Onlad karga

Onlad saray karga

1 Tulong Pian Naiwasan Iray Problema

1 Tulong Pian Naiwasan Iray Problema

Ibabaga na Biblia ya saray bilin ya nabasa ditan et impuyan na Dios tan “makagunggona parad panagbangat, pananimbawa, panangipetek.” (2 Timoteo 3:16) Tua kasi ’tan? Nengnengen no panon ya say karunongan a walad Biblia et tinmulong ed totoo pian naiwasan so pigaran graben problema antis nin onlamot iratan.

SOBRAN KAKAINUM NA ALAK

Si Delphine ya abitlad akaunan artikulo et alikna to ya labalabay toy oninum na alak lapud saray problema to. Ag-isesebel na Biblia so iyinum na alak basta dugaruga labat, pero ibabaga na satan: “Agka magmamaliw a sakey ed saramay mainum na alak.” (Proverbio 23:20) Say sobran kakainum na alak et maslak ya sengegan na graben sakit, pakaderal na relasyon, tan masakbay ya ipapatey na minilyon ya totoo kada taon. Naiwasan so maslak ed saratan ya problema no unoren na totoo so bilin na Biblia.

Ontan so ginawa nen Delphine. Imbaga to: “A-realize ko ya agnasolusyonan na alak so problemak. Inunor ko may bilin na Filipos 4:6, 7, a say kuan to et: ‘Agkayo mapagpaga ed antokaman, noagta . . . ipaamta yo ed Dios iray kerew yo.’ Kada labi no naliknak ya napapagaan ak ya maong, onkekerew ak na tulong ed si Jehova. Ibabagak so amin ya naliliknak, kaibay sanok, sakit na liknaan, tan pakakadismayak, tan ipipikasik ed sikato ya tulongan to ak ya magmaliw a mas positibo. Diad kabuasan, seseguroen ko ya nakal lad pusok iratan ya liknaan. Lapud lanang ak ya manpipikasi, nipokus koy nonot ko ed saray walad siak imbes ya ed saray anggapod siak. Desidido ak ya aglan balot oninum na alak. Mabmabli so deen na nonot, kanian agko labay ya naandid siak itan.”

 IMORALIDAD

Say imoralidad so sakey ed saray manunan panlalapuan na sakit na liknaan tan ermen. Balet natulongan itayo na saray prinsipyo ed Biblia pian naiwasan itan ya problema ta nabasa ditan no panon ya nitunda iray kagagawan pansengegan na imoralidad​—singa say panag-flirt tan pornograpiya. “Matmainomay so mi-flirt,” so kuan na kabataan ya si Samuel. “No maminsan, anggano anggapoy panggustok ed sakey ya bii pero nalikas kon walay panggusto tod siak​—natutukso ak ya mi-flirt.” Naamtaan nen Samuel ya papalsaan dan panggagalawan to labat so liknaan na arum​—anta agto met gagagalaen—​kanian naisip to ya gagalaen to lay mi-flirt. Pero amta ton aliwa. “Delikado man,” so kuan to natan, “ta nagmaliw ak ya makasarili.”

Walay abasa nen Samuel ya artikulo ya im-publish ed website ya jw.org parad saray kabataan. Tan inisip to iyan ibabaga na Proverbio 20:11: “Anggan say sakey ya ugaw [odino, “ugaw a laki,” paimanod leksab] et nakabat diad saray kiwas to, no kasin malinis tan duga so kagagawa to.” Panon itan ya akatulong? Naisip nen Samuel ya aliwan malinis tan aliwan duga so gagawaen to. Imbaga to: “Naaralan ko met ya say kabataan ya panggagalawan to labat so liknaan na arum et na-develop to ray ugali na aliwan maong ya asawa. Naisip ko no antoy nalikna na magmaliw ya asawak no nanengneng to ak ya mi-flirt ed arum ya bii. Diman ko a-realize ya delikadoy gagawaen ko. Aliwan lapud mainomay et dugan gawaen.” Anguman si Samuel. Lapud iniwasan toy mi-flirt, akatulong itan pian naiwasan toy imoralidad.

Mas napepeligron makagaway imoralidad si Antonio: Sikatoy naadik ed pornograpiya. Anggano inar-aro toy asawa to, nanairapan ya itunda itan ya bisyo to. Imbaga to ya nen lanang ton nononoten so 1 Pedro 5:8, aman so talagan akatulong ed sikato. Ibabaga na satan: “Mantultuloy kayon manlikas tan manbantay! Say Diablo a kabusol yo et siber-siber a singa managlem a leon, a manaanap na buagen to.” Imbaga nen Antonio: “Anggan iner et walay pornograpiya, tan agnaekal ed nonot. Atan ya bersikulo so talagan akatulong pian nipanonot ed siak no siopay lapuan na saratan ya tukso. Kaukolan kon isipen ya tampol a say Diablo so panlalapuan na saratan. Natan, amtak la ya si Jehova labat so makatulong ed siak a ‘mantultuloy ya manlikas tan manbantay’ pian nalabanan ko iratan ya onaataki ed isip ko, pusok, tan diad relasyon min sanasawa.” Naawat nen Antonio so kaukolan ton tulong, tan nitunda ton siansia so bisyo to. Bilang resulta, naiwasan to ray mas graben problema.

On, walad Biblia iray praktikal ya bilin ya ontulong pian naiwasan tayo ray seryoson problema. Panon to balet iray probleman abaybayag la tan singa agla naekal? Nengnengen tayo no panon itayon natulongan na Salita na Dios pian nasolusyonan iray ontan ya mairap ya problema.

Ontulong iray praktikal ya bilin na Biblia pian naiwasan tayoy arum ya problema