Onlad karga

Onlad saray karga

Mantultuloy ya Milaban Parad Panamendisyon nen Jehova

Mantultuloy ya Milaban Parad Panamendisyon nen Jehova

“Akilaban ka ed Dios tan ed totoo tan analo kan siansia.”​GEN. 32:28.

KANSIONEN: 60, 38

1, 2. Anto ray pipupuligesgesan na saray mandadayew ed si Jehova?

MANLAPUD unonan matoor ya too, si Abel, anggad panaon tayo, mipupuligesgesan iray mandadayew ed Dios parad pananisia ra. Insulat nen apostol Pablo ed saray Hebreon Kristiano ya kaukolan a ‘mansungdo irad pinasyan pilalaban tekep na dakel ya irap’ pian naawat day panangabobon tan bendisyon nen Jehova. (Heb. 10:32-34) Inkompara nen Pablo so pilalaban na saray Kristiano ed pansasagpot na saray atleta diad pagalaw na saray Griego, ya singa say lumbay batik, wrestling, tan boksing. (Heb. 12:1, 4) Natan, milulumba itayo met parad bilay, tan wala ray kalaban ya labay dan nabalang, napatir, napairap, tan napaermen itayo. Labay da met ya agtayo naawat iray bendisyon ed arapen.

2 Unona, pinasyay ‘pipupuligesgesan’ tayo ed si Satanas tan say mauges a mundo to. (Efe. 6:12) Kaukolan ya agtayo paimpluensyaan ed ‘saramay malmalet ya akaletneg’ ed mundo. Kaibad  satan iray doktrina, pilosopiya, tan mauges iran kagagawa, singa say panggawa na imoral, panagsigarilyo, panagbuanges, tan panagdruga. Komadua, kaukolan ya naynay tayon labanan iray kakapuyan tan pakakadismaya tayo.—2 Cor. 10:3-6; Col. 3:5-9.

3. Panon itayon ipapasal na Dios ya labanan iray kalaban?

3 Sarag tayo kasin taloen iratan ya mabiskeg ya kalaban? On, balet kaukolan tayoy mipuligesgesan. Inusar nen Pablo nensaman so nipaakar ed boksing. Oniay inkuan to: “Say pamoponitik et aliwan singa pamoponiti ed dagem.” (1 Cor. 9:26) Singa say boksingero ya titiraen toy kalaban to, nepeg ya amta tayo met ya idepensay sarili tayo ed saray kalaban. Ipapasal tan tutulongan itayo nen Jehova diad pilalaban tayo. Inter toy manangisalbay bilay iran bilin diad Salita to. Tutulongan to tayo met panamegley na saray base ed Biblian publikasyon, aral, asemblea, tan kombension. Kasin iyaaplikam iray nanaaralan mo? No andi, singa ka ‘mamoponiti ed dagem,’ agmo natitira so kalaban.

4. Antoy gawaen tayo pian ag-itayo nadaeg na mauges?

4 Nayarin onataki iray kalaban no agtayo iilaloan tan no makapkapuy tayo, kanian kaukolan ya mansiansia tayon alerto. Papasakbayan itayo na Biblia: “Agka padadaeg ed mauges, noagta itultuloy mon daegen so mauges diad panamegley na maong.” (Roma 12:21) Natalosan tayod panamaseseg ya agtayo “padadaeg ed mauges” ya sarag tayon taloen so mauges. Nagawaan tayo itan no itultuloy tayon labanan itan. Balet no mapaulyan tayo tan ontunda ti lan milaban, natalo itayo nen Satanas, say mauges ya mundo to, tan saray kakapuyan tayo. Agmo aabuloyan ya taktakoten tan taloen ka nen Satanas!—1 Ped. 5:9.

5. (a) Antoy makatulong ed sikatayon mantultuloy ya milaban pian naawat so bendisyon na Dios? (b) Siopa ray alimbawad Biblia ya pantongtongan tayo?

5 Pian manalo iray milalaban, kaukolan ya amta ray rason no akin ya milalaban ira. Pian naawat day pabor tan bendisyon na Dios, kaukolan ya sankanonot day panamaseguro ya nabasad Hebreo 11:6: “Siopaman ya onaasingger ed Dios et nepeg a manisia a sikatoy wala tan tumangan to iramay masimoon a manaanap ed sikato.” Say Griegon salita ya impatalos ya “masimoon a manaanap” et ontutukoy ed impasya tan graben pansagpot. (Gawa 15:17) Nabasa ed Biblia iray alimbawa na lalaki tan bibii ya nansagpot ya maong pian naawat so bendisyon nen Jehova. Asali di Jacob, Raquel, Jose, tan Pablo iray situasyon ya makapakapuy na liknaan tan laman, balet apaneknekan da ya nen nan-anos ira, naawat day dakel ya bendisyon. Panon tayon naalig so alimbawa da?

NABENDISYONAN IRAY MAANOS

6. Antoy akatulong ed si Jacob ya man-anos, tan antoy naawat to? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

6 Akilaban tan nan-anos si Jacob lapud inaro toy Jehova, pinabli to ray espiritual a bengatla, tan matalek ya tooren nen Jehova so promisa To ya bendisyonan Toy ilalak nen Jacob. (Gen. 28:3, 4) Kanian nen ngalngali la man-100 si Jacob, ginawa toy anggaay nayarian ton naala so bendisyon na Dios; akibalsakan ni ingen ed sakey ya anghel. (Basaen so Genesis 32:24-28.) Talaga kasin mabisbiskeg si Jacob tan sarag ton labanay makapanyarin anghel? Andi! Balet pursigidon milaban, tan impanengneng ton agto atrasan so subok! Kanian abendisyonay impan-anos to. Sikatoy inikdan na ngaran ya matukoy ed sikato,  Israel, (kabaliksan toy “Milalaban [Mansusungdo] ed Dios” odino “Milalaban so Dios”). Inawat nen Jacob so tumang ya labay tayo met ya naawat—say panangabobon tan bendisyon nen Jehova.

7. (a) Antoy makapaermen ya situasyon nen Raquel? (b) Panon ton intuloy so pilalaban to tan anto ray bendisyon ya naawat to?

7 Say inad-aron asawa nen Jacob ya si Raquel et labalabay to met ya nanengneng so kagawa na promisa nen Jehova ed si asawa to. Balet walay baleg ya probleman singa agnasolusyonan. Anggapoy anak to. Diad saman ya panaon, makapabaing so sakey ya bii no anggapoy anak to. Antoy ginawa nen Raquel pian ag-onkapuy so liknaan tan laman to diad makapadismayan situasyon ya agto kontrolado? Agsinmuko. Imbes, intultuloy toy akilaban panamegley na impapuson pikakasi. Dinengel nen Jehova so kerew nen Raquel, tan ag-abayag et abendisyonan na ananak. Kampega lan oniay maliket ya imbaga to: “Pinasyay impipuligesgesan ko . . . tan siak so analo!”—Gen. 30:8, 20-24.

8. Anto ray abayag ya inanosan nen Jose, tan antoy naaralan tayod ginawa to?

8 Seguradon baleg so epekto na mabiskeg ya pananisia nen Jacob tan Raquel ed anak dan si Jose, lalo la nen asubok so pananisia to. Nen 17 to, anguma-uman so bilay to. Angimon iray kuya to kanian inlako da pian magmaliw ya aripen. Insan, pigay taon ya apriso ed Ehipto anggano anggapoy kasalanan to. (Gen. 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Balet, agnampatalo ed pakakadismaya si Jose; agmet nanem-em na sakit na linawa odino namplanon ombawi. Imbes, say inisip to et say maong ya relasyon tod si Jehova. (Lev. 19:18; Roma 12:17-21) Dakel so naaralan tayod alimbawa nen Jose. Singa bilang, anggano wala ray aliwliwan agawa ed sikatayo nen ugaw tayo odino singa agla manguman so situasyon tayo natan, kaukolan tayoy mantultuloy ya milaban tan man-anos. Seguradon bendisyonan itayo nen Jehova no ontan so gawaen tayo.—Basaen so Genesis 39:21-23.

9. Antoy gawaen tayo pian naalig tayoy Jacob, Raquel, tan Jose ya akaawat na bendisyon nen Jehova?

9 Isipen pay situasyon ya nayarin pakakasubokan mo. Nayarin aloko ka, babalawen, odino agka rerespetoen lapud lahim. Odino walay angakusa ed sika lapud imon. Imbes ya onsuko ka, tandaan no antoy akatulong ed si Jacob, Raquel, tan Jose ya mantultuloy ya maliket a manlingkor ed si Jehova. Pinabiskeg tan benendisyonan ira na Dios lapud pinabli da ray espiritual a bengatla. Intuloy day akilaban tan tinekepan day gawa iray ipipikasi da. Asingger ti lad anggaan na sayan mauges a sistema na mundo; kanian, walay rason tayon pansiansiaen ya mabiskeg so ilalo tayo! Kasin akaparaan kan mansagpot pian naalay pabor nen Jehova, anggano kaukolan moy mipuligesgesan?

AKAPARAAN YA MIPULIGESGESAN PARAD BENDISYON

10, 11. (a) Anto ray situasyon ya kaukolan tayoy mipuligesgesan parad bendisyon na Dios? (b) Antoy makatulong pian makapanggawa tayoy duga tan nadaeg tayoy pakakadismaya tan arum ni ran makaamper?

10 Anto ray situasyon ya nayarin kaukolan tayoy mipuligesgesan pian naawat tayoy bendisyon na Dios? Say sakey ya pakakasubokan na dakel et say kakapuyan dan mismo. Saray arum et kaukolan day mansagpot pian mansiansia ran positibo ed ministeryo. Odino nayarin kaukolan dan anosay makapuy ya laman odino ermen da. Wala ray arum ya naiirapan dan perdonaen  iramay akasakit odino nankasalanan ed sikara. Anggano abayag ti lan manlilingkor ed si Jehova, kaukolan tayon labanan iray mangaamper ed sikatayon manlingkor ed Dios—say mamebendisyon ed saray matoor.

Kasin mipupuligesgesan ka parad panamendisyon na Dios? (Nengnengen so parapo 10, 11)

11 Aliwan mainomay so manggaway duga tan manbilay bilang Kristiano. Lalo la no aliway ididikta na mapalikdon puso tayo. (Jer. 17:9, paimanod leksab) No ontan so naliliknam, manpikasi kad si Jehova tan kerew kay masanton espiritu to. Sarag kan pabiskegen na pikakasi tan masanton espiritu pian nagawaan moy duga. Seguradon bendisyonan itan nen Jehova. Tekepan moy gawa so pikakasim. Manbasa kay Biblia ya inagew-agew, tan ipanaon moy personal ya panagaral tan regular ya Panagdayew na Pamilya.—Basaen so Salmo 119:32.

12, 13. Panon ya atulongan so duaran Kristiano pian nalabanan day mauges ya pilalek da?

12 Dakel iray alimbawa no panon ya makatulong so Salita na Dios, say espiritu to, tan saray publikasyon tayo pian nalabanan tayo ray mauges ya pilalek. Abasa na sakey ya tinedyer so artikulon “How Can You Resist Wrong Desires?” ya im-publish ed Awake! ya Disyembre 8, 2003. Antoy reaksion to? Inkuan to: “Lalabanan koy mauges ya kanonotan. Nen abasak ed artikulo ya ‘parad dakel, agaylay irap ya labanan iray mauges ya pilalek,’ aliknak ya kabiangan ak na sakey ya ulopan na sanaagi. Agko bukbukor.”  Sayan kabataan et atulongan met na artikulon “Alternative Life-Styles—Does God Approve?” ya walad isyu na Oktubre 8, 2003. Abasa to ditan ya say arum et lalabanan day “sabit ed laman” da. (2 Cor. 12:7) Anggano mairap so mantultuloy ya milaban pian mansiansian malinis, amta dan walay marakep ya arapen da. “Lapud satan,” inkuan to, “Diad ilalabas na kada agew, makakapanmatoor ak. Misalsalamat ak ed si Jehova ta uusaren toy organisasyon to pian nasarag tayoy kada agew diad sayan mauges a mundo.”

13 Imanoen met so eksperiensya na sakey ya sister ed U.S. Insulat to: “Labay koy misalamat ed sikayo ta naynay yon itataryay nakaukolan mi tan diad dugan panaon. Pakaliknak et insulat irayan artikulo parad siak. Abayag kon nilabanan so mabisbiskeg ya pilalek kon manggaway aglabay nen Jehova. No maminsan, labay ko lay onsuko tan ontunda lan milaban. Amtak ya mapangasi si Jehova tan perdonaen to ak, balet lapud walay mauges ya pilalek ko tan diad pusok et labay kon gawaen itan, pakaliknak et agko kanepegan so tulong to. Naapektoan na sayan pilalaban ko so interon bilay ko. . . . Nen abasak so artikulon ‘Kasin Walaan Kay “Puso a Mangamta” ed si Jehova?’ diad Say Panag-bantayan ya Marso 15, 2013, aliknak ya labay ak ya tulongan nen Jehova.”

14. (a) Antoy imbaga nen Pablo nipaakar ed pilalaban to? (b) Panon tayon taloen iray kakapuyan tayo?

14 Basaen so Roma 7:21-25. Amta ya mismo nen Pablo no panon kairap ya labanan iray pilalek tan kakapuyan lapud ag-inkaperpekto. Balet, matalek ya sarag ton taloen itan panamegley na pikakasi, panagmatalek ed si Jehova, tan pangipanengneng na pananisia ed dondon bagat nen Jesus. Sikatayo ey? Sarag tayo met ya labanan iray kakapuyan tayo. Panon? Diad pangalig tayod si Pablo, panmatalek tayod si Jehova ya aliwan diad sarilin biskeg tayo, tan diad pangipanengneng tayoy pananisia ed dondon.

15. Akin ya makatulong so pikakasi pian makapansiansia tayon matoor tan naanosan tayo ray subok?

15 No maminsan labay na Dios ya nanengneng no panon kaimportante ed sikatayo so kekerewen tayo. Singa bilang, panon to no sikatayo (odino say kapamilya tayo) et nansakit na grabe odino biktima na ag-inkahustisya? Nipanengneng tayon manmamatalek tayod si Jehova no ipikasi tayon ikdan to tayoy pakayari pian makapansiansian matoor, maliket, tan mabiskeg ed espiritual. (Fil. 4:13) Saray eksperiensya na dakel, nen panaon nen Pablo tan ed panaon tayo et prueba ya makatulong so pikakasi pian ombiskeg tayo tan makapantultuloy tayon man-anos.

MANTULTULOY YA MILABAN PARAD PANAMENDISYON NEN JEHOVA

16, 17. Antoy determinasyon mo?

16 Labalabay na Diablo ya nanengneng ya onsuko ka tan itundam lay pilalaban mo. Komon ta determinado kan ‘itultuloy ya gawaen so maabig.’ (1 Tes. 5:21) Seguradon natalom si Satanas, say mauges ya mundo to, tan saray kakapuyan mo. Nagawaan mo ’tan no manmatalek kad pakayari na Dios ya mamabiskeg ed sika.—2 Cor. 4:7-9; Gal. 6:9.

17 Komon ta itultuloy moy milaban. Itultuloy moy mipuligesgesan. Itultuloy moy man-anos. Manmatalek kan ‘ikalbo nen Jehova ed sika so dakerakel a bendisyon ya anggad anggapo lay napanginan ed satan.’—Mal. 3:10.