importante sirin ya aralen day ehemplo na “maong a managpastol” tan panggunaetan dan aligen!

Asawan Bibii​—‘Ipaalagey so Sankaabungan Yo’

10. Kasin abebbebay betang na asawan bibii lapud pampapasakop dad asawa ra? Ipaliwawa.

10 Insulat nen apostol Pablo: “Komon ta manpasakop iray asawan bibii ed kaasawaan da a singa pampapasakop da met ed Katawan.” (Efe. 5:22) Aglabay ya ibaga na saya ya abebbeba so betang na bibii. Oniay imbaga na tuan Dios antis ton palsaen si Eva: “Aliwan maong a manbukbukor so too; igawaan ko na sakey a manepeg a katulongan to.” (Gen. 2:18) Bilang “katulongan,” susuportaan na asawan bii so  asawa to legan ya susumpalen na asawan laki iray responsabilidad tod pamilya ra. Sayan betang na asawan bii et talagan kagalgalang.

11. Panon ya “ipaalagey” na uliran ya asawan bii so sankaabungan to?

11 Say uliran ya asawan bii et “ipaalagey” to so sankaabungan to. (Basaen so Uliran 14:1.) Agrerespetoen na makulangkulang a bii so uksoyan na inkaulo, balet say makabat ya bii et aralem so respeto tod satan. Imbes ya aligen to so masugnar tan rebelyoson awawey na sayan mundo, sikatoy mapasakop ed asawa to. (Efe. 2:2) Ilalabir na makulangkulang a bii iray kakapuyan na asawa to, balet say makabat ya bii et panggunaetan ton onaralem ni so respeto na ananak da tan na arum a too ed asawa to. Sikatoy maalwar ya agto melmelagen so inkaulo na asawa to, ya agto pantamian odino kolkolen. Wadtan met so nipaakar ed panag-badyet. Nayarin daraken na makulangkulang a bii so kuarta na pamilya. Aliwan ontan balet so masuportan asawan bii. Mikokoopera ed asawa to diad pinansyal iran bengatla. Sikatoy masimpit ed kuarta. Agto dedesdesey asawa to ya onanap lan onanap.

12. Antoy nitulong na asawan bii pian ‘mansiansian aliing’ so pamilya to?

12 Ontutulong so uliran ya asawan bii pian ‘mansiansian aliing’ so pamilya diad isuporta tod asawa to ed pangibangat na espiritual iran bengatla diad ananak da. (Uli. 1:8) Sikatoy masuporta ed Panagdayew na Pamilya ra. Ontan met, suportaan toy asawa to diad panamilin tan panagdisiplina ed ananak da. Talagan sikatoy duma ed makulangkulang ya asawan bii, ya lapud makapuy a kagagawa to et naapektoay pisikal tan espiritual a bunigas na ananak to!

13. Akin et importantin suportaan na asawan bii so asawa to diad pansasagpot to parad teokratiko iran kimey?

13 Antoy nalilikna na masuportan asawan bii sano dakel so kimey na asawa to diad Kristianon kongregasyon? Seguradon malikeliket! Panliketan toy pribilehyo na asawa to, balanglan sikatoy sakey ya katulongan (odino, ministeryal) a lingkor, elder, odino membro na Hospital Liaison Committee o Kingdom Hall Operating Committee. Seguradon kaukolay sakripisyo pian nasuportaan toy asawa to panamegley na salita tan gawa. Balet, amta ton say pansasagpot na asawa to parad teokratiko iran kimey et ontulong pian mansiansian aliing ed espiritual so interon pamilya.

14. (a) Diad anton situasyon a nairapan ya onsuporta so asawan bii, tan antoy ontulong ed sikato diad ontan iran situasyon? (b) Panon a makapitulongan so asawan bii parad pankaabigan na interon pamilya?

14 Nayarin nairapan ya onsuporta so asawan bii sano agto miabobon ed desisyon na asawa to. Anggaman ontan, siansia nin ipanengneng toy “mareen tan maulimek ya espiritu” tan mitulongan pian maabig so pansumpalan na desisyon na asawa to. (1 Ped. 3:4) Aaligen na  maong ya asawan bii so ehemplo na matoor ya bibii nensaman, singa di Sara, Rut, Abigail, tan say ina nen Jesus, si Maria. (1 Ped. 3:5, 6) Aaligen to met so alimbawa natan na saray maedad lan bibiin ‘mapagalang so kakikiwas da.’ (Tito 2:3, 4) Diad pangaro tan panrespeto to ed asawa to, say uliran ya asawan bii et mitutulongan pian onelet so relasyon dan sanasawa tan parad pankaabigan na interon pamilya. Say abung et maligen tan pakainawaan a pasen lapud panangasikaso to. Parad maespiritual ya asawan laki, say masuportan asawa et talagan mabmabli!​—Uli. 18:22.

Kalangweran​—‘Iteen so Kamataan Yo ed Saray Bengatlan Agnanengneng’

15. Panon a makapitulongan iray kalangweran ed atateng da pian ‘mansiansian aliing’ so pamilya?

15 Sikayoran kalangweran, panon kayon makapitulongan ed atateng yo pian ‘mansiansian aliing’ ed espiritual so pamilya yo? Nonot yo so premyon ipaparaan nen Jehova parad sikayo. Nayarin nen ugugaw kayo ni et angusar iray atateng yo na saray litrato na Paraiso pian ibangat kayo. Diad ibabaleg yo, nayarin inusar day Biblia tan saray publikasyon tayo pian naimadyin yoy bilay ya andi-anggaan diad balon mundo. Natulongan kayon ‘mansiansian aliing’ no lawas kayon akapokus ed panaglingkor ed si Jehova tan no iplano yoy bilay yo parad satan.

16, 17. Antoy nepeg a gawaen na saray kalangweran pian manalo irad lumba parad bilay?

16 Ipapuso imay imbaga nen apostol Pablo a nabasad 1 Corinto 9:24. (Basaen.) Legan mon ombabatik ed lumba parad bilay, nepeg ya sankanonot moy panalom. Pilim so klase na panagbilay a manresulta ed pakaawat moy premyon bilay ya andi-anggaan. Walaray nakal so imano ra ed premyo lapud inyuna ray materyal iran bengatla. Makapuy itan a desisyon! No say planom et manpayaman, ag-itan manresultad tuan liket. Temporaryo labat iray bengatlan nasaliw na kuarta. “Balet saray bengatlan agnanengneng et andi-anggaan.” Antoy gawaen mo sirin ey? ‘Iteen moy matam ed saray bengatlan agnanengneng.’​—2 Cor. 4:18.

17 Kaibad “saray bengatlan agnanengneng” iray bendisyon na Panarian. Iplanom so bilay mo pian saray desisyon mo et ontulong ed sikan naawat iratan a bendisyon. Naliknam so tuan liket no usaren moy bilay mod panlingkor ed si Jehova. Diad panlilingkor mod tuan Dios, nawalaan kay dakel a pankanawnawan dampoten iray teokratikon kalat, natan tan diad arapen. * No walaray realistikon kalat mod espiritual, natulongan kan mansiansian akapokus ed panlingkor ed Dios legan mon sankanonot so pangawat moy premyon bilay ya andi-anggaan.​—1 Juan 2:17.

18, 19. Panon a naseguro na sakey a kalangweran a nipapuso to lay katuaan?

18 Say unonan kundang a mamaarap ed bilay et say pangipapusod katuaan. Kasin ginawam la itan? Tepetay sarilim: ‘Kasin maespiritual ak ya too, odino akadepende ak ed atateng ko diad pibibiang kod saray espiritual ya aktibidad? Kasin manggagawa ak na paraan pian niwala ed siak iray kualidad a mamaliket ed Dios? Kasin seseguroen kon regular ak ed saray aktibidad parad tuan panagdayew, singa say panagpikasi, personal a panagaral, pipiaral, tan panagpulong? Kasin pampepelengan kon paeletey relasyon kod Dios pian onapit ak ed sikato?’​—Sant. 4:8.

19 Dalepdepen so ehemplo nen Moises. Anggaman duman kultura so binalegan to, mas pinili  toy magmaliw a kaiba na saray mandadayew ed si Jehova nen say “patawag ya anak na marikit nen Faraon.” (Basaen so Hebreos 11:24-27.) Sikayoran Kristianon kalangweran, kaukolan ya determinado kayo met a matoor ya lingkoran si Jehova. No ontan so gawaen yo, nalikna yoy tuan liket, nausar yoy bilay yo natan diad sankaabigan a paraan, tan nabembenan yon malet so “peteg a bilay.”​—1 Tim. 6:19.

20. Siopay makaawat na premyo diad lumba parad bilay?

20 Diad saray lumba nensaman, saksakey labat so manalo. Aliwan ontan balet diad lumba parad bilay. Linawa na Dios ya “nilaban so amin a klase na totoo tan nawalaan ira na suston pikakabat ed katuaan.” (1 Tim. 2:3, 4) Dakel lay akasumpal ed sayan lumba, tan dakel ni kaibam ya ombabatik natan. (Heb. 12:1, 2) Say makaawat na premyo et saramay ag-onsusuko. Kanian gawam so anggaay nayarian mon manalo!

21. Antoy aralen diad onsublay ya artikulo?

21 Say ‘isabi na baleg tan makapataktakot ya agew nen Jehova’ et segsegurado. (Mal. 4:5) Diad isabi na satan, komon ta agnabigbigla iray Kristianon pamilya lapud ag-ira akaparaan. Importante sirin ya sumpalen na amin a membro na pamilya so Makasulatan ya responsabilidad da. Anto ni nagawaaan yo pian mansiansia kayon alerto ed espiritual tan onelet so relasyon yo ed Dios? Naaralan diad onsublay ya artikulo so taloran aspekto ya makaapektod espiritualidad na interon pamilya.

[Paimano ed leksab]

Antoy Naaralan Mo?

• Akin et importantin ‘mansiansian aliing’ iray Kristianon pamilya?

• Panon a naalig na asawan lalaki so Maong a Managpastol?

• Antoy gawaen na uliran ya asawan bii pian nasuportaan toy asawa to?

• Panon a makatulong iray kalangweran pian mansiansian aliing ed espiritual so pamilya ra?

[Tepetepet Parad Panagaral]

[Litrato ed pahina 9]

Parad maespiritual ya asawan laki, say masuportan asawa et talagan mabmabli