Onlad karga

Onlad saray karga

“Saksakey so Pangulo Yo, say Kristo”

“Saksakey so Pangulo Yo, say Kristo”

 “Saksakey so Pangulo Yo, say Kristo”

“Agkayo patatawag na ‘papangulo,’ ta saksakey so Pangulo [odino, Lider] yo, say Kristo.”​—MAT. 23:10.

1. Siopa so bibidbiren na saray Tasi nen Jehova bilang Lider, tan akin?

SARAY relihyon na Kakristianoan et walaan na totoon lider, a singa say papa na Romano Katoliko tan saray arsobispo odino pastor na arum nin relihyon. Aliwan too balet so bibidbiren na saray Tasi nen Jehova bilang lider. Ag-ira patumbok odino disipulo na anggan siopan too. Mitunosan iya ed samay impropesiya nen Jehova nipaakar ed Anak to: “Nia, sikato so inter ko . . . a tasi ed saray baley, a pangulo tan managganggan ed saray baley.” (Isa. 55:4) Anggapo lay arum a bibidbiren a “pangulo” odino lider na internasyonal a kongregasyon na saray alanaan a Kristiano tan say kaiba ran ‘arum a karnero’ noagta samay inter nen Jehova ed sikara. (Juan 10:16) Miabobon ira ed samay inkuan nen Jesus ya: “Saksakey so Pangulo [odino, Lider] yo, say Kristo.”​—Mat. 23:10.

Say Espiritual a Prinsipe na Israel

2, 3. Anto so importantin betang na Anak na Dios ed Israel nensaman?

2 Pigaran siglo antis ya aporma so Kristianon kongregasyon, inikdan nen Jehova iray Israelita na anghel a mangidaulo’d sikara. Kayari iran imbulos nen Jehova ed Ehipto, oniay inkuan to’d sikara: “Nia, ibakik so sakey ya anghel ed unaan mo a mangiyagel ed sika ed dalan, tan mangiyakar ed sika ed pasen ya imparaan ko. Manlikas kayo ed arap to, tan dengelen yo so boses to, agyo papaingongoten, ta agto perdonaen so kasalanan yo; ta say ngaran ko wala ed sikato.” (Exo. 23:20, 21) Mapatnag a sayan anghel a ‘walad sikato so ngaran nen Jehova,’ et say panguloan ya Anak na Dios.

3 Antis a say Anak na Dios et nianak bilang too, mapatnag a say ngaran to et Miguel. Diad libro a Daniel, si Miguel et tinawag a “prinsipe” na Israel. (Dan. 10:21) Diad libro a Judas et nanengneng tayo a si Miguel et walaan na importantin betang ed bansan Israel antis ni na panaon nen Daniel. Sanen inatey si Moises, nayarin plano nen Satanas ya usaren so bangkay to pian nasagyat iray Israelita a dayewen itan. Kinmiwas si Miguel pian ag-iya nagawa. Insalaysay nen Judas: “Sanen si Miguel ya arkanghel et akapisuppiatan ed Diablo  nipaakar ed bangkay nen Moises, agto nanuleyan so pangukom ed sikato diad makapasakit iran salita, noagta inkuan to: ‘Baaten ka komon nen Jehova.’” (Jud. 9) Sakbay a sakopen na Israel so Jerico, andi-duaruwan si Miguel, say “prinsipe na ehersito nen Jehova,” imay nampanengneng ed si Josue pian ipaseguro’d sikato so suporta na Dios. (Basaen so Josue 5:13-15.) Sanen walay demonyon angamper ed sakey ya anghel pian agto nipasabi so importantin mensahe ed si propetan Daniel, si Miguel ya arkanghel so tinmulong ed saman ya anghel.​—Dan. 10:5-7, 12-14.

Sinmabi so Nipropesiyan Lider

4. Antoy nipropesiya nipaakar ed isabi na Mesias?

4 Antis ni na satan ya agawa ya adeskribe ed kapitulo 10 na libro a Daniel, imbaki nen Jehova so anghel a si Gabriel ed si propetan Daniel pian ipaamta’d sikato so propesiya nipaakar ed isabi na “alanaan [odino, Mesias], say prinsipe.” (Dan. 9:21-25) * Say nipropesiyan panaon na isabi na Mesias et eksakton asumpal nen 29 C.E., sanen si Jesus et binautismoan nen Juan. Diad saman et nilanaan na Dios si Jesus na masanton espiritu, kanian sikatoy nagmaliw a Kristo, say Mesias. (Mat. 3:13-17; Juan 1:29-34; Gal. 4:4) Bilang Mesias et sikatoy magmaliw ya agnaparaan a Lider.

5. Bilang Lider et antoray ginawa nen Kristo legan na ministeryo to diad dalin?

5 Manlapu la’d inggapo na ministeryo nen Jesus diad dalin et pinaneknekan ton sikato imay Mesias a Lider. Diad loob na pigaran agew et ginapoan to lay nantipon na saray disipulo, tan diad unonan pankanawnawa et nanggawa na milagro. (Juan 1:35–2:11) Kaiba to ray disipulo to diad impanbaroy to pian ipulong so maong a balita na Panarian. (Luc. 8:1) Impasal to ra’d panagpulong a kimey, indaulo toy panagpulong tan panagbangat, ya angipanengneng na maabig ya alimbawa ed satan. (Luc. 9:1-6) Nepeg ya aligen na saray Kristianon elder si Jesus ed sayan pamaakaran.

6. Diad anton paraan ya impanengneng nen Kristo a sikatoy Managpastol tan Lider?

6 Indanet nen Jesus so sananey nin aspekto na betang to bilang Lider diad impangikompara to’d inkasikato ed maaron managpastol. Saray managpastol ed Asia et literal a mangigigiya ed saray pulok da. Oniay insulat nen W. M. Thomson ed libron The Land and the Book: “Say managpastol et walad unaan na pulok, aliwa labat a pian walay tumboken da, noagta pian seguroen ton aliwan delikado so dalanen da. . . . Uusaren toy baston [to] pian itonton tan igiya so pulok ed karikaan, tan proprotektaan to ra.” Oniay imbaga nen Jesus pian ipanengneng a sikatoy tuan Managpastol tan Lider: “Siak so maong a managpastol; say maong a managpastol et iter toy kamarerwa to parad saray karnero. Saray karnerok et ondedengel ed boses ko, tan kabat ko ra, tan tutumboken da ak.” (Juan 10:11, 27) Tinoor nen Jesus iyan imbaga to sanen masakripisyon inatey parad saray karnero to, balet ta sikatoy intandoro met lanlamang nen Jehova “bilang Manunan Manangitonton tan Manangilaban.”​—Gawa 5:31; Heb. 13:20.

Manangasikaso na Kristianon Kongregasyon

7. Antoy uusaren nen Jesus pian idaulo so Kristianon kongregasyon?

7 Sanen pinaoli lay Jesus, antis a tuloy na impawil to’d tawen et oniay imbaga to’d saray disipulo to: “Amin a pakauley ed tawen tan diad dalin so niiter la ed siak.” (Mat. 28:18) Inabuloyan nen Jehova si Jesus ya ikdan na masanton espiritu iray disipulo to pian mas natalosan day katuaan. (Juan 15:26) Inkalbo nen Jesus iyan espiritu diad saray inmunan Kristiano nen Pentecostes 33 C.E. (Gawa 2:33) Diad saman aporma so Kristianon kongregasyon. Ginawa nen Jehova so Anak to a Lider ed tawen, tan sakop to so Kristianon kongregasyon diad dalin. (Basaen so Efeso 1:22; Colosas 1:13, 18.) Igigiya nen Jesus so kongregasyon diad panamegley na masanton espiritu nen Jehova, tan uusaren to met iray anghel ya “impasakop ed sikato.”​—1 Ped. 3:22.

8. Sioparay inusar nen Kristo nen inmunan siglo pian idaulo iray disipulo to, tan sioparay uusaren to natan?

 8 Panamegley met na masanton espiritu et inikdan nen Kristo so kongregasyon na “langkap a lalaki,” a say betang na arum ed sikara et “managpastol tan managbangat.” (Efe. 4:8, 11) Oniay imbilin nen apostol Pablo ed saray Kristianon manangasikaso: “Imano yoy inkasikayon dili tan say interon pulok, a lapud saraya et tinuro kayo na masanton espiritu bilang saray manangasikaso, pian pastolan yo so kongregasyon na Dios.” (Gawa 20:28) Sanen kakkaporma ni labat na Kristianon kongregasyon, amin irayan manangasikaso et lalakin nilanaan na espiritu. Saray apostol tan mamatatken ed kongregasyon diad Jerusalem so nagmaliw a mananguley ya ulop. Saya so inusar nen Kristo pian idaulo so amin ya alanaan ya “agagi” to diad dalin. (Heb. 2:11; Gawa 16:4, 5) Diad sayan panaon na anggaan, inmatalek nen Kristo so “amin a kayarian to”​—amin a kimey na kongregasyon to diad dalin​—ed “matoor tan makabat ya aripen” tan ed Mananguley ya Ulop na satan, a tugyopen na alanaan a Kristianon lalaki. (Mat. 24:45-47) Bibidbiren na arum nin alanaan tan saray kaiba ran arum a karnero a say Lider dan si Kristo so talagan tutumboken da sano manpapasakop ira’d panangidaulo na Mananguley ya Ulop.

Inggapo nen Kristo so Panagpulong a Kimey

9, 10. Panon ya indirehi nen Kristo iray bengatla nipaakar ed panangipasabi na maong a balita na Panarian?

9 Inggapo nen Jesus so kimey a panagpulong tan panagbangat, tan manlapu la’d saman et sikaton mismo so angidirehi ed satan. Inletneg toy uksoyan no panon a nipasabi so maong a balita na Panarian ed amin a totoo diad dalin. Legan na ministeryo to et oniay ingganggan to’d saray apostol to: “Agyo lalaen iray totoo na saray nasyon, tan agkayo onloloob ed syudad na saray Samaritano, balet say laen yo labat et saray abalang a karnero ed sankaabungan na Israel. Sano onla kayo et ipulong yon, ‘Say panarian na katawenan so asingsingger la.’” (Mat. 10:5-7) Maseseg a pinulongan na saray apostol iray Judio tan proselita, nagkalalo la kayari Pentecostes 33 C.E.​—Gawa 2:4, 5, 10, 11; 5:42; 6:7.

10 Sinmabi panaon, panamegley na masanton espiritu et pinalaknab nen Jesus so panagpulong a kimey, a nipasabi la so mensahe na Panarian anggan diad saray Samaritano tan arum nin aliwan Judio. (Gawa 8:5, 6, 14-17; 10:19-22, 44, 45) Pian nikayat so maong a balita ed saray bansa, pinakiwas a mismo nen Jesus si Saulo na Tarso pian magmaliw a Kristiano. Oniay ingganggan nen Jesus ed disipulo ton si Ananias: “Alagey ka, la ka ed dalan a tatawagen a Maptek, tan dia ed abung nen Judas et anap moy sakey a toon manngaran na Saulo, a taga Tarso. . . . La ka, lapud sayan too et sakey a pinilik a pananginan pian mangawit na ngaran ko ed saray nasyon ontan met ed saray arari tan ed saray anak na Israel.” (Gawa 9:3-6, 10, 11, 15) “Sayan too” imay nagmaliw ya apostol Pablo.​—1 Tim. 2:7.

11. Panon a pinalaknab nen Kristo so panagpulong a kimey diad panamegley na masanton espiritu?

 11 Sanen sinmabi panaon a kaukolan met lan ipulong so Panarian ed saray bansa, inggiya na masanton espiritu si Pablo ed impanbiahe to bilang misionero diad Asia Minor ya anggad Europa. Oniay insalaysay nen Lucas diad libro a Gawa: “Sanen manlilingkor ira [saray Kristianon propeta tan managbangat diad kongregasyon ed Antioquia ed Sirya] ed si Jehova tan manaayunal ira, inkuan na masanton espiritu: ‘Ibiig yo si Bernabe tan si Saulo parad siak nipaakar ed kimey ya anawagan ko ed sikara.’ Insan sikaray nanayunal tan nampikasi tan intapew da iray lima ra ed sikara tan pinaonla da la ra.” (Gawa 13:2, 3) Si Jesus a mismo so anuro ed si Saulo na Tarso a magmaliw a ‘pinili Ton pananginan pian mangawit na ngaran To ed saray nasyon.’ Kanian, sayan inlaknab na panagpulong a kimey et nanlapu a mismo ed si Kristo, say Lider na kongregasyon. Lalon napatnagan ya uusaren nen Jesus so masanton espiritu pian idirehi iyan kimey diad samay komaduan impanbaroy nen Pablo bilang misionero. Ibabaga na salaysay a say “espiritu nen Jesus”​—si Jesus ya uusaren toy masanton espiritu​—so angigiya ed si Pablo tan saray kaiba to diad impandesisyon ed no kapigan so pambaroy da tan iner so laen da, tan panamegley na sakey a pasingawey et atebek dan kaukolan day onla’d Europa.​—Basaen so Gawa 16:6-10.

Say Panangidaulo nen Jesus ed Kongregasyon To

12, 13. Panon ya ipapanengneng na libro na Apocalipsis a talagan interesadoy Jesus ed no antoy nagagawa ed kada kongregasyon?

12 Talagan interesadoy Jesus ed no antoy nagagawa ed saray kongregasyon na alanaan iran papatumbok to nen inmunan siglo C.E. Kabkabat to so espiritual a kipapasen na kada kongregasyon. Say paneknek ed saya et samay nabasa tayo ed Apocalipsis kapitulo 2 tan 3, a ditan et binitla toy pitoran kongregasyon a walad Asia Minor. (Apo. 1:11) Makaseguro itayo a kabkabat to met so espiritual a kipapasen na arum nin kongregasyon na saray patumbok to diad dalin ed saman a panaon.​—Basaen so Apocalipsis 2:23.

13 Kinomendaan nen Jesus so arum ed sarayan kongregasyon lapud mansusungdo ra, manmamatoor ira anggano walay subok, uunoren day ganggan to, tan ipupulisay da iray apostata. (Apo. 2:2, 9, 13, 19; 3:8) Balet ta mapekder ton sinimbawa so pigaran kongregasyon lapud binmetel so panangaro ra’d sikato, kokonsintien day panag-idolo tan pilalawanan, tan pappaulyanan da labat a makaloob ed kongregasyon so bangat na saray sekta. (Apo. 2:4, 14, 15, 20; 3:15, 16) Bilang manangasikaso, si Jesus et maaro anggan diad saramay mapekder ton sinimbawa, ya oniay imbaga to: “Amin iramay aaroen ko et babaaten tan didisiplinaen ko. Kanian magmaliw kan maseseg tan magbabawi ka.” (Apo. 3:19) Anggano walad tawen si Jesus, idadaulo to iray kongregasyon na saray disipulo to diad dalin panamegley na masanton espiritu. Diad sampot na mensahe to ed saramay kongregasyon et oniay imbaga to: “Samay walaan na layag et ondengel komon ed ibabaga na espiritu ed saray kongregasyon.”​—Apo. 3:22.

14-16. (a) Panon a pinaneknekan nen Jesus a sikatoy makpel a Lider na saray lingkor nen Jehova ed dalin? (b) Antoy resulta lapud si Jesus et ‘wala ed saray disipulo to ed amin ya agew anggad sampot a panaon na mundo’? (c) Antoy aralen tayo ed onsublay ya artikulo?

14 Naaralan tayon say Arkanghel a si Miguel (Jesus) so makpel a Lider na Israel nensaman.  Tan sinmabi panaon et impanengneng nen Jesus a sikatoy mapekder a Lider tan maaron Managpastol na saray inmuunan disipulo to. Legay ministeryo to diad dalin, indaulo to so panagpulong a kimey. Tan kayari inkioli to et maalwar ton inasikaso so pangikayat ed maong a balita na Panarian.

15 Panamegley na masanton espiritu, onsabi panaon et palaknaben nen Jesus so panagpulong a kimey ed interon dalin. Oniay imbaga to’d saray disipulo to antis ton pinmawil ed tawen: “Makaawat kayo na pakayari sano onsabi ed sikayo so masanton espiritu, tan mantasi kayo nipaakar ed siak diad Jerusalem tan ed interon Judea tan Samaria tan diad sankaarawian a pasen na dalin.” (Gawa 1:8; basaen so 1 Pedro 1:12.) Diad panangidaulo nen Kristo et malaknab a kimey so agawaan nen inmunan siglo.​—Col. 1:23.

16 Balet ta impabitar a mismo nen Jesus a mantultuloy iyan kimey anggad panaon na anggaan. Kayari ton ingganggan iray patumbok to a manpulong tan manggaway babangatan ed amin a bansa, oniay insipan to’d sikara: “Wala ak ed sikayo ed amin ya agew anggad sampot a panaon na mundo.” (Mat. 28:19, 20) Tinoor nen Kristo iyan sipan to ed saray disipulo to, a talagan sikatoy kaiba ra bilang aktibon Lider da nagkalalo la nen nagmaliw ya ari nen 1914. Say impasyan kimey to manlapu la nen 1914 et aralen ed onsublay ya artikulo.

[Paimano ed leksab]

^ par. 4 Nipaliwawa iyan propesiya diad kapitulo 11 na Pay Attention to Daniel’s Prophecy!

Bilang Repaso

• Antoy mangipapanengneng a say Anak na Dios so aktibon Lider na Israel nensaman?

• Antoy uusaren nen Kristo pian idaulo so kongregasyon to diad dalin?

• Panon ya indirehi nen Kristo so kikayat na maong a balita?

• Antoy mangipapanengneng a talagan interesado si Kristo ed espiritual a kipapasen na kada kongregasyon?

[Tepetepet Parad Panagaral]

[Litrato ed pahina 21]

“Ibakik so sakey ya anghel ed unaan mo”

[Litrato ed pahina 23]

Singa nensaman, uusaren nen Kristo iray “langkap a lalaki” pian pastolan so pulok to