Onlad karga

Onlad saray karga

Indese na Tema Parad Say Panag-Bantayan 2009

Indese na Tema Parad Say Panag-Bantayan 2009

 Indese na Tema Parad Say Panag-Bantayan 2009

Akatekep so petsa na isyu a pakaromogan ed artikulo

AARALEN IRAN ARTIKULO

Abuloyan Yon Naimpluensyaan na Saray Salita nen Jesus so Awawey Yo, 2/15

Agnaparaan so Kablian na Edukasyon a Manlalapud Dios, 9/15

Akin a Tumboken “so Kristo”? 5/15

Aligen si Jesus​—Makpel a Manpulong, 7/15

Aligen si Jesus​—Tekepay Aro so Panagbangat Yo, 7/15

Anapen Iray Kayamanan ya ‘Akaamot ed Sikato,’ 7/15

Andi-anggaan a Bilay Diad Dalin​—Ilalo na Saray Kristiano? 8/15

Andi-Anggaan a Bilay Diad Dalin​—Ilalon Asukayan Lamet, 8/15

Andi-anggaan a Bilay Diad Dalin​—Ilalon Inter na Dios, 8/15

Antoy Ipapatnag na Saray Pikakasim Nipaakar ed Sika? 11/15

Apresyaen si Jesus​—Say Mas Matalonggaring a David tan Solomon, 4/15

Apresyaen so Mas Matalonggaring a Moises, 4/15

Bayuboan so Aron Agbalot Mangangga, 12/15

“Gala Magmaliw Kan Patumbok Ko,” 1/15

Inggalgalang nen Job so Ngaran nen Jehova, 4/15

Ipatnag so Maong ya Ugali Bilang Ministro na Dios, 11/15

Ipatnag Yoy Iyaaligwas Yo, 12/15

Kanepegan nen Jehova so Panangidayew Tayon Amin, 3/15

Kasin Inmatalek ed Sika so Agnaparaan a Kaabigan na Dios? 1/15

Kasin Naiimpluensyaan na Saray Salita nen Jesus so Pikakasim? 2/15

Kasin Papablien Moy Ginawa nen Jehova Pian Iliktar Ka? 9/15

Kristianon Pamilya, Alig Yoy Ehemplo nen Jesus! 7/15

Lawas Aligen so Kanonotan nen Kristo, 9/15

Lawas Dan ‘Tutumboken so Kordero,’ 2/15

‘Magmaliw a Marlang ed Espiritu,’ 10/15

Magmaliw a Maseseg ed “Saray Maabig a Gawa”! 6/15

Magmaliw a Maseseg Parad Abung nen Jehova! 6/15

Magmaliw a Matulok tan Makpel a Singa si Kristo, 9/15

Manalerto Kayo, 3/15

‘Manayam Kayo ed Kareenan ed Amin a Totoo,’ 10/15

Manpatatken ed Espiritual Ta ‘Asingger Lay Baleg ya Agew nen Jehova,’ 5/15

Mansalita na Tua ed Kaparan Too, 6/15

“Mansiansia Kayo ed Panangaro na Dios,” 8/15

Mansiansian Maliket Diad Mairap Iran Panaon, 12/15

Napakiwas Itayon Mangaro Lapud Panangaro nen Kristo, 9/15

Napaliket Moy Puso nen Jehova No Pansiansiaen Moy Integridad Mo, 4/15

Napatnagan ed Saray Palsa so Kakabatan nen Jehova, 4/15

Nia! Say Naabobonan a Lingkor nen Jehova, 1/15

No Panon a Mangitarok na Liket Iray Salita nen Jesus, 2/15

Paaligwasey Kalidad na Pikakasim Diad Panaral Moy Biblia, 11/15

Pablien so Betang Mo ed Kongregasyon, 11/15

Paeleten so Panangaro Yo ed Agagi, 11/15

Panliketan so Panaggaway Babangatan, 1/15

Pansiansiaen so Pankakaaro Diad Mundon Andiay Aro, 10/15

Pansiansia Yoy Imano Yo ed Tumang, 3/15

Saray Anghel​—‘Espiritun Nibaki a Manlingkor,’ 5/15

Saray Matunong Magnayon Dan Idayew so Dios, 3/15

Say Lingkor nen Jehova​—‘Asugatsugat Nisengeg ed Impakasumlang Tayo,’ 1/15

Say Matoor a Managpaga tan Say Mananguley ya Ulop To, 6/15

Say Mesias​—Imbaki na Dios Pian Nilaban Itayo, 12/15

Sikayoran Kalangweran​—Ipanengneng Yon Onaaligwas Kayo, 5/15

“Sikayo so Kakaarok,” 10/15

BIBLIA

Akasabi ed Baleg ya Ambalangan Isla (Madagascar), 12/15

Akin a Walaray Partin Nisulat ed Griego, 4/1

Mabilay Anggan Diad Inatey a Lenguahe, 4/1

No Panon Mon Natalosan, 7/1

Saray Pabitar ed Apocalipsis​—I, 1/15

Saray Pabitar ed Apocalipsis​—II, 2/15

Umanen toy Bilay, 7/1

Vatican Codex, 10/1

ISTORYA NA BILAY

Anguman so Bilay Ko Lapud Taloran Kombension (G. Warienchuck), 10/15

Anto so Ibales Ko ed Kinen Jehova? (R. Danner), 6/15

Aromog Koy Peteg a Kabaliksan na Bilay (G. Martínez), 9/15

“Say Anghel nen Jehova Mankampamento ed Liberliber” (C. Connell), 3/15

“Saya so Dalan. Ondalan Kayo ed Sikato” (E. Pederson, insalaysay nen R. Pappas), 1/15

Siamaplon Taon Lay Apalabas Sanen Ginapoan Ko (E.Ridgwell), 7/15

JEHOVA

Aabobonan To Kasi Poligamya? 7/1

Aglilingwanan si Jehova, 3/15

Ama na Saray Naulila ed Ama, 4/1

Antoy Kekerewen nen Jehova ed Sikatayo? 10/1

Dios Labat so Makapangisalba ed Dalin, 1/1

Jesus? 4/1

Masanto, 7/1

Panag-ayunal so Mangiyapit ed Sika? 4/1

Papatundaen na Vatican so Panangusar ed Ngaran, 4/1

Ukom a Lawas Ton Gagawaen No Antoy Duga, 1/1

JESU-KRISTO

Akin a Tinawag Toy Jehova ya “Abba, Ama,” 4/1

Akin Ontan Lay Panlabay ed Aysing To, 7/1

Akin ya Inurasan To Iray Sali na Apostoles? 1/1

Dios? 4/1

MISELANYOS

Akaaral ed Saray Lingo To (Jonas), 1/1

Akaaral na Leksion ed Inkamapangasi (Jonas), 4/1

Anggad Iner ed Bukig so Asabi na Saray Misionero? 1/1

Apostolikon Papari, 7/1

Deen na Nonot ed Magulon Mundo, 7/1

Duroduron, Ordinaryo Labat a Kakanen? (Mat 3:4), 10/1

Inkakpel na Sakey a Tobonbalo (David), 1/1

Iyeskedyul so Panagaral na Biblia, 10/15

Joas, 4/1

Judios, Kinmiwas ya ‘Anggapoy Pikakabat’ (Gaw 3:17), 6/15

Kapigan Nibantak si Satanas Diad Dalin? 5/15

“Kapitan ed Templo,” 10/1

Kianak Lamet, 4/1

Liblibro “nen Jaser,” “na Saray Impibabakal nen Jehova,” 3/15

Marundunong so Inkiwas To (Abigail), 7/1

Masanton Espiritu​—Akin et Makapawetwet? 10/1

Naaralan ed Uliran 24:27, 10/15

Nalmo Lay Arka nen Noe? 7/1

Nayari Kasin Miguerra Iray Kristiano? 10/1

Nilabanan Toy Takot tan Duaruwa (Pedro), 10/1

‘Nilamut Tan Niletneg Diad Pundasyon,’ 10/15

Panagdayew na Pamilya, 10/15

Panagsigay ed Dayat na Galilea, 10/1

Pananisia ed Sipasipan na Dios (Abraham), 7/1

Paoliey Lukon ya Inatey? 4/15

Posiblin Nawalaay Pananisia ed Sakey a Manamalsa? 10/1

Sem, 10/1

Takotay Inaatey? 1/1

Uran, 1/1

Wala Kasi Nigeter a Kapalaran Tayo? 4/1

Walan Talagay Diablo? 10/1

Walaray Manag-asikasoy Bayaong ed Israel Nensaman? 7/1

Walay Rason nen Pilato a Takotan si Cesar? 1/1

SARAY KUALIDAD TAN BILAY NA KRISTIANO

Aglilingwanan si Jehova, 3/15

Dakel so Kimey Ingen Ta Maliket a Manlilingkor, 12/15

Etai, 5/15

Iner so Nepeg a Kawalaan No Onsabi Anggaan, 5/15

Ipilit Mo Kasi Labay Mo? 2/15

Kaasawaan a Lalaki, Alig Yoy Panangaro nen Kristo, 5/15

Kasin Dati et Manlilingkor Ka Diad Sakey a Pribilehyo? 8/15

Maapresyan Mangawat, Mabulos a Mangiter, 7/15

Mabulos tan Maliket a Mangiter, 11/15

Maliket Bilang Andiay Asawa, 6/15

Manpandong Sano Mangi-interpret ed Sign Language? 11/15

Maria, 1/1

Paliisan Iray Pakaabalaan, 8/15

Panag-ayunal, 4/1

Panangimatalek na Responsabilidad, 6/15

“Panaon ya Agyesel,” 5/15

Panon Kan Makapansungdo ed Ministeryo? 3/15

Pantutulongan, Importante ed Espiritual ya Iyaaligwas, 7/15

Pikakasin Ag-eebatan na Dios, 1/1

Ponpon, 2/15

Relihyon Ko, Siak so Amili odino Saray Ateng Ko? 9/15

“Sankaabigan” ya Aro, 7/15

SARAY TASI NEN JEHOVA

Akasabi so Bini ed Nisulinek Iran Pasen (Republika na Tuva, Russia), 7/15

Espisyal a Diskurso Parad Publiko, 4/1

Impakalmo ed Inyamot Iran Kayamanan (Estonia), 8/15

Impangraduar ed Gilead, 2/15

Makaonla Ka Met Kasi ed “Macedonia”? 12/15

Manlingkor ed Pasen a Babaleg so Pankaukolan, 4/15, 12/15

Nikadkaduman Imprintaan (Watchtower Farms, U.S.A.), 7/1

Pablien Iray Agagi Tayon Emel tan Telek, 11/15

‘Pinasinag nen Jehova so Lupa to ed Sikara’ (saray telek), 8/15

Ugaw a Maiter, 11/15