Onlad karga

Onlad saray karga

Liket—Kualidad ya Naaalig Tayod Dios

Liket—Kualidad ya Naaalig Tayod Dios

LABAY na maslak ya totoo so manbilay ya maliket. Balet diad sayan kaunoran iran agew, amin tayo so ondadalan ed “mair-irap” iran subok. (2 Tim. 3:1) Naaandi so liket na arum lapud ag-inkahustisya, sakit, anggapoy naromog ya trabaho, ermen, odino arum ni ran sengegan na problema. Anggan saray lingkor na Dios et nadidismaya tan naaandi met so liket da. No oniay situasyon mo, panon mon napapawil so liket mo?

Pian naebatan itan ya tepet, talosan tayo ni no antoy labay ya ibaga na tuan liket tan panon ya say arum et nansiansian maliket anggano wala ray dadalanen dan subok. Insan aralen tayo no antoy sarag tayon gawaen pian mansiansia tayon maliket tan naaruman ni liket tayo.

ANTO SO LIKET?

Say pagmaliw a maliket et midumaan ed basta inkamaelek. Bilang ilustrasyon: No say sakey et dakel so nainum ton alak tan abuek, nayarin elek lan elek. Balet no sikatoy amawmawan la, agla onelek tan ompawil lad datin liknaan to ya maer-ermen tan napnoy problema. Say temporaryon panliliket to et agnibaga ya tuan liket.​—Pro. 14:13.

Balet say liket et sakey a kualidad ya walad dalem na puso. Tinukoy itan ya “say nalilikna na sakey no walay maong a bengatlan agamoran to odino iilaloan to.” Say liket et sakey a liknaan ya mansiasiansia, maong man odino andi iray nagagawa ed kaliberliber tayo. (1 Tes. 1:6) Diad tua, nayarin wala ray problema na sakey a too balet maliket nin siansia. Singa bilang, saray apostol et nilelewet lapud pampupulong da nipaakar ed Kristo. Balet “tinmaynan irad arapan na Sanhedrin, a malikeliket ira lapud awalaan iray pribilehyo a napabanday nisengeg ed ngaran to.” (Gawa 5:41) Siempre, aliwan say impakalewet da so rason no akin ya malikeliket ira. Imbes, alikna day tuan liket lapud apansiansia ray katooran dad Dios bilang lingkor to.

Say ontan ya liket et agnisipor nen niyanak itayo tan ag-itan automatikon niwalad sikatayo. Akin? Lapud say tuan liket et kabiangan na bunga na masanton espiritu na Dios. Nawalaan tayo labat na “balon personalidad,” kaiba lay liket, diad tulong na espiritu na Dios. (Efe. 4:24; Gal. 5:22) Tan no nalilikna tayoy liket, mas mainomay tayon arapen iray kapagaan ed bilay.

SARAY ALIMBAWA YA LABAY TAYON ALIGEN

Say labay nen Jehova ya nagawa ed dalin et marakep, aliwan mauges ya singa nanenengneng tayo natan. Balet anggano mauges so gagawaen na arum, agnaekal na satan so liket nen Jehova. Ibabaga na Salitay Dios: “Say biskeg tan liket et walad ayaman to.” (1 Awa. 16:27) Sakey ni, saray maabig ya nagagawaan na saray lingkor nen Jehova et ‘mamapaliket ed puso to.’​—Pro. 27:11.

Naalig tayoy Jehova no agtayo alablabas a manpaga no ag-agawa iray iilaloan tayo. Imbes ya naandi so liket tayo, sarag tayon isipen iray maong a bengatlan walad sikatayo natan  tan maanos ya manalagar ed saray mas maong a bengatla diad arapen. *

Dakel met so alimbawa ed Biblia na totoon apansiansia day liket da anggano nipaarap irad mairap iran situasyon. Sakey ed sikara si Abraham ya dinmalan ed mapeligro tan mairap iran situasyon lapud ginawa na arum. (Gen. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Anggano nipaarap si Abraham ed ontan iran subok, apansiansia toy liket to diad puso to. Panon? Sankanonot to so ilalon manbilay diad balon mundo panamegley na uley na Mesias. (Gen. 22:15-18; Heb. 11:10) Inkuan nen Jesus: “Nanliketan a maong na ama yon si Abraham so ilalon makanengneng ed agew ko.” (Juan 8:56) Naalig tayoy Abraham no dalepdepen tayo iray makapaliket ya nagawa diad arapen.​—Roma 8:21.

Singa si Abraham, si apostol Pablo tan say kaiba ton si Silas et nampokus ed saray sipan na Dios. Mabiskeg so pananisia ra, tan pinansiansia day liket da anggano wala ray aliwliwan naeksperiensya da. Singa bilang, kayari dan inanosan so graben impanlewet tan impriso ira, diad ‘pegley-labi et manpipikasi tan mangakansion ira na panangidayew ed Dios.’ (Gawa 16:23-25) Malikeliket si Pablo tan Silas, aliwa labat ya lapud pinabiskeg ira na ilalo ra, noagta amta ra ya say paniirap da et nisengeg ed ngaran nen Kristo. Naalig tayoy Pablo tan Silas no nodnonoten tayo ray maabig a resulta na matoor a panlilingkor tayod Dios.​—Fil. 1:12-14.

Natan, dakel met iray maong ya alimbawa na agagi tayon apansiansia day liket da anggano ondadalan irad subok. Singa bilang, nen Nobyembre 2013, dinmalan so makmaksil a bagyon Yolanda diad sentron rehyon na Pilipinas, tan aderalderal so kaabungan na masulok a 1,000 pamilya na Tasi. Oniay imbaga nen George, ya tagad Tacloban tan naandian na ayaman: “Anggano onman so agawa, maliket nin siansia iray agagi. Agko amta no panon kon ibalikas so liket ya nalilikna mi.” Anggano graben irap so naeeksperiensya tayo, mansiansia tayon maliket no dadalepdepen tan pisasalamatan tayo iray ginawa nen Jehova parad sikatayo. Anto ni iray inter nen Jehova ya mamapaliket ed sikatayo?

SARAY RASON TAYON MANLIKET

Seguradon say sankaabigan ya rason na panliket tayo et say maapit ya relasyon tayod Dios. Isipen pa: Kabat tayo so Soberano ed Uniberso. Sikatoy Ama, Dios, tan Kaaro tayo!​—Sal. 71:17, 18.

Papablien tayo met so regalon bilay tan say abilidad tayon panliketan itan. (Ecl. 3:12, 13) Bilang matatalinon pinalsa ya inyasingger nen Jehova ed sikato, natatalosan tayoy linawa na Dios parad sikatayo. (Col. 1:9, 10) Kanian walay tuan kabaliksan tan direksion na bilay tayo. Balet, maslak a totoo et agda amta so gagala na bilay. Sayan pandumaan et impabitar nen Pablo nen insulat to: “‘Ag-anengneng na mata tan agnadngel na layag, tan ag-atebek na puso na too iray bengatlan imparaan la na Dios parad saramay mangaarod sikato.’ Ta sikatayo so angipaamtaan na Dios ed saratan diad panamegley na espiritu to.” (1 Cor. 2:9, 10) Agta malikeliket tayo ta natatalosan tayoy linawa tan gagala nen Jehova?

Imanoen no anto ni ginawa nen Jehova parad totoo to. Agta maliket tayo ta nayarin naperdona iray kasalanan tayo? (1 Juan 2:12) Lapud panangasi na Dios, walay ilalo tayon manbilay ed balon mundo ya magano lan onsabi. (Roma 12:12) Natan ni labat et itatarya la nen Jehova iray maaron agagi ya kaiba tayon mandadayew ed sikato. (Sal. 133:1) Ipapaseguro met na Biblia ya protektaan nen Jehova so totoo to manlapud si Satanas tan saray demonyo to. (Sal. 91:11) No dalepdepen tayo irayan amin ya bendisyon na Dios, mas lalon naaruman so liket tayo.​—Fil. 4:4.

NO PANON YA NAARUMAN SO LIKET TAYO

Kasin say maliket lan Kristiano et naaruman ni liket to? Inkuan nen Jesus: “Imbagak  iraya ed sikayo, pian nalikna yon maong so liket a naliliknak.” (Juan 15:11) Agta ipapatnag na saya a sarag tayo nin aruman so liket tayo? Say pansasagpot mon aruman so liket mo et singa pamadalang ed apoy. Nepeg mon sungloran itan pian mas lalon ompetang. Mipadpara, kaukolan mon pabiskegen so espiritualidad mo pian naarumay liket mo. Tandaan: Naaruman so liket panamegley na espiritu na Dios. Kanian, mas naaruman so liket mo no regular mon kerewen so tulong na espiritu nen Jehova tan no masimoon mon dalepdepen so Salita to ya impuyan na espiritu to.​—Sal. 1:1, 2; Luc. 11:13.

Naaruman met so liket mo no aktibo kan mibibiang ed saray kimey ya makapaliket ed si Jehova. (Sal. 35:27; 112:1) Akin? Lapud pinalsa itayo pian ‘takotan so tuan Dios tan unoren iray ganggan to, ta saya so manunan obligasyon na too.’ (Ecl. 12:13) Labay ton ibaga, denesinyo itayon gawaen so linawa na Dios. Kanian no manlilingkor tayod si Jehova, na-enjoy tayon maong so bilay tayo. *

SARAY MAONG A RESULTA NO MALIKET TAYO

No nalilikna tayoy liket a manlalapud Dios, dakel ni ran gunggona so naeksperiensya tayo. Singa bilang, no malikeliket tayon manlilingkor ed Ama tayod tawen anggano wala ray probleman dadalanen tayo, magmaliw tayon mas makapaliket ed sikato. (Deu. 16:15; 1 Tes. 5:16-18) Ontan met, lapud nalilikna tayo so tuan liket, agtayo ipasen ya sankaimportantian ed bilay so pakawalaan na dakel a materyal ya kaykayarian. Imbes, manggawa tayo na mas baleg iran sakripisyo parad Panarian na Dios. (Mat. 13:44) Tan no nanenengneng tayo ray maong a resulta na pansasakripisyo tayo, mas maliket tayo, mas balibali liknaan tayo, tan mas napaliket tayoy arum.​—Gawa 20:35; Fil. 1:3-5.

“No maliket tan kontento kad bilay mo natan, mas posible ya agka mansakit diad arapen.” Ontan so insulat na sakey a researcher ed University of Nebraska diad United States kayari ton nirebyu so pigaran impanaral nipaakar ed bunigas. Susuportaan na saya so ibabaga na Biblia: “Say maliket a puso et maong a tambal.” (Pro. 17:22) On, legan ya naaaruman so liket mo, posible ya mas onkasil so laman mo.

Kanian anggano makapa-stress so bilay, nalikna tayo so tua tan permanentin liket legan tayon nanaawat so masanton espiritu panamegley na pikakasi, panagaral, tan panagdalepdep ed Salita nen Jehova. Naaruman met so liket tayo no dadalepdepen tayo iray bendisyon ya nanaawat tayo, no aaligen tayoy pananisia na arum, tan no gagawaen tayoy linawa na Dios. No gagawaen tayon amin iratan, magmaliw ya tua ed sikatayo so ibabaga na Salmo 64:10: “Say matunong et manliket ed si Jehova tan pasalimbengan ed sikato.”

^ par. 10 Say kualidad ya anos et ompaway ed arapen ya artikulo ed sayan serye nipaakar ed “say bunga na espiritu.”

^ par. 20 Parad arum nin makatulong pian manliket ka, nengnengen so kahon ya “ Saray Arum ya Paraan Pian Naaruman so Liket.”