Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Natetebek Yo ya Igigiya Itayo na Dios?

Kasin Natetebek Yo ya Igigiya Itayo na Dios?

 Kasin Natetebek Yo ya Igigiya Itayo na Dios?

ANGGAPO ni onian anengneng na saray Israelita tan saray Ehipsio. Legan ya ontataynan iray Israelita ed Ehipto, walay singa lusek a lurem ed petek da tan nansiansia ed sikara kada agew. Kada labi balet et magmamaliw itan a lusek ya apuy. Talagan makapakelkelaw! Nanlapuan na satan ey? Parad anto itan? Tan natan ya 3,500 taon lay apalabas, antoy naaralan tayo ed impangipasen na Israel ed “singa lusek ya apuy tan lurem”?​—Exo. 14:24.

Oniay ipapaamta na Salita na Dios a nanlapuan tan gagala na singa lusek ya apuy tan lurem: “Si Jehova nanakar ed unaan da no agew dia ed nengneng na sakey a singa lusek a lurem, a sikato so angibabasbas ed sikara ed dalan, tan diad labi ed nengneng na sakey a singa lusek ya apuy, a niliwawaan to ra, pian makapanakar ira ed agew tan labi.” (Exo. 13:21, 22) Inusar nen Jehova a Dios so singa lusek ya apuy tan lurem pian igiya so totoo to papaway ed Ehipto tan diad kalawakan. Kaukolan ya akaparaan iran ontumbok ed satan. Sanen ngalngali la nausilan na saray Ehipsion sundalo iray totoo na Dios, linma ed nanleetan na sayan duaran grupo so singa lusek a lurem pian protektaan iray Israelita. (Exo. 14:19, 20) Anggaman aliwan diad direktan rota so dinalan na singa lusek a lurem, say panumbok na Israel ed satan so alenleneg a paraan pian makasabi ra’d Insipan a Dalin.

Say singa lusek ya apuy tan lurem so angipaseguro ed totoo nen Jehova a sikatoy walad sikara. Irerepresenta na satan si Jehova, tan no maminsan et sikatoy mitotongtong manlapud satan. (Num. 14:14; Sal. 99:7) Ontan met, impaamta na satan a si Moises so pinili nen Jehova a mangidaulo ed nasyon. (Exo. 33:9) Niarum ni, samay sampot lan nirekord ya impakanengneng ed singa lusek a lurem so mamapaneknek a pinili nen Jehova si Josue a magmaliw a kasalat nen Moises. (Deu. 31:14, 15) On, pian makasabi ray Israelita ed destinasyon da, kaukolan dan tebeken so panangigiya na Dios tan tumboken itan.

Agda la Inimano so Ebidensya

Sanen inmunan anengneng na saray Israelita so singa lusek ya apuy tan lurem, seguradon nandinayewan da itan. Balet makapaermen ta satan a milagron naynay dan nanenengneng et nagmaliw lan ordinaryo labat ed sikara, kanian agda apansiansiay talek da ed si Jehova. Aminpiga ran sinumlang so panangigiya na Dios. Sanen inusilan ira na saray Ehipsion sundalo, agda nanmatalekay pakayari nen Jehova ya mangiliktar. Tinetel da ni ingen so lingkor na Dios a si Moises ya intonton to ra kuno ed ipapatey da. (Exo. 14:10-12) Kayari na impangiliktar ed sikara diad Ambalangan Dayat, nannguro-nguro ra ed si Moises, Aaron, tan ed si Jehova lapud inisip dan anggapoy naakan tan nainum da. (Exo. 15:22-24; 16:1-3; 17:1-3, 7) Tan pigaran simba kayari na satan, pinilit day Aaron ya manggawa na balitok a kilaw a baka. Agayla! Diad sakey a dapag na kampo ra, sankanengneng day singa lusek ya apuy tan lurem, a makapadinayew ya ebidensya a walay Sakey ya angipaway ed sikara’d Ehipto. Balet diad asingger ed satan, ginmapo ran nandayew ed andiay bilay ya idolo, ya ibabaga ran: “Israel, sikato ‘ya so dios tayo ya angipaway ed sikatayo’d Ehipto.” ‘Agaylan impamabaing’ ed si Jehova!​—Exo. 32:4; Neh. 9:18, Maung a Balita.

Mapatpatnag ya imbaliwala na Israel so panangigiya nen Jehova. Say problema et aliwan say pakanengneng da, noagta say  espiritualidad da. Anengneng day singa lusek ya apuy tan lurem, ingen ta alingwanan da la no antoy irerepresenta na satan. Balet anggano “pinaermen day Masanto na Israel,” si Jehova, siansia nin sikatoy mapangpangasin angitarya na panangigiya panamegley na lusek na apuy tan lurem anggad akasabi ra’d Insipan a Dalin.​—Sal. 78:40-42, 52-54NW; Neh. 9:19.

Imanoen so Ebidensya na Panangigiya na Dios Natan

Ontan met natan, ag-onsasaew si Jehova a mangiiter na malinew a panangigiya ed totoo to. No panon a nensaman et agto pinaulyanan iray Israelita a sikaran mismoy mananap na dalanen da, agto met iilaloan a sikatayon mismoy manggawa na paraan pian makasabi ed insipan a balon mundo. Si Jesu-Kristo so tinuron Lider na kongregasyon. (Mat. 23:10; Efe. 5:23) Inikdan toy autoridad so matoor ya aripen, a tugyopen na saray matoor a Kristianon nilanaan na espiritu. Tan satan a grupo so manuturo na saray elder ed kongregasyon.​—Mat. 24:45-47; Tito 1:5-9.

Antoy pakabidbiran ed matoor ya aripen odino manangasikaso? Imanoen so impaneskriben mismo nen Jesus: “Siopa so peteg a matoor a manag-asikaso, samay makabat, a turoen na katawan to a mangasikaso ed ulop na saray lingkor to pian mantultuloy a mangitarya ed sikara na saray abaston naakan diad manepeg a panaon? Maliket itan ya aripen, no sikatoy nasabian na katawan to ya ontan so gagawaen to!”​—Luc. 12:42, 43.

Kanian sayan manangasikaso et “matoor,” agton balot ibebeneg odino ikakaindan si Jehova, si Jesus, say katuaan, tan saray totoo na Dios. Lapud “makabat” iyan manangasikaso, duga ray desisyon to diad pangidadaulo ed sankaimportantian a kimey ya panangipulong ed “maong a balita na panarian” tan panangibangat ed saray “totoo ed amin a nasyones.” (Mat. 24:14; 28:19, 20) Matulok ya mangitatarya so manangasikaso na makapabiskeg tan makagunggonan espiritual a naakan “diad dugan panaon.” Say panangabobon nen Jehova et napatnagan diad idarakel na saray manlilingkor ed sikato, panangigiya to ed importante iran desisyon, mas onlilinew ya pakatalos ed katuaan, panasalimbeng to pian agnaderal na saray onsusumpa, tan deen na nonot tan puso.​—Isa. 54:17; Fil. 4:7.

Paigiya ed Dios

Panon tayon nipanengneng ya aapresyaen tayoy panangigiya na Dios? Inkuan nen apostol Pablo: “Matulok kayo komon ed saramay mangidadaulo diad limog yo tan mapasakop kayo komon.” (Heb. 13:17) Nayarin aliwan mainomay itan. Bilang ilustrasyon, ipasen mo pan sakey kan Israelita ed panaon nen Moises. Kayarim ya nanakar na andukerukey, tinmunda so singa lusek a lurem. Anggad kapigan kasi itunda to? Sakey agew? Sakey simba? Pigaran bulan? Ompan isipen mon, ‘Walwalen ko ni kasi irayay balbalkot ko?’ Nayarin diad unona et ipaway mo iramay talagan kaukolan mo labat. Balet kayari pigay agew, naiingongotan ka lan manbubukait ed saray kagkagawaan mo kanian ipaway mo laingen iratan ya amin. Nen ngalngali ka la nasumpal, anengneng mon onaatagey la imay lurem, tan kaukolan mo lamet so man-impake! Agta singa marama-rama? Balet, siansia nin ‘nanakar iray anak na Israel kayari na satan.’​—Num. 9:17-22.

Kanian, antoy reaksion tayo sano makakaawat tayoy panangigiya manlapud Dios? Kasin iyaaplika tayon tampol itan? Odino siansia nin gagawaen tayo iramay apasalan tayo la? Kasin aamtaen tan iimanoen tayo ray balon instruksion nipaakar ed panangiyaral na Biblia, panagpulong ed totoon sananey so lenguahe ra, regular ya onaatendi’d panagdayew na pamilya, pikokoopera ed saray Hospital Liaison Committee, tan maong a kondukta diad saray kombension? Nipapanengneng tayo met ya aapresyaen tayo so panangigiya nen Jehova no maawat tayo na simbawa. Sano manggawa itayo na importante iran desisyon, agtayo panmamatalekay dilin karunongan tayo, noagta manilalo tayo ed panangigiya nen Jehova tan na organisasyon to. Singa say ugaw ya pasasalimbengan  ed atateng to no walay bagyo, pasasalimbengan itayo met ed organisasyon nen Jehova sano makasagmak itayo na singa bagyon problema ed sayan mundo.

Tua, saray mangidadaulo ed organisasyon na Dios diad dalin et agperpekto a singa si Moises. Anggaman ontan, say singa lusek ya apuy tan lurem so paneknek a sikatoy tinuro tan inabobonan na Dios. Imanoen met ya aliwan say kada Israelita so mandesisyon no kapigan onalis. Imbes, kinmiwas ira “dia ed impangibilin nen Jehova ed Moises nensaman.” (Num. 9:23) Kanian si Moises, ya angiteran na Dios na instruksion, so nayarin angipaamta ed iyalis da.

Ontan met natan, say tinuro nen Jehova a manangasikaso so malinew a mangipapaamta kapag no kaukolan lay onalis, a singa panangibaga. Panon ton gagawaen itan? Panamegley na saray artikulo ed Say Panag-Bantayan tan Ministeryo Tayo ed Panarian, saray balon publikasyon, tan saray paliwawa ed asemblea tan kombension. Ipapasabi met iray instruksion ed kongregasyon panamegley na saray ombiabiahen manangasikaso, sulat, odino panangipasal ed lalakin walaan na responsabilidad ed kongregasyon.

Kasin natetebek moy ebidensya na panangigiya na Dios? Legan na kaunoran iran agew, uusaren nen Jehova so organisasyon to pian igiya to itayo diad sayan singa kalawakan a marelmeng a mundo nen Satanas. Kanian, walaan itayo na pankakasakey, aroan, tan kaligenan.

Sanen akasabi’d Insipan a Dalin so Israel, inkuan nen Josue: “Amta yo ed simoon a puso yo tan ed simoon a kamarerwa yo, ya anggapo so sakey a bengatla a linmiwat ed amin a maong a bengabengatla a si Jehova a Dios yo sinalita to nipaakar ed sikayo; sikara so agawa ya amin ed sikayo.” (Jos. 23:14) Ontan met natan, saray totoo na Dios et seguradon makasabi’d insipan a balon mundo. Balet, say kiwawala tayo’d man et mandedependin maong ed mapaabeban pangunor ed panangigiya na Dios. Kanian, komon ta amin tayo so lawas manebek ed ebidensya na panangigiya nen Jehova!

[Saray litrato ed pahina 5]

Igigiya itayo natan na organisasyon nen Jehova

Saray release ed kombension

Teokratikon panangipasal

Miting parad lawak na kimeyan