Onlad karga

Onlad saray karga

3 Tulong Pian Nasarag Iray Problema

3 Tulong Pian Nasarag Iray Problema

Wala ray problema ya agnaiwasan tan agnasolusyonan natan. Singa bilang, no inatey so inad-arom odino walay graben sakit mo, anggapoy nagawaan mo noagta saragen so sakit ya naliliknam. Kasin makatulong so Biblia ed ontan iran mair-irap ya situasyon?

GRABEN SAKIT

Imbaga nen Rose: “Walay atawir kon sakit ya lapud satan et lanang tan pinasyay panotot na laman ko. Apektadon maong so bilay ko.” Say sakey ya pampapagaan to et ngalngali agmakapanpokus ed panaaral toy Biblia tan apektadoy pandadayew tod Dios. Pero baleg so nitulong ed sikato na imbaga nen Jesus ed Mateo 19:26: “Diad Dios et posible so amin a bengatla.” Naamtaan nen Rose ya wala ni arum ya paraan na panaral. No maminsan, ngalngali agmakabasa lapud panotot to, kanian ondedengel na saray rekording na Biblia tan literatura ya base ed Biblia. * “No anggapo iratan,” so kuan to, “agko amta no panon kon napansiansiay relasyon kod Dios.”

No naeermenan si Rose lapud agto la nagawaan iray datin gagawaen to, onlelemew so liknaan to lapud saray salitan walad 2 Corinto 8:12: “No say sakey et akaparaan a mangiter, nagkalalo lan makapaliket no gawaen to itan unong ed no antoy walad sikato, aliwan unong ed no antoy anggapod sikato.” Ipapanonot na satan ed si Rose ya naliliketan so Dios ed sikato, lapud gagawaen toy anggaay nayarian to anggano limitado.

 IMPATEY NA INAD-ARO

Oniay nanonotan nen Delphine: “Nen inatey so 18 años ya ana’kon bii, ansakisakit itan, ya singa agko la sarag so manbilay. Aglan balot nipawil so dati.” Sikatoy aligliwa ed saray salitan walad Salmo 94:19, a ditan et imbaga na salmista ed Dios: “Sanen nadadaeg ak na saray kapagaan, niligliwa tan pinakalma mo ak.” Imbaga to: “Impikasik ed si Jehova ya tulongan to ak ya makaromog na gawaen ko ya makatulong pian nabawasan so sakit ya naliliknak.”

Inusar toy panaon to ed kimey ya panagboluntaryo. Asabi panaon, inkompara toy sarili to ed krayola​—anggano aputer la et nausar ni ed pankolor. Alikna to ya anggano onman so situasyon to, nausar to nin siansiay bilay to pian tulongan so arum. Imbaga to: “Naamtaan ko ya no usaren ko ray prinsipyo tan katuaan ed Biblia pian naligliwak iray tutulongan kon manaral na Biblia, atan so paraan nen Jehova pian onlemew so liknaan ko tan naligliwa ak.” Nanlista si Delphine na saray karakter ed Biblia ya nanermen a maong lapud impatey na inad-aro. “Amin da et mapikasi,” so kuan to. Imbaga to met: “Agka makaawat na ebat no agmo lukasan so Bibliam.”

Wala ni naaralan nen Delphine ed Biblia​—manpokus ed arapen, aliwan diad apalabas. Sikatoy aligliwa ed ilalo ya nabasad Gawa 24:15: “Walay kioli na saray matunong tan saray agmatunong.” Panon katibay so ilalo nen Delphine ya bilayen nen Jehova so anak to? Niay ebat to: “Sankanengneng ko lay ana’ko diad arapen. Say onsublay ya ‘date’ mi et aka-eskedyul la, ya singa wala lad kalendaryo nen Aman Jehova. Sankanengneng ko ya sankaiba kami nen ana’ko diad hardin mi, ya singa nen first time kon anengneng tan naaro nen inyanak ko.”

^ par. 4 Dakel ed saratan ya rekording et available ed website ya jw.org.

Natulongan ka na Biblia ya makaromog na ligliwa anggan diad mair-irap ya panaon