Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Sigpot Mon Tutumboken so Kristo?

Kasin Sigpot Mon Tutumboken so Kristo?

 Kasin Sigpot Mon Tutumboken so Kristo?

“Binilin mi kayo la no panon so nepeg yon pankurang . . . tan gagawaen yo la iya . . . itultuloy yon gawaen iya a nagkalalo.”​—1 TES. 4:1.

1, 2. (a) Antoran alay abig a bengatla so naimatonan na dakel a totoo diad panaon nen Jesus? (b) Akin a makatantanda met so panaon tayo?

KASIN naisip mo la a nambilay ka la komon sanen wadiad dalin si Jesus? Seguro no wadman ka et pinaabig to ka la pian agmo la naliknay makapairap a sakit. Odino, ompan sinmebang met la’d nonot mo so liket a naliknam ta nanengneng tan narengel mon mismo si Jesus​—a makaaral ka ed sikato odino naimatonan mo iray milagro to. (Mar. 4:1, 2; Luc. 5:3-9; 9:11) Talagan baleg a pribilehyo no wadman ka sanen ginawa nen Jesus iratan! (Luc. 19:37) Anggapo lay arum a henerasyon ya akaimaton ed saratan a bengatla, tan say agawaan nen Jesus ed dalin “diad panamegley na impangibagat to ed inkasikato” et aglan balot naulit.​—Heb. 9:26; Juan 14:19.

2 Balet, makatantanda met so panaon tayo. Akin? Natan et manbibilay tayo la ed “panaon na kasumpalan” tan “kaunoran iran agew” ya impasakbay na Kasulatan. (Dan. 12:1-4, 9; 2 Tim. 3:1) Legan na sayan panaon, nibantak si Satanas manlapud tawen. Agla manbayag et sikatoy baloren tan ibantak “ed kaaralman.” (Apo. 12:7-9, 12; 20:1-3) Diad saya met a panaon, walay baleg a pribilehyo tayon sumpalen so kimey ya aglan balot naulit, salanti, say pangipulong  ed “maong a balita na panarian” diad sankamundoan, ya ibaga tayo ed totoo so ilalo nipaakar ed onsabin Paraiso.​—Mat. 24:14.

3. Antis na insegep nen Jesus ed tawen, anto so imbaga to ed saray patumbok to, tan antoy kabiangan ed satan a kimey?

3 Antis na insegep nen Jesus ed tawen, oniay inkuan to ed saray patumbok to: “Mantasi kayo nipaakar ed siak diad Jerusalem tan ed interon Judea tan Samaria tan diad sankaarawian a pasen na dalin.” (Gawa 1:8) Kabiangan met ed satan a kimey so panagbangat ed totoo diad sankamundoan. Diad anton gagala? Pian magmaliw iran disipulo​—kaaruman a papatumbok nen Kristo​—antis na isabi anggaan. (Mat. 28:19, 20) Antoy nepeg tayon gawaen pian nasumpal tayoy ipapagawa nen Kristo?

4. (a) Unong ed 2 Pedro 3:11, 12, antoy idadanet nen Pedro a kaukolan tayon gawaen? (b) Antoy nepeg a panalwaran tayo?

4 Oniay mapuersan imbaga nen apostol Pedro: “Imano yoy inkatoo yo, a nepeg a masanto kayo ed saray ugali yo tan gagawaen yo iray bengatlan nipaakar ed maridios a debosyon, legan ya aalagaren tan sankanonot yo lawas so isabi na agew nen Jehova!” (2 Ped. 3:11, 12) Idadanet dia nen Pedro a kaukolan tayoy mantultuloy a manbantay legan na sarayan kaunoran ya agew pian say bilay tayo et mansiansian akasentro ed panggawa na saray bengatlan nipaakar ed maridios a debosyon. Kabiangan ed saratan so pangipulong ed maong a balita. Kanian, maliket itayon makanengneng ed inkaseseg na saray agagi tayo ed interon mundo a manusumpal ed samay pagagawa nen Kristo a panagpulong. Ontan met, amta tayon kaukolan tayoy manalwar pian agnabawasan so seseg tayon manlingkor ed Dios lapud inagew-agew a panedesdes na mundo nen Satanas tan say mismon atawir tayon kakapuyan. Pantongtongan tayo pa sirin no panon tayon nitultuloy a tumboken so Kristo.

Mabulos ya Awaten Iray Responsabilidad ya Inter na Dios

5, 6. (a) Akin et kinomendaan nen Pablo iray kapananisiaan to ed Jerusalem, balet antoy impanonot ton nepeg dan panalwaran? (b) Akin et agtayo nepeg a leglemewen iray responsabilidad ya inter na Dios ed sikatayo?

5 Diad sulat nen apostol Pablo ed saray Kristiano ed Jerusalem, kinomendaan to ray kapananisiaan to lapud matoor ya impansungdo ra anggano napapasegsegang ira. Oniay inkuan to: “Nonot yon naynay iray inmuunan panaon a kayari na impakaliwawaan yo et nansungdo kayo ed impasyan pilalaban yo tekep na dakel ya irap.” On, agnalingwanan nen Jehova so katooran da. (Heb. 6:10; 10:32-34) Seguradon apaseseg a maong iramay Kristianon Hebreo lapud satan a komendasyon nen Pablo. Balet diad satan met lanlamang a sulat, pinanonotan to ra sumpad kakapuyan na too a no agnakontrol et nayarin mamawas na seseg da ed panaglingkor ed Dios. Imbaga ton nepeg a manalwar iray Kristiano ya agda “ipupulisay” so pangunor ed saray ganggan na Dios.​—Heb. 12:25.

6 Satan a panonot sumpad tendensia a ‘mangipulisay’ ed saray responsabilidad ya inter na Dios et onaplika met ed saray Kristiano natan. Amta tayo a nakaukolan so determinasyon pian agbalot leglemewen iray responsabilidad tayo bilang Kristiano odino abuloyan a nabawasan so seseg tayo’d panaglingkor ed Dios. (Heb. 10:39) On, ta say panumpal ed sagradon serbisyo et mangilalanor ed bilay.​—1 Tim. 4:16.

7, 8. (a) Antoy makatulong pian napansiansia tayoy seseg tayon manlingkor ed Dios? (b) No ag-itayo la tanton maseseg natan, antoy nepeg tayon tandaan nipaakar ed si Jehova tan si Jesus?

7 Anto so makatulong pian agtayo manbaraan ed panusumpal tayo’d saray obligasyon tayo ed Dios? Say sakey ya importantin paraan pian nalabanan itan a tendensia et diad naynay a pannonot ed dedikasyon tayo. Kabaliksan na satan a nonoten tayoy insipan tayo ed si Jehova ya iyuna tayoy panggawa na linawa to, tan  labay tayon tooren itan. (Basaen so Mateo 16:24.) Sirin, kaukolan tayon tepetan so inkasikatayo: ‘Kasin determinado ak nin siansia a manbilay unong ed dedikasyon ko ed Dios a singa nen nampabautismo ak? Odino diad inlabas na saray taon et abawasan lay inkaseseg ko?’

8 No diad panuusisa tayo’d dili tayo et pinmatnag ya agtayo la manaya tanton maseseg, maabig no nodnonoten tayo iray makapabiskeg a salita nen propeta Sofonias. Inkuan to: “Agmo yabuloy ya onkapuy iray limam. Si Jehova a Dios mo wala ed pegley mo, sakey a makapanyari a mangilaban naani. Manliket naani a tekep na gayaga ed sika.” (Sof. 3:16, 17) Sarayan salita et amaseseg ed saray Israelitan pinmawil ed Jerusalem manlapud impakaaripen da ed Babilonia. Tan makapaseseg met itan ed saray totoo na Dios natan. Lapud kimey nen Jehova so gagawaen tayo, nepeg tayon tandaan a sikatayoy tutulongan tan papabiskegen nen Jehova tan say Anak to pian nasumpal tayo iray responsabilidad ya inter To. (Mat. 28:20; Fil. 4:13) No maseseg tayon gawaen so kimey na Dios, bendisyonan tan tulongan to itayon onaligwas ed espiritual.

Maseseg Yon ‘Itultuloy ya Anapen nin Unona so Panarian’

9, 10. Anto so ipapabitar nen Jesus ed ilustrasyon to nipaakar ed engranden pangdem, tan antoy naaralan tayo ed satan?

9 Sanen si Jesus so akirungo diad abung na manuley na saray Fariseo, walay ilustrasyon ya inter to nipaakar ed sakey ya engranden pangdem. Deneskribe to’d satan ya ilustrasyon so impangimbita ed nanduruman totoo pian mibiang ed Panarian diad tawen. Inyilustra to met no panon a manbabaraan so arum diad pangawat ed saray inter na Dios a responsabilidad. (Basaen so Lucas 14:16-21.) Diad satan, nambaraan iramay naimbitaan pian ag-ira makaonla’d ponsia. Imbaga na samay sakey a kaukolan ton laen tan nengnengen so daralusan a kapkapanaliw to. Say kuan to ‘may sakey et analiw na saray baka tan labay ton nengnengen iratan. Inkuan ni na sakey: ‘Kapkapangasawak kanian agak makaonla.’ Ataptapew irayan baraan. Kaslakan et nenengnengen lan unona na sakey a manasaliw na daralusan odino ayep so saliwen to, kanian no asaliw to la itan, agto la kaukolan a nengnengen lamet a tampol. Tan akin et say sakey a kapkapangasawa to ni labat et agmakaonla ed satan ya engranden pangdem? Agpankelawan sirin no akin a nampasnok imay angimbita!

10 Antoy naaralan na saray totoo na Dios ed sayan ilustrasyon nen Jesus? Agtayon balot aabuloyan iray personal a bengatla, a singa saramay asalambit ed ilustrasyon nen Jesus, a magmaliw a mas importante ed sikatayo nen say panaglingkor tayo’d Dios. No okupadon maong so sakey a Kristiano ed saray personal a pamaakaran, kalkalnan nabawasan so seseg to ed ministeryo. (Basaen so Lucas 8:14.) Pian ag-itan nagawa, lawas tumboken so simbawa nen Jesus: “Itultuloy yo sirin ya anapen nin unona so panarian tan say inkatunong to, tan sarayan amin a bengatla so niarum ed sikayo.” (Mat. 6:33) Talagan makapaseseg a nanengneng iray lingkor na Dios, ugaw man o matatken, a mangiyaaplika ed satan a makanan simbawa! Diad tua, dakel lay amasimpli ed panagbilay da pian mas baleg so panaon da ed ministeryo. Naeksperiensya ran mismo so tuan liket tan inkapnek a resulta na maseseg a pananap nin unona ed Panarian.

11. Anton salaysay ed Biblia so mangipapanengneng ya importante so maseseg tan interon-puson panaglingkor ed Dios?

11 Pian nanengneng tayoy kaimportantian na maseseg a panaglingkor ed Dios, imanoen pay agawa ed bilay na ari ed Israel a si Jehoas. Lapud papagaan to ya ompan nasakop na Sirya so Israel, si Jehoas et nanakis ya inmasingger ed si Eliseo. Imbaga na propeta ya ikena toy pana ed paway na bintana ya akaarap ed Sirya, a mangipatnag a taloen da itan a nasyon diad tulong nen Jehova. Seguradon amabiskeg iya ed  ari. Insan imbaga nen Eliseo ed si Jehoas a laen to iray pana to tan ikena to’d dalin. Amitlon angikenay pana ed dalin si Jehoas. Nampasnok si Eliseo ta say maminlima odino mamin-anem a pangikena na pana et pakapatnagan na ‘pangabil ed Sirya anggad naupot ira.’ Bilang resulta, amitlo labat so impanalo nen Jehoas. Lapud kulang so seseg to, aliwan sigpot so impanalo to. (2 Ara. 13:14-19) Antoy naaralan tayo ed saya? Agnasabaan so bendisyon nen Jehova no maseseg tan interon puso tayon gawaen so kimey to.

12. (a) Anto so makatulong pian napansiansia tayoy seseg tayo’d panaglingkor ed Dios anggaman manasagmak tayoy problema? (b) Antoran gunggona so nagagamoran mo diad pagmaliw mon okupado ed ministeryo?

12 Lapud saray problema’d bilay, nasusubok so inkaseseg tan debosyon tayo’d panaglingkor ed Dios. Dakel ya agagi so manasagmak na kairapay-bilay. Walaray nadidismaya ta limitado lay nagawaan da ed panaglingkor lapud graben sakit. Balet, siansia nin walaray kaukolan tayon gawaen pian napansiansia so inkaseseg tayo tan nagkalalon natumbok so Kristo. Imanoen so pigaran suhestion tan teksto a walad kahon ya “Antoy Makatulong Pian Nitultuloy Mon Natumbok so Kristo?” Isipen no panon mon sigpot a niyaplika iratan. No gawaen mo itan, nagunggonaan kan maong. Diad pagmaliw tayon okupado ed ministeryo, mansiansia tayon mabiskeg, mas makabaliksan so bilay tayo, tan mas maliket tan maligen so nonot tayo. (1 Cor. 15:58) Niarum ni, say interon-kamarerwan panaglingkor ed Dios et ontulong pian ‘sankanonot tayo lawas so isabi na agew nen Jehova.’​—2 Ped. 3:12.

Usisam a Maong so Kipapasen Mo

13. Panon tayon naamtaan so kaimportantian ed sikatayo na interon-kamarerwan panaglingkor?

13 Balet, maabig no nodnonoten tayo a say interon-kamarerwan panaglingkor et ag-akadepende ed karakel na oras tayo ed ministeryo. Nandurumay kipapasen tayo. Wala iramay makapampulong na sakey odino duaran oras labat ed kada bulan, tan makapaliket iya ed si Jehova no talagan satan labat so nasarag na laman da. (Ikompara so Marcos 12:41-44.) Kanian, usisaen tayon maong so abilidad tan kipapasen tayo pian naamtaan tayo no panon kaimportante ed sikatayo so interon-kamarerwan panaglingkor. Bilang papatumbok nen Kristo, labay tayo met ya aligen so panagnonot  to. (Basaen so Roma 15:5; 1 Cor. 2:16) Antoy inyuna nen Jesus ed bilay to? Imbaga to’d saray totoo ed Capernaum: “Kaukolan ko [ya] iyabawag so maong a balita na panarian na Dios, ta saya so angibakian ed siak.” (Luc. 4:43; Juan 18:37) Legan mon sankanonot so seseg nen Jesus ed ministeryo to, usisam so kipapasen mo pian naamtaan mo no napalaknab mo ni so ministeryom.​—1 Cor. 11:1.

14. Panon tayo nin napalaknab so ministeryo tayo?

14 No usisaen tayon maong so kipapasen tayo, posiblin naaruman tayo ni oras tayo’d ministeryo. (Mat. 9:37, 38) Singa bilang, nilibolibon kalangweran a kapkapan-graduate da ni labat so amalaknab ed ministeryo ra tan nalilikna da lay liket lapud maseseg a pampapayunir da. Labay mo met kasin nalikna so ontan a liket? Inusisa na arum ya agagi so kipapasen da tan denesidi ray onalis ed arum a pasen odino diad arum a bansa ni ingen, a babaleg so pankaukolan parad manangipalapag na Panarian. Walara met so nanaral na arum a lenguahe pian ontulong ed saray dayo. Anggaman walaray irap no palaknaben tayoy ministeryo tayo, dakel so nagamoran tayon bendisyon tan makatulong tayo’d arum pian “nawalaan ira na suston pikakabat ed katuaan.”​—1 Tim. 2:3, 4; 2 Cor. 9:6.

Saray Ehemplo ed Biblia a Nepeg Tayon Aligen

15, 16. Sioparay aligen tayon ehemplo ed pagmaliw a maseseg a papatumbok nen Kristo?

15 Panon so inkiwas na arum a nagmaliw ya apostol sanen tinawag ira nen Kristo pian magmaliw a patumbok to? No nipaakar ed si Mateo, oniay nabasa tayo: “Sikatoy inmalagey, a tinaynan to so amin a bengatla, tan tinmumbok ed sikato.” (Luc. 5:27, 28) Onia met so nabasa tayo nipaakar ed si Pedro tan Andres legan iran mansisigay: “Tampol a tinaynan da iray iket tan tinmumbok ira ed sikato.” Insan anengneng nen Jesus si Santiago tan Juan a kaibay ama ra a mangaapiger ed iket da. Antoy reaksion da ed imbitasyon nen Jesus? “Tampol a tinaynan da so baloto tan say ama ra, tan tinmumbok ira ed sikato.”​—Mat. 4:18-22.

16 Say sakey nin maabig ya alimbawa et si Saulo, a nagmaliw ya apostol Pablo. Anggaman sikatoy datin panatikon manamasegsegang na saray patumbok nen Kristo, inuman toy kabibilay to tan nagmaliw a ‘pinilin pananginan’ pian mangakbibit ed ngaran nen Kristo. “Diad saray sinagoga et tampol ya impulong [nen Pablo] a si Jesus so Anak na Dios.” (Gawa 9:3-22) Tan anggaman kinaukolan ton sungdoan so irap tan panamasegsegang, agbalot naandi so seseg nen Pablo.​—2 Cor. 11:23-29; 12:15.

17. (a) Anto so pilalek mon gawaen nipaakar ed panumbok ed Kristo? (b) Antoran bendisyon so nagagamoran tayo lapud panggagawa tayoy linawa nen Jehova diad interon puso tan biskeg tayo?

17 Seguradon labay tayon aligen so maabig ya ehemplo na sarayan disipulo tan onkiwas tayon tampol ya anggapoy panduaruwa. (Heb. 6:11, 12) Antoran bendisyon so nagagamoran tayo diad maseseg tan sigpot tayon panutumbok ed Kristo? Peteg a maliket itayo diad panusumpal tayoy linawa na Dios tan nalilikna tayoy inkapnek lapud saray naaawat tayon kaaruman a pribilehyo tan responsabilidad ed kongregasyon. (Sal. 40:8; basaen so 1 Tesalonica 4:1.) On, legan tayon panseseetan a tumboken so Kristo, panliliketan tayo so dakel tan magnayon iran bendisyon a singa say deen na nonot, inkapnek, inkakontento, panangabobon na Dios, tan say ilalon bilay ya andi-anggaan.​—1 Tim. 4:10.

Kasin Natandaan Mo?

• Anton importantin kimey so niiter ed sikatayo, tan panon so pangipasen tayo’d satan?

• Anton kakapuyan so nepeg tayon panalwaran, tan akin?

• Antoy nepeg tayon usisaen a maong ed inkasikatayo?

• Antoy makatulong ed sika pian nitultuloy mon natumbok so Kristo?

[Tepetepet Parad Panagaral]

[Kahon/Litrato ed pahina 27]

Antoy Makatulong Pian Nitultuloy Mon Natumbok so Kristo?

▪ Inagew-agew mon basaen so Salita na Dios, tan dalepdep mo iray nababasam.​—Sal. 1:1-3; 1 Tim. 4:15.

▪ Naynay a manpikasi parad tulong tan panangigiya na espirituy Dios.​—Zac. 4:6; Luc. 11:9, 13.

▪ Milimog ed saramay talagan maseseg ed ministeryo.​—Uli. 13:20; Heb. 10:24, 25.

▪ Bidbiren so inkaganatan na panaon a pambibilayan tayo.​—Efe. 5:15, 16.

▪ Nodnonoten iray makapuy a pansumpalan na pambaraan.​—Luc. 9:59-62.

▪ Naynay mon nonoten so dedikasyon mo tan say dakel a bendisyon a nagagamoran mo diad panlilingkor mo’d si Jehova tan diad interon-puson panutumbok mo’d Kristo.​—Sal. 116:12-14; 133:3; Uli. 10:22.