Onlad karga

Onlad saray karga

Sarag Mo Kasi Manlingkor ed Pasen a Babaleg so Pankaukolan?

Sarag Mo Kasi Manlingkor ed Pasen a Babaleg so Pankaukolan?

 Sarag Mo Kasi Manlingkor ed Pasen a Babaleg so Pankaukolan?

“Mainaway bilay mi ed Estados Unidos, balet ta napapagaan kami ta materyalistiko iray totoo diman. Ompan diad ilalabas na panaon et naimpluensyaan kami tan say duaran anak mi. Sikamin sanasawa et datin misionero, tan labay min naeksperiensya lamet iman a simpli balet ta maliket a bilay.”

LAPUD satan a pilalek di Ralph tan Pam, sinmulat ira nen 1991 ed pigaran sangan opisina pian ipaamtan labay day manlingkor ed pasen a babaleg so pankaukolan parad manangipalapag na Panarian. Say bales na sangan opisina na Mexico et, kakkaukolan ed bansa ra iray manangipalapag a sarag day manpulong ed saray mansasalitay Ingles. Inkuan da nin satan a kaumaan et “amputi la ran maparaan ed panagani.” (Juan 4:35) Ag-abayag et inawat di Ralph tan Pam so imbitasyon da, tan ginapoan day manparaan pian makaalis ira’d Mexico, kaiba iray lalakin anak da a manedad ed saman na 8 tan 12.

Maawang a Teritorya

Oniay nanonotan ni nen Ralph: “Sakbay min tinmaynan ed Estados Unidos, pigaran mangiyaansakit ya agagi so angikuan: ‘Mapeligro itay onalis ed arum a bansa!’ ‘Panon to no mansakit kayo ey?’ ‘Akin et kaukolan yo ni onalis ed teritoryan mansasalitay Ingles pian makapanpulong? Ag-iraman interesado ed katuaan!’ Balet talagan desidido kami la. Sakey ni, aliwa iyan biglaan a desisyon ta pigay taon mi la iyan implano. Pinaliisan mi onutang na mabayag a bayaran, nantipon kami kuarta, tan aminpigapiga mi lan apantongtongan a sankapamilyaan iray posiblin problema.”

Unona, binisita di Ralph tan say pamilya to so sanga ed Mexico. Ditan et impanengneng na saray agagi so mapa na interon bansa tan inkuan da’d sarayan balon sabi, “Saya so teritorya yo!” Nanayam iran sampamilya ed San Miguel de Allende, sakey a baley a dakel so dayo, manga 240 kilometro ed amianen-sagur na Mexico City. Kalabas na taloy taon, aporma ed satan a baley so sankaunaan ya Ingles a kongregasyon ed Mexico, a walaay 19 a manangipalapag. Balet, dakel nin kimey so manaalagar.

Unong ed tantiya, walay sakey milyon a taga Estados Unidos a manaayam ed Mexico. Niarum ni, dakel so Mexicanon propesyonal tan estudyante a maong met a mansalitay Ingles. Oniay impaliwawa nen Ralph: “Impikasi min naaruman ni komoy komikimey. Diad abung mi et irereserba mi sakey a kuarto pian walay natuloyan na saray agagin oonla’d lugar mi  pian ‘mansimasim ed dalin,’ a singa panangibaga.”​—Num. 13:2.

Pinasimpli Ray Bilay Da Pian Napadaak so Ministeryo Ra

Agnambayag, sinmasabi iray agagin labay da met a napadaak so ministeryo ra. Kaiba ed saratan si Bill tan Kathy a taga Estados Unidos. Akapanlingkor la ray 25 taon ed saray teritoryan kakkaukolan iray manangipalapag. Nononoten day manaral na Español, balet anguman so plano ra kaalis da’d baley na Ajijic, diad saray baybay na Lake Chapala, a labalabay a panayaman na saray retiradon nanlapud Estados Unidos. Oniay impaliwawa nen Bill: “Diad Ajijic et mas akapibiang kami ed panag-anap na saray mansasalitay Ingles a malabay a makaaral na katuaan.” Duay taon manlapud insabi di Bill tan Kathy ed satan a baley, nanggayagaan day impakanengneng ed inkaporma na sakey a kongregasyon​—say komaduan Ingles a kongregasyon ed Mexico.

Si Ken tan Joanne a taga Canada et labay da met a pasimplien so bilay da tan mangusar na malaglaem a panaon ed panagpulong. Inmalis ira ed Mexico a kaibay anak dan si Britanny. Oniay imbaga nen Ken: “Linmabas ni panaon antis min apasalay bilay ed pasen a no maminsan et pigay agew ya anggapoy ampetang a danum, koryenti, odino serbisyoy telepono.” Anggaman ontan, lapud pampupulong da et maliket niran siansia. Ag-abayag et aturon ministeryal a lingkor si Ken, tan kalabas na duay taon et nagmaliw ya elder. Diad gapo, medyo nairapan so anak dan si Britanny ta melag labat so kawalaan dan Ingles a kongregasyon tan dagdaiset so kalangweran. Balet, sanen ginapoan toy namboluntaryo ed panagpaalagey na saray Kingdom Hall, dakel so nagmaliw a maong a kakaaro to ed interon bansa.

Si Patrick tan Roxanne a nanlapud Texas, Estados Unidos, et manlikliket met sanen akabatan dan walay teritoryan mansasalitay Ingles diad bansan asingger ed sikara. “Kayari min binisita so baley na Monterrey diad amianen-bukig na Mexico, alikna min iwawanwan kami nen Jehova ya ontulong ditan,” so inkuan nen Patrick. Diad loob na limaran agew et alako day abung da ed Texas tan ‘akaonla ra’d Macedonia,’ a singa panangibaga. (Gawa 16:9) Aliwan mainomay so pananap na pambilay ed Mexico, anggaman ontan, maliket ira ta diad loob labat na duay taon et naimatonan dan say sakey a melag a grupo na 17 manangipalapag et nagmaliw a kongregasyon a walaay 40 manangipalapag.

Say sananey nin sanasawa ya amasimpli ed bilay da pian napadaak so ministeryo ra et si Jeff tan Deb. Inlako ray baleg ya abung da’d Estados Unidos tan inmalis ira’d melag ya apartment ed syudad na Cancún, diad bukig a baybay na Mexico. Dati, aka-air-con so pan-aasemblean da tan main-inawa ira ta asingger itan ed abung da. Balet natan, kaukolan day manbiahe na waloy oras pian makaatendi ed sankaasinggeran ya Ingles ya asemblea a nagagawa’d pataktak ya istadyum. Ingen, talagan napnek ira ta anengneng da no panon ya aporma ed Cancún so sakey a kongregasyon a walaay 50 manangipalapag.

 Ginapoan met na arum a Mexicanon agagi so ontulong ed kimey ya panagpulong ed saray mansasalitay Ingles. Singa bilang, sanen nadngelan di Rubén tan say pamilya to ya aporma so sankaunaan ya Ingles a kongregasyon ed San Miguel de Allende, tan say interon Mexico so teritorya na satan, denesidi ran tampol so ontulong. Kabaliksan na saya a kaukolan day manaral na Ingles, nipasal ed duman kultura, tan manbiahe na arawi​—800 kilometro a sinimba​—pian makapiaral. Oniay insalaysay nen Rubén: “Malikeliket kami ta napupulongan mi ray dayon pirprimero da ni labat a narengelan so maong a balita ed dilin lenguahe ra, anggaman abayag la ran manaayam ed Mexico. Wala ni ingen iray akanangis ed pisasalamat da.” Kayarin tinmulong si Rubén tan say pamilya to ed kongregasyon diad San Miguel de Allende, sikaray nampayunir ed baley na Guanajuato, a walad sentroy Mexico. Ditan et tinmulong ira’d inkaporma na Ingles a kongregasyon a walaay masulok a 30 manangipalapag. Natan, manlilingkor ira’d sakey ya Ingles a grupo ed Irapuato, baley ya asingger ed Guanajuato.

Panagpulong ed Saramay Mairap a Napasabian

Nilikud ed saray dayo, dakel met so Mexicanon mansasalitay Ingles. Kaslakan lan mairap a ninabang so mensahe na Panarian ed sikara lapud manaayam ira’d simpok na mayayaman a say mabetbet a miaarap et saray katulong. Tan no bilang ta say miarap et say mismon akan-abung, nayarin agda labay so ondengel ta say pakaamta ra’d saray Tasi nen Jehova et melag  labat a sekta ed lugar da. Ingen, no say mitongtong ed sikara et Tasin nanlapud arum a bansa, ondedengel ira.

Imanoen pay alimbawa nen Gloria diad syudad na Querétaro, a walad sentroy Mexico. Oniay impaliwawa to: “Asalik lay akatongtong na saray Tasin mansasalitay Español balet ta agak dinmengel. Anggaman ontan, sanen awalaan na problema so pamilyak tan kakaarok, agonigon ak tan nampikasi ak ed Dios, ya akikaskasi ak a tulongan to ak komon a makaromog na solusyon. Ag-abayag, walay linma’d abung min bii a mansasalitay Ingles tan tinepet to no walad sikami mansasalitay Ingles. Lapud sikatoy dayo, nala toy interes ko, tan imbagak ya amtak so man-Ingles. Legan ton mansasalita, inisip kon, ‘Anto kasi gagawaen to‘yan Amerikana ed lugar mi?’ Balet ta lapud kinmerew ak ed Dios na tanda, inisip kon ompan sayan Amerikana lay ebat ed pikakasik.” Inawat nen Gloria so panagaral na Biblia tan maples ya inmaligwas anggad bautismo anggaman susumpaen na pamilya to. Natan, regular payunir lay Gloria, tan say asawa tan anak to et manlilingkor met la’d si Jehova.

Tumang na Saramay Papalaknaben Day Ministeryo Ra

Tua, walaray angat na panaglingkor ed lugar a babaleg so pankaukolan parad manangipalapag, balet daakan met so tumang. Si Ralph ya abitla niman, so nankuan: “Walaray inyaralan mi na Biblia a nanlapud Britanya, Jamaica, Sweden, Tsina, tan anggan saray prominentin totoo a nanlapud Ghana. Arum ed saraya et nampayunir ni ingen. Diad apalabas iran taon, naimatonan na pamilya mi so inkaporma na pitoran Ingles a kongregasyon. Nampayunir met iray anak mi, tan natan et manlilingkor la ra’d Bethel diad Estados Unidos.”

Diad kaplesan, wala lay 88 ya Ingles a kongregasyon ed Mexico, likud ni’d dakel a grupo. Akin et ontan lan kapeles so inyaligwas? Diad Mexico et dakel so mansasalitay Ingles ya agnin balot akatongtong na saray Tasi. Dinmengel so arum ta anggapoy kakanayon tan kakaaro dan onsumpa ed sikara, ya aliwan singa diad bansa ra. Arum met so impaiyaralan na Biblia lapud nanretiro la ra tan wala lay panaon da’d espiritual a bengatla. Niarum ni, say masulok a kakatlo ed saray manangipalapag ed Ingles iran kongregasyon et payunir, kanian lalon onliligsa tan onaaligwas irayan kongregasyon.

Manatalaran ed Sika Iray Bendisyon

Andi-duaruwan dakel nin totoo ed interon mundo so mangawat ed mensahe na Panarian sano narengelan da itan ed dili ran lenguahe. Sirin, makapaseseg a nakabatan a dakel so maespiritual ya agagi​—ugaw man o matatken, de-asawa man o andi​—a mabulbulos ya inmalis ed saray lugar a kakkaukolan iray manangipalapag. Tua, walaray nasasagmak dan kairapan, balet baliwala iraya no ikompara’d liket a nalilikna ra sano makakalmo iray matuan-impanpuson totoo a mangaawat na katuaan ed Biblia. Sarag mo met kasi manggawa na pananguman pian makaalis ed sakey a teritorya ed bansa yo odino ed arum a bansa a babaleg so pankaukolan? * (Luc. 14:28-30; 1 Cor. 16:9) No ontan, seguradon dakel so bendisyon a manatalaran ed sika.

[Paimano ed leksab]

^ par. 21 Parad kaaruman ya impormasyon nipaakar ed panaglingkor ed lugar a babaleg so pankaukolan, nengnengen so libron Organisadon Manggawa na Linawa nen Jehova, diad pahina 111-112.

[Kahon ed pahina 21]

Mangaalay Imano Iray Maliket a Retirado

Si Beryl et taga Britanya a nagmaliw ya imigrante ed Canada. Ditan et sikatoy nantrabaho bilang manedyer ed nanduruman internasyonal a kompanya. Sikatoy marundunong a managkabayo tan apili ni ingen a mangirepresenta ed Canada diad samay Olympics nen 1980. Karetiro to et linma ra nen masiken to ed Chapala, Mexico, tan ditan et lanang iran mamangan ed restawran. Sano walaray naiimano ton maliliket a retiradon mansasalitay Ingles, ipapakabat toy sarili to tan tetepetan to ra no akin a wala ra’d Mexico. Et nibanbana met ya amin lawarin naaasinggeran to et Tasi nen Jehova. Inisip dan sanasawa a no say sekreto na pakawalaay liket tan gagalay bilay et manlalapud pikakabat ed Dios, labay da met sirin a sikatoy nakabat. Kayari pigaran bulan ya impiaral, inmabobon si Beryl a manaral na Biblia tan nagmaliw a Tasi. Diad loob na pigay taon et akapanlingkor si Beryl bilang regular payunir.

[Kahon ed pahina 22]

“Baleg a Bendisyon so Inyakar Da Dia”

Saramay inmalis ed bansan babaleg so pankaukolan et aapresyaen a maong na saray lokal ya agagi. Sakey a sangan opisina ed Caribbean so nansulat: “No ontaynan irayan nilasus a dayo, naapektoay inkaligen na kongregasyon. Baleg a bendisyon so inyakar da dia.”

Ibabaga na Salitay Dios a ‘saray bibii a mangipapaamta na saray balita et abalbaleg ya ulop.’ (Sal. 68:11) Kanian, agpankelawan a dakel so agagin mamarikit a manlilingkor ed arum a bansa. Baleg a tulong irayan masakripisyon agagi. Oniay naimano na sakey a sangan opisina ed Mamabukig a Europa: “Karaklan a kongregasyon dia et mas dakel so bibii, no maminsan ingen et nasabi ray 70 porsiento. Maslak ed saraya et balo ni’d katuaan, ingen ta aasistian ira na saray mamarikit a payunir a nanlapud arum a bansa tan baleg iyan tulong. Talagan bendisyon irayan agagi!”

Antoy nalilikna na sarayan agagin bibii ed panlilingkor da’d biek taew? “Dakel iray angat,” so kuan nen Angelica, marikit a manedad na masulok a 30, tan akapanpayunir lay pigaran taon ed arum a bansa. “Diad sakey ya asainmin ko, inagew-agew kon aakaren so mapitek a dalan tan makapaermen so kipapasen na saray totoon nalalabasan ko. Balet maliket ak ta natutulongan ko iray totoo ed ministeryo. Natetenyeg met so liknaan ko ed naynay a pisasalamat na saray agagin bibii ed inyakar ko’d bansa ra pian ontulong. Imbaga’d siak na sakey ya agin bii a lapud satan et sikatoy apaseseg a manpayunir.”

Si Sue, payunir a manedad na masulok a 50, so nankuan: “Talagan walaray angat, balet baliwala iraya no ikompara’d saray bendisyon a naawat mo. Makapalikliket so ministeryo! Lanang kon nakakaiba’d pulongan iray kalangweran a mamarikit, tan inanabang ko’d sikaray nanaaralan ko’d Biblia tan ed saray publikasyon tayo nipaakar ed no panon a talonaan iray mairap a situasyon. Naynay dan ibabaga a say nanenengneng dan pansusungdok ed saray problema diad pigapigay taon ko lan pampapayunir a walad kasuloan et ontutulong ed sikaran namoria a sarag da met a talonaan iray problema’d bilay. Talagan naliliknak so inkapnek diad panutulong ed sarayan agagi.”

[Mapa ed pahina 20]

(Parad aktual a format, nengnengen so publikasyon)

MEXICO

Guanajuato

Irapuato

Chapala

Ajijic

Lake Chapala

Monterrey

San Miguel de Allende

Querétaro

MEXICO CITY

Cancún

[Litrato ed pahina 23]

Arum so malikeliket a makapanpupulong ed saray dayon pirprimero ni labat ya akadngel na maong a balita