Onlad karga

Onlad saray karga

Pablien Iray Agagi Tayon Emel tan Telek!

Pablien Iray Agagi Tayon Emel tan Telek!

 Pablien Iray Agagi Tayon Emel tan Telek!

SARAY totoo na Dios natan et sakey a baleg a pamilya, a say espiritual a tawir da et nanlapu ni ed saray lalaki tan bibiin nambilay nensaman nin panaon. Kaiba ed saraya di Samuel, David, Samson, Rahab, Moises, Abraham, Sara, Noe, tan Abel. Kabiangan na sayan pamilya so dakel a telek a matoor a manlilingkor ed si Jehova. Singa bilang, say duaran sankaunaan a nagmaliw a Tasi nen Jehova diad Mongolia et sanasawan telek. Tan lapud inkamatoor na saray telek a kapananisiaan tayo diad Russia, analo tayo diad sakey a kaso ed European Court of Human Rights.

Diad sayan panaon, angitarya so “matoor tan makabat ya aripen” na saray publikasyon ed sign language tan angorganisa met ira na saray kongregasyon, asemblea, tan kombension ed sign language. (Mat. 24:45) Lapud saya et agunggonaan a maong iray agagin telek. * Panon to kasin akaaral iray telek nipaakar ed tuan Dios tan inmaligwas ed katuaan sanen anggapo ni irayan probisyon? Naisip yo la kasi no antoy sarag yon gawaen pian natulongan iray telek ed lugar yo?

Sanen Anggapo Ni Iratan a Probisyon

Anto kasi iyebat na saray maedad la ran telek sano tepetan yoy arum ed sikara no antoray eksperiensya ra sanen akabatan da so nipaakar ed Dios? Nayarin ibaga ra’d sikayo so alikna ra sanen naamtaan dan wala manayay ngaran na Dios. Nayarin istoryaen da met no panon a satan a katuaan so akapanguman ed bilay da tan akatulong ed sikara diad loob na taotaon antis nin niwala iray programa ed video odino DVD ed sign language ya ontulong ed sikaran naaralan iray aralem a Makasulatan a katuaan. Ompan istoryaen da met iramay panaon sanen anggapo ni ray aral ed sign language odino anggapo ni anggan interpreter. Walay onabay ed sikara a mangisulat na saray punto ed papel pian natalosan da no antoy sisingbaten diad aral. Naaralan na sakey a telek ya agin laki iray katuaan ed Biblia ed onian paraan diad loob na pitoy taon, anggad sanen wala lan siansia so interpreter.

Natandaan ni na maedad la ran Tasi a telek no panon so panagpulong da nensaman ed saray totoon makarengel, kaiba so arum a membro na kongregasyon. Walay sankabembenan dan index card diad sakey a lima ra, a ditan et walay akasulat a simplin presentasyon parad pankabkaabungan. Diad basil a lima ra et sankabembenan da so magasin a Watchtower tan Awake! Nairapan iran iyaralan na Biblia so arum nin telek ta say usaren da diad panagaral et niimprintan publikasyon ya agtanton natalosan na samay mismon mangiyaaral tan samay iyaaralan. Nayarin nanonotan ni na saray maedad lan manangipalapag a telek so pakakadismaya ra sano ag-ira natalosan na arum kanian agda nitongtong so nipaakar ed espiritual iran katuaan. Ontan met, inad-aro dan maong si Jehova, balet ta ag-ira segurado no panon dan iyaplika so nanaaralan da. Akin? Lapud ag-ira segurado no kasin say pakatalos da ed sakey a bengatla et susto.

Anggaman walaray onian problema, siansian nanmatoor iray agagi tayon telek. (Job 2:3) ‘Maan-anos dan inalagar’ si Jehova. (Sal. 37:7) Tan natan et bebendisyonan to ira, a mas ni nen say iilaloan na dakel ed sikara.

Konsideraen pay sagpot na sakey ya agin telek a padre-de-pamilya. Antis nin niwala iray video ed sign language, regular ton idadaulo so panagaral na pamilya ra. Oniay nanonotan na  anak ton laki: “Nairapan si Tatay diad panangikondukta ed panagaral na pamilya mi, ta say nausar da labat ed panagbangat da ed sikami et saray niimprintan publikasyon. Mabetbet ya agda tanton natatalosan itan. Lalon pinairap min sanaagi so situasyon nen Tatay ta kokorihien mi ran tampol sano aliwan susto so impangipaliwawa ra ed bengabengatla. Anggaman ontan, siansia nin lanang dan idadaulo so panagaral na pamilya mi. Parad sikara, say pakaaral mi nipaakar ed si Jehova et mas importante nen say sagpaminsan a pakabaingan da lapud agda tanton natatalosan so lenguahen Ingles.”

Nia met so eksperiensya nen Richard, sakey ya agin telek tan bulag a manedad na masulok lan 70 tan taga ed Brooklyn, New York, U.S.A. Kabkabat si Richard ed regular ya iyaatendi to ed saray Kristianon pantitipon. Pian makaatendi, bukor toy manbiahe panamegley na tren, tan bibilangen toy istasyon a tutundaan na tren pian amta to no kapigan onepas. Aminsan, akansela so aral lapud grabe so inyuran na niebe. Apakabatan so amin a membro na kongregasyon, puera labat ed si Richard. Sanen anonotan na saray agagi ya agda apakabatan, sikatoy inanap da tan aromog dan akaalagey diman ed arap na Kingdom Hall, tan maan-anos ton aalagaren a walay manlukas na puerta. Sanen tinepetan da no akin a siansian linman miaral, inkuan ton, “Inarok si Jehova.”

Antoy Nagawaan Yo?

Kasin walaray telek ed lugar yo? Sarag yo tay manaral na sign language pian makatulong ed sikara? Maslak ed saray telek et maan-anos sano ibabangat da ed arum so lenguahe ra. Nayarin walay nakabat yon telek diad pampupulong yo odino ed arum nin pankanawnawa. Antoy nagawaan yo? Gawaen yo so anggaay nayarian yon makapitalosan. Mangusar kayoy andawes odino litrato, isulat yoy labay yon ibaga, mandrowing kayo, odino sarag yon gawaen iyan amin. Anggaman singa no ag-interesado imay akabat yon telek, siansia nin ipaamta itan ed agin telek odino ed sakey a marunong ed sign language. Mas makapainteres ed sakey a telek so mensahe tayo no satan et ipasabi panamegley na sign language.

Ompan natan et manaaral kayoy sign language tan onaatendi ed kongregasyon na sign language. Panon kayon magmaliw a mas marunong ed panagsinyas, tan antoy gawaen yo pian mas natalosan yo itan a lenguahe? Anggaman wala ni iray arum a makarengel a manangipalapag ed kongregasyon yo, sarag yo kasin “erepen” so boses yo, a singa panangibaga? Makatulong iya pian nipasal so panagnonot yo unong ed paraan na sign language. Ompan walaray pankanawnawan ya imbes a mansinyas et mas lablabayen yoy mansalita ta mas mainomay itan. Balet, singa met ed panaral na arum nin lenguahe, kaukolan yoy mansagpot pian magmaliw kayon marunong.

No maseet yon uusaren so sign language, nipapanengneng yoy panangaro tan respeto ed saray agagi tayon telek. Isip yo pa labat so pakakadismaya na saray telek diad inagew-agew lapud ag-ira makapitongtong ed saray totoo diad trabaho ra odino diad eskuelaan. Oniay inkuan  na sakey a telek ya agi: “Saray totoo ed kaliberliber ko et makasalita. Mabetbet a maermen ak ta lanang ak a manbubukbukor, kanian naiingongotan ak tan makapapasnok ak ni ingen. No maminsan et agko natatalosay naliliknak.” Kanian saray pantitipon tayo et nepeg a makaparepresko ed saray agagi tayon telek, a ditan et natatagano ira ed espiritual tan panggayagaan day maliket a pitatalosan tan impanaagi.​—Juan 13:34, 35.

Agtayo met nepeg ya ibaliwala so dakel ya angkekelag a grupo na saray telek a mimiaral ed saray kongregasyon a tugyopen na makarengel iran manangipalapag. Saray parte ed aral et iyi-interpret parad sikara. Pian natalosan dan maong iray parte, onyuyurong ira ed arapan pian sankanengneng da imay interpreter tan samay mismon espiker. Mainomay iyan napasalan na saray makarengel a membro na kongregasyon, tan ag-iya makapadisturbo ed sikara. Sayan uksoyan et onaplika met ed saray asemblea tan kombension a walay interpreter parad sign language. Manepeg labat a komendaan iray makulin membro na kongregasyon a mangi-interpret diad paraan a natural tan natalosan na saray telek.

Ompan kabiangan na kongregasyon yo so sakey a sign-language group odino walaray onaatendi ditan a pigaran telek ya iyi-interpret so aral parad sikara. Panon yon nipanengneng so personal ya interes ed sarayan agagi tayon telek? Sarag yo ran imbitaan ed abung yo. No posible, manaral kayo na anggan pigara labat a sinyas. Agkayo natatakot a saliey makapitalosan ed sikara. Talagan walay nagawaan yon paraan pian napitongtongan ira, tan say pangipanengneng yo na ontan a panangaro et manresulta ed maliket iran eksperiensya. (1 Juan 4:8) Dakel so naaralan tayo ed saray agagi tayon telek. Maong iran mitongtong, maples met iran makatebek, tan maong iran manpaelek. Oniay inkuan na sakey ya agin laki a saray ateng to et parehon telek: “Diad interon bilay ko et akaibak iray telek, tan agkon balot nabayaran iray bengatlan naaralan ko ed sikara. Talagan dakel so naaralan tayo ed saray agagi tayon telek.”

Inad-aro nen Jehova iray matoor a manlilingkor ed sikato, anggan saray lingkor ton telek. Say katooran tan panagsungdo ra et seguradon mangaarum na gayaga ed organisasyon nen Jehova. Komon ta lawas tayon pablien iray agagi tayon telek!

[Paimano ed leksab]

^ par. 3 Nengnengen so ‘Pinasinag nen Jehova so Lupa to ed Sikara,’ diad Agosto 15, 2009, ya isyu na Say Panag-Bantayan.

[Litrato ed pahina 31]

Mas makapainteres ed sakey a telek so mensahe na Panarian no satan et ipasabi panamegley na sign language

[Saray litrato ed pahina 32]

Saray pantitipon tayo et nepeg a makaparepresko, a ditan et napabiskeg so espiritualidad na saray agagi tayon telek