Onlad karga

Onlad saray karga

Saray Promisa ya Seguradon Nagawa

Saray Promisa ya Seguradon Nagawa

Say maong a balita na Panarian na Dios et ipupulong ed interon dalin, a singa impropesiya nen Jesus. (Mateo 24:14) Ibabaga na libro na Biblia ya Daniel a satan ya Panarian et gobierno na Dios. Karga na kapitulo 2 na satan a libro iray propesiya nipaakar ed saray mantutumbokan ya makapanyarin gobierno o panarian na too, manlapud Babilonia anggad panaon tayo. No nipaakar ed nagawad arapen, oniay ibabaga na bersikulo 44:

“Say Dios na tawen et mangiletneg na panarian ya agbalot naderal. Tan sayan panarian et agniiter ed anggan siopan totoo. Buyaken tan panganggaen to irayan amin a panarian, tan saya labat so mansiansia ed andi-anggaan.”

Ipapasakbay na saya tan arum ni ran propesiya ed Biblia ya say Panarian na Dios so onsalat ed amin ya gobierno na too tan mangiter na inawa tan kareenan ed interon dalin. Antoy magmaliw ya kipapasen na bilay diad Panarian? Nia ray pigaran balibalin promisa ya magano lan nagawa.

 • ANGGAPO LAY GUERRA

  Salmo 46:9: “Papatundaen [na Dios iray] guerra diad interon dalin. Puputeren to ray pana tan dederalen to ray gayang; popoolan to ray kariton a parad guerra.”

  Imadyin mo pay kipapasen na mundo no amin ya kayamanan tan dunong ya uusaren natan ed panggagaway armas et usaren lad saray bengatlan makatulong ed totoo imbes ya mamatey ed sikara! Satan ya promisa et nasumpal diad Panarian na Dios.

 • ANGGAPO LAY SAKIT

  Isaias 33:24: “Anggapoy manaayam ditan a mangibagay: ‘Mansasakit ak.’”

  Isip mo pay kipapasen na mundo no anggapo lay sakit ed puso, cancer, malaria, odino arum nin sakit. Agla kaukolan iray ospital tan tambal. Perpekto lay laman na amin ya totoo diad arapen.

 • AGLA ONKULANG SO NAAKAN

  Salmo 72:16: “Dakdakel so anien ya ilik diad dalin; say toktok na kapalandeyan et napanopano.”

  Say dalin et mamawala na dakel ya naakan parad amin. Anggapo lay eras tan malnutrisyon.

 • ANGGAPO LAY PANOTOT, ERMEN, TAN PATEY

  Apocalipsis 21:4: “Punasen [na Dios] so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot. Saray datin bengatla et linmabas la.”

  Anggapo lay ompatey tan perpekto la ray manayam ed paraison dalin! Atan so impromisa ed sikatayo na maaron Amalsa, si Jehova a Dios.

“SEGURADON ONTALONA”

Kasin singa imposiblin nagawa iratan? Anggano manisia so maslak ya totoo ya balibali so bilay ya impromisa tan adeskribe ed Biblia, dakel so agmakapanisian sarag day manbilay na andi-anggaan lapud nanduruman rason. Agla itan pankelawan ta anggapo ni toon akaeksperiensya na ontan ya bilay.

Saray totoo et naaripen na kasalanan tan patey tan abaybayag la ran makakaliknay sakit, irap, tan ermen kanian iisipen na dakel ya normal o natural labat so onian bilay. Pero say Amalsa, si Jehova a Dios et aliwan ontan so gagala to parad totoo.

Pian manisia tayo ya segurado so amin ya impromisa na Dios, oniay imbaga to nipaakar ed salita to: “Ag-itan ompawil ed siak ya anggapoy resulta, noagta seguradon sumpalen na satan so panlabayan ko, tan seguradon ontalona ed pangibakian ko.”​—Isaias 55:11.

Diad Biblia, adeskribe si Jehova bilang Dios ya “agto nayarian so mantila.” (Tito 1:2) Lapud sikato so angipromisa ed sarayan amin ya balibalin nagawa ed arapen, maabig no pannonotan tayo irayan tepet: Talaga kasin posible ya manbilay iray totoo ya andi-anggaan diad Paraison dalin ed arapen? Antoy nepeg tayon gawaen pian naeksperiensya tayoy bilay ya impromisa na Dios? Diad ontumbok iran pahina na sayan publikasyon, wala ray makatulong ya impormasyon ya mangebat ed saratan a tepet.