Onlad karga

Onlad saray karga

SAY PANAG-BANTAYAN No. 2 2018 | Antoy Nagawa ed Arapen?

ANTOY NAGAWA ED ARAPEN?

Kasin naisip mo la no antoy nagawad sika tan ed pamilyam diad arapen? Oniay ibabaga na Biblia:

“Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”​—Salmo 37:29.

Natulongan ka na sayan isyu na Say Panag-bantayan pian natalosan moy marakdakep ya gagala na Dios parad totoo tan diad dalin tan no antoy gawaen mo pian nagunggonaan kad satan.

 

Pangamta ed Arapen

Nilibon taon la ya pannononotan na totoo no antoy nagawa ed arapen—pero agda nipapasakbay so eksakton nagawa.

Astrolohiya tan Panaghula—Pakaamtaan na Arapen?

Kasin napanmatalkan mo irayan klase na prediksion?

Saray Propesiya ya Talagan Agawa

Saray makapadinayew ya prediksion na Biblia et detalyadon asumpal.

Onsusuporta ed Inkasusto na Propesiya Anggan Agmansasalita

Walay daan ya monumento ed Roma ya onsusuporta ed inkasusto na propesiya ed Biblia.

Saray Promisa ya Seguradon Nagawa

Dakel ya propesiya ed Biblia so nagagawa la, pero saray arum et dia nid arapen.

Sarag Moy Manbilay na Andi-anggaan Diad Dalin

Nabasa ed Biblia no antoy gagala na Amalsa parad totoo.

Sikay Manpili No Antoy Arapen Mo!

Wala ray totoo ya panisiaan dan say kapalaran o tadhana so mangokontrol ed bilay da. Pero talaga kasin tua itan?

“Saray Mauyamo et Tawiren Day Dalin”

Impromisa na Biblia ya onsabi panaon ya anggapo lay ag-inkahustisya tan kaugsan.