Onlad karga

Onlad saray karga

2 Tulong Pian Nasolusyonan Iray Problema

2 Tulong Pian Nasolusyonan Iray Problema

Say arum ya problema et nayarin abaybayag la, ompan pigay taon la; nayarin linmamot la iratan ya agtayo naam-amtaan. Kasin makapangiter so Biblia na karunongan pian nasolusyonan iray ontan ya abaybayag la tan makapadismayan problema? Imanoen so pigaran alimbawa.

SOBRAN PANAGPAGA

Imbaga nen Rosie: “Sobray panaaburidok tan maniimadyin ak na aliwliwan nagawa anta aliwa met ya ontan kagrabe.” Anto ran bersikulo ed Biblia so akatulong ed sikato? Say sakey et Mateo 6:34: “Agkayon balot mapagpaga nipaakar ed ontumbok ya agew, ta wala ni ray kapagaan ed ontumbok ya agew. Magenap la ray problema ed kada agew.” Imbaga nen Rosie ya saratan ya imbaga nen Jesus so tinmulong ed sikato ya agla manpaga no antoy nagawad arapen. Imbaga to ni: “Magenap la ray problemak, kanian agko la aruman iratan diad pampagak ed saray agmet talagan agawa tan nayarin agnagawa.”

Alikna met nen Yasmine ya sikatoy natatalo la na kapagaan. “Inagew-agew lawari ya onaakis ak, tan no maminsan et agak makaugip. Pakaliknak et nadederal lay bilay ko lapud negatibon panagnonot.” Anton bersikulo ed Biblia so akatulong ed sikato? Imbaga ton say 1 Pedro 5:7: “Ipaawit yod [Dios] so amin a kapagaan yo, lapud iyaansakit to kayo.” Imbaga nen Yasmine: “Diad inlabas na panaon, tuloytuloy ak ya manpipikasi ed si Jehova, tan inebatan to ray pikakasik. Aliknak ya nakal so ambelbelat ya awit ko. No maminsan, ompapawil so negatibon panagnonot ko, balet natan et amtak la no antoy gawaen ko.”

 PANAGPALEEN

Imbaga na kabataan ya si Isabella: “Seguro natawir so panagpaleen ta ontan met si daddy’k. Agko nagagawaan iray importante ta mas labay koy manrelaks o man-TV. Makapuy ’tan ya kagagawa ta mas makapa-stress tan aliwliway resulta na trabaho.” Say prinsipyon akatulong ed sikato et amay walad 2 Timoteo 2:15: “Gawam so anggaay nayarian mo ya iyarap so inkasika bilang sakey ya aabobonan na Dios, tan komikimey ya anggapoy nepeg ton ibaing.” Imbaga nen Isabella: “Agko labay ya ibaing nen Jehova so trabahok lapu labat ta nampaleen ak.” Baleg so angumanan nen Isabella.

Onia met so imbaga nen Kelsey: “No walay project ko, agko gawaen ya tampol tan iyalagar ko ni ed deadline. Onakis ak, napuyat ak, tan aburido ak. Aliwliway epekto tod siak.” Aromog nen Kelsey so tulong diad Proverbio 13:16: “Say marunong a too et onkikiwas a makabat, balet say makulangkulang et ipaparungtal toy dilin inkamakulangkulang to.” Imbaga to no antoy naaralan tod impandalepdep to ed satan a bersikulo: “Mas maong no praktikal ka tan manplano ka lan masakbay. Natan et walay notebook ed lamisaan ko ya pangisusulatan koy eskedyul na saray trabahok, tan tinmulong iya pian naayos koy eskedyul ko, ya agko la alagarey deadline.”

ERMEN

“Tinaynan ak na asawak, kanian bukor ko lay mangaasikaso ed apatiran angkekelag nin ananak mi,” so kuan nen Kirsten. Anton prinsipyo ed Biblia so akatulong ed sikato? Say nabasa ed Proverbio 17:17: “Say tuan kaaro et mangaaro ed amin a panaon, tan sakey ya agi a nailaloan diad panaon na gonigon.” Nampatulong si Kirsten ed saray kapara ton manlilingkor ed si Jehova. Antoy resulta? “Dakdakel so tulong na kakaarok! Say arum et angitilak na saray grocery tan rosas diad puerta na abung mi. Walay grupon tinmulong ed siak tan ed ananak ko diad amitlo ya inyalis mi abung. Tinulongan ak na sakey ed sikara pian makalmo ak na trabaho. Lanang ya wadtan iray kakaarok.”

Si Delphine ya abitla la et nilabanan to met so ermen. Oniay nanonotan to kayari amin ya agawa: “Nanenengneng koy arum ya walay kaiba dad bilay tan maliket ira, balet siak bukbukor ko tan maer-ermen ak.” Say sakey ya bersikulo ya akatulong ed sikato et say Salmo 68:6: “Say Dios et iikdan toy abung a panayaman iramay manbukbukor.” Imbaga nen Delphine: “Amtak ya aliwan literal labat ya abung so tutukoyen to yan bersikulo. Atalosan ko ya iikdan itayo na Dios na espiritual ya abung, ya ditan et walay deen na nonot mo ta wadtan iray tuan kakaaro tan maapit so liknaan mo ed saramay mangaaro met ed si Jehova. Pero amtak ya agak onapit ed arum no agak ni onapit ed si Jehova. Kanian akatulong so Salmo 37:4: ‘Manliket kan maong ed si Jehova, tan iter tod sika iray pirawat na pusom.’”

Imbaga to: “A-realize ko ya dapat agak balot onikban ed pikakaarok ed si Jehova. Sikato so sankaabigan ya Kaaro. Nanlista ak na saray sarag kon gawaen kaiba iray totoon mangaaro met ed si Jehova pian makapikaaro ak ed sikara. Naaralan koy onnengneng ed kamaongan na arum tan agko la imanoen iray lingo ra.”

Siempre, aliwan perpekto iray kakaaro ya manlilingkor ed Dios. Wala met iray problema na saray Tasi nen Jehova, a singa ed arum. Balet lapud panangipasal na Biblia, say sakey et napakiwas ya ontulong ed arum anggad posible. Balibali no ontan iray pikaaroan mo. Pero kasin makatulong met iray prinsipyo na Biblia ed saray probleman agnasolusyonan natan, singa say graben sakit tan impatey na inad-aro?

No unoren moy bilin na Biblia, nawalaan kay kakaaro ya ontulong ed sika