Onlad karga

Onlad saray karga

“Saray Mauyamo et Tawiren Day Dalin”

“Saray Mauyamo et Tawiren Day Dalin”

Dakel ed sikatayo so makakanengneng ya pipikeweten so hustisya tan papairapen na saray mauges iray maong tan inosentin totoo. Onsabi ni kasi panaon ya anggapo lay ag-inkahustisya tan kaugsan?

Nabasa ed Salmo 37 so ebat na Biblia tan say nakaukolan tayon panangigiya natan. Imanoen no antoy ibabaga na satan ed sarayan importantin tepet.

Malinew ya ipapanengneng na saray pinuyanan a salita diad Salmo 37 ya walay balibalin arapen parad saramay ‘maniilalo ed si Jehova tan ontutumbok ed dalan to.’ Maliket iray Tasi nen Jehova ya tulongan kan manaral na Biblia tan naamtaan no antoy gawaen mo pian nawalaan kay balibalin arapen pati saray inad-arom ed bilay.