Onlad karga

Onlad saray karga

“Say Kanepegan na Ugaw a Nawalaay Espiritualidad”

“Say Kanepegan na Ugaw a Nawalaay Espiritualidad”

 “Say Kanepegan na Ugaw a Nawalaay Espiritualidad”

NEN Disyembre 9, 2008, angikondukta na nikadkaduman seminar so Swedish Academy for the Rights of the Child ya atemaan na “Say Kanepegan na Ugaw a Nawalaay Espiritualidad.” Dakel ya opinyon so impaliwawa na saray espiker ya angirepresenta ed Church of Sweden, Islam, humanist movement, tan arum niran sekta na Kakristianoan.

Inkuan na sakey a pari a kaiba ed saray espiker: “Mairap so pangiter na tua tan makatunongan ya eksplinasyon nipaakar ed peteg a kaimportantian na saray salaysay ed Biblia parad espiritualidad na ugugaw.” Panon a makatulong ed espiritual a pankaukolan na saray ugugaw iray teksto ed Kasulatan?

“Saray teksto tan salaysay et mangiiter ed ugugaw na bengatlan nonoten tan dalepdepen,” so kuan na pari. Tinukoy to iray “istorya nen Adan tan Eva, nen Cain tan Abel, nen David tan Goliat, say inkianak nen Jesus, samay managsingil na buis a si Zaqueo, say parabolo na managdarak ya anak, tan samay maong a Samaritano.” Saraya et kabiangan na maabig iran ehemplo ya onkanan giya ed kanonotan [na ugugaw] nipaakar ed saray importantin isyu ed bilay na too, a singa say panagpalikdo, panamerdona, pananakbong, panagbusol, kabandayan, pikakareenan, impanaagi tan andi siblet ya aro.” Inyarum to ni: “Sarayan teksto et mangiiter na maabig a pangaligan a mamasimbalo, mamakiwas, tan magmaliw a praktikal a giya ed bilay na sakey.”

Tua, maabig a bengatla so pangipaseseg ed panagbasa na Biblia. Balet, talaga kasin sarag na saray ugugaw a “nonoten tan dalepdepen” iray nababasa ra ed Kasulatan tan makapanggawa na dugan desisyon?

Kaukolan nin ipaliwawa anggan diad sakey lan adulto iray Makasulatan a teksto. Alimbawa, ibabaga ed sikatayo na Biblia so nipaakar ed sakey a too ya ag-akaromog na dugan pananisia panamegley na dilin ‘impannonot tan impandalepdep.’ Satan a too et sakey ya opisyal a taga-Etiopia. Babasaen toy propesiya nen Isaias balet ta agto natatalosan so kabaliksan na satan. Lapud ta labay ton natalosan so mensahe na propeta, dinengel ton maong so impangipaliwawa nen Felipe. (Gawa 8:26-40) Aliwan samay Etiope labat so mankaukolan na tulong pian natalosan so Kasulatan. Kaukolan tayon amin so eksplinasyon ed saray teksto diad Kasulatan, nagkalalo la’d saray ugugaw.

Papasakbayan itayo na Biblia: “Say inkaatiw nisinger ed puso na ugaw.” (Uli. 22:15) Kaukolan na saray ananak so panangigiya tan panangiwanwan. Tan responsabilidad na atateng so pangiter ed saray ananak da na moral tan espiritual ya edukasyon a nibase ed Biblia, tan ed saray nibabangat diad Kristianon kongregasyon. On, kanepegan na ananak so ontan a panangipasal. Manlapud inkaugaw, kaukolan da so tulong diad pangiletneg day malet a pundasyon parad espiritual ya iyaaligwas a base’d Biblia, pian magmaliw iran ‘matatken ed panangusar na pakayari ran mantalos, tan lapud saya et nipasal iran a mangibiig ed duga tan aliwa.’​—Heb 5:14, NW.