Onlad karga

Onlad saray karga

No Panon Itayon Inliktar na Dondon

No Panon Itayon Inliktar na Dondon

 No Panon Itayon Inliktar na Dondon

“Samay mangipapanengneng na pananisia ed Anak et walaan na bilay ya andi-anggaan; balet samay agmanguunor ed Anak et agto nagamoran so bilay, noagta mansiansia ed sikato so sanok na Dios.”​—JUAN 3:36.

1, 2. Anto so sakey a rason no akin ya impalapag so Zion’s Watch Tower?

“NO SAY sakey et aaralen ton maong so Biblia, seguradon natebek toy kakanaan na impatey nen Kristo,” so kuan na komapat ya isyu na sayan magasin nen Oktubre 1879. Diad sampot na satan ya artikulo et seryoson inkuan to: “Nepeg ya alerto itayo ed antokaman a manleglemew odino mangibaliwala ed impatey nen Kristo, bilang apay tan bagat a manakbong ed kasalanan tayo.”​—Basaen so 1 Juan 2:1, 2.

2 Say sakey a rason no akin ya impalapag so Zion’s Watch Tower nen Hulyo 1879, et pian idepensa so bangat na Biblia nipaakar ed dondon. Intarya na satan so ‘naakan diad dugan panaon,’ lapud diad pansamposampot na 1800’s et ondarakel iray mankuan a Kristiano a manduaruwa ed no panon ya kinmanan dondon ed kasalanan tayo so impatey nen Jesus. (Mat. 24:45) Diad saman et dakel lay manigsisia ed teorya na ebolusyon, teoryan kontra ed katuaan a say too et datin perpekto. Ibabangat na saray ebolusyonista a say too et nan-evolve kunon bukor tan agto kaukolan so dondon. Kanian matukotukoy sirin ed saman a panaon imay simbawa nen apostol Pablo ed si Timoteo: “Alwaran mo so inmatalek ed sika, arawian mo iray andi-kakanaan a salita a mamapabanday ed bengatlan masanto tan saray agmantutunosan ya ideya na palson ‘pikakabat.’ Ta saray arum et sinmian ed pananisia  diad pangipapangta ra ed satan a pikakabat.”​—1 Tim. 6:20, 21.

3. Antoran tepet so pantongtongan tayo natan?

3 Seguradon pansasagpotan moy ‘ag-onsian ed pananisia.’ No ontan, maabig no dalepdepen mo irayan tepet: Akin et kaukolan ko so dondon? Kaunongay insakripisyo lapud satan? Panon ak a nagunggonaan ed satan a mablin probisyon a makapangiliktar ed siak ed sanok na Dios?

Niliktar ed Sanok na Dios

4, 5. Antoy mangipapanengneng a ‘mansiasiansia’ so sanok na Dios ed kaplesan a marelmeng a sistema na bengabengatla?

4 Ipapanengneng na Biblia tan arum ni ran rekord a manlapu la nen nankasalanan si Adan, ‘nansiansia so sanok na Dios’ ed totoo. (Juan 3:36) Mabitabitar iya ta anggapoy toon naliktaran toy ipapatey. Agbalot nasalimbengan na pananguley nen Satanas so totoo sano walaray kalamidad, tan agnasarag na anggan anton gobierno na too ya iter so simplin pankaukolan na amin a sakop to. (1 Juan 5:19) Kanian, siansia nin nasasagmak na katooan so guerra, krimen, tan irap.

5 Malinew sirin ya agbebendisyonan nen Jehova so kaplesan a marelmeng a sistema na bengabengatla. Inkuan nen Pablo a “say sanok na Dios et nipaparungtal manlapud tawen sumpad amin ya ag-inkamaridios.” (Roma 1:18-20) Sirin et agnapaliisan na saramay agmagbabawin manggagaway mauges so pansumpalan na kagagawa ra. Diad sayan panaon, nipapaamta so sanok na Dios diad mensahe na panangukom ya ‘ikakalbo’ a singa salot ed mundo nen Satanas. Tan sarayan impormasyon et walad saray base ed Biblia a publikasyon tayo.​—Apo. 16:1.

6, 7. Anton kimey so idadaulo na saray alanaan a Kristiano, tan anton pankanawnawa so lukas ni anggad natan ed saray kabiangan na mundo nen Satanas?

6 Kabaliksan kasi na saya ya atrasado lay ipaway ed mundo nen Satanas pian naawat so panangabobon na Dios? Andi, lukas nin siansia so pankanawnawan makapikareenan ed si Jehova. Saray alanaan a Kristiano, ya “embahador a kasandi nen Kristo,” so mangidadaulo ed panagministeryo pian amin a totoo ed saray nasyon et naimbitaan a: ‘Mikareenan ed Dios.’​—2 Cor. 5:20, 21.

7 Inkuan nen apostol Pablo ya ‘iliktar itayo nen Jesus manlapud onsasabin sanok.’ (1 Tes. 1:10) Satan ya unor lan sanok nen Jehova et manresulta ed ‘andi-anggaan a kaderal’ na saray agmagbabawin makasalanan. (2 Tes. 1:6-9) Siopa so makaliktar? Oniay inkuan na Biblia: “Samay mangipapanengneng na pananisia ed Anak et walaan na bilay ya andi-anggaan; balet samay agmanguunor ed Anak et agto nagamoran so bilay, noagta mansiansia ed sikato so sanok na Dios.” (Juan 3:36) On, sano mangangga la iyan sistema, amin a mangipapanengneng na pananisia ed si Jesus tan ed dondon so makaliktar ed unor lan sanok na Dios.

No Antoy Nagawaan na Dondon

8. (a) Anto komoy marakdakep ya ilalo di Adan tan Eva? (b) Panon ya impanengneng nen Jehova a sikato so Dios a perpektoy hustisya to?

8 Si Adan tan Eva et datin perpekto. No nanmatoor ira komon ed Dios, say dalin et panaayaman la komon natan na saray maliket ya ananak da a kaiba ra’d Paraiso. Balet makapaermen  ta ginagala ran sumlangen so ganggan na Dios. Kanian, sikaray senentensiaan na magnayon ya ipapatey tan pinaekal ira ed Paraison ayaman da. Sanen nanilalak ira, naalisan na kasalanan so anak da, tan si Adan tan Eva et tinmakken tan inatey. Papaneknekan na saya a lawas totooren nen Jehova so ibabaga to. Niarum ni, sikatoy Dios a perpektoy hustisya to. Pinasakbayan nen Jehova si Adan a no kanen da so isesebel a prutas, ompatey ira​—tan ontan so agawa.

9, 10. (a) Akin et ompapatey iray ilalak nen Adan? (b) Panon tayon naliktaran so magnayon ya ipapatey?

9 Bilang ilalak nen Adan, atawir tayoy agperpekton laman a mankakasalanan tan diad saginonor et ompatey. Sanen nankasalanan si Adan aliling to et wala itayo’d dalem to. Kanian, sanen sikatoy senentensiaan, akaiba itayo. Et no basta labat la paandien nen Jehova so itatatken tan ipapatey balet ta anggapoy bayar a dondon, ompaway ya agto totooren so ibabaga to. Diad samay sulat nen Pablo et nibagan kaiba itayo sanen inkuan to: “Amta tayo a say Ganggan et nanlapud Dios; balet siak et ag-ayadyari, a nilako ed kasalanan. Pakaskasi ak lan too! Siopa so mangisalba ed siak ed laman a mamapaarap la ed sayan ipapatey?”​—Roma 7:14, 24.

10 Si Jehova a Dios labat so makapangitarya na legal a basiyan, a makatunongan ton perdonaen iray kasalanan tayo tan ibulos ed dusan magnayon ya ipapatey. Ginawa to iya diad impangibaki ed inad-aro ton Anak a walad tawen pian nianak bilang perpekton too, tan iter so bilay to bilang dondon ed sikatayo. Sikatoy nansiansian perpekto, ya aliwan singa si Adan. On, “anggapoy ginawa ton kasalanan.” (1 Ped. 2:22) Wala siri’ kapasidad nen Jesus a nawalaay perpekton ananak. Balet, inabuloyan ton sikatoy pateyen na saray mamubusol ed Dios pian natagibi to ray makasalanan ya ilalak nen Adan tan pian nawalaan na bilay ya andi-anggaan iray mangipapanengneng na pananisia ed sikato. Oniay impaliwawa na Kasulatan: “Wala so saksakey a Dios, tan saksakey a manamegley ed baetan na Dios tan totoo, sakey a too, si Kristo Jesus, ya inter toy inkasikato bilang kasimbangan a dondon parad amin.”​—1 Tim. 2:5, 6.

11. (a) Panon a makagunggona so dondon? Iyilustra. (b) Sioparay nagunggonaan ed dondon?

11 Pian natalosan tayo no antoy nagawaan na dondon, mangiter tayo pay sakey ya ilustrasyon. Walay sakey ya akanggaway banko ya imbatik toy kuarta na saray nandeposito. Sanen narel iyan akanggawa, makatunongan labat a sikatoy ipriso. Kumusta balet iramay abiktima? Lapud inmirap so bilay da, inmutang ira. Anggapoy nagawaan da likud no tulongan ira na mapangasi tan mayaman a laki a mangaliw ed banko tan mangipawil ed amin a kuarta ra, diad ontan et nabayaran da ray utang da. Mipadpara, sinaliw nen Jehova a Dios tan say inad-aro ton Anak iray ilalak nen Adan tan abayaran so utang a kasalanan base ed niyibung a dala nen Jesus. Satan so rason no akin ya oniay imbaga nen Juan a Managbautismo nipaakar ed si Jesus: “Nengneng yo, say Kordero na Dios a mangekal ed kasalanan na mundo!” (Juan 1:29) Aliwan saray mabilay labat so ekalan na kasalanan, noagta pati saray inaatey. Sirin et malaknab so sakopen na satan.

Kaunongay Insakripisyo Lapud Dondon?

12, 13. Antoy naaralan tayo ed inkamabulos nen Abraham a mangibagat ed si Isaac?

12 Agtayo sigpot a natalosan no kaunongay insakripisyo na Ama tayon walad tawen tan say inad-aro ton Anak pian nadondon itayo. Balet, angisalaysay so Biblia na saray eksperiensya pian natalosan tayo iya. Singa bilang, isipen pay alikna nen Abraham legan na taloy agew ya impanakar to paarap ed Moria bilang katutulok ed ganggan na Dios: “Alam natan so laki ya anak mo, say anak mo a bogbogtong, ya inararom, salanti si Isaac, ta onla ka ed dalin a Moria; ta sikato so yapay mo’d man a sakey a pinoolan a bagat ed tapew na sakey ed saray palpalandey ya iturok naani ed sika.”​—Gen. 22:2-4.

13 Akasabi si Abraham ed satan a lugar. Nonot mo pa no panon kasakit ed sikato sanen isisinger toy lima tan sali nen Isaac tan imparukol to  ed altar a ginawa ton mismo. Seguradon ansakisakit ed sikato sanen intagey to lay yoron pamatey ed anak to! Tan isip mo pa met so alikna nen Isaac legan ton akarukol ed altar tan aalagaren ton ondapo ed sikato so saksak a pateyan to. Sanen kuan to lan saksaken nen Abraham so anak to, sikatoy pinatunda na anghel nen Jehova. Sayan agawa so ontulong ed sikatayo pian natalosan no antoy alikna nen Jehova sanen inabuloyan toy papatumbok nen Satanas a mamatey ed Anak to. Ipapanengneng na katutulok nen Isaac ed si Abraham so inkamabulos nen Jesus a manirap tan ompatey parad sikatayo.​—Heb. 11:17-19.

14. Antoy inkagawa’d bilay nen Jacob ya ontulong ed sikatayon naapresya so bili na dondon?

14 Nia ni sakey ya ilustrasyon nipaakar ed si Jacob a mangipapanengneng ed kabili na dondon. Si Jacob et mas inaro toy Jose nen say arum nin anak to. Makapaermen ta si Jose et angimonan tan binusol na saray kuya to. Anggaman ontan, sanen sikatoy imbaki na ama to pian nengnengey kipapasen na saray kuya to, mabulos nin siansia ya linma. Diad saman a panaon, say pampapastolan da ed pulok nen Jacob et manga 100 kilometro kaarawi manlapud abung da diad Hebron. Isip mo pay alikna nen Jacob sanen inderew ed sikatoy kawes nen Jose ya aleteb na dala! “On, kawes to!” so inyugaog nen Jacob. “Pinatey na sakey ya ayep ed katakelan. Abingbingkas si Jose ya anak ko!” Grabe epekto na saya ed si Jacob, abayag ton nanermenan so impakaandi nen Jose. (Gen. 37:33, 34, Maung a Balita.) Tua, walay pidumaan na reaksion nen Jehova ed reaksion na aliwan perpekton totoo. Balet, no nodnonoten tayo imay agawa’d si Jacob, anggan panon et natalosan tayo no antoy alikna na Dios sanen minaltrato tan maruksan pinatey na totoo so inadaro ton Anak.

Pakagunggonaan so Dondon

15, 16. (a) Panon ya impatnag nen Jehova ya inawat to so dondon? (b) Panon kan agunggonaan lapud dondon?

15 Pinaoli nen Jehova a Dios so matoor ya Anak to tan inikdan to na maglorian espiritun laman. (1 Ped. 3:18) Diad loob na 40 agew, nampanengneng so apaolin Jesus ed saray disipulo  to, pinabiskeg toy pananisia ra tan imparaan to ra parad baleg ya panag-ebanghelyon kimey da. Insan sikatoy sinmegep ed tawen, tan inyapay to ed Dios so balor na niyibung a dala to, ya usaren parad saray tuan papatumbok to a mangipapanengneng na pananisia ed balor na dondon bagat to. Impatnag nen Jehova a Dios ya inawat Toy dondon nen Kristo lapud tinuro Toy Jesus a mangikalbo na masanton espiritu ed saray disipulo to a nantitipon diad Jerusalem nen Pentecostes 33 C.E.​—Gawa 2:33.

16 Kinmiwas a tampol irayan alanaan a papatumbok nen Kristo. Pian agnalanor ed sanok na Dios iray totoo, pinaseseg da ran manpabautismo ed ngaran nen Jesu-Kristo, diad ontan et naperdona iray kasalanan da. (Basaen so Gawa 2:38-40.) Manlapu la’d saman ya agnalinglingwanan ya agew anggad natan, minilyon a totoo ed amin a bansa so inmapit ed Dios base ed pananisia ra’d dondon bagat nen Jesus. (Juan 6:44) Kayari tayon inaral irayan amin, say tepet et: Wala ta’y naikdan ed sikatayo na ilalon bilay ya andi-anggaan lapud maong iran agawaan to? Anggaman naawat tayo la iyan marakdakep ya ilalo, posible kasin nabalang tayo ni iya?

17. Panoy nepeg mon panmoria ed marakdakep a bendisyon a pagmaliw ya kaaro na Dios?

17 Say dondon et talagan agkanepegan. Balet, lapud pananisia na minilyon a totoo natan ed dondon, nagmaliw iran kakaaro na Dios tan awalaan na ilalon bilay ya andi-anggaan diad paraison dalin. Anggaman ontan, no kaaro tayoy Jehova, agto labay ya ibagan aglan balot itan napultot. Pian naliktaran tayoy sanok na Dios ed arapen, kaukolan ya ipanengneng tayoy aralem ya apresasyon ed “dondon a binayaran nen Kristo Jesus.”​—Roma 3:24; basaen so Filipos 2:12.

Mantultuloy ya Ipatnag so Pananisia ed Dondon

18. No walaan itayo na pananisia ed dondon, panon itan a napatnagan ed sikatayo?

18 Ipapanengneng na Juan 3:36, say pinagkateman teksto ed sayan artikulo, a say katutulok ed Katawan a Jesu-Kristo et pakapatnagan na pananisia ed sikato. Nepeg a pakiwasen itayo na apresasyon ed dondon pian manbilay unong ed saray bangat nen Jesus, pati saray imbangat to nipaakar ed moralidad. (Mar. 7:21-23) “Onsabi so sanok na Dios” ed amin ya agmagbabawin manggagawa na pilalawanan, mabanday a panaglurey, tan “amin a klase na karutakan,” a kaiba’d satan so niyugalin panagbantay na pornograpiya.​—Efe. 5:3-6.

19. No papanisiaan tayoy dondon, antoray kaukolan tayon gawaen?

19 No aapresyaen tayo so dondon, okupado itayo ed saray “bengatlan nipaakar ed maridios a debosyon.” (2 Ped. 3:11) Sirin et mangigana itayo na dakel a panaon parad regular tan masimoon a panagpikasi, personal a panagaral na Biblia, pipiaral, panagdayew na pamilya, tan maseseg a panangipulong ed Panarian. Tan komon ta ‘agtayo lilingwanan so panggawa na maabig tan say panginabang na saray bengatla ed arum, ta diad panamegley na saratan a bagat et napapaliket a maong so Dios.’​—Heb. 13:15, 16.

20. Anton bendisyon so manatalaran ed amin a mantutultuloy a mangipapanengneng na pananisia ed dondon?

20 Sano idapo la nen Jehova so sanok to ed sayan marelmeng a sistema na bengabengatla, seguradon manlikliket itayo lapud impanengneng tayon pananisia tan panangapresya ed dondon! Tan diad insipan na Dios a balon mundo, lawas itayon misalsalamat ed sayan alay abig a probisyon ya angiliktar ed sikatayo ed sanok na Dios.​—Basaen so Juan 3:16; Apocalipsis 7:9, 10, 13, 14.

Antoy Ebat Mo?

• Akin et kaukolan tayo so dondon?

• Antoray insakripisyo pian nadondon itayo?

• Antoray bendisyon lapud dondon?

• Panon a napatnagan a papanisiaan tayoy dondon bagat nen Jesus?

[Tepetepet Parad Panagaral]

[Litrato ed pahina 13]

Lukas ni pankanawnawan makapikareenan ed si Jehova

[Saray litrato ed pahina 15]

No nodnonoten tayoy agawgawa ed si Abraham, Isaac, tan Jacob, naapresya tayo so mabmablin dondon