Onlad karga

Onlad saray karga

Nankakasakey ed Aro—Report ed Tinaon a Miting

Nankakasakey ed Aro—Report ed Tinaon a Miting

 Nankakasakey ed Aro​—Report ed Tinaon a Miting

MALIKELIKET iray nandaragup ed Assembly Hall na saray Tasi nen Jehova diad Jersey City, New Jersey, U.S.A. Walay masulok a 5,000 a nandaragup nen Oktubre 3, 2009 parad koma 125 a tinaon a miting na Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Tan nilibo met so dinmengel tan nambantay panamegley na audio tan video hook-up ed taloran Bethel complex diad United States tan ontan met ed Canada. Diad ami-amin et walay 13,235 a nankakasakey lapud panangaro ra’d si Jehova, tan nanggayagaan da so taloy oras a miting.

Si Geoffrey Jackson a membro na Mananguley ya Ulop so tsirman na programa. Ginmapo so programa diad impangansion na grupo na saray Bethelite ed saray kanta manlapud balon panagkantaan. Say angidaulo ed sikara et si David Splane, membro na Mananguley ya Ulop, tan impaliwawa to met so kaimportantian na musika ed malinis a panagdayew. Diad satan a miting et inimbitaan so amin ya inmatendi a mangansion ed taloran balon kanta; kinansion ni itan ya unona na samay grupo, insan kayari to et akibansag lan angansion so amin ya inmatendi. Say impangansion na grupo et para labat ed sayan espisyal a pantitipon; ag-iya kaukolan ya aligen ed saray kongregasyon, sirkito, tan distrito.

Report a Nanlapud Saray Sangan Opisina

Walaray membro na Branch Committee ya angiter na report manlapud limaran sangan opisina. Impaamta nen Kenneth Little ya agmanbayag et igapo la na sangan opisina ed Canada so pangimprinta na karaklan a magasin parad United States tan Canada. Manresulta itan ed maminsamplon idakel na iyiimprinta ed satan a pasilidad. Pian nagawaan iya, say balon panag-imprintaan et kaukolan a paandaren ed 16 oras kada agew.

Inreport nen Reiner Thompson so nipaakar ed kimey na Panarian diad Dominican Republic, tan deniskribe nen Albert Olih so kimey tayo’d Nigeria. Impaliwawa nen Emile Kritzinger a nanlapud Mozambique a kayari na taloran dekadan panamasegsegang ditan et nirehistro iray Tasi nen Jehova nen 1992. Diad apalabas iran taon et dinmakerakel iray manangipalapag ed sarayan taloran bansa. Insalaysay nen Viv Mouritz a nanlapud Australia iray nagagawa ed East Timor, a walad panangasikaso na sangan opisina ed Australia.

Saray Komite na Mananguley ya Ulop

Nen 1976, amin a kimey na saray Tasi nen Jehova et wala la’d panangidaulo na anemiran komite na Mananguley ya Ulop. Agnambayag, aturo met iray kabiangan na arum a karnero pian magmaliw a katulongan. Natan et walay 23 ya ontutulong ed kimey. Anemira ed sikara so ininterbio. Say pinantitipon a kabayag na saraya ed sigpot panaon a serbisyo et 341 a taon​—57 a taon so aberids na balang sakey.

Impaliwawa nen Don Adams, sinmabi ed Bethel nen 1943, a say Coordinators’ Committee et tugyopen na saray coordinator na limara nin arum a komite, tan seseguroen da a mauksoy so kipapakurang na limaran komite. Aasikasoen met na sayan komite iray graben emerhensia, panamasegsegang, kaso ed saray korte, kalamidad, tan arum ni ran bengatla a kaukolan ya asikasoen a tampol a mangaapekta ed saray Tasi nen Jehova diad interon mundo.

 Deneskribe nen Dan Molchan so kimey na Personnel Committee a mangaasikaso ed espiritual tan pisikal a bunigas na saray 19,851 a Bethelite ed interon mundo. Insalaysay nen David Sinclair no panon ya aasikasoen na Publishing Committee so panasaliw na saray suplay tan kagawaan parad saray sangan opisina. Sinmublay et impaliwawa nen Robert Wallen, a ngalngali 60 taon lan manlilingkor ed Bethel, no panon ya ididirehi na Service Committee so kimey na saray Tasi nen Jehova diad lawak na kimeyan tan diad saray kongregasyon. Imbinsabinsa nen William Malenfant so sagpot a gagawaen na Teaching Committee pian iparaan iray programa ed kombension. Kaunoran, deniskribe nen John Wischuk no panon ya aasikasoen na Writing Committee so maalwar a preparasyon tan pakakagawa na saray publikasyon tayo. *

Say Teksto Parad 2010 et Nipaakar ed Aro

Say sinmublay a taloran paliwawa et betang na saray membro na Mananguley ya Ulop. Inggapo nen Gerrit Lösch so betang to panamegley na tepet, “Labay yo ta’n aroen kayo na arum?” Impaliwawa to a say aro et sakey ed saray manunan pankaukolan na amin a too, tan lapud satan et maliket itayo. Mabilay itayo lapud aro ta pinalsa itayo nen Jehova lapud aro. Say manunan motibo tayo ed pampupulong tan panggagaway babangatan et say panangaro ed si Jehova.

Ipapanengneng tayo so aprinsipyoan ya aro aliwan dia labat ed saray ‘kapara tayo’ noagta angga ed saray mamubusol ed sikatayo. (Mat. 5:43-45) Apaseseg iray dumerengel a konsideraen iray agawa ed si Jesus. Sikatoy nilewet, binalaw, nilutdaan, tan pinairap. Anggaman ontan, impikasi to iramay sundalon angipasak ed sikato. Agta saya so lalon mamaelet na panangaro tayo ed sikato? Insan inyanunsio nen Brother Lösch so teksto parad taon 2010: 1 Corinto 13:7, 8, ‘Say aro sungdoan to so amin a bengatla. Say aro agbalot onsaew.’ Aliwan say pambilay labat ed andi-anggaan so ilalo tayo, noagta ontan met ed pangaro tan naaro ed andi-anggaan.

Kasin Nauupot lay Gasolinam?

Inggapo nen Samuel Herd so paliwawa to ed sakey ya ilustrasyon. Inkuan ton, ipasen mo pan impila ka na kaarom a manbiahe na 50 a kilometro. Kalugan mo et naimanom ed fuel gauge a dagdaiset lay gasolina to. Impaimanom itan ed kaarom. Imbaga to ed sika ya agka mapaga ta wala ni sakey galon ed tangki. Ag-abayag balet et naupotan kayoy gasolina. Kanian, makabat kasi pambiahe anta daiset lay gasolinam tan antam lan naupotan ka’d dalan? Siempre andi! Mas maabig no napno so tangki na gasolina! Diad piguratibon paraan, kaukolan met a napno so tangki tayo na gasolina, salanti, say pikakabat ed si Jehova.

Kaukolan sirin a lanang itayon manpagasolina. Walay apatiran paraan pian nagawaan iya.  Say unona et personal a panagaral, a magmaliw itayon pamilyar ed Biblia diad panamegley na inagew-agew a pambasa ed satan. Agtayo labat babasaen itan noagta nepeg tayo met a talosan. Komadua et say Panagdayew na Pamilya diad labi. Kasin aanamoten tayo iyan uksoyan, ya aliling to et manpapa-full tank itayo, odino sandaraiset labat so ikakarga tayo’d tangki tayo? Komatlo, say iyatendi ed saray pantitipon ed kongregasyon. Komapat, say mareen a panagdalepdep ed saray dalan nen Jehova. Oniay ibabaga na Salmo 143:5: “Nanodnonotan ko so saray inmuna ya agew; manumameng ak ed amin a gawagawam.”

“Saray Matunong et Onsinag”

Betang nen John Barr so komatlo tan sampot a paliwawa ya angipalinew ed ilustrasyon nen Jesus nipaakar ed trigo tan sisanyas. (Mat. 13:24-30, 38, 43) Tutukoyen na satan so “panag-ani,” a kaleganan na satan et natipon iray “ananak na panarian” tan nibiig iray sisanyas pian poolan.

Impaliwawa to a walay anggaan na panagtipon. Tinukoy to so ibabaga na Mateo 24:34: “Nagawa irayan amin a bengatla antis a naandi iyan kailalakan.” Amidua ton binasa so komenton: “Mapatnag ya ipapabitar [nen Jesus] a saray arum ya alanaan a makaimaton ed igapo na baleg a kairapan et nasabian da nin mabilay iramay alanaan ya akatebek ed saray tanda nen 1914.” Agtayo amta so eksakton karukey na satan a “kailalakan,” balet amta tayon tugyopen itan na sayan duaran grupo a nambilay ed espisipikon panat na panaon. Anggaman nanduruma so edad na saray alanaan, saramay kabiangan na sayan duaran grupo et mabilay kaleganay kaunoran iran agew. Makapaligliwan naamtaan a sakbay ya onggapo so baleg a kairapan et wala ni ray mabilay ya alanaan a mas ugaw nen saramay alanaan ya akatebek ed tanda nen 1914.

Magunaet ya aalagaren na “ananak na panarian” so tumang da ed tawen, balet ta amin tayo et kaukolan a mansiansian matoor, a mangisisindag na liwawa anggad kasampotan. Agaylan pribilehyo so pakaimaton ed pakakatipon na saray “trigo” ed panaon tayo.

Kayari na pansaran kanta, indaulo nen Theodore Jaracz, a membro na Mananguley ya Ulop, so pansaran pikakasi. Talagan makapabiskeg iyan programa ed tinaon a miting!

[Paimano ed leksab]

^ par. 10 Parad deskripsion ed kimey na sarayan anemiran komite na Mananguley ya Ulop, nengnengen so Mayo 15, 2008 na Say Panag-Bantayan, pahina 29.

[[Kahon ed pahina 5]

ESKUELAAN PARAD SARAY ELDER

Diad sayan tinaon a miting, inyanunsio nen Anthony Morris, membro na Mananguley ya Ulop, a mantultuloy so panangipasal ed saray elder ed kongregasyon. Ginmapo so eskuelaan parad saray elder ed United States nen 2008 diad Patterson, New York. Kakkasumpal na koma 72 a klase, tan wala lay 6,720 ya elder a nipasal. Balet dakel ni so kaukolan a gawaen. Diad United States labat et masulok ya 86,000 so elder. Kanian, inaprobaan na Mananguley ya Ulop so kaaruman a klase a nagawa’d Brooklyn, New York. Ginmapo la itan nen Disyembre 7, 2009.

Diad loob na duaran bulan, ipasal ed Patterson so apatiran ombiabiahen manangasikaso pian magmaliw ya instruktor. Kayari to et onla ira ed Brooklyn pian manbangat. Insan wala lamet so apatiran ipasal. Kayari to, onlan manbangat irayan balon nipasal ed Brooklyn ta saramay inmunan nipasal et onla’d saray eskuelaan a nagawa ed saray Assembly Hall tan Kingdom Hall. Mantultuloy iyan proseso anggad wala lay 12 ya instruktor a manbangat ed anemiran eskuelaan diad lenguahen Ingles ed United States kada simba. Insan, wala met so apatiran instruktor a nipasal pian manbangat ed lenguahen Español. Agsalatan na sayan eskuelaan so Kingdom Ministry School. Say gagala na saya et say pamaaligwas ed espiritualidad na saray elder. Igapo na saray sangan opisina ed interon mundo so onian panangipasal diad saray Assembly Hall tan Kingdom Hall legan na 2011 a serbisyon taon.

[Saray litrato ed pahina 4]

Ginmapo so tinaon a miting panamegley na impangansion manlapud balon panagkantaan a “Kantaan si Jehova”