Onlad karga

Onlad saray karga

‘Mangiter Itayo na Apay ed si Jehova’

‘Mangiter Itayo na Apay ed si Jehova’

 ‘Mangiter Itayo na Apay ed si Jehova’

NO WALAY nanggawa’d sika na kaabigan, panon mon apresyaen itan? Imanoen no panon ya impanengneng na opisyales na saray sundalo so pisasalamat kayari ran akilaban ed saray Midianita. Agawa ’yan bakal kayari impankasalanan na Israel lapud Baal na Peor. Impanalo na Dios so totoo to, tan saray samsam et impankadua na 12,000 sundalo tan arum nin Israelita. Ingganggan nen Jehova iray sundalo ya ikdan da na apag iray saserdote, tan iyapag met na saray Israelita iray Levita.​—Num. 31:1-5, 25-30.

Balet, labay nin aruman na saray opisyal so inter da. Oniay inkuan da’d si Moises: ‘Binilang mi ray totoo na bakal a walad pakauley mi, et anggapoy kulang ed sikami anggan sakey.’ Kanian, bilang apay ed si Jehova, angiter ira na balitok tan nanduruman alahas. Say belat na amin ya inregalo ra et masulok a 190 kilos.​—Num. 31:49-54.

 Diad panaon tayo, dakel met so mangipapanengneng na pisasalamat ed ginawa nen Jehova ed sikara. Balet, aliwan saray dedikadon totoo na Dios labat so misasalamat. Alimbawa, walay sakey a drayber na bus ya angipatnubang tan angabet ed sakey a grupo na delegado diad International Convention ed Bologna, Italya nen 2009. Lapud maal-alwar tan maomaong iyan drayber, nantotongtongan na saray pasahero to ya mansulat ira’d sikato pian misalamat, tan ikdan met na tip tan sakey a libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? Et oniay inkuan na drayber: “Maliket kon awaten so card tan libro, balet ipawil ko iyay kuarta ta labay kon idonasyon pian nitultuloy yoy kimey yo. Anggano aliwa ak a Tasi nen Jehova, labay koy mandonasyon ta anengneng kon mansasagpot kayo lapud aro.”

Lapud saray ginawa nen Jehova ed sika, nipanengneng moy pisasalamat mo’d sikato diad pandonasyon ed sankamundoan ya kimey na saray Tasi nen Jehova. (Mat. 24:14) Akalista’d kahon so pinili na arum a paraan na pangiter.

[Kahon ed pahina 20, 21]

SARAY PARAAN A PINILI NA ARUM A PANGITER

KONTRIBUSYON PARAD SANKAMUNDOAN A KIMEY

Dakel so mangipepelag na kontribusyon diad saray kahon ya atatakan na “Worldwide Work.”

Binulan ya ipapawit na saray kongregasyon irayan kontribusyon diad sangan opisina na saray Tasi nen Jehova a manlilingkor ed bansa ra. Saray boluntaryon donasyon a kuarta et nayari met a direktan ipawit ed Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc., PO Box 2044, 1060 Manila, odino diad sangan opisina na saray Tasi nen Jehova a manlilingkor ed bansa yo. (Nayari met ya ipawit ed sangan opisina na saray Tasi nen Jehova a manlilingkor ed bansa yo iray boluntaryon donasyon ya akalista’d leksab.) Saray tseke ya ipawit ed address ed tagey so kaukolan ya ingaran ed “Watch Tower Society.” Nayari met ya idonasyon iray alahas odino arum ni ran ankablin bengatla. Nepeg ya itekep ed sarayan donasyon so sakey ya antikey a sulat a mangibabagan inregalo iratan.

DONASYON A WALARAY KONDISYON

Nayari met ya imatalek ed Watch Tower Society so kuarta pian nausar ed sankamundoan a kimey. Balet, ipawil itan sano kerewen la na angimatalek. Parad kaaruman ya impormasyon, ipangasin mitalosan ed Treasurer’s Office diad address ya asalambit la.

CHARITABLE PLANNING

Likud ni’d saray inregalon kuarta, walaray arum nin paraan na panangiter parad sankamundoan a kimey ed Panarian. Kabiangan ed saraya so:

Insurance: Say Watch Tower Society et nayarin iyan bilang benepisyaryo na life insurance policy odino retirement/pension plan.

Saray Deposito ed Bangko: Saray deposito ed bangko, kasulatan nipaakar ed deposito, odino deposito ed panretiro so nayarin imatalek odino ingaran ed Watch Tower Society diad ipatey, unong ed saray kakaukolanen na lokal a bangko.

Saray Stock tan Bond: Saray stock tan bond so nayarin idonasyon ed Watch Tower Society odino ingaran so Watch Tower Society a beneficiary diad ipatey.

Lote tan Abung: Say lote tan abung a nilako et nayarin iregalo, odino no panaayaman ni itan na angidonar, manayam nin siansia ditan legan a mabilay. Mitalosan ed sangan opisina diad bansa yo sakbay ya iyalis so titulo na antokaman a lote tan abung.

Gift Annuity: Say gift annuity et sakey ya uksoyan pian niyalis na sakey so kuarta odino securities (stocks, bonds, shares) diad korporasyon ya uusaren na saray Tasi nen Jehova. Bilang kasalat, say angidonasyon, odino siopaman a pangipiyaan to, so makaawat na espisipikon tinaon a bayar na annuity legay bilay. Say angidonasyon et makaawat na income-tax deduction diad samay taon a niyareglo so gift annuity.

Testamento tan Saray Trust Fund: Saray kayarian odino kuarta so nayarin ipatawir ed Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc. diad panamegley na sakey a legal a testamento, odino nayarin iyan so Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc. bilang beneficiary na trust agreement. Say trust fund a parad sakey a relihyoson organisasyon et nayarin walaray pigaran bentaha to ed panag-buis.

Unong ya ipapatnag na terminon “charitable planning,” sarayan klase na donasyon et kaukolan ya iplano na mangidonasyon. Pian natulongan iray malabay ya mandonasyon ed sankamundoan a kimey na saray Tasi nen Jehova panamegley na charitable planning, walay sakey a brosyur diad Ingles tan Español ya atituloan na Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide. Sayan brosyur et inimprinta pian mangiter na impormasyon nipaakar ed nanduruman paraan na panagregalo, ya iter natan odino ipatawir sano ompatey imay akanggawa. Sanen abasa na dakel a totoo iyan brosyur tan kinmonsulta ed saray legal a managkonseho ra ed panag-buis, sinuportaan da so sankamundoan a relihyoson kimey tan pananulong ed kaparan too na saray Tasi nen Jehova, tan dakel met so benepisyo ra ed buis legan dan gagawaen itan. Makala kayo na onian brosyur diad Charitable Planning Office.

Parad kaaruman ya impormasyon, sarag yoy onsulat odino ontawag ed Charitable Planning Office, odino nayari yon kontaken so sangan opisina na saray Tasi nen Jehova diad bansan kawalaan yo.

Charitable Planning Office

Watch Tower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc.

186 Roosevelt Avenue, San Francisco del Monte

1105 Quezon City

Telepono: (02) 411-6090