Onlad karga

Onlad saray karga

Sikay Manpili No Antoy Arapen Mo!

Sikay Manpili No Antoy Arapen Mo!

TALAGA KASIN WALAY PAMPILIAN MO NO ANTOY MAGMALIW YA ARAPEN MO? Wala ray totoo ya panisiaan dan say kapalaran o tadhana so mangokontrol ed bilay da, tan anggapoy nagawaan da. No ag-agawa so plano ra, ibaga dan ag-itan napaliisan. “Talagan aliwan parad siak iman!” so ibabaga ra.

Saray arum et nadidismaya no nanenengneng dan anggapoy solusyon na paniirap tan kaugsan ed sayan mundo. Nayarin sasalien dan gawaen ya maliket so bilay da, pero lapud guerra, krimen, kalamidad, tan sakit, lanang ya nadederal so plano ra. ‘Akin et salien ko ni?’ so itetepet da.

Tua ya wala ray situasyon ed bilay ya makaapekto ed saray planom. (Eclesiastes 9:11) Balet no nipaakar ed bilay mod arapen, walay pampilian mo. Diad tua, ibabaga na Biblia ya say arapen mo et akadepende ed pilien mo. Imanom so ibabaga na satan.

Si Moises ya angidaulo ed Israel nensaman et oniay imbaga to ed saray totoo nen asingger la ran onloob ed Insipan a Dalin: “Inyan kod arapan yo so bilay tan patey, say bendisyon tan say ayew; tan nepeg yon pilien so bilay pian manbilay kayo, sikayo tan saray kapolian yo, diad pangaro yod si Jehova a Dios yo, idengel yod sikato, tan pansiansia yod sikato.”​Deuteronomio 30:15, 19, 20.

“Inyan kod arapan yo so bilay tan patey, say bendisyon tan say ayew; tan nepeg yon pilien so bilay.”​—Deuteronomio 30:19

On, inliktar na Dios iray Israelita manlapud impangaripen na Ehipto tan inikdan to ray ilalon manbilay ya bulos tan maliket diad Insipan a Dalin. Balet aliwan automatikon niiter itan ed sikara. Pian naawat da iratan ya bendisyon, nepeg dan “pilien so bilay.” Panon? ‘Diad pangaro dad Dios, diad idengel dad sikato, tan diad pansiansia dad sikato.’

Natan, wala met so pampilian mo, tan akadepende ed pilien mo no antoy magmaliw ya arapen mo. No pilien mon aroen so Dios, dengelen moy ibabaga to, tan mansiansia kad sikato, diad tua et pipilien moy bilay​—say bilay ya andi-anggaan diad paraison dalin. Pero panon mon nagawaan so kada sakey ed saratan?

PILIEN YA AROEN SO DIOS

Say aro so manunan kualidad na Dios. “Say Dios et aro,” so impuyan ya sulat nen apostol Juan. (1 Juan 4:8) Lapud satan, nen tinepetan si Jesus no antoy sankaimportantian ed amin ya ganggan, oniay imbaga to: “Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam tan interon nonot mo.” (Mateo 22:37) Say maapit ya relasyon ed si Jehova a Dios et nepeg ya base ed aro, aliwan lapud takot odino basta pangunor labat ya agmannononot. Akin balet et nepeg tayon pilien ya aroen so Dios?

Say panangaro na Dios ed totoo et singa panangaro na maaron atateng ed saray ananak da. Anggano aliwan perpekto iray atateng, ibabangat, papasesegen, susuportaan, tan didisiplinaen da ray ananak da lapud labay dan magmaliw iran maliket tan maong so pansumpalan da. Anto balet so labay na atateng ya ibales na ananak da? Labay dan sikaray aroen na ananak da tan ipapuso da iray imbangat da parad pankaabigan da. Agta makatunongan ya say perpekton Ama tayod tawen et iilaloan to ya ipanengneng tayoy panangaro tan apresasyon ed amin ya ginawa to parad sikatayo?

ONDENGEL ED SIKATO

Diad orihinal ya lenguahe ya inusar ed impangisulat ed Biblia, say salitan “ondengel” et nayari met ya mankabaliksan na “ontulok.” Agta ontan so kabaliksan to no ibaga tayod ugaw ya, “Dengel kad saray ateng mo”? Kanian say idengel ed Dios et mankabaliksan met ya aralen tan unoren tayoy ibabaga to. Lapud agtayo literal ya narengel so boses na Dios, ondedengel tayod sikato diad pambasa tan pangiyaplika tayo ed Salita to, say Biblia.​—1 Juan 5:3.

Pian ipanengneng ya importante so idengel ed Dios, oniay imbaga nen Jesus: “Aliwan tinapay labat so pambilay na too, noagta say amin a salitan manlalapud sangi nen Jehova.” (Mateo 4:4) Importante so pangan na literal ya naakan, pero mas importante ya pansagpotan tayoy nawalaan na kakabatan ed Dios. Akin? Oniay impaliwawa na makabat ya si Arin Solomon: “Say karunongan et sakey a proteksion no panon a say kuarta et sakey a proteksion, balet saya so kaabigan na kakabatan: Say karunongan et pansiasiansiaen ton mabilay iramay walaan na satan.” (Eclesiastes 7:12) Say kakabatan tan karunongan a manlalapud Dios so manprotekta ed sikatayo tan ontulong ed sikatayon manggawa na makabat iran desisyon pian nawalaan tayoy andi-anggaan ya bilay diad arapen.

MANSIANSIA ED SIKATO

Pawilen tayo may ilustrasyon nen Jesus diad akaunan artikulo, ya oniay imbaga to: “Mainget so puerta tan makisir so dalan ya ompugta ed bilay, tan daiset so makakaromog ed satan.” (Mateo 7:13, 14) No manaakar tayod satan ya dalan, seguradon nagunggonaan tayo no walay eksperton mangigiya ed sikatayo tan no mansiansia tayon asingger ed sikato. No ontan, seguradon makasabi tayod destinasyon tayo, say bilay ya andi-anggaan. Kanian importante ya mansiansia tayon maapit ed Dios. (Salmo 16:8) Panon tayo balet ya nagawaan itan?

Diad inagew-agew et dakel so kaukolan tayon gawaen tan dakel ni so labay tayon gawaen. Lapud saratan et nayarin magmaliw tayon masyadon busy odino agtayo makapampokus kanian daiset odino anggapo ni ingen so panaon tayon isipen no antoy labay na Dios ya gawaen tayo. Kanian papanonotan itayo na Biblia: “Manalwar kayon maong a say kagagawa yo et aliwan singa saray agmarunong noagta singa saray marunong a totoo, ya usar yod sankaabigan so panaon yo, lapud mauges iray agew.” (Efeso 5:15, 16) Mansiansia itayon maapit ed Dios no say sankaimportantian ed bilay tayo et say relasyon tayod sikato.​—Mateo 6:33.

SIKA SO MANPILI

Anggano anggapoy nagawaan mo pian umanen so apalabas, walay nagawaan mo pian nawalaan ka na balibalin arapen pati saray inad-arom ed bilay. Ibabaga na Biblia ya inad-aro itayo na Ama tayod tawen, si Jehova a Dios, tan ipapaamta tod sikatayo so labay ton gawaen tayo. Imanoen so imbaga nen propeta Miqueas:

“Imbaga to lad sika, O too, no antoy maabig. Tan anto so kakaukolanen nen Jehova ed sika? Say pangipatnag mo labat na inkahustisya, pangarom ed katooran, tan say mapaabeban panakar mo a kaibay Dios mo!”​Miqueas 6:8.

Kasin awaten mo so imbitasyon nen Jehova ya manakar a kaiba to tan makaawat na andi-anggaan iran bendisyon ya ipaparaan tod saramay manggagawa ed satan? Sika so manpili!