Onlad karga

Onlad saray karga

Pangamta ed Arapen

Pangamta ed Arapen

Kasin naisip mo la no antoy nagawad sika tan ed pamilyam diad arapen? Kasin onyaman ka o manirap ka, walay mangaro ed sika odino onermen ka? Kasin andukey so bilay mo o antikey labat? Nilibon taon la ya pannononotan na totoo iratan ya tepet.

Saray eksperto natan et aaralen day maslak ya nagagawad mundo tan ibabase dad resulta na impanaral da so posiblin nagawa ed arapen. Anggano dakel ed saratan so tinmua, saray arum et agtinmua, tan grabe ni ingen iray agawa. Singa bilang, nen 1912, si Guglielmo Marconi ya imbentor na wireless telegraph et oniay prediksion to: “Amin ya guerra et ontunda no onsabi panaon ya wireless lan amin.” Tan say agent na Decca Record Company et tinanggian to so Beatles nen 1962 ta inisip to ya magano lan nalaos itan ya banda.

Dakel so onkokonsulta ed saray misteryoson pakapanyari pian naamtaan day nagawad arapen. Wala ray onkokonsulta ed saray astrologo; inagew-agew ya walay horoscope ed dakel ya magasin tan dyaryo. Saray arum et oonlad saray managhula o psychic, ya “nabasa” da kunoy nagawad arapen diad pangiiter day kabaliksan ed saray nanenengneng dad tarot card, numero, odino gulis ed palar.

Nensaman, wala ray totoon labay dan naamtaan so nagawad arapen kanian onkokonsulta rad saray orakulo​—lalaki tan bibiin saserdote ya mangipapasabi na impormasyon ya nanlapu kunod dios ya irerepresenta da. Singa bilang, wala ray istorya ya si Arin Croesus na Lydia et angipawit na saray mabmablin regalo ed orakulo na Delphi, Greece, pian naamtaan to no kasin manalo no labanan toy Ciro na Persia. Imbaga na orakulo ya deralen nen Croesus so “baleg ya empiryo” no labanan toy Ciro. Lapud matalek ya manalo si Croesus, sikatoy linma, balet say baleg ya empiryo ya aderal et say empiryo to!

Say agnapanmatalkan ya prediksion na orakulo et anggapoy kana to; ompatnag ya singa duga met itan anggano siopay manalo ed guerra. Baleg so naandi ed si Croesus lapud aliwan impormasyon. Kasin saramay onkokonsulta natan ed kabkabat iran paraan na pangamta ed arapen et mas maong so pansusumpalan da?