Onlad karga

Onlad saray karga

Astrolohiya tan Panaghula—Pakaamtaan na Arapen?

Astrolohiya tan Panaghula—Pakaamtaan na Arapen?

ASTROLOHIYA

Say astrolohiya et klase na panagparles ya base ed papanisiaan na totoo ya saray bitewen, bulan, tan saray planeta et makaimpluensya na baleg ed bilay tayo diad dalin. Ibabaga na saray astrologo ya say inkatoo na sakey tan say nagawad sikato diad arapen et akadepende ed no antoy posisyon na saratan a bengatlan walad tawen diad samay petsa na inkiyanak to.

Anggano say nanlapuan na astrolohiya et diad kadaanan ya Babilonia, siansia nin panisiaan itan na dakel natan. Base ed 2012 ya survey ed United States, manga 33 porsiento ed saramay tinepetan et iisipen dan say astrolohiya et “nayarin base ed science,” tan 10 porsiento ed sikara so angibaga ya satan et “talagan base ed science.” Duga kasi itan? Andi. Nia ray rason.

  • Anggapoy pakayari na saray planeta tan bitewen ya impluensyaan iray totoo a singa ibabaga na saray astrologo.

  • Mabetbet ya saray prediksion et onaplika ed anggan siopa.

  • Saray kalkulasyon na astrolohiya natan et akabase ed papanisiaan nensaman ya saray planeta et ontetelek ed dalin. Pero diad tua, saray planeta et ontetelek ed agew.

  • Saray prediksion na nanduruman astrologo ed sakey ya too et aliwan parepareho.

  • Diad astrolohiya, aapagen iray totoo ed 12 kategorya, odino zodiac sign, base ed petsa na inkiyanak da. Balet diad inlabas na nilasus a taon, anguman lay posisyon na dalin ed space, kanian saray petsa na nanduruman zodiac sign et agla pareho ed saray petsa ya ompepetek so agew ed saray konstelasyon ya angibasiyan ed saray zodiac sign.

Naamtaan kuno ed zodiac sign no antoy ugali na sakey a too. Balet diad tua, saray totoon parehoy inkiyanak da et aliwan pareparehoy ugali da; say inkatoo na sakey et anggapoy koneksion tod petsa na inkiyanak to. Imbes ya amtaen na saray astrologo no anton talagay inkatoo na sakey, huhusgaan da base ed no antoy nononoten da anggano anggapoy prueba. Agta aliwan makatunongan itan?

PANAGHULA

Manlapu la nensaman, onkokonsulta ray totoo ed saray managhula. Wala ray managhula ya manbabase ed lamang-loob na ayayep tan totoo odino diad panagtoktok na lalong ed ilik. Say prediksion na arum et ibabase dad posisyon tan itsura na bulong na tsaa odino apulbos ya kape. Natan et manguusar iray tarot card, bolan kristal, dice, tan arum ni pian “basaen” so kapalaran na too. Kasin napanmatalkan so panaghula pian naamtaan so nagawad arapen? Andi. Nengnengen tayo no akin.

Ikonsidera tayoy nipaakar ed pampapareho na saray hula. Saray prediksion ya resulta na nanduruman paraan na panaghula et mabetbet ya mankokontraan. Anggano parehon paraan so inusar, nanduruma nin siansiay prediksion. Singa bilang, no tepetan na sakey a too so duaran managhula na parehon tepet nipaakar ed nagawad arapen base ed “pambasa” da ed parehon card, dapat pareho so ebat da. Pero mabetbet ya andi.

Saray paraan o motibo na saray managhula et pansususpetsaan. Ibabaga na saray kritiko ya saray card o bolan kristal et props labat tan say babasaen na saray managhula et say reaksion na too imbes ya saray props. Singa bilang, say eksperton managhula et mantepet tan obserbaan ton maong so ibabaga tan kiwas na kliyente to pian walay naamtaan tod sikato. Insan papawayen na managhula ya sikatoy nanlapuan na impormasyon tan amta toy situasyon, anta diad tua et say kliyente lanlamang so angipaamta. Lapud manisia ed sikato iray kliyente, wala ray managhula ya balbaleg so nanaalmo dan kuarta ed saray kusto- mer da.

NO ANTOY IBABAGAD SIKATAYO NA BIBLIA

Say astrolohiya tan panaghula et susuportaan toy ideya ya akatadhana lay arapen tayo. Balet tua kasi itan? Ibabagad sikatayo na Biblia ya sarag tayoy manpili no antoy panisiaan tayo odino labay tayon gawaen tan saray pilien tayo et walay epekto tod arapen tayo.​—Josue 24:15.

Wala ni rason no akin ya saray mandadayew ed Dios et agnepeg ya mibiang ed astrolohiya tan panaghula​—kabusol na Dios so amin ya klase na panagparles. Onia so nabasa tayo ed Biblia: “Nepeg ya anggapoy siopaman ed sikayo a . . . manparles, manmahiko, mananap na saray tanda, sakey a managsalamangka, siopaman a kontrolen toy arum ed panamegley na mahiko, onkonsulta ed espiritista odino managparles, odino siopaman ya ontupleg ed inatey. Ta siopaman a manggagawa ed sarayan bengatla et makapadimla ed si Jehova.” a​—Deuteronomio 18:10-12.

a Say ngaran na “Sankatagyan ed interon dalin.”—Salmo 83:18.