Onlad karga

Onlad saray karga

Sarag Moy Manbilay na Andi-anggaan Diad Dalin

Sarag Moy Manbilay na Andi-anggaan Diad Dalin

MARAKDAKEP ITAN YA ILALO! Impromisa na Amalsa ya ikdan to tayoy bilay ya andi-anggaan, dia mismo ed dalin. Balet dakel so agmakapanisia ed satan. ‘Ompapatey tayon amin,’ so ibabaga da. ‘Parte itan na natural ya proseso na bilay tan patey.’ Saray arum et manisia ran posible so bilay ya andi-anggaan pero aliwan diad dalin. Ibabaga dan manbilay kay andi-anggaan no inatey ka la tan wala ka lad tawen. Antoy nibagam?

Antis mon ebatan itan, mas maabig no amtaen moy ebat na Biblia ed sarayan taloran tepet: Antoy inkagawa na too ya mangipapanengneng no panon karukey so pambilay to? Anto so orihinal ya gagala na Dios parad dalin tan totoo? Akin ya ompapatey iray totoo?

NO AKIN YA NIKADKADUMA SO TOO

Diad amin ya pinalsa na Dios diad dalin, nikadkaduma iray totoo. Akin? Ibabaga na Biblia ya saray totoo labat so pinalsa unong ed “indengan” na Dios tan “miulibay” ed sikato. (Genesis 1:26, 27) Antoy labay ya ibaga na satan? Say ugali tan kualidad na totoo et mipara ed Dios, singa say panangaro tan inkahustisya.

Sakey ni, saray totoo et walay abilidad dan mannonot tan mankatunongan, sarag dan amtaen no antoy maong tan mauges, tan walay pilalek dan kabaten so Dios tan onapit ed sikato. Kanian naapresya tayoy marakdakep ya inkagawa na uniberso tan saray makapakelkelaw ya nagagawad kalikasan, pati say art, musika, tan poetry. Manuna ed amin, walay nikadkaduman abilidad na too ya mandayew ed Amalsa. Saratan ya kualidad so rason no akin ya nikadkaduma so too ed amin ya mabilay a pinalsa diad dalin.

Kanian isip mo pa: Kasin ikdan na Dios iray totoo na saratan ya balibalin kualidad, kaibay potensyal ya paaligwasen iratan, no say gagala to et antikey labat so pambilay tayo? Diad tua et inikdan na Dios iray totoo na ontan iran nikadkaduman kualidad tan abilidad pian na-enjoy tayoy manbilay na andi-anggaan dia mismo ed dalin.

SAY ORIHINAL YA GAGALA NA DIOS

Ibabaga balet na arum ya say pambilay na andi-anggaan diad dalin et agkaiba ed gagala na Dios parad totoo. Ibabaga dan say dalin et temporaryo labat ya panayaman, pian suboken no siopad saray totoo so manepeg ya onlad tawen tan manbilay na andi-anggaan diman kaibay Dios. Pero no duga itan, agta singa say Dios so panlalapuan na amin ya kaugsan ya nagagawad dalin? Kontra itan ed kualidad na Dios. Oniay ibabaga na Biblia nipaakar ed sikato: “Amin a dalan to et inkahustisya. Sakey a matoor a Dios ya agbalot manggaway ag-inkahustisya; sikatoy matunong tan maptek.”​—Deuteronomio 32:4.

Oniay malinew ya ipapaamta na Biblia nipaakar ed orihinal a gagala na Dios parad dalin: “Say katawenan et kayarian nen Jehova, balet say dalin et inter tod saray anak na totoo.” (Salmo 115:16) On, pinalsa na Dios so dalin pian magmaliw ya marakdakep tan permanentin panayaman na totoo, tan pinano to na amin ya kaukolan tayo pian na-enjoy tayoy makabaliksan tan andi-anggaan ya bilay.​—Genesis 2:8, 9.

“Say katawenan et kayarian nen Jehova, balet say dalin et inter tod saray anak na totoo.”​—Salmo 115:16

Malinew met so ibabaga na Biblia nipaakar ed gagala na Dios parad totoo. Ingganggan toy unonan sanasawa ya ‘panoen day dalin tan uleyan da iray amin a mabilay a pinalsa ya onggagalaw diad dalin.’ (Genesis 1:28) Talagan pribilehyo dan asikasoen tan gawaen a Paraiso so interon dalin! Kanian say gagala na Dios parad si Adan tan Eva tan saray magmaliw ya ananak da et manbilay ira na andi-anggaan diad dalin, aliwan dimad tawen.

AKIN YA OMPAPATEY TAYO?

Akin balet et ompapatey tayo? Nabasad Biblia ya walay sakey ya espiritun pinalsa na Dios ya sinali ton deralen iray uksoyan na Dios diad Eden. Sikatoy akabkabat ya rebelden Satanas a Diablo. Antoy ginawa to?

Tinukso nen Satanas so inmunan atateng tayo, si Adan tan Eva, pian mila ed sikato ya manrebelde ed Dios. Nen pinapaway nen Satanas ya walay maabig ya isisiblet na Dios ed sikara​—say kanepegan ya manggawa na sarili dan estandarte no antoy maong tan mauges​—kinmampi rad si Satanas tan nanrebelde rad Dios. Antoy resulta? Asabi panaon, inatey ira, ya singa impasakbay na Dios. Abalang day ilalon manbilay na andi-anggaan diad Paraison dalin.​—Genesis 2:17; 3:1-6; 5:5.

Alanor so amin ya totoo ed impanrebelde nen Adan tan Eva. Oniay ibabaga na Biblia: “No panon a diad panamegley na sakey a too [si Adan] et linmoob ed mundo so kasalanan, tan say patey ed panamegley na kasalanan, ontan met a say patey et kinmayat ed amin a totoo.” (Roma 5:12) Ompapatey tayo lapud atawir tayoy kasalanan tan patey ed saray inmunan atateng tayo, aliwan lapud wala lay akaunan ‘plano’ na Dios ya agtayo natalosan.

SARAG MOY MANBILAY NA ANDI-ANGGAAN DIAD DALIN

Anggano walay agawan impanrebelde ed Eden, ag-anguman so orihinal a gagala na Dios parad totoo tan dalin. Lapud perpekton panangaro tan inkahustisya na Dios, nanggawa na paraan pian nibulos tayod panangaripen na kasalanan tan patey ya atawir tayo. Impaliwawa nen apostol Pablo: “Say bayar na kasalanan et patey, balet say regalon iiter na Dios et say bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Kristo Jesus a Katawan tayo.” (Roma 6:23) Maaron “inter [na Dios] so bogbogtong ya Anak to [si Jesu-Kristo], pian kada sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.” (Juan 3:16) Diad mabulos ya impangiter nen Jesus ed bilay to bilang dondon bagat, dinondon toy amin ya abalang nen Adan. a

Magano lan sumpalen na Dios so impromisa ton paraison dalin. Nayarin naeksperiensyam ya mismo itan no ipapusom iyan panamaseseg nen Jesus: “Loob kayo ed mainget a puerta, lapud malapar so puerta tan maawang so dalan ya ompugta ed kadederal, tan dakel so onloloob ed satan; bangta mainget so puerta tan makisir so dalan ya ompugta ed bilay, tan daiset so makakaromog ed satan.” (Mateo 7:13, 14) On, say nagawad sika diad arapen et akadepende ed sika. Antoy gawaen mo?

a Parad kaaruman ya impormasyon no antoy nagawaan na dondon parad sika, nengnengen so leksion 27 na libron Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan! ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova tan libre ya i-download diad www.jw.org/pag.