Onlad karga

Onlad saray karga

Saray Matunong Magnayon Dan Idayew so Dios

Saray Matunong Magnayon Dan Idayew so Dios

 Saray Matunong Magnayon Dan Idayew so Dios

“Say matunong wala ed magnayon a pakanodnonotan . . . Say inkatunong to manando lawas.”​—SAL. 112:6, 9.

1. (a) Anto so alay abig a manatalaran ed amin a totoon ipapasen na Dios a matunong? (b) Anto so apalesan tepet?

ALAY abig so manatalaran ed amin a totoon ipapasen na Dios a matunong! Magnayon dan panliketan so pakaaral nin nagkalalo nipaakar ed saray alay dakep a kalidad nen Jehova. Lalo dan idaydayew so Dios legan ya onlalaknab so pikakabat da ed saray palsa to. Pian nagamoran iyan maglorian ilalo et im-importante so “inkatunong,” tan nidanet iya ed Salmo 112. Balet, panon a si Jehova a Dios, a masanto tan matunong, et ipasen ton matunong iray totoo anta makasalanan ira? Diad tua, anggan panon lay pamapasya tayon gawaen no antoy duga, makakagawa tayo nin siansia na lingo, a no maminsan et seryoso ni ingen.​—Roma 3:23; Sant. 3:2.

2. Anton duaran milagro so ginawa nen Jehova lapud aro?

2 Si Jehova et maaron angitarya na naspot a solusyon. Panon? Unona, mamilagro ton inyalis so bilay na inad-aro ton Anak diad eges na sakey a birhen pian nianak bilang ayadyarin too. (Luc. 1:30-35) Insan, sanen si Jesus et pinatey na kakabusol to, nanggawa si Jehova na sananey nin matalonggaring a milagro. Pinaoli to si Jesus bilang maglorian espiritun palsa.​—1 Ped. 3:18.

3. Akin a maliket so Dios a tumangan so Anak to na mangatatawen a bilay?

3 Tinumangan nen Jehova si Jesus na sakey a  bengatlan anggapo ed sayan Anak to antis a nagmaliw a too, salanti, say agnaderal a bilay ed tawen. (Heb. 7:15-17, 28) Maliket si Jehova a manggawa ed saya lapud pinansiansia nen Jesus so perpekton integridad to anggaman ed pinasyan subok. Sirin et inikdan nen Jesus so Ama to na sankaabigan, on, naspot ya ebat ed tila nen Satanas a say too et manlilingkor labat kuno ed Dios lapud sinisiblet a rason, aliwan lapud baleg a panangaro.​—Uli. 27:11.

4. (a) Kapawil nen Jesus ed tawen, anto so ginawa to parad sikatayo, tan panoy inkiwas nen Jehova? (b) Anto so naliliknam ed ginawa nen Jehova tan Jesus parad sika?

4 Diad tawen, dakel ni ginawa nen Jesus. Sikatoy ‘pinmatnag ed arap na Dios’ tekep na balor na “dala to a dili.” Maliket ya inawat na maaron mangatatawen ya Ama tayo so mabmablin bagat nen Jesus bilang “manamaandi kasalanan” tayo. Kanian, ‘makapanlilingkor tayo natan ed Dios’ tekep na ‘alinisan a konsiensia.’ Peteg a sakey iyan rason pian miabobon ed manangilukas iran salita na Salmo 112, “Idayew yo si Jehova”!​Heb. 9:12-14, 24; 1 Juan 2:2.

5. (a) Anto so nepeg tayon gawaen pian napansiansia tayoy matunong a talindeg ed Dios? (b) Panon a nibagan manpanoan so Salmo 111 tan Salmo 112? (Nengnengen so paimano’d leksab.)

5 Pian napansiansia tayoy matunong a talindeg ed Dios, nepeg a mantultuloy tayon ipatnag so pananisia ed niyibung a dala nen Jesus. Nepeg ya agtayo papaulyan ya onlabas so sanagew ya ag-apisalamatan si Jehova ed agaylan panangaro to’d sikatayo. (Juan 3:16) Kaukolan tayo met ya itultuloy ya aralen so Salita na Dios tan gawaen so anggaay nayarian tayon manbilay unong ed mensahe na satan. Say Salmo 112 et walay lugan ton maabig a simbawa parad amin a malabay a mamasiansia na malinis a konsiensia ed imaton na Dios. Sayan salmo et kapanoan na Salmo 111. Pareho irayan onggagapo ed balikas ya “Idayew yo si Jehova” odino “Aleluya.” *

Basiyan na Liket

6. Panon ya abendisyonan imay matakot ed Dios a “too” ya adeskribe ed Salmo 112?

6 [“Maliket,” NW] so too ya antakot to si Jehova, a maliket a tuloy ed saray ganggan to. Say bini to makapanyari naani ed tapew na dalin. Say kailalakan na maptek so napapalar.” (Sal. 112:1, 2) Imanoen pan diad primero et sinalambit na salmista so “too” ya ontutukoy labat ed sakey ya indibidual, insan diad pansamposampot na bersikulo 2 et sinalambit toy “kailalakan na maptek” ya ontutukoy la’d pigapigaran totoo. Mapatnag sirin ya onaplika met so Salmo 112 ed sakey a grupo a tugyopen na dakel ya indibidual. Makapainteres ta si apostol Pablo et apuyanan ya iyaplika so Salmo 112:9 ed saray Kristiano nen inmunan siglo. (Basaen so 2 Corinto 9:8, 9.) Talagan malinlinew a nipabitar ed sayan salmo no panon a magmaliw a maliket iray patumbok nen Kristo ed dalin natan!

7. Akin a nepeg a nawalaan na takot ed Dios iray lingkor to, tan antoy nepeg a naliknam nipaakar ed saray ganggan na Dios?

7 Singa ipapabitar na Salmo 112:1, sarayan  tuan Kristiano et makaliknay baleg a liket no manbibilay iran ‘sitatakot ed si Jehova.’ Lapud takot dan agnapaliket so Dios, natutulongan iran makaresisti ed espiritu na mundo nen Satanas. ‘Panliketan dan tuloy’ so panaral na Salitay Dios tan pangunor ed saray ganggan to, kaiba lay ganggan a pangipulong ed maong a balita na Panarian diad interon mundo. Panggugunaetan day manggawa na babangatan manlapud totoo na amin a nasyon, tan papasakbayan da met iray marelmeng ed manasingger lan agew na panangukom na Dios.​—Eze. 3:17, 18; Mat. 28:19, 20.

8. (a) Panon ya atumangan iray matoor a totoo na Dios natan lapud inkaseseg da? (b) Antoray bendisyon a manatalaran ed saramay diad dalin so ilalo ra?

8 Lapud itutulok da ed saratan a ganggan, saray lingkor na Dios natan diad dalin et manbilang lay manga pitoran milyon. Wala tay makapangiburi a sikaray talagan nagmaliw lan ‘makapanyari ed tapew na dalin’? (Juan 10:16; Apo. 7:9, 14) Tan lalo niran “napapalar” legan a susumpalen na Dios so gagala to! Bilang grupo, saramay mangaraldalin so ilalo ra et niliktar ed “baleg ya irap” pian manibukel ed “dalin a balo” a ‘panayaman na katunongan.’ Nasabi panaon, sarayan akaliktar ed Armagedon et mas lalo nin “napapalar” ta sikara so mangabrasa ed minilyon a paolien. Talagan alay dakep ya ilalo! Diad kaunoran, saramay ‘panliketan dan tuloy’ iray ganggan na Dios et magmaliw lan perpekto tan magnayon da lan panggayagaan so ‘maglorian kawayangan na saray anak na Dios.’​—2 Ped. 3:13; Roma 8:21.

Makabat a Panangusar ed Kayamanan

9, 10. Panon so impangusar na saray tuan Kristiano ed espiritual iran kayamanan da, tan panon a manando lawas so inkatunong da?

9 “Say kayarian tan kayamanan manayam ira ed abung to; tan say inkatunong to manando lawas. Dia ed saray maptek walay ombutay a liwawa ed utel na kabilungetan. Sikato magrasya, napno na panangabagey tan matunong.” (Sal. 112:3, 4) Nensaman, walaray lingkor na Dios a kabkabat ed inkayaman da. Ingen, diad arum a  pantalos et talagan magmamaliw a mayaman so siopaman ya aabobonan na Dios, anggano aliwan diad materyal. Diad katuaan to, maslak ed saramay pipilien day manpaabeba diad arapan na Dios et nayarin mairap-bilay tan memelmelagen, a singa met nen panaon nen Jesus. (Luc. 4:18; 7:22; Juan 7:49) Balet, mayaman man o mairap ed materyal so sakey, sarag toy onyaman ed espiritual.​—Mat. 6:20; 1 Tim. 6:18, 19; basaen so Santiago 2:5.

10 Agsosoloen na saray alanaan a Kristiano, pati saray kakaiba ra, so espiritual iran kayamanan da. Imbes, sikaray ‘binmutay’ ed ambilunget a mundo nen Satanas pian ‘naliwawaan iray maptek.’ Gagawaen da itan diad panutulong da ed arum a minabang ed espiritual iran kayamanan, salanti, say karunongan na Dios tan pikakabat ed sikato. Sinali na saray sumusumpa a patundaen so kimey a panangipulong ed Panarian, balet ag-ira tinmalona. ‘Manando [ni ingen] lawas’ so bunga na sayan matunong a kimey. No pansiansiaen na saray lingkor na Dios so inkatunong da anggaman ed saray subok, napaseguroan ira na bilay a ‘maando lawas.’

11, 12. Antoray pigaran paraan na panguusar na totooy Dios ed materyal a kaykayarian da?

11 Impatnag na saray totoo na Dios, alanaan man odino kabiangan ed “baleg ya ulop,” a mabunlok met ira diad materyal a paraan. Inkuan na Salmo 112:9: “Sikato nan-utob, sikato naniiter ed saray naukolan.Saray tuan Kristiano natan et mabetbet a mangiiter na materyal a kontribusyon parad kapara ran Kristianos tan anggan diad arum nin totoo a mankaukolan. Uusaren da met so kaykayarian da pian suportaan iray inorganisan pananulong ed saray biktimay kalamidad. Singa inkuan la nen Jesus, panlapuan met itan na liket.​—Basaen so Gawa 20:35; 2 Corinto 9:7.

12 Niarum ni, nonoten pa so gastos pian nipalapag iyan magasin ed 172 a lenguahe, a say kaslakan ed saratan et sasalitaen na mairap-bilay. Nonoten met a sayan palapagan et wala met ed pigaran insinyas a lenguahe ya uusaren na saray emel, tan diad Braille a parad saray bulag.

Mabunlok tan Walaan na Hustisya

13. Sioparay angipanengneng na sankaabigan ya ehemplo na mabunlok a panangiter, tan panon tayon naalig so ehemplo ra?

13 “Maong so walad sakey a too a mangipanengneng na lugor tan mamabayes.” (Sal. 112:5) Nayarin naimanom ya aliwan amin a totoon mangiiter na tulong et malugor odino mabunlok. Walaray mangiiter ya ambelat so liknaan da odino pian manpasikat labat. Agmakapaliket so pakaawat na tulong ed toon ipalikna ton abebbeba ka odino pabelat ka. Balet no manlapud toon malugor ey? Seguradon onligsay pusom! Si Jehova so sankatalonggaringan ya ehemplo na “maliket” tan mabunlok a Manangiter. (1 Tim. 1:11, NW; Sant. 1:5, 17) Naspot ya impatnag nen Jesu-Kristo so inkamabunlok nen Ama to. (Mar. 1:40-42) Kanian, pian ipasen itayo na Dios a matunong, maliket tan mabunlok itayon mangiiter, lalo la diad panagpulong, sano mangiyoopresi tayoy espiritual a tulong ed saray totoo.

14. Diad antoran paraan tayo ‘napakurang iray gawa tayo panamegley na hustisya’?

14 “Pakurangen to so amin a gawa to panamegley na hustisya.” (Sal. 112:5, NW) Singa nipasakbay la, asikasoen na matoor tan makabat ya aripen so kaykayarian na Katawan to bilang pitunosan ed hustisya nen Jehova. (Basaen so Lucas 12:42-44.) Napatnagan iyan hustisya diad Makasulatan iran panangiwanwan ya iiter ed saray elder, a no maminsan et kaukolan a mangasikaso na seryoso iran kasalanan diad kongregasyon. Sayan atekepan na hustisya a panangasikaso ed bengabengatla et mabitar met ed saray Makasulatan a giya a manlalapud aripen a klase nipaakar ed nepeg a kikurang na amin a kongregasyon, saray ayaman na misionero, tan Bethel. Aliwa labat a saray elder so kakaukolanen a mangipatnag na hustisya noag pati say arum a Kristianos diad pidedeneng da ed sakey tan sakey tan ed saray agmananisia, ontan met diad pitratransaksion da’d negosyo.​—Basaen so Miqueas 6:8, 11.

 Saray Bendisyon ed Matunong

15, 16. (a) Anto so epekto na mauge-uges iran balita natan ed saray matunong? (b) Antoy determinadon itultuloy a gawaen na saray lingkor na Dios?

15 “Ta sikato so agla natenyeg lawas; say matunong wala ed magnayon a pakanodnonotan. Sikato ag-antakot naani ed saray mauges a balbalita. Say puso to niligen a maniilalo ed Jehova. Say puso to nipaletneg, sikato agnaani ontakot, angga ed pakanengneng to na pirawat to ya ondapo ed saray kakabusol to.” (Sal. 112:6-8) Talagan mauge-uges laray balita natan a singa saray guerra, terorismo, balo tan ompapawil iran datin sakit, krimen, kairapan, tan makaderal a polusyon. Anggaman naaapektoan iray ipapasen na Dios a matunong, ag-ira onsusuko lapud takot. Imbes et “niligen” so puso ra tan “nipaletneg” ira ta matalek iran onnenengneng ed arapen, lapud amta ran say matunong a balon mundo na Dios et asingger la. No bilang ta walay onsabin trahedya, mas makapansungdo ira lapud manmamatalek ira’d tulong nen Jehova. Agton balot paulyan a “natenyeg” iray matunong, tutulongan tan iikdan toray biskeg pian makapansungdo.​—Fil. 4:13.

16 Saray matunong ed Dios et kaukolan met a mansungdo ed panamusol tan tilatilan ikakayat na saray sumusumpa, ingen ag-iyan balot mamatunda ed sikara. Imbes, mantultuloy iran maligen tan agnagiing diad kimey ya inter nen Jehova​—say panangipulong ed maong a balita na Panarian tan panangibangat ed saray onkiwas. Diad panasingger na anggaan, seguradon makasagmak ni mas graben isusumpa iray matunong. Tan mamantok itan a panamusol diad sankamundoan ya iyataki nen Satanas a Diablo bilang Gog na Magog. Insan diad kaunoran, naimatonan tayon ‘ondapo ed kakabusol tayo’ so makapabaing a katalo. Seguradon balibalin eksperiensya so pakatasi ed sigpot a kapasantos na ngaran nen Jehova!​—Eze. 38:18, 22, 23.

‘Nitandoro Tekep na Kagalangan’

17. Panon a say matunong et ‘nitandoro tekep na kagalangan’?

17 Peteg a makapaliket so nankakasakey a pakapangidayew ed Dios ya anggapo lay isusumpa na Diablo tan say mundo to! Ontan so magnayon a panggayagaan na saramay pansiasiansiaen day matunong a talindeg ed Dios. Ag-ira makasagmak na kababaingan tan katalo lapud insipan met nen Jehova a say matunong et ‘nitandoro tekep na kagalangan.’ (Sal. 112:9) Say matunong nen Jehova et onkelyaw ed liket diad pakaimaton ed katalo na amin a kalaban na soberanya nen Jehova.

18. Panon a nagawa iray sampot a balikas na Salmo 112?

18 “Say bagel nanengneng to, et napaermen. Sikato mangalatenget naani ngipengipen to, tan natunaw. Say pirawat na bagel natawtaw.” (Sal. 112:10) Amin a mantultuloy ya onsumpa ed totoo na Dios so agmanbayag et “natunaw” lapud ibeg tan sanok. Say pirawat dan napatunda so kimey tayo et kaiba da met lan natawtaw kasabi “baleg ya irap.”​—Mat. 24:21.

19. Anto so napanmatalkan tayo?

19 Sakey ka kasi ed saramay maliket a makaliktar ed satan ya engranden pambiktorya? Odino, no bilang ta naugip ka’d patey lapud sakit odino inkatatken antis a naderal so mundo nen Satanas, sakey ka kasi ed saramay “matunong” a napaoli? (Gawa 24:15) On so ebat mo no mantultuloy mon ipatnag so pananisia ed dondon bagat nen Jesus tan aligen si Jehova, a singa saramay irerepresenta na matunong a “too” ya adeskribe ed Salmo 112. (Basaen so Efeso 5:1, 2.) Seguroen nen Jehova a say “pakanodnonotan” da et agbalot nalingwanan, ni saray matunong a gawa ra. Sikaray nodnonoten tan aroen nen Jehova diad ando lan ando lawas.​—Sal. 112:3, 6, 9.

[Paimano ed Leksab]

^ par. 5 Napatnagan ed inkatibukel tan lugan na sayan duaran salmos a manpanoan iraya. Saray kalidad na Dios ya indaydayew ed Salmo 111 et inalig na matakot ed Dios a “too” ya indeskribe ed Salmo 112, a singa napatnagan no ikompara so Salmo 111:3, 4 ed Salmo 112:3, 4.

Saray Tepet a Dalepdepen

• Antoray rason tayo pian ikelyaw so “Aleluya”?

• Anton inyaligwas ya agawa diad panaon tayo so panliliketan na saray tuan Kristiano?

• Anton klase na manangiter so aaroen nen Jehova?

[Tepetepet Parad Panagaral]

[Litrato ed pahina 25]

Pian napansiansiay matunong a talindeg ed Dios, nepeg tayon ipatnag so pananisia ed niyibung a dala nen Jesus

[Saray litrato ed pahina 26]

Saray kontribusyon a mabulbulos ya inter et makatulong ed saray biktimay kalamidad, tan ed kibubunog na saray publikasyon na Biblia