Onlad karga

Onlad saray karga

Bayuboan so Aron Agbalot Mangangga

Bayuboan so Aron Agbalot Mangangga

 Bayuboan so Aron Agbalot Mangangga

‘Say aro sungdoan to so amin a bengatla. Say aro agbalot mangangga.’​—1 COR. 13:7, 8.

1. (a) Panon a maslak a niprepresenta so aro? (b) Siopa tan antoy akasentroay aro na dakel?

LABALABAY na totoo a pantongtongan so aro. On, ta say aro et talagan kaukolan na too. Balet, aliwan realistikoy panmoria da ed satan, a singa napatnagan ed maslak a kansion. Ontan met, say tema na dakdakel a libro tan pelikula et nipaakar ed istoryay aroan a gawa-gawa labat. Ingen, makapaermen ta nanaandi la natan so tuan aro ed Dios tan ed kaparan too. Naiimatonan tayo la imay impasakbay na Biblia a nagawa ed sarayan kaunoran ya agew. Saray totoo et ‘maaro ed laman da, maaro ed pilak, maaro ed likeliket a lalo nen say dia ed Dios.’​—2 Tim. 3:1-5.

2. Antoray ipapasakbay na Biblia nipaakar ed lingon panangaro?

2 Say too et walay abilidad ton mangipatnag na aro, ingen ta mamapasakbay so Salitay Dios nipaakar ed lingon panangaro. Tan dedeskribien na Biblia no antoy nagawa sano onlamot itan ed puso tayo. (1 Tim. 6:9, 10) Nanonotan yo ni kasi imay insulat nen apostol Pablo nipaakar ed si Dimas? Anggaman akaulop-ulop toy Pablo,  siansia nin pinili ton aroen so iyoopresi na mundo. (2 Tim. 4:10) Pinasakbayan met nen apostol Juan iray Kristiano nipaakar ed sayan peligro. (Basaen so 1 Juan 2:15, 16.) Kanian no aroen tayoy mundo tan saray temporaryon bengatla a walad mundo, agtayo inaroy Dios tan saray bengatlan manlalapud sikato.

3. Anton angat so nipapaarap ed sikatayo, a mamalesa na antoran tepet?

3 Ag-itayo kabiangan na mundo, balet manaayam itayo ditan. Kanian, aliwan mainomay a paliisan so pikewet a panmoria na mundo nipaakar ed aro. Kaukolan ya agtayo abuloyay inkasikatayo a napatitan na agmanepeg odino lingon aro. Siopa sirin so nepeg a pangipanengnengan tayoy tuan aro? Antoray makatulong pian nabayuboan tayo so aron sungdoan toy amin a bengatla tan agbalot mangangga? No ontay gawaen tayo, panon itayon nagunggonaan natan tan diad arapen? Pian naebatan iratan, kaukolan tayon aralen so panmoria na Dios tan paigiya ed satan.

Bayuboan so Aro ed si Jehova

4. Panon ya ombaleg so panangaro tayo ed Dios?

4 Isipen pay sakey a dumaralos ya impasyay pankikimey to pian iparaan so dalin tan makapantanem. Siempre, iilaloan ton ombaleg imay binin intanem to. (Heb. 6:7) Mipadpara, say aro tayo’d Dios et nepeg ya ombaleg. Anto so nakaukolan pian nagawa iya? Nepeg tayon bayuboan so puso tayo ya aliling to et maabig a dalin ya akataneman na bini na katuaan nipaakar ed Panarian. Nagawaan tayo iya diad maseet a panagaral na Salitay Dios pian onlaknab so kakabatan tayo ed sikato. (Col. 1:10) Ontulong met ed sikatayo so regular ya iyatendi tan pibiang ed aral. Lawas kasin pampepelengan na balang sakey ed sikatayo so onggamor na aralem a kakabatan?​—Uli. 2:1-7.

5. (a) Panon tayon naapresya iray manunan kualidad nen Jehova? (b) Anto so nibagam nipaakar ed inkahustisya, karunongan, tan pakayari na Dios?

5 Panamegley na Biblia et ipapakabat nen Jehova so personalidad to. Kanian no aralen tayoy Kasulatan tan paaralemen so kakabatan tayo ed si Jehova, mas naapresya tayo iray manunan kualidad to, salanti, say inkahustisya, pakayari, karunongan, tan nagkalalo’d amin, say agnaparaan ya aro to. Ipapatnag nen Jehova so inkahustisya ed amin a gagawaen to tan ed nagnap a ganggan to. (Deu. 32:4; Sal. 19:7) Amin a pinalsa nen Jehova et makapadinayew tan paneknek iratan na superyor a karunongan to. (Sal. 104:24) Nanengneng met ed uniberso a si Jehova so Lapuan na dinamikon enerhiya tan agnanaupot a pakayari.​—Isa. 40:26.

6. Panon ya impatnag na Dios so aro to ed sikatayo, tan antoy nepeg ya epekto na satan ed sika?

6 Anto met so nibaga tayo nipaakar ed sankamanunaan a kualidad na Dios, say aro? Satan et malaknab, tan apektaen to itayon amin. Impatnag to itan ya aro diad impangitarya toy dondon. (Basaen so Roma 5:8.) Sayan probisyon et parad amin a katooan, balet say nagunggonaan labat et saramay onkikiwas ed panangaro na Dios tan saramay mangipapanengneng na pananisia ed Anak to. (Juan 3:16, 36) Say impangiter na Dios ed si Jesus bilang bagat a manakbong ed saray kasalanan tayo et nepeg a mamakiwas ed sikatayon aroen met si Jehova.

7, 8. (a) Antoy nakaukolan tayon gawaen pian nipatnag tayoy aro ed Dios? (b) Uunoren na totoo na Dios iray ganggan to anggaman ed antoran subok?

7 Panon tayon nipatnag so aro tayo ed Dios lapud amin a ginawa to parad sikatayo? Oniay  balibalin ebat na Biblia: “Saya so kabaliksan na panangaro ed Dios, ya unoren tayo iray ganggan to; tan aliwan makapabelat iray ganggan to.” (1 Juan 5:3, NW) On, say aro ed si Jehova a Dios so mamakiwas ed sikatayon unoren iray ganggan to. Sakey itan a rason no akin a tatasian tayoy ngaran tan Panarian to, a mangunggona met ed arum. No gawaen tayo iya diad inkadaakan na puso, ipapanengneng tayon dugay motibo tayo ed panguunor tayo’d saray ganggan na Dios.​—Mat. 12:34.

8 Anggaman dakel so ag-interesado tan onsusumpa ed mensahe na Panarian, panseseetan na agagi tayo ed interon mundo so pangunor ed saray ganggan na Dios. Ag-ira ontutunda ed sigpot a panusumpal da ed ministeryo ra. (2 Tim. 4:5) Ontan itayo met, napapakiwas itayon inabang so kakabatan na Dios tan unoren so arum nin ganggan to.

No Akin ya Inaro Tayoy Katawan a Jesu-Kristo

9. Antoray sinungdoan nen Kristo, tan antoy amakiwas ed sikato?

9 Say sakey a rason no akin a nepeg tayon bayuboan so aro’d si Jesus et lapud inaro tayoy Ama to. Balet likud ed satan et dakel ni rason. Legan tayon mas kakabaten si Jesus, mas onaralem so aro tayo’d sikato, anggaman agtayon balot anengneng. (1 Ped. 1:8) Antoray pigaran sinungdoan nen Jesus? Sikatoy binusol ya anggapoy makasengeg, pinairap, inakusaan, pinauges, tan pinabaingan legan ton susumpalen so linaway Ama to. (Basaen so Juan 15:25.) Say aro to’d Ama to so amakiwas ed sikaton sungdoan iratan a subok. Tan aro met so amakiwas ed sikaton iter so bilay to a panondon ed amayamay.​—Mat. 20:28.

10, 11. Lapud saray ginawa nen Kristo parad sikatayo, napakiwas itayon gawaen so anto?

10 Saratan a ginawa nen Jesus et walaan na epekto ed sikatayo. No nodnonoten tayo ray ginawa to parad sikatayo, onaralem so aro tayo’d sikato. Bilang papatumbok to, nepeg a napakiwas itayon bayuboan tan lawas ipatnag so singa-Kriston aro pian nitultuloy tayon unorey ganggan to ya ipulong so Panarian tan manggaway babangatan.​—Mat. 28:19, 20.

11 Say aro nen Kristo ed amin a totoo et mamapakiwas ed sikatayon sumpalen so kimey tayo antis na isabi anggaan. (Basaen so 2 Corinto 5:14, 15.) Say aron impatnag nen Kristo et kakkaukolan diad impanumpal to’d betang to diad gagala na Dios parad katooan. Tan kaukolan tayon maapit a tumboken so ehemplo to, diad ontan et wala met so betang na balang sakey ed sikatayo diad gagala na Dios. Importante sirin ya iyupo-upot tayoy anggaay nayarian tayon bayuboan so aro ed Dios. (Mat. 22:37) Diad pangunor tayo ed saray bangat tan ganggan nen Jesus, ipapanengneng tayon sikatoy inaro tayo tan aaligen tayoy determinasyon ton iyalangon so soberanya na Dios antokaman so nagawa.​—Juan 14:23, 24; 15:10.

Ipatnag so Sankaabigan a Dalan na Aro

12. Antoy labay ya ibaga na samay inkuan nen Pablo a ‘sankaabigan a dalan’?

12 Si apostol Pablo et sakey ed saramay angalig ed si Kristo. Lapud maapit ton tinumbok so ehemplo nen Kristo, makpel a nibaga nen Pablo ed saray agagi to a sikatoy aligen da. (1 Cor. 11:1) Anggaman pinaseseg to ray Kristiano ed Corinto a panseetan dan anapen iray pigaran langkap  na espiritu a nipatnag nen unonan siglo, a singa say panagpaabig tan pakapansalita na nanduruman lenguahe, imbaga to’d sikara a wala ni mas kaukolan a panseetan dan anapen. Diad 1 Corinto 12:31 et oniay inkuan to: “Sakey a sankaabigan ni a dalan so ipanengneng ko ed sikayo.” Nanengneng ed konteksto a saya et say sankaabigan a dalan na aro. Akin et nibagan sankaabigan iya? Impaliwawa nen Pablo no antoy labay ton ibaga. (Basaen so 1 Corinto 13:1-3.) Inkuan ton anggano walaray nikabkabiig ya abilidad to tan dakel la ray agawaan to balet ta anggapoy aro to, antoy kakanaan to ey? Anggapo! Panamegley na espirituy Dios, sikatoy apakiwas ya idanet iyan importantin punto. Talagan makapadinayew so impangipaliwawa nen Pablo ed saya!

13. (a) Anto so teksto tayo ed taon 2010? (b) Akin a nibagan say aro et agbalot mangangga?

13 Say onsublay ya imbaga nen Pablo et say kabaliksan tan agkabaliksan na aro. (Basaen so 1 Corinto 13:4-8.) Natan, usisam pa no kasin manbibilay ka unong ed tuan kabaliksan na aro. Iteen moy imanom ed unor iran balikas na bersikulo 7 tan unona iran salita na bersikulo 8: ‘Say aro sungdoan to so amin a bengatla. Say aro agbalot mangangga.’ Saya so teksto tayo ed taon 2010. Imanoen a diad bersikulo 8 et imbaga nen Pablo a saray langkap na espiritu a singa say panagpropesiya tan pakapansalita na nanduruman lenguahe​—ya inusar nen kapkapangiletneg ni na Kristianon kongregasyon​—et naandi. Balet, say aro et agbalot mangangga. On, ta si Jehova, say mismon kabaliksan na aro et agmangangga. Mansiansia itan lawas bilang kualidad na magnayon a Dios tayo.​—1 Juan 4:8.

Say Aro Sungdoan To so Amin a Bengatla

14, 15. (a) Panon a makatulong so aro pian nasungdoan tayo ray subok? (b) Akin et ag-akikompromiso so sakey a kalangweran ya agi?

14 Anto so rason no akin a makapansusungdo itayo anggaman walaray subok, mairap iran situasyon, tan problema? Say manunan rason et say tuan aro. Sayan klase na aro et agmankabaliksan na pangisakripisyo labat na materyal iran bengatla. Noagta, kabaliksan na saya a mabulos tayon pansiansiaey integridad tayo ya anggad punton sarag tayon isakripisyoy bilay tayo nisesengeg ed Kristo. (Luc. 9:24, 25) Nodnonoten pay impanmatoor na saray Tasi ya apairap ed saray kulongan tan kampon paskaran so trabaho legan tan kayari na Sankamundoan a Guerra II.

15 Say sakey ya alimbawa ed saya et si Wilhelm, sakey a kalangweran a Tasin taga Germany. Imbes a mikompromiso, sikatoy nanmatoor anggan sanen magano lan pateyen na saray Nazi panamegley na firing squad. Oniay karga na sulat to ed pamilya to sanen manpapatanir la: “Manuna ed amin, nepeg tayon aroen so Dios, unong ya ingganggan na Lider tayon si Jesu-Kristo. No mansiansia itayo ed dapag to, tumangan to itayo.” Diad saginonor, oniay inkuan na sakey a kapamilyaan to a nabasa’d artikulo na Panag-Bantayan: “Anggaman akaeksperiensya kami subsubok, sinegurado na pamilya mi a lanang min iyuuna so aro mi ed Dios.” Ontan met so determinasyon na dakel ya agagin akapriso ed Armenia, Eritrea, South Korea, tan diad arum nin bansa. Sarayan agagi et mansiasiansian matoor lapud inaro ray Jehova.

16. Antoray sinungdoan na saray agagi ed Malawi?

16 Diad dakel a pasen, nambabangil so pakakasubokay pananisia tan panagsungdo na saray agagi tayo. Alimbawa, 26 taon a sinungdoan na saray Tasi nen Jehova ed Malawi so pananebel na gobierno, graben isusumpa tan panamairap. Balet ta atumangan so pansusungdo ra. Sanen ginmapoy panamasegsegang, 18,000 ni  labat so Tasi ditan. Kalabas na 30 taon, adoble so bilang da ya inmabot ed 38,393. Ontan met so nagmaliw a resulta ed arum nin bansa.

17. Anto so naeeksperiensya na arum a walad naapag a sankaabungan, tan akin et nasusungdoan da iya?

17 On, tua a say direktan panangataki ed totoo na Dios bilang grupo et talagan mairap. Balet duma met so irap no saray mismon kapamilyaan tan kakanayon so onsusumpa ed sakey a Kristiano, a nayarin manesdes a maong ed sikato. Agta impasakbay la iya nen Jesus? On, tan apaneknekan la na dakel a tua so imbaga to. (Mat. 10:35, 36) Walaray tinedyer a susungdoan day isusumpa na agmananisian atateng da. Walara ni ingey pinalayas ed abung, balet ta sikaray pinatuloy na saray maaron kaagian da. Say arum et aglan talaga binidbir na saray kapamilyaan da. Anto so akatulong ed sikara pian nasungdoan iraya? Aliwa labat lan say aro ra ed kaagian, noagta manuna ed amin et say peteg a panangaro ra ed si Jehova tan ed Anak to.​—1 Ped. 1:22; 1 Juan 4:21.

18. Panon a makatulong so aron sungdoan to so amin a bengatla ed saray sanasawan Kristiano?

18 Dakel ni situasyon ed bilay a nakaukolan ya ipatnag so aron sungdoan to so amin a bengatla. Diad panamaley, importante so aro pian natumbok na sanasawa irayan salita nen Jesus: “Say impantipon na Dios sirin, aleg a sianen na too.” (Mat. 19:6) Sano makakaeksperiensya iray ‘irap ed laman,’ kaukolan dan panonotay inkasikara a si Jehova so manunan kabiangan na panamaley da. (1 Cor. 7:28) Ibabaga na Salita to a ‘say aro sungdoan to so amin a bengatla,’ tan no akasulong iyan kualidad ed asawan laki tan asawan bii, mansiansia iran matoor ed balang sakey tan mas onelet so relasyon da.​—Col. 3:14.

19. Anto so gagawaen na saray totoo na Dios kayari na saray kalamidad, tan akin?

19 Ontulong met so aro pian nasungdoan tayo so amin a bengatla sano walaray kalamidad. Apaneknekan a tua itan sanen walay agawan yegyeg ed abalaten a Peru tan sanen dineral na Bagyon Katrina iray pasen diad Estados Unidos ya asingger ed kadayatan. Dakel ya agagi so naandian na ayaman tan kaykayarian. Say aro so amakiwas ed sankamundoan a kongregasyon pian mangiter na saray donasyon, tan dakel so namboluntaryo pian nipaalagey lamet iray ayaman na agagi tan naapiger iray Kingdom Hall. Papaneknekan na saraya a sikatayo ran sanaagi et aaroen tan iyaansakit tayoy sakey tan sakey diad amin a panaon, antokaman so kipapasen.​—Juan 13:34, 35; 1 Ped. 2:17.

Say Aro Agbalot Mangangga

20, 21. (a) Akin et anggapo lay mas magmaong ni nen say aro? (b) Akin et determinado kan ipatnag so dalan na aro?

20 Diad limog na saray lingkor nen Jehova natan, nanenengneng tayon talagan anggapo lay mas magmaong nen say pangipatnag na sankaabigan a dalan na aro ed amin a situasyon. Imanoen pa no panon ya indanet nen Pablo iyan katuaan. Unona, imbaga ton saray langkap na espiritu et naandi tan say Kristianon kongregasyon et ombaleg tan ontatken. Insan oniay konklusyon to: “Natan et mansiasiansia so pananisia, ilalo, aro; balet say sankabalgan ed sarayan talo et say aro.”​—1 Cor. 13:13, NW.

21 Onsabi panaon, saray bengatlan papanisiaan tayo et magmaliw lan realidad, kanian say pananisia ed saratan et agla nakaukolan. Tan agmet la nakaukolan so panilalo ed sipasipan ya abayag tayo lan labay a nagawa lapud magmaliw lan balo so amin a bengatla. Say aro balet ey? Satan et agbalot mangangga. Mansiansia itan lawas. Diad andi-anggaan a bilay ed arapen, seguradon dakdakel ni nanengneng tan naaralan tayon aspekto na aro na Dios. No gawaen moy linawa na Dios diad pangipatnag moy sankaabigan a dalan na aro ya agbalot mangangga, nayarin mansiansia ka ed andi-anggaan.​—1 Juan 2:17.

Panon Mon Ebatan?

• Akin et nepeg tayon manalwar ed lingon aro?

• Makatulong ed sikatayo so aro pian nasungdoan so anto?

• Akin a nibagan say aro et agbalot mangangga?

[Tepetepet Parad Panagaral]

[Blurb ed pahina 27]

Say teksto ed taon 2010 et: ‘Say aro sungdoan to so amin a bengatla. Say aro agbalot mangangga.’​—1 Cor. 13:7, 8.

[Litrato ed pahina 25]

Say aro ed Dios so mamakiwas ed sikatayon manpulong

[Litrato ed pahina 26]

Lapud aron agbalot mangangga, asungdoan na agagi tayo’d Malawi iray subok