Onlad karga

Onlad saray karga

Aligen so Inkamaabagey nen Jehova

Aligen so Inkamaabagey nen Jehova

“Jehova, Jehova, a Dios a mapangasi tan maabagey.”​—EXO. 34:6.

KANSIONEN: 142, 12

1. Panon ya nampakabat si Jehova ed si Moises, tan akin ya ontan so impanpakabat to?

AMINSAN, nen nampakabat so Dios ed si Moises et imbaga toy mismon ngaran to tan saray kualidad to. Saray kualidad ya unonan binitla to et inkamapangasi tan inkamaabagey. (Basaen so Exodo 34:5-7.) Nayari komon ya idanet nen Jehova so pakapanyari odino karunongan to. Balet kaukolan nen Moises so panamaseguro na Dios, kanian say binitla nen Jehova et saray kualidad ya mangipanengneng ya labay ton tulongan iray lingkor to. (Exo. 33:13) Agta balibalin naamtaan ya unonan binitla na Dios irayan kualidad nen say arum? Diad sayan artikulo, manpokus tayo ed kualidad ya inkamaabagey, say liknaan ya natatalosan na sakey so paniirap na arum tan labalabay to ran tulongan.

2, 3. (a) Panon tayon amta ya natural ed too so inkamaabagey? (b) Akin et kaukolan tayon aralen so ibabaga na Biblia nipaakar ed inkamaabagey?

2 Saray totoo et ginawa unong ed indengan na Dios. Si Jehova et maabagey, kanian natural ed totoo ya nonoten so pankaabigan na arum. Anggan saray agda kabat so tuan Dios et mabetbet dan ipapanengneng so panangabagey. (Gen. 1:27) Dakel so nabasad Biblia  nipaakar ed saray angipanengneng na panangabagey. Nonoten imay salaysay nipaakar ed duaran imoral a bibii ya nankolkol ed arap nen Solomon no siopay tuan ina na sakey ya ugaw. Nen sinubok ira nen Solomon, ya ingganggan ton pankaduaen imay ugaw, alikna na samay tuan ina so panangabagey. Satan so amakiwas ed sikato ya iter lay ugaw ed samay sakey ya bii. (1 Ara. 3:23-27) Isipen met imay biin anak na Faraon ya inliktar toy bilay na ugaw nin si Moises. Anggano amta ton samay ugaw et anak na saray Hebreo tan agnayarin manbilay, “sikatoy akasian to” tan nandesisyon ya pabalegen imay ugaw ya singa sarili ton anak.​—Exo. 2:5, 6.

3 Akin et kaukolan tayon aralen so inkamaabagey? Lapud papasesegen itayo na Biblia ya aligen si Jehova. (Efe. 5:1) Balet anggano pinalsa so too ya magmaliw ya maabagey, bilang ilalak nen Adan et aliwa tayon perpekto kanian walay tendensia tayon magmaliw ya makasarili. No maminsan et aliwan mainomay so mandesisyon no kasin tulongan tayo so arum odino say sarili tayo labat so isipen tayo. Parad arum, mairap itan ya gawaen odino balansien. Antoy ontulong ed sikan nawalaan na interes ed arum tan napansiansiam itan? Unona, ipanaon mon usisaen no panon ya impanengneng nen Jehova so panangabagey tan no panon ya impanengneng met itan na arum. Komadua, nonoten no panon mon naalig so alimbawa na Dios tan no panon kan nagunggonaan no gawaen mo itan.

JEHOVA​—PERPEKTON ALIMBAWA NA INKAMAABAGEY

4. (a) Akin et angibaki si Jehova na saray anghel diad Sodoma? (b) Antoy naaralan tayo ed agawad si Lot tan saray mamarikit to?

4 Dakel so alimbawa ya impanengneng nen Jehova so inkamaabagey. Nonoten imay ginawa to parad si Lot. Sayan matunong ya laki et “naermenan a maong” lapud anggapoy-baing a kagagawa na saray manaayam ed Sodoma tan Gomorra. Kanian nandesisyon so Dios ya manepeg ya ompatey iraman ya imoral a totoo. (2 Ped. 2:7, 8) Angibaki so Dios na saray anghel pian iliktar si Lot. Imbaga dad sikato tan ed pamilya to ya ompaway irad saratan ya syudad ta deralen to la. “Sanen sikatoy manpapaleen ni, lapud panangabagey nen Jehova ed sikato, binembenan na saramay [anghel] so lima to, pati say asawa to tan duaran mamarikit to, tan impaway da ra tan impasen da ra diad paway na syudad.” (Gen. 19:16) Agta ipapanengneng na sayan alimbawa ya talagan amta nen Jehova iray mairap ya situasyon a dadalanen na saray matoor a lingkor to?​—Isa. 63:7-9; Sant. 5:11, paimanod leksab; 2 Ped. 2:9.

5. Panon ya makatulong so Salita na Dios, a singa say nabasad 1 Juan 3:17, pian nipanengneng tayoy panangabagey?

5 Aglabat impanengneng nen Jehova so panangabagey noagta imbangat to met iray totoo to ya ipanengneng da itan. Nonoten imay ganggan ed Israel nipaakar ed pangalay kawes na arum a too bilang garantiya parad utang. (Basaen so Exodo 22:26, 27.) Say managpautang ya anawet so puso to et nayarin natukson alaen so kawes na akautang ed sikato, ya paulyan ton anggapoy pansakbong to no onugip. Balet, imbangat nen Jehova ed totoo to ya paliisan da so ontan ya anggapoy panangasin ugali tan kagagawa. Kaukolan ya maabagey iray totoo to. Agta napakiwas itayon iyaplika so prinsipyon walad satan ya ganggan? Paulyanan tayo kasin nabetelan iray agagi tayo, a singa panangibaga, no wala met so nagawaan tayo pian tulongan irad paniirap da?​—Col. 3:12; Sant. 2:15, 16; basaen so 1 Juan 3:17.

6. Antoy naaralan tayo ed impan-anos nen Jehova pian tulongan ya manguman iray makasalanan ya Israelita?

6 Alikna nin siansia nen Jehova so panangabagey  ed saray Israelita ya totoo to anggan nen nankasalanan ira. Oniay nabasa tayo: “Naynay iran papasakbayan nen Jehova a Dios na inmuunan atateng da ed panamegley na saray mensahero to, on, aminpigapiga to ran pinasakbayan, lapud panangasi to ed saray totoo to tan ed ayaman to.” (2 Awa. 36:15) Agta nepeg met ya ontan so nalikna tayon panangabagey ed saray totoon agda ni kabat si Jehova balet posiblin magbabawi ed saray kasalanan da tan naawat day pabor na Dios? Aglabay nen Jehova ya walay siopaman a naderal ed onsabin panangukom. (2 Ped. 3:9) Kanian anggad agni kinmiwas so Dios pian deralen iray mauges, itultuloy tayon ipaamta so mensahe to pian minabang ira ed inkamaabagey to.

7, 8. Akin ya kombinsido so sakey a pamilya ya impanengneng nen Jehova so panangabagey tod sikara?

7 Dakel so eksperiensya a mangipapanengneng ya maabagey so Dios. Nengnengen tayo pay agawa ed pamilya na 12 taon ya ugaw a tawagen tayon Milan. Diad saman a panaon, nen kagapo na dekada 1990, et manlalaban iray grupo na nandumaan na lahi. Si Milan, say agi ton laki, saray ateng to, tan dakel nin Tasi et akalugan ed sakey a bus manlapud Bosnia paarap ed Serbia. Paonla rad kombension tan manpabautismo diman iray ateng nen Milan. Balet diad border, pinaepas na saray sundalo ed bus so pamilya ra lapud dumay lahi ra; balet say arum ya agagi et inabuloyan dan ontuloy. Duay agew ya agda pinaalis so pamilya, insan ni-radyoan na officer na saray sundalo so komander to pian tepeten no antoy gawaen tod sikara. Walad arap da imay officer, kanian arengel dan amin so ebat na komander, “Ipaway mo ra tan paltog mo ra!”

8 Legan ya mitotongtong imay officer ed saray sundalo to, walay duaran laki ya inmasingger ed pamilya tan nampakabat ya Tasi ira. Abalitaan da ed arum ya akalugan ed bus so agawa. Imbaga ra ed si Milan tan say agi to ya onlugan irad kotse da pian makabaliw irad border, ta agla kaukolan ya nengnengen so papeles na ugugaw. Insan da imbaga ed saray ateng to ya onla la rad lampas na border tan mannengneng la ra diman. Ag-amta nen Milan no onelek odino onakis ed imbaga da. “Padesir yo, basta da kami labat paulyan ya onalis?” so intepet na atateng to. Balet nen manaakar ira ya paonlad border, singa ag-ira nanenengneng na saray sundalo. Akapaniba lamet so interon pamilya diad lampas na border. Akasabi rad syudad ya pankombensionan tan kombinsido ira ya inebatan nen Jehova so impapuson pikakasi ra ya tulongan to ra. Naamtaan tayo ed Biblia ya wala ray panaon ya agdirektan onsasalet si Jehova pian protektaan iray lingkor to. (Gawa 7:58-60) Balet imbaga nen Milan so nalilikna to, “Singa binulag na saray anghel iray sundalo tan inligtas kami nen Jehova.”​—Sal. 97:10.

9. Antoy ginawa nen Jesus nen anengneng toy kipapasen na totoon ontutumbok ed sikato? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

9 Makaaral tayo met ed si Jesus. Naabagey to iray totoo lapud “singa ra kinatatan tan pinaulyanan a karnero ya andiay managpastol.” Antoy ginawa to lapud pakaskasin kipapasen da? “Imbangat to ira na dakel a bengatla.” (Mat. 9:36; basaen so Marcos 6:34.) Duman maong so ugali to ed saray Fariseo, ya agda labay ya tulongan iray ordinaryon totoo. (Mat. 12:9-14; 23:4; Juan 7:49) Agta singa si Jesus et labalabay mo met ya tulongan iray totoon nanaerasan ed espiritual?

10, 11. Kasin nepeg tayon ipanengneng so panangabagey ed amin ya situasyon? Ipaliwawa.

10 Agto labay ya ibaga ya nepeg tayon ipanengneng so panangabagey ed amin ya situasyon.  Diad saray alimbawa ed Biblia ya abitla ed tagey, matukoy so impanengneng na Dios ya panangabagey. Balet diad si Arin Saul, amay ipapasen ton panangabagey et pakapatnagan laingen ya sikatoy agmaunor. Agto pinatey si Agag, a kabusol na totoo na Dios, tan pati saray sankaabigan ya ayayep. Kanian inekal nen Jehova so pabor tod si Saul bilang ari ed Israel. (1 Sam. 15:3, 9, 15, paimanod leksab.) Siempre si Jehova so matunong ya Ukom. Nabasa toy walad puso na totoo tan amta to no kapigan agnepeg ya ipanengneng so panangabagey. (Tag. 2:17; Eze. 5:11) Asingger to lan ukomen so amin ya agmanguunor ed sikato. (2 Tes. 1:6-10) Aliwa itan ya panaon pian ipanengneng toy panangabagey ed saray talagan mauges. Imbes, say panderal tod sikara et pakapatnagan na panangabagey tod saray matunong ya iliktar to.

11 Aliwan sikatayo so mangukom no kasin saray totoo et naderal o niliktar. Balet kaukolan tayon gawaen natan so anggaay nayarian tayo ya tulongan ira. Kanian anto ray praktikal ya paraan ya nipanengneng tayoy matukoy ya panangabagey ed kapara tayon totoo? Amtaen tayoy pigaran suhestion.

NO PANON TAYON NIPANENGNENG SO PANANGABAGEY

12. Panon mon nipanengneng so panangabagey ed arum?

12 Lanang ya ontulong ed arum. Say panangabagey ed kaparan too tan ed saray agagi et sakey ya manunan kakaukolanen ed saramay labay dan aligen si Jesus. (Juan 13:34, 35; 1 Ped. 3:8) Say sakey ya kabaliksan na panangabagey et “saniban manirap.” Say toon ipapanengneng toy panangabagey et tutulongan toy arum ed paniirap da odino ed saray problema ra. Kanian mananap na pankanawnawa ya nagawaan itan! Singa bilang, sarag mo kasi ontulong ed arum no walay labay dan pagawa o pasaliw ya kaukolan da?​—Mat. 7:12.

Ipanengneng so panangabagey ed arum diad itulong ed sikara (Nengnengen so parapo 12)

13. Anto ran kualidad na totoo na Dios so mapatpatnag no wala ray nagawan kalamidad?

13 Ontulong no wala ray nagawan kalamidad. Dakel so napapakiwas ya ipanengneng so panangabagey ed saramay maniirap lapud saray kalamidad. Kabkabat iray totoo nen Jehova ya manunaan ya ontutulong no wala ray nagawan kalamidad. (1 Ped. 2:17) Walay sakey ya sister ed Japan a manaayam ed lugar ya dakdakel so aderal lapud yegyeg tan tsunami  nen 2011. Imbaga ton sikatoy “apaseseg ya maong tan aligliwa” ed impansagpot na dakel ya boluntaryon nanlapud arum ya lugar ed Japan tan arum ya bansa pian apigeren iray aderal ya kaabungan tan Kingdom Hall. Insulat to: “Diad sayan agawa et naamtaan ko ya walay malasakit nen Jehova. Tan saray agagi et walay malasakit dad sakey tan sakey. Ipipikasi kami na dakel ya agagi ed interon mundo.”

14. Panon mon natulongan iray mansasakit tan maedad la?

14 Tulongan iray mansasakit tan maedad la. No nanenengneng tayon naiirapan so arum lapud epekto na kasalanan nen Adan, napapakiwas itayon ipanengneng so panangabagey. Labalabay tayo lan naandi so sakit tan itatatken. Kanian ipipikasi tayon onsabi la komon so Panarian na Dios. Legan tayon manaalagar, gagawaen tayoy amin ya nayarian tayo pian tulongan iramay mankaukolan. Imanoen pa so insulat na sakey ya autor nipaakar ed maedad lan nanay to ya walay sakit ton Alzheimer’s. Sakey ya agew, ag-apigilan nen nanay to so pakakabawas to kanian adutakan toy kawes to. Legan ton lilinisan itan, walay nan-doorbell. Sinmabi so duaran Tasi ya regular ya ondadalaw ed sikato. Tinepet da no walay nitulong da. “Kababaing, pero on,” so inyebat na nanay to. Kanian tinulongan dan nanlinis. Insan da intimplaan na tsa tan nan-istoryaan ira. Misalsalamat imay anak tan oniay insulat to: “Saludo ak ed saray Tasi . . . gagawaen day ipupulong da.” Kasin napakiwas ka na panangabagey mod saray mansasakit tan maedad la pian gawaen so amin ya nayarian mo ya tulongan ira?​—Fil. 2:3, 4.

15. Panon ya makatulong ed arum so kimey tayon panagpulong?

15 Tulongan ed espiritual iray totoo. Labay tayon tulongan ed espiritual iray totoon wala ray problema tan kapagaan da. Say sankaabigan ya paraan et ibangat tayo ra nipaakar ed Dios tan no antoy gawaen na Panarian to parad totoo. Say sakey nin paraan et tulongan iran natalosan ya makagunggona so pangunor ed saray ganggan tan prinsipyo na Dios. (Isa. 48:17, 18) Sarag mo kasin aruman so panaon mo ed ministeryo, say kimey ya talagan mamapagalang ed si Jehova tan pakapatnagan ya maabagey kad arum?​—1 Tim. 2:3, 4.

MAONG MET SO EPEKTOD SIKA NA INKAMAABAGEY!

16. Panon ya nagunggonaan so toon maabagey?

16 Ibabaga na saray eksperto ed mental-health ya no maabagey ka, maong so epekto tod laman mo tan ed relasyon mod arum. No tutulongan mo iramay nanairapan, magmaliw kan mas maliket, mas positibo, agmaermen, tan naiwasan moy mannonot na negatibo. On, nagunggonaan ka no ipanengneng moy panangabagey ed arum. (Efe. 4:31, 32) Saray Kristianon labalabay day ontulong ed arum et malinis so konsiensia ra, lapud uunoren da ray prinsipyo na Dios. Say ontan ya ugali et makatulong pian say sakey et magmaliw ya mas maasikason ateng, mas maong ya asawa, tan mas maong ya kaaro. Saramay aliston mangipanengneng na panangabagey et posiblin makaawat met na tulong tan suporta diad panaon ya kaukolan da itan.—Basaen so Mateo 5:7; Lucas 6:38.

17. Antoy rason no akin ya labay tayoy magmaliw ya maabagey?

17 Anggano maong so epekto ed sika no maabagey ka, nepeg ya aliwan satan so manunan rason no akin ya labay moy magmaliw ya maabagey. Nepeg ya say manunan rason et labay mon aligen tan igloria so Lapuan na aro tan panangabagey, si Jehova a Dios. (Pro. 14:31) Sikatoy perpekton alimbawa ed sikatayo. Kanian komon ta gawaen tayoy amin ya nayarian tayo ya aligen so Dios diad pangipanengneng tayoy panangabagey. Diad ontan et onelet so aroan tayo ran sanaagi tan nawalaan tayoy maong ya relasyon ed kaparan too.—Gal. 6:10; 1 Juan 4:16.