Onlad karga

Onlad saray karga

Pinaseseg Iray Misionero a Mangalig ed si Jeremias

Pinaseseg Iray Misionero a Mangalig ed si Jeremias

 Koma-125 ya Impangraduar ed Gilead

Pinaseseg Iray Misionero a Mangalig ed si Jeremias

“MAKATANTANDA iyan klase na Gilead,” so inkuan nen Geoffrey Jackson, membro na Manguley ya Ulop. Imbalikas to itan ed 6,156 ya inmatendi ed impangraduar na koma-125 a klase na Watchtower Bible School of Gilead nen Setyembre 13, 2008. Kabiangan so 56 a nangraduar ed sayan klase, say Gilead School et akapangibaki la “angga ed kasampotan na dalin” na masulok a 8,000 a misionero!​—Gawa 1:8.

Intepet nen Brother Jackson, say tsirman na programa, so onia: “Paaligwasen kasi na kredibilidad yo so ministeryo yo?” Insan to indalatdat so apatiran bengatla a mamarakep ed kredibilidad na sakey a too: say pakawalaan na dugan awawey, pangipanengneng na maong ya alimbawa, pambangat a nibasen sigpot ed Salita na Dios, tan pangiyuna ed panangiyabawag ed ngaran nen Jehova.

Si David Schafer, a manlilingkor ed Teaching Committee, so angipaliwawa ed teman “Natalosan Mo Kasi so Amin a Bengatla?” Pinaseguroan to’ray estudyante na Gilead a ‘natalosan da so amin a bengatlan’ nakaukolan da diad panserbi ra bilang misionero no itultuloy dan anapen si Jehova tan mapaabeba ran bidbiren so pangidadaulo na “matoor tan makabat ya aripen.”​—Uli. 28:5; Mat. 24:45.

Say sinmublay a nampaliwawa et si John E. Barr, a membro na Mananguley ya Ulop, tan say tema to et “Agmo Abuloyan so Antokaman a Mangisian ed Sika ed Aro na Dios.” Singa sakey a maaron ama, pinaseseg nen Brother Barr iray nangraduar tan saray kaatengan da, tan lapud satan et nakal so pampapaga ra ed posiblin naeksperiensya na saray balon misionero ed asainmin da. Impaliwawa ton “diad bilay tayo, say talagan maligen tan marakep a pansiansiaan et diad panangaro na Dios.” Anggapon balot so makapangisian ed saray misionero ed aro na Dios, likud labat no onsian ira ed Dios.​—Roma 8:38, 39.

Insan, pinaseseg nen Sam Roberson na Theocratic Schools Department so dumerengel ya isulong so “sankaabigan a kawes.” No aralen na saray nangraduar so ginawa nen Jesus tan iyaplika da itan, sarag dan ‘ikawes so Katawan a Jesu-Kristo.’ (Roma 13:14) Say tinmumbok a nampaliwawa et si William Samuelson, manangasikaso na Theocratic Schools Department, tan impabitar to no anto so mamapagmaliw ed sakey a too a kagalgalang. Impanengneng ton aliwan say panmoria na too noag say panmoria na Dios so mamapagmaliw ed sakey a too a kagalgalang.

Ininterbio nen Michael Burnett, sakey ed saray instruktor, iray estudyante nipaakar ed saray eksperiensya ra ed lawak na kimeyan. Anggaman dakel ed saray estudyante so niasain ed atatek la ran teritorya legan dan walad Gilead School diad Patterson, New York, siansia nin walaray aromog dan interesado. Ininterbio met nen Gerald Grizzle, a manlilingkor ed Convention Office, so taloran agagin lalaki a manaaral ed School for Branch Committee Members. Saray komento ra et tinmulong pian niparaan iray nangraduar ed Gilead parad asainmin da ed arum a bansa.

 Say teman “Aligen si Jeremias” so impaliwawa nen David Splane, membro na Mananguley ya Ulop a nangraduar ed koma-42 a klase. Anggaman nen unaan et masuyat si Jeremias a mangawat ed asainmin to, sikatoy pinabiskeg nen Jehova. (Jer. 1:7, 8) Ontan met so gawaen na Dios ed sarayan balon misionero. Oniay inkuan nen Brother Splane: “No bilang ta asyodotan kayo’d sakey a too, yurong kayon magano tan isulat yoy samploran kualidad to a labalabay yo. Tan no agkayo makapangisulat na samplora, labay ton ibaga, agyo ni talagan kabat itan a too.”

Si Jeremias et masakripisyo. Sanen labay to lay onsuko, sikatoy nampikasi, tan sikatoy tinulongan nen Jehova. (Jer. 20:11) Oniay imbaga nen Brother Splane: “Sano walay pakakadismayaan yo, ipikasi yo itan ed si Jehova. Tulongan kayo nen Jehova ed paraan ya agyo iilaloan.”

Diad sampot na programa, impanonot na tsirman ed saray dumerengel a naaralan na saray nangraduar so pigaran paraan pian napaaligwas day kredibilidad da. Diad pampulong da’d teritorya ra, andi-duaruwan mas magmaliw a mapuersa so mensahe ra lapud kredibilidad da.​—Isa. 43:8-12.

[Kahon ed pahina 22]

ESTATISTIKA NA KLASE

Bilang na bansa a nanlapuan: 6

Bilang na bansa ya angibakian: 21

Bilang na estudyante: 56

Aberids ya edad: 32.9

Aberids a taon ed katuaan: 17.4

Aberids a taon ed sigpot-panaon a ministeryo: 13

[Litrato ed pahina 23]

Koma-125 a Klase a Nangraduar ed Watchtower Bible School of Gilead

Diad listaan ed leksab, saray dasig so anumeroan ya onggapo ed arap paonla’d beneg, tan saray ngaran so akalista manlapud kawigi a manpakawanan ed kada dasig.

(1) Hodgson, A.; Wall, A.; Beerens, K.; Hortelano, M.; Newman, L.; De Caso, A. (2) Jenkins, J.; Jarzemski, T.; Méndez, N.; Corona, V.; Canalita, L. (3) Fryer, H.; Savage, M.; Tidwell, K.; Erickson, N.; Dyck, E.; McBeath, R. (4) Perez, L.; Puse, L.; Skidmore, A.; Young, B.; McBride, N.; Rondón, P.; Goodman, E. (5) Beerens, M.; Ferguson, J.; Pearson, N.; Chapman, L.; Wardle, J.; Canalita, M. (6) Perez, P.; De Caso, D.; Young, T.; Rondón, D.; Goodman, G.; Jenkins, M.; Dyck, G. (7) Corona, M.; Wall, R.; Puse, S.; Méndez, F.; Jarzemski, S.; Savage, T. (8) Newman, C.; Ferguson, D.; Skidmore, D.; Erickson, T.; McBride, J.; Pearson, M.; Chapman, M. (9) Hodgson, K.; Wardle, A.; McBeath, A.; Tidwell, T.; Fryer, J.; Hortelano, J.