Onlad karga

Onlad saray karga

Say Biblia tan say Bilay Mod Arapen

Say Biblia tan say Bilay Mod Arapen

IMADYIN mon manaakar kad ambilbilunget ya karsada. Lablabi la, pero antam ya agka nabalang ta walay awit mon maliwliwawan flashlight. No ipaarap mod leksab, sankanengneng mo ray walad arapan mo. Tan no ipaarap mod arawi, sankanengneng moy dalanen mo lapud maliwliwaway sinag to.

Say Biblia et singa satan ya flashlight. Anengneng tayod akauna iran artikulo ya natulongan itayo na Salita na Dios ya nasarag iray situasyon ya walad arapan tayo​—saray inagew-agew ya problema ed sayan mauges a mundo. Pero wala ni nitulong na Biblia. Naliwawaan to met so bilay tayo ed arapen, kanian nanengneng tan natumbok tayoy dalan ya mamaarap ed andi-anggaan ya liket tan inkakontento. (Salmo 119:105) Panon?

Pantongtongan tayoy duaran paraan ya iikdan itayo na Biblia na ilalo ed arapen: 1 Tutulongan to tayon naromog so gagala na bilay, tan 2 babangatan to tayo no panon tayon makapikaaro ed Amalsa diad andi-anggaan.

1 GAGALA NA BILAY

Nabasad Biblia iray napantiwalaan ya bilin pian nasarag tayo ray problema, pero agtayo labat itan nausar parad sarili tayo. Ag-ipapaseseg na Biblia ya manpokus tayo labat ed saray personal ya problema tayo. Imbes, ibabangat na satan ya nepeg tayon isipen so pankaabigan na arum. Bilang resulta, nawalaan na kabaliksan so bilay tayo.

Singa bilang, nengnengen iyan prinsipyo na Biblia: “Mas makapaliket so mangiter nen say mangawat.” (Gawa 20:35) Wala tay mankaukolan ya inikdan moy pinansyal a tulong? Odino wala tay kaarom ya dinengel mon maong nen imbalikas toy nalilikna to? Seguradon aliketan ka ta walay apaliket mo!

Talagan nalilikna tayoy tuan liket no mangiter itayo ya agtayo manalagar na kasalat. Inkomento na sakey ya autor: “No mangiter ka, seguradon mas dakel so naawat mo nen say inter mo​—basta mangiter ka ya agmo iilaloan ya balesen da ka.” Pero no maiter itayo​—lalo lad saramay agmakabales—​seguradon walay ombales diad arapen. Mikikimeyan itayo ed mismon Amalsa no manggagawa tayoy kaabigan ed arum tan ipapasen ton utang to iratan ed sikatayo. (Proverbio 19:17) Papablien ton maong so panutulong tayod saray pakaskasi, tan impromisa to ya balesen to tayo na bilay ya andi-anggaan diad paraison dalin. Talagan makapalikliket itan ya ilalo ed arapen!​—Salmo 37:29; Lucas 14:12-14. *

Manuna ed amin, ibabangat na Biblia ya naromog tayoy tuan gagala na bilay no dayewen tayo so tuan Dios, si Jehova. Papasesegen itayo na Salita to ya iter tayod sikato so dayew, galang, tan katutulok ya kanepegan to. (Eclesiastes 12:13; Apocalipsis 4:11) Bilang resulta, walay makapakelaw ya nagagawaan tayo: Napapaliket tayoy Amalsa. Oniay ibabaga tod sikatayo: “Magmaliw kan marunong tan paliket moy pusok.” (Proverbio 27:11) Isip mo pa​—no duga iray desisyon tayo tan imbase tayo iratan ed saray prinsipyo na Biblia, napapaliket tayoy puso na maaron Ama tayo ed tawen. Akin? Lapud walay malasakit tod sikatayo tan labay to ya maong so pansumpalan tayo diad pangunor tayod saray bilin to. (Isaias 48:17, 18) Talagan anggapo lay mas importantin gagala na bilay tayo nen say pangidayew ed Soberano na uniberso tan manbilay diad paraan ya makapaliket ed puso to!

2 PIKAKAARO ED AMALSA

Ibabangat met na Biblia no panon tayon makapikaaro ed Amalsa. Nabasa ed satan: “Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.” (Santiago 4:8) No maminsan, ompan agtayo makapanisia ya posiblin makapikaaro tayod makapanyarin-amin ya Amalsa. Pero ipapaseguro na Biblia ya no ‘anapen tayoy Dios,’ seguradon ‘naromog tayo,’ ta “sikatoy ag-arawi ed balang sakey ed sikatayo.” (Gawa 17:27) Say bilin na Biblia ya mikaaro tayod Dios et baleg so nitulong tod bilay tayo ed arapen. Panon?

Isip mo: Anggan antoy gawaen tayo, agtayo nibatikan so manunan kalaban​—say patey. (1 Corinto 15:26) Pero say Dios et andi-anggaan. Agbalot ompatey, tan labay to ya manbilay met na andi-anggaan iray kakaaro to. Diad simpli balet makabaliksan iran salita et ibabaga na Biblia so labay nen Jehova parad saramay manaanap ed sikato: “Panliketan yo komon so bilay ya anggad angga.”​—Salmo 22:26.

Panon kan makapikaaro ed Dios diad andi-anggaan? Itultuloy mon kabaten diad panaral mod Salita to, say Biblia. (Juan 17:3; 2 Timoteo 3:16) Kerew moy tulong to pian natalosan mo itan. Ipapaseguro na Biblia ya no ‘tuloytuloy mon kerewen ed Dios’ so karunongan, ikdan to ka. * (Santiago 1:5) Gawam so anggaay nayarian mon unoren iray nanaaralan mo, ya usaren moy Salita na Dios ya ‘silew ed salim’ tan ‘liwawa ed dalan mo’​—natan anggad andi-anggaan.​—Salmo 119:105.

^ par. 8 Parad kaaruman ya impormasyon tungkol ed promisa na Dios ya bilay ya andi-anggaan ed Paraiso, nengnengen so kapitulo 3 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova.

^ par. 13 Mangiyoopresi iray Tasi nen Jehova na libren panagaral na Biblia pian natulongan kan mas natalosan itan. Pian naamtaan mo so tungkol ed saya, bantayan so video ya Antoy Gagawaen Sano Manaaral na Biblia? diad www.jw.org/pag.

Say Dios et andi-anggaan, tan labay ton manbilay met ya andi-anggaan iray kakaaro to