Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Napapagalangan so Dios ed Panangawes Mo?

Kasin Napapagalangan so Dios ed Panangawes Mo?

“Gawa yo so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios.”—1 COR. 10:31.

KANSIONEN: 34, 61

1, 2. Akin ya pansiasiansiaen na Saray Tasi nen Jehova ya atagey so estandarte dad panangawes? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

“AMAYAMAY so aliwan desente so kawes da, lalo la ta ampetang,” so inreport na Dutch newspaper diad sakey ya miting na saray lider na simbaan. “Balet aliwan ontan ed kombension na Saray Tasi nen Jehova. . . . Aka-amerikana iray lalaki, ugugaw man o baleg la, tan amin ya bibii et andukey so palda da . . . maong iran mangawes tan aliwan karaanan.” On, naynay ya kokomendaan iray Tasi nen Jehova lapud “desente a panangawes, a mangipatnag na kasimpitan tan maong a pakatebek . . . diad paraan a manepeg ed [saramay] mangibabagan mandadayew irad Dios.” (1 Tim. 2:9, 10, paimanod leksab) Say tutukoyen nen apostol Pablo dia et saray bibii, balet onaplika met itan ya estandarte ed saray Kristianon lalaki.

2 Importante ed sikatayo ran totoo nen Jehova so matukoy ya estandarte na panangawes, tan importante met itan ed sikato. (Gen. 3:21) Nanengneng ed ibabaga na Kasulatan nipaakar ed panangawes tan panag-ayos ya say Soberano na uniberso et walay inter ton estandarte na desentin panangawes parad saray mandadayew ed sikato. Kanian no manpipili tayoy kawes tan  ayos tayo, aliwa labat ya say labay tayo so natumbok. Nepeg tayo met ya ikonsidera no antoy makapaliket ed Soberanon Katawan a Jehova.

3. Antoy naaralan tayo ed Ganggan na Dios ed saray Israelita nipaakar ed panangawes?

3 Singa bilang, diad Ganggan na Dios ed saray Israelita, wala ray totontonen ya nanprotekta ed sikara ed imoral a kabibilay na saray bansan walad kaliberliber da. Nabasa ed Ganggan ya kabusol nen Jehova so panangawes ya agnibiig so laki ed bii—amay tatawagen da natan ya unisex fashion. (Basaen so Deuteronomio 22:5.) Diad totontonen ya inter na Dios nipaakar ed panangawes, atalosan tayo ya aglabay na Dios iray estilo na kawes ya saray lalaki et singa la bibii, tan saray bibii et singa la lalaki, odino mairap lan nabirbir no siopay laki tan bii.

4. Antoy makatulong ed sikatayon makapanggaway dugan desisyon nipaakar ed panangawes?

4 Walad Salita na Dios iray prinsipyon makatulong ed saray Kristiano pian makapanggawa ray dugan desisyon nipaakar ed panangawes. Onaplika itan inerman so panaayaman da, anggan antoy kultura da, odino klima ed lugar da. Agtayo kaukolan so detalyadon listaan no anto ran estilo na kawes so nayari tan agnayari. Imbes, igigiya itayo na saray prinsipyo ed Kasulatan ya manggawa na sarili tayon desisyon. Aralen tayoy pigaran prinsipyo ed Biblia ya ontulong ed sikatayon ibiig so “maong tan makapaliket tan ayadyarin linawa na Dios” no manpipili itayo na isulong.—Roma 12:1, 2.

“IREREKOMENDA MI SARILI MI BILANG MINISTRO NA DIOS”

5, 6. Antoy nepeg ya epekto ed arum na panangawes tayo?

5 Pinuyanan na Dios si apostol Pablo ya idanet so importantin prinsipyon walad 2 Corinto 6:4. (Basaen.) Napatnagan ed itsura tayo no siopa itayo. Say isipen tan ibaga na totoo et base ed no antoy ‘nanengneng dan itsura’ tayo. (1 Sam. 16:7) Kanian bilang ministro na Dios, amta tayo ya manpipili tayoy kawes aliwa labat ya lapud komportable itan ed sikatayo. Saray prinsipyo ed Salita na Dios so nepeg ya mamakiwas ed sikatayon agmansulong na kawes ya mapitpitat, mankaninag, odino makapaayat. Kaibad satan iray kawes ya mangipaimano odino mangipanengneng ed pribadon parte na laman. No onnengneng ed sikatayo so arum, ag-ira komon nababaingan odino napilitan ya onnengneng ed sananey lapud kawes tayo.

6 No malinis, desente, masimpit, tan maayos itayo, mas respetoen itayo na totoo bilang ministro na Soberanon Katawan a Jehova. Tan nayarin napakiwas met iran mandayew ed Dios tayo. Sakey ni, lapud panangawes tayo et nidadayew so organisasyon ya irerepresenta tayo. Bilang resulta, nayarin mas ondengel iray totoo ed manangisalbay bilay ya mensahen ipupulong tayo.

7, 8. Kapigan mas importante so pansulong na matukoy ya kawes?

7 Obligasyon tayod masanton Dios tayo, diad saray agagi, tan diad saray totood teritorya so pansulong na kawes ya mamagalang ed mensahen ipupulong tayo tan mangigloria ed si Jehova. (Roma 13:8-10) Importante iya lalo la no mibibiang tayod Kristianon aktibidad, singa say pipiaral o panagpulong. Nepeg ya mankawes itayo “diad paraan a manepeg ed saray . . . mangibabagan mandadayew irad Dios.” (1 Tim. 2:10) Siempre, wala ray kawes ya matukoy ed sakey ya lugar balet aliwan matukoy ed arum a lugar. Kanian, ikokonsidera na saray totoo nen Jehova ed interon mundo  iray lokal ya kustombre pian ag-ira makaopendi.

Kasin napapagalangan so Dios ed estilo na panangawes mo? (Nengnengen so parapo 7, 8)

8 Basaen so 1 Corinto 10:31. No onatendi tayod saray asemblea tan kombension, kaukolan ya matukoy tan masimpit so kawes tayo. Agtayo aaligen so aliwliwan estilo tan uso ed sayan mundo. Balanglan wala tayod pampupundoan odino manpasyar antis tan kayari na kombension, agtayo mansusulong na masyadon casual odino akulastay. Diad ontan et agtayo nababaingan ya ibagan sakey tayon Tasi nen Jehova. Tan makapanpulong tayo no walay pankanawnawa.

9, 10. Akin ya onaplika so Filipos 2:4 ed panangawes tayo?

9 Basaen so Filipos 2:4. Akin et nepeg ya ikonsidera na saray Kristiano so epekto ed agagi na panangawes da? Lapud mansasagpot iray totoo na Dios ya iyaplika iyan bilin na Biblia: “Patey yo ray kabiangan na laman yo nipaakar ed seksual ya imoralidad, karutakan, agnakontrol a pantintindek ed sekso.” (Col. 3:2, 5) Agtayo labay ya nairapan iray agagi tayon mangiyaplika ed satan ya simbawa. Saramay agagin intunda day imoral ya kabibilay da et nayarin lalabanan da ni makasalanan ya tendensia ra. (1 Cor. 6:9, 10) Agtayo labay ya nairapan irad pilalaban da lapud sikatayo!

10 No kaiba tayo ray agagi, nepeg ya say panangawes tayo et mangarum ed dignidad na kongregasyon. Gawaen tayo itan balanglan wala tayod Kingdom Hall odino diad arum a lugar. Tua, walay karapatan tayon manpili na isulong tayo. Balet  responsabilidad tayoy mangisulong na kawes ya ontulong ed arum ya mansiansian masimpit tan napansiansiay estandarte na Dios ed inkasanto diad isip, salita, tan gawa. (1 Ped. 1:15, 16) Say tuan panangaro et “ag-onkikiwas a mabanday, agto aanapey dilin pankaabigan to.”—1 Cor. 13:4, 5.

DUGAN KAWES ED DUGAN PANAON TAN LUGAR

11, 12. Antoy nepeg tayon ikonsidera no manpipili tayoy isulong tayo?

11 No mandedesisyon iray lingkor na Dios no antoy isulong da, sankanonot dan “walay panaon na amin a bengatla.” (Ecl. 3:1, 17) Amta tayon nayarin depende ed situasyon, klima tan tiempo so isusulong tayo. Balet aliwan singa say klima, saray estandarte nen Jehova et agmanguuman.—Mal. 3:6.

12 Diad saray ampetang ya lugar, nayarin mairap so manpili na estilo na kawes ya desente tan masimpit, ya pakapatnagay maong a pakatebek. Kanian, seguradon apresyaen na agagi no agtayo mansulong na mapitpitat odino maawang ya kawes ya sankanengneng lay laman tayo. (Job 31:1) Ontan met, no onla tayod dayat odino swimming pool, kaukolan ya masimpit so isulong tayon manames. (Pro. 11:2, 20) Anggano dakel ya totoo ed sayan mundo so mansusulong na makapaayat iran swimsuit, say manunan iisipen tayo et say kirayewan na masanto tan inad-aro tayon Dios, si Jehova.

13. Akin ya kaukolan tayon iyaplika so 1 Corinto 10:32, 33 no manpipili tayoy kawes?

13 Wala ni sakey ya importantin prinsipyo ya ontulong ed sikatayon manpili na matukoy ya kawes—say pangikonsidera ed konsiensia na arum, balanglan agagi o andi. (Basaen so 1 Corinto 10:32, 33.) Kaukolan tayon seryosoen so obligasyon tayon agmansulong na makaopendi ed arum. “Komon ta paliketen na kada sakey ed sikatayo so kapara ton too parad pankaabigan to, pian sikatoy napabiskeg,” so insulat nen Pablo. Insan to imbaga so rason: “Ta anggan say Kristo et agto pinaliket so sarili to.” (Roma 15:2, 3) On, inyuna nen Jesus so pankaabigan na arum aliwan say sarili to. Mas importante ed sikato so panggaway linawa na Dios tan panulong ed arum. Kanian agtayo la komon isusulong iray kawes ya labay tayo balet nayarin magmaliw ya sengegan na ag-idengel na saray pupulongan tayo.

14. Panon ya nipasal na atateng iray anak da ya igloria so Dios ed panangawes da?

14 Responsabilidad na Kristianon atateng ya bangatan so pamilya ran mangiyaplika ed saray prinsipyo na Biblia. Kaukolan dan seguroen ya amin da et napaliket day Dios diad masimpit ya panangawes tan panag-ayos. (Pro. 22:6; 27:11) Sarag na atateng ya ipurek ed ananak da so pamagalang ed masanton Dios ya dadayewen da diad panamegley na maong ya alimbawa ra tan diad pangiter day maaro tan praktikal ya bilin. Balibali sirin no ibangat na atateng iray anak da no iner tan no panon iran makaanap na matukoy iran kawes! Labay ton ibaga et aliwan samay labay da labat so isipen da noagta no panon dan nagawaan so pribilehyo dan irepresenta si Jehova a Dios.

MANGGAWAY MAKABAT YA DESISYON

15. Antoy nepeg ya mangigiya ed sikatayo no manpipili itayo na isulong tayo?

15 Mangiiter so Salita na Dios na praktikal iran giya ya ontulong ed sikatayon manggaway makabat ya desisyon pian nigloria so  Dios. Siempre, walay karapatan tayon manpili na isulong tayo. Nandurumay labay tayo, tan pakasarag tayon mangaliw. Balet nepeg ya say kawes tayo et lanang a maayos, malinis, masimpit, matukoy ed okasyon, tan agmakaopendi ed lugar tayo.

16. Akin ya aliwan sayang so sagpot tayon mansulong na matukoy ya kawes?

16 Tua aliwan naynay ya mainomay so manggaway desisyon ya pakapatnagan na maong a pakatebek, inkasimpit. Tan agtayo naynay ya naimano so amin ya detalye. Karaklan ya panagsaliwan et puro uso so ilalako da, kanian mairap so makalmo na masimpit ya palda, bestida, tan blouse, odino long-sleeve tan pantalon ya aliwan mapitpitat. Balet, posiblin naimano na agagi so impansagpot mo tan apresyaen day anos mon nan-anap na balibali tan matukoy ya kawes. Tan melag labat so sagpot tayo no ikomparad liket ya nalikna tayo no nigloria tayoy maaron Ama tayod tawen.

17. Anto ray nepeg ya ikonsidera na sakey ya brother no kasin manparukey na balbas?

17 Nayari kasi ed saray brother so manparukey na balbas? Diad Mosaikon Ganggan et kaukolan ya walay balbas na saray lalaki. Balet saray Kristiano et agla sakop na Mosaikon Ganggan tan ag-obligadon gawaen itan. (Lev. 19:27; 21:5; Gal. 3:24, 25) Diad arum ya kultura, ayos labat ed sikara so balbas basta akatlian tan desentin nengnengen, tan agmet makalay atension na saray pupulongan. Diad tua, wala ray aturon brother ya walay balbas da. Balet wala met iray brother ya nandesisyon ya ahiten so balbas da. (1 Cor. 8:9, 13; 10:32) Diad arum ya kultura o lugar, ag-ira apasal ya manparukey na balbas tan ipapasen dan ag-itan manepeg ed saray Kristianon ministro. Diad tua, no walay balbas na sakey ya brother, ompan pansengegan itan ya agto nidayew so Dios tan agnibagan anggapoy pakabalawan to.—Roma 15:1-3; 1 Tim. 3:2, 7.

18, 19. Panon itayon natulongan na Miqueas 6:8 pian makapaliket ed Dios so panangawes tayo?

18 Talagan misalsalamat itayod si Jehova ta agto tayo inikdan na makapabelat tan detalyadon listaan na totontonen nipaakar ed panangawes tan panag-ayos. Imbes, inabuloyan to tayon manpili tan manggaway makabat iran desisyon. Balet kaukolan tayoy manpaigiya ed saray napanmatalkan ya prinsipyo na Biblia. Kanian anggan diad panangawes tan panag-ayos tayo et nipanengneng tayon labay tayoy ‘mapaabeban manakar a kaibay Dios.’—Miq. 6:8.

19 No mapaabeba tayo, akaparaan tayon usisaey sarili tayo tan ikompara itan ed inkalinis tan inkasanto nen Jehova lapud akadepende tayo ed sikato parad sankaabigan ya panangigiya. Ontan met, kaibad inkamapaabeba tayo so panrespeto ed liknaan tan opinyon na arum. Kanian, ‘mapaabeba tayon manakar a kaibay Dios’ diad pambilay base ed saray atagey ya estandarte to tan panrespeto ed panmoria na arum.

20. Antoy nepeg ya epekto ed arum na panangawes tan panag-ayos tayo?

20 No nanengneng na totoo so panangawes tayo, ag-ira komon manduaruwa ya mandadayew tayod si Jehova. Nepeg ya kombinsido iray agagi tan arum ya totoo a talagan irerepresenta tayoy matunong ya Dios. Atagey iray estandarte to, tan maliket tayon unoren iratan. Nakomendaan iray agagin lalaki tan bibii ya lapud itsura tan maong ya ugali da et wala ray nagmaliw ya interesado ed manangisalbay bilay ya mensahe na Biblia tan niglogloria tan napapaliket day Jehova. No makabat so desisyon tayod pampili na isulong tayo, seguradon nidayew tayo so Dios ya ‘akawesan na kagalangan tan karlangan.’​—Sal. 104:1, 2, paimanod leksab.