Onlad karga

Onlad saray karga

Saray Propesiya ya Talagan Agawa

Saray Propesiya ya Talagan Agawa

Diad akaunan artikulo et naamtaan tayo so istorya no panon ya si Croesus et aloko na orakulo na Delphi kanian atalo na ari na Persia. Balet diad Biblia, walay nikaduman propesiya nipaakar ed ari na Persia ya detalyadon agawa.

Manga 200 ya taon antis itan ya nagawa​—mabayag ni antis ya niyanak so magmaliw ya ari​—say Hebreon propeta ya si Isaias et binitla to so ngaran nen Ciro tan deneskribe to no panon ton sakopen so makapanyarin syudad na Babilonia.

Isaias 44:24, 27, 28: “Oniay inkuan nen Jehova, . . . ‘Siak a mangibabaga ed aralem a danum, “Namagaan ka, tan paekaten ko so amin ya ilog mo”; siak a mangibabaga nipaakar ed si Ciro, “Sikato so tinurok a managpastol, tan sumpalen toy amin a gagalak”; siak a mangibabaga nipaakar ed Jerusalem, “Sikatoy nipaalagey lamet,” tan nipaakar ed templo, “Niletneg lamet so pundasyon mo.”’”

Unong ed Greek historian ya si Herodotus, impaarap na saray sundalo nen Ciro ed sananey ya direksion so danum na Ilog Eufrates, ya onaagus ed syudad na Babilonia. Lapud sayan estratehiya nen Ciro, inmatapew so danum kanian akabaliw iray sundalo to. Nen asakop day syudad, imbulos nen Ciro iray Judio ya naaripen ed Babilonia tan inabuloyan to ran ompawil tan ipaalagey lamet so Jerusalem, ya 70 taon lan aderal.

Isaias 45:1: “Oniay inkuan nen Jehova ed samay nilanaan to, si Ciro, a say kawanan a lima to et binembenan ko pian taloen koy amin a nasyon a walad arapan to, pian ekalen koy armas na saray arari, pian lukasan ko ed arapan to so doblin kapot, ta pian agnikapot iray puerta na syudad.”

Akaloob iray Persiano ed syudad ta apaulyanan ya akalukas iray angkakabaleg ya doblin kapot na padir. No amta labat komon na saray taga Babilonia so plano nen Ciro, seguradon insara dan amin so puerta ya akaarap ed ilog. Pero singa agawa, magmainomay ya alooban so syudad.

Sayan nikaduman propesiya et sakey labat ed dakel ya akasulat ed Biblia ya eksakton agawa. a Aliwan singa saray prediksion na totoo ya mabetbet a nanlapu kunod saray palson dios da, saray propesiya na Biblia et nanlapud samay angibaga ya: “Diad gapo ni labat et ipapasakbay ko lay pansumpalan, tan nensaman ni et ipapasakbay ko la ray agni agawa.”​—Isaias 46:10.

Say tuan Dios labat, ya say ngaran to et Jehova, so makapangibaga na ontan. Say ngaran to et mankabaliksan na “Pagmamaliwen To.” Idadanet na satan so abilidad ton amtaen tan imaneobra iray nagawad arapen pian nagaway linawa to. Ipapaseguro na satan ed sikatayo ya seguradon sumpalen to so amin ya impromisa to.

SARAY PROPESIYA YA NAGAGAWA NATAN

Labay mon naamtaan no antoy ibabaga na saray propesiya ed Biblia nipaakar ed panaon tayo? Manga 2,000 taon lay apalabas, impropesiya na Biblia ya say “mapeligro tan mair-irap a panaon” et nagawa “diad kaunoran iran agew.” Kaunoran iran agew na anto? Aliwan say dalin o totoo, noagta say gulo, inkaruksa, tan paniirap ya nilibon taon lan naeeksperiensya na totoo. Amtaen tayo so pigaran propesiya ya tanda na “kaunoran iran agew.”

2 Timoteo 3:1-5: “Diad kaunoran iran agew . . . , saray totoo et magmaliw a maaro ed sarili ra, maaro ed kuarta, mapasirayew, mapaatagey, managmudmora, agmatulok ed atateng da, agda amtay misalamat, aliwa ran matoor, anggapoy panangaro ra ed kapamilyaan da, agda labay so mipaknaan, managpauges ira, anggapoy kontrol da ed sarili ra, masesebeg ira, agda aaroen so kamaongan, traidor ira, anawet so ulo ra, makinon ira, mas inaro ray panliliket nen say Dios, singano walay takot da ed Dios balet agnapatnagan ed kabibilay da so pakayari na satan.”

Agta onabobon ka ya ondadakel natan so totoo ya ontan so ugali ra? Agta nanenengneng mo ya apaliberan tayo na totoon bilib ed sarili da, inaro day kuarta, tan mapaatagey? Agta naoobserbaan mo ya saray totoo et mairap ya paliketen tan pibagayan? Seguradon naiimanom ya dakel so agmaunor ed atateng da tan maslak et mas inaro day panliliket nen say Dios. Tan inagew-agew ya onloloor iray nagagawa.

Mateo 24:6, 7: “Makarengel kayo na saray guerra tan balita nipaakar ed saray guerra. . . . Manlalaban iray bansa ontan met ed saray panarian.”

Base ed impantantiya, say bilang na inatey ed guerra tan panlalaban manlapu nen 1914 et masulok ya 100 milyon, mas dakel ni nen say interon populasyon na dakel ya bansa. Isipen pay lua, ermen, tan paniirap lapud satan ya karakel na inatey. Kasin akaaral iray bansa ed saray lingo da tan apatunda day guerra?

Mateo 24:7: “Wala ray eras.”

Imbaga na World Food Programme: “Diad mundo ya makakapawala tayoy dakel ya naakan parad amin, 815 milyon ya totoo—siansian sakey ed kada siameran totoo​—so nanaugip ya anggapoy kargay eges da. Say mas grabe ni​—sakey ed kada taloran totoo—so apektado na malnutrisyon.” Diad tantiya, kada taon et manga taloran milyon ya ugugaw so ompapatey ed eras.

Lucas 21:11: “Wala ray maksil a yegyeg.”

Kada taon, manga 50,000 so yegyeg a say kakasil da et sankalikas na totoo. Manga 100 ya yegyeg so manederal ed saray bilding, tan walay sakey ya makmaksil ya yegyeg kada taon. Base ed sakey ya impantantiya, diad baetan na taon 1975 tan 2000, say inatey lapud yegyeg et 471,000 ya totoo.

Mateo 24:14: “Sayan maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyon, insan onsabi so anggaan.”

Saray Tasi nen Jehova ya masulok lan waloran milyon et ipupulong day maong a balita na Panarian na Dios diad interon dalin diad manga 240 ya bansa. Gagawaen da itan diad saray matoon syudad tan ararawin baryo, anggan diad saray katakelan tan kapalandeyan. Ibabaga na propesiya ya no imbaga na Dios ya asumpal la iyan kimey, “onsabi so anggaan.” Antoy labay ya ibaga na satan? Mangangga o manampot la so uley na too tan onggapo lay uley na Panarian na Dios. Anto ran promisa so seguradon nagawa diad uley na Panarian na Dios? Naamtaan iya ed onsublay ya artikulo.