Onlad karga

Onlad saray karga

Panangimatalek na Responsabilidad—Akin tan Panon?

Panangimatalek na Responsabilidad—Akin tan Panon?

 Panangimatalek na Responsabilidad​—Akin tan Panon?

ANGGAN sanen agni apalsa so planetan Dalin, mangimamatalek lay Jehova na saray responsabilidad ed arum. Pinalsa toy bogbogtong ya Anak to, insan to tinuro pian magmaliw ya “uloen a komikimey” sanen ginawa To so uniberso. (Uli. 8:22, 23, 30; Juan 1:3) Sanen pinalsa to so inmunan sanasawa, inkuan to’d sikaran ‘makmakan tan patuloken da so dalin.’ (Gen. 1:28) Ingganggan met ira na Manamalsa a gawaen dan Paraiso so interon dalin, a singa say Eden. On, nanlapula’d gapo, say panangimatalek na responsabilidad et napatnagan la ed organisasyon nen Jehova.

Anto ta so kabaliksan na panangimatalek na responsabilidad? Akin et nepeg ya imatalek na saray mamatatken ed arum so pigaran kimey diad kongregasyon, tan panon dan nagawaan itan?

Anto so Panangimatalek na Responsabilidad?

Say panangimatalek na responsabilidad et kabaliksan toy pangipudir, pangiter, odino pangipabtang na autoridad. Kanian lalanoren na satan so pangibiang ed arum pian nasumpal so sakey a kimey. Labay ya ibaga na satan sirin ya inabang na sakey so autoridad to ed arum.

Iilaloan tayo a saramay angimatalekan na responsabilidad diad kongregasyon et gawaen day asainmin da, ireport no anto lay asumpal, tan  ontupleg ed samay angiter na responsabilidad ed sikara. Balet siansian ni a samay agin angipiya ed satan ya asainmin so manunan walaan na responsabilidad. Kaukolan a seguradoen ton nagagawaan so kimey tan no nakaukolan et simbawaen to imay angipabtangan na kimey. Balet, ompan nitepet na arum, ‘Akin et kaukolan mo nin imatalek so responsabilidad ed arum no sarag mo met a gawaen itan?’

Akin et Kaukolan Itan?

Isip mo pay impamalsa nen Jehova ed bogbogtong ya Anak to tan ed impangimatalek to ed kimey a panamalsa. On, “dia ed sikato apalesa so amin a bengatla, dia ed katawenan tan tapew na dalin, saray bengatla a nanengneng tan bengabengatlan agnanengneng.” (Col. 1:16) Sarag pan gawaen a bukor na Manamalsa so amin a bengatla, ingen ta labay ton naeksperiensya met na Anak to so liket ed mabungan panagkimey. (Uli. 8:31) Lapud saya et lalon akabat na Anak iray kalidad na Dios. Sirin et inusar na Ama itan a pankanawnawa pian nipasal so bogbogtong ya Anak to.

Sanen wadiad dalin si Jesu-Kristo, inalig toy Ama to diad impangimatalek toy responsabilidad ed arum. Aliwan pinsanan so impangipasal to’d saray disipulo to. Singa bilang, imbaki toy 12 apostol tan diad saginonor et saray 70 nin disipulo pian idaulo so panagpulong. (Luc. 9:1-6; 10:1-7) Kanian sanen sinmabi si Jesus ed saramay pasen a nampulongan da, wala lay amta na saray totoo diman nipaakar ed katuaan tan kaukolan to labat lan bayuboan itan. Sanen onsegep la’d tawen si Jesus, inmatalek to ed saray nipasal lan disipulo to iray mas ambelat a responsabilidad, laktip lay sankamundoan a panagpulong.​—Mat. 24:45-47; Gawa 1:8.

Say panangimatalek na responsabilidad tan panangipasal et nagmaliw a kabiangan la na pakabidbiran na Kristianon kongregasyon. Oniay imbaga nen apostol Pablo ed si Timoteo: “Saray bengatla . . . so imatalek mo ed saray totoo a matoor, a sikara so manepeg a mangibangat met ed saray arum.” (2 Tim. 2:2) On, nepeg a mangipasal iray eksperiensyado, tan saray impasal da et mangipasal met ed arum.

Sano imatalek na sakey a matatken so pigaran kimey to ed arum, inanabang to ed sikara so maliket a pribilehyon manbangat tan manpastol. Bibidbiren na saray mamatatken a limitado so nagawaan na too. Lapud satan, lalon walaan ira na rason a patulongan ed arum pian manakbat na saray responsabilidad diad kongregasyon. Inkuan na Biblia: “[Diad] saray mapaabeba wala so kakabatan.” (Uli. 11:2) Say toon mapaabeba et amta to iray limitasyon to. No gawaen mon bukor so amin a kimey, nabanalan ka tan ompan anggapo lay panaon mo ed pamilyam. Makabat sirin so panginabang na responsabilidad ed arum. Alaen tayo pan alimbawa so coordinator na ulop na saray mamatatken. Nayarin iyasain to’d arum a mamatatken so pan-audit ed kuenta na kongregasyon. Lapud satan ya asainmin da, magmaliw iran pamilyar ed pakakausaray pundo na kongregasyon.

Napaaligwas na saramay angimatalekan na responsabilidad so abilidad da tan naaruman so eksperiensya ra. Pankanawnawa met la’d satan na samay angiter na responsabilidad a naobserbaan so abilidad na saramay angimatalekan to. Kanian no ikdan na mamatatken iray agagin lalaki na matukoy iran kimey ed kongregasyon, ‘nasali da nin unona’ irayan prospektibon ministeryal a lingkor.​—1 Tim. 3:10.

Ontan met, nipanengneng na mamatatken so panagmatalek da ed arum no pabtangan da ira na kimey. Impasal nen Pablo si Timoteo ed panagmisionero, tan sikatoy kaib-iba to ed satan a kimey. Kanian nagmaliw iran maapit a  sankaaro. Tinawag ni ingen nen Pablo si Timoteo ya “ana’ko ed pananisia.” (1 Tim. 1:2) Mipadpara, nagmaliw met a maap-apit so relasyon nen Jehova tan Jesus legan a saniba iran mankikimey diad impamalsa na amin nin bengatla. Ontan met ed saray mamatatken, no imatalek day kimey ed arum, napaapit so liknaan da’d saratan.

No Akin a Masuyat so Arum

Walaray mamatatken a masuyat a mangiter na responsabilidad ed arum, anggaman amta ran walaray pankaabigan na satan. Nayarin momoriaen dan singa nababawasan so autoridad da. Ompan iisipen dan kaukolan a lawas dan kontrolado so amin a bengatla. Balet no imanoen tayo imay ginawa nen Jesus antis ton sinmegep ed tawen, inikdan to iray disipulo to na ambelat a responsabilidad. Binidbir to ni ingen a mas dakel so nagawaan da nen say agawaan to!​—Mat. 28:19, 20; Juan 14:12.

Nayarin walaray mamatatken ya angiter na responsabilidad ed arum balet ta agda agustoay resulta. Isipen da laingen a mas maong tan mas maples no sikara lay nanggawa. Balet imanoen pay alimbawa nen Pablo. Amta toy bentaha na pangiter na responsabilidad ed arum, balet ta amta to met ya aliwan amin ed saray impasal to et nagawaan day kimey unong ed iilaloan to. Diad samay inmunan impanbaroy to bilang misionero, impasal to so sakey a kalangweran a manngaran na Marcos. Talagan adismayan maong si Pablo sanen tinaynan nen Marcos so asainmin to tan sinmempet. (Gawa 13:13; 15:37, 38) Anggaman ontan so agawa, siansia nin angipasal si Pablo na arum. Unong a nikuan la niman, impila toy kalangweran a Timoteo ed impanbaroy to. Sanen sarag la nen Timoteo so manakbat na ambelat a responsabilidad, sikatoy intilak nen Pablo ed Efeso. Tan inmatalek to’d si Timoteo so autoridad a mamili na saray manangasikaso tan ministeryal a lingkor ed kongregasyon.​—1 Tim. 1:3; 3:1-10, 12, 13; 5:22.

Mipadpara, agto labay ya ibagan ontunda la ray mamatatken natan a mangipasal na agagin lalaki, lapu labat ta walay sakey ya akadismayaan da. Maabig tan importante so manmatalek tan mangipasal ed arum. Balet, antoray nepeg a nodnonoten na mamatatken sano walay imamatalek dan responsabilidad?

No Panon so Panangimatalek na Responsabilidad

Diad pangimatalek na saray responsabilidad, ikonsidera iray kualipikasyon na agagin nononoten yon irekomenda. Sanen niwalay pankaukolan a mangibunog na saray tagano ed Jerusalem, amili iray apostol na ‘pitoran lalaki a napno na espiritu tan kakabatan.’ (Gawa 6:3) No say pangiteran yo na kimey et agni kualipikado, natural labat ya agto nasarag itan. Kanian ikdan yo nin unona na angkelag iran kimey. Sano naobserbaan yon sarag to la, nayarin ikdan lay kaaruman a responsabilidad.

Balet ta aliwa labat lan satan so ikonsidera, ta nanduruma so personalidad, abilidad, tan eksperiensya na balang sakey. Inanga-angay na sakey ya agin makaaro tan maimis so magmaliw ya attendant. Bangta say sakey ya agin mauksoy tan sistematiko et nayarin magmaliw a katulongan na sekretaryo. No say sakey ya agin bii et marunong ed panag-dekorasyon, nayarin sikatoy pabtangan a mandekora parad Memoryal.

Sano mangipapabtang, ipalinew no antoray iilaloan. Antis ya imbaki nen Juan a Managbautismo iray babangatan to ed si Jesus, impaliwawa to no antoy labay ton naamtaan tan no antoy  ibaga ra. (Luc. 7:18-20) Balet sanen ingganggan nen Jesus iray babangatan to a manipon ed akeran tagano a mamilagro ton intarya, pinaulyanan to la ra no panon dan gawaen itan. (Juan 6:12, 13) Sirin, say pangiter na instruksion et akadependin tuloy ed klase na trabaho tan kualipikasyon na angipiyaan. Kaukolan ya amta na samay angiter tan angiteran na trabaho no antoray iilaloan a pansumpalan na kimey tan no kaunongan kabetbet ya ipaamta na samay angiteran iray nagagawaan to. Nepeg ya amta ran dua no antoray nadesisyonan a bukor na samay angipiyaan. No kaukolan a sumpalen so sakey a kimey ed espisipikon petsa, mas marakep no pantongtongan tan pampaknaan itan, imbes ya ipaskar labat.

Ikday pundo, kagawaan, tan tulong imay angipiyaan yoy kimey sano kaukolan to itan. Makatulong met no ipaamta ed arum itan ya uksoyan. Sanen inmatalek nen Jesus ed si Pedro iray “tumbok na panariay tawen,” mandengdengel iray arum a disipulo. (Mat. 16:13-19) Ontan met, walaray pankanawnawan mas maabig no naamtaan na kongregasyon no siopa so angimatalekan na sakey a kimey.

Kaukolan met so panalwar. No gagawaen yo lanlamang imay kimey ya impalima yo la’d arum, singa yo ibabagan, “Agta ka panmamatalkan.” Tua a no maminsan, say resulta et aliwan samay mismon iilaloan yo. Ingen, no abuloyan yo labat imay agin inikdan na responsabilidad, seguradon sikatoy makaaral tan nawalaan na kompiyansa. Natural, agkabaliksan na saya ya anggapo lay pibabali yo ed no panon ton gawaey kimey to. Anggaman inikdan nen Jehova so Anak to na betang ed kimey a panamalsa, siansia nin agto pinaulyan so Anak to. Oniay inkuan to ed Uloen a Komikimey: “Manggawa ta na too a kaulibay na indengan ta.” (Gen. 1:26, NW) Kanian diad salita tan gawa, suportaan tan komendaan so pansasagpot na samay agin angimatalkan. Makatulong ed sikato so panrepaso yo ed saray agawaan to la. No bilang ta aliway panggagawa to ed sakey a kimey, simbawa yo labat tan tulongan yo. Tandaan yon say manunan makanresponsabilidad ed satan et sikayo ya angipabtang.​—Luc. 12:48.

Dakel so agunggonaan sanen pinabtangan ira na mamatatken na kimey diad kongregasyon. Sarayan mamatatken et talagan malabay ya ontulong ed sikara. Bilang panangalig ed si Jehova, kaukolan ya aralen na amin a mamatatken no akin tan no panon ya imatalek so responsabilidad.

[Kahon ed pahina 29]

SAY PANANGIMATALEK ET

• paraan pian nalikna met na arum so liket ed pankikimey

• paraan pian mas dakel so nagawaan

• pakapatnagan na kakabatan tan kapaabebaan

• paraan pian nipasal so arum

• paraan pian nipanengneng so kompiyansa ed arum

[Kahon ed pahina 30]

NO PANON SO PANGIMATALEK

• Mamili na matukoy ya indibidual parad sakey a kimey

• Ipalinew so kimey/mitalosan

• Ipaliwawa no antoy nepeg a nasumpal

• Itarya iray nakaukolan

• Magmaliw ya interesado ed kimey, tan ibalikas so kompiyansa yo

• Agyo lilingwanan a sikayoy manunan makanresponsabilidad

[Saray litrato ed pahina 31]

Kabiangan ed panangimatalek so pangiyasain na kimey tan pansubaybay ed saray nagagawaan