Onlad karga

Onlad saray karga

Pruebaan Mon Matoor Ka ed si Jehova

Pruebaan Mon Matoor Ka ed si Jehova

“Si Jehova wala naani ed nanleetan ko tan sika, tan dia ed nanleetan na binik tan binim, lawas.”​—1 SAM. 20:42.

KANSIONEN: 125, 62

1, 2. Akin ya makapadinayew ya alimbawa na katooran so pikakaaro nen Jonatan ed si David?

SEGURADON mandinayew a maong si Jonatan ed impilaban na ugaw nin si David ed higante ya si Goliat. Insan inmarap si David ed ama nen Jonatan ya si Arin Saul na Israel, ya sankabembenan toy ulo na samay Filisteo. (1 Sam. 17:57) Nayarin mandinayew si Jonatan lapud masibeg si David. Mapatnag ya sikatoy sinuportaan na Dios, tan nagmaliw iran malet ya sankaaro nen Jonatan. Diad tua et nansipanan ira lapud inaro nen Jonatan si David a singa sarili to. (1 Sam. 18:1-3) Diad interon bilay to, sikatoy matoor ed si David.

2 Nantultuloy so pikakaaro nen Jonatan ed si David anggano say pinili na Dios ya onsublay ya ari na Israel et si David. Mapaga si Jonatan ta labay ya pateyen nen Saul si David. Pian napabiskeg toy kaaro to, linmay Jonatan ed kalawakan na Judea diad Hores. Tinulongan toy David ya ombiskeg so panagmatalek to ed si Jehova. Imbaga nen Jonatan: “Agka antakot . . . ; sika so manari ed Israel, tan siak so saginonor ed sika.”​—1 Sam. 23:16, 17.

3. Antoy mas importante ed si Jonatan nen say katooran tod si David, tan panon tayon amta? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

3 Diad amin lawarin lugar, naaapresya na totoo so inkamatoor. Balet likud ed katooran nen Jonatan ed si David, mas importante ya ikonsidera tayoy katooran to ed Dios. Akin et impasen nen Jonatan si David ya kaaro imbes ya kakompetensia? Mapatnag ya walay mas importante ed si Jonatan nen say sarili ton pankaabigan. Tandaan ya tinulongan toy David pian ombiskeg so panagmatalek to ed si Jehova. Malinew sirin ya say katooran ed Dios so manuna ed puso nen Jonatan. On, say katooran tod si Jehova so basiyan na katooran tod si David. Tinoor dan dua iyan sipanan da: “Si Jehova wala naani ed nanleetan ko tan sika, tan dia ed nanleetan na binik tan binim, lawas.”​—1 Sam. 20:42.

4. (a) Panon tayon naliknay tuan liket tan inkapnek? (b) Antoy aralen tayod sayan artikulo?

4 Bilang Kristiano, agtayo labat pandinayewan so katooran na arum; sikatayon mismo et matoor ed kapamilya, kakaaro, tan kapananisiaan tayo. (1 Tes. 2:10, 11) Balet siopay nepeg ya manunan panmatooran tayo? Siempre, samay angiter na bilay tayo! (Apo. 4:11) No mansiansia tayon matoor ed sikato, nalikna tayoy tuan liket tan inkapnek. Balet pian napruebaan tayoy katooran tayod Dios, kaukolan ya manmatoor tayo ed sikato anggan wala ray mairap ya subok. Diad sayan artikulo, aralen tayo no panon ya makatulong ed sikatayo so alimbawa nen Jonatan pian napruebaan so katooran tayod si Jehova diad apatiran mairap ya situasyon: (1) no samay walad autoridad et singa agmanepeg ya respetoen, (2) no kaukolan tayoy manpili no siopay panmatooran tayo, (3) no aliway pakatalos odino aliway nononoten na totoo ed sikatayo, tan (4) no say katooran tan personal a panlabayan tayo et mankontraan.

NO SAMAY WALAD AUTORIDAD ET SINGA AGMANEPEG YA RESPETOEN

5. Akin ya mairap parad saray Israelita so manmatoor ed Dios legan ya si Saul so ari?

5 Anggano pinili na Dios ya magmaliw ya ari si Saul, sinmabi panaon et nagmaliw ya agmatulok kanian sikatoy impulisay nen Jehova. (1 Sam. 15:17-23) Lapud agtampol inekal na Dios si Saul ed trono, say mauges ya kagagawa to et anubok ed saray uuleyan to tan ed saray maapit ed sikato. Asubok so katooran dad Dios ta say ari ya akayurong ed “trono nen Jehova” et mauges so gagawaen to.​—1 Awa. 29:23.

6. Antoy mangipanengneng ya nanmatoor si Jonatan ed si Jehova?

6 Nen ginmapon ag-inmunor si Saul, prinuebaan na anak ton si Jonatan ya sikatoy matoor ed si Jehova. (1 Sam. 13:13, 14) Imbaga na propetan si Samuel: “Si Jehova agto ikaindan so baley to nipaakar ed baleg a ngaran to.” (1 Sam. 12:22) Impanengneng nen Jonatan ya panisiaan to itan. Plaplanoen na balbaleg ya armada na saray Filisteo a walaay 30,000 a karwahen pan-guerra ya lusoben so Israel. Wala labat so 600 ya sundalo nen Saul, tan sikaran dua labat nen Jonatan so walay armas! Balet linmay Jonatan ed kawalaan na saray sundalo na Filisteo, tan say kaiba to labat et say manag-awit na armas to. “Anggapo so makasbel ed Jehova a mangilaban ed panamegley na dakel odino diad panamegley na daiset,” so kuan nen Jonatan. Manga 20 a lalaki ya akapuesto diman so apatey dan dua. Insan “say dalin yinmegyeg,” tan walay agawan makapataktakot a bengatla a nanlapud Dios. Lapud agulo iray Filisteo, sikaran mismoy nampapateyan. Kanian lapud pananisia nen Jonatan ed Dios, analo ira.​—1 Sam. 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20.

7. Panoy impantrato nen Jonatan ed ama to?

7 Anggano aderal lay relasyon nen Saul ed Dios, sinuportaan nin siansia nen Jonatan so ama to anggad nayari. Singa bilang, saniba iran angidepensa ed saray totoo na Dios.​—1 Sam. 31:1, 2.

8, 9. Panon tayon nibagan matoor tayod si Jehova no rerespetoen tayo ray walad autoridad?

8 Singa si Jonatan, napruebaan tayon matoor tayod si Jehova no unoren tayo ray ganggan na gobierno ya ag-onkontra ed ganggan na Dios. Kakaukolanen itan na Dios, anggano say arum ya opisyal et singa agmanepeg ya respetoen. Singa bilang, nayarin kurakot so sakey ya opisyal na gobierno, balet siansia nin rerespetoen tayo so posisyon to lapud relatibon pampapasakop tayo ed saray “atagey ya autoridad” na gobierno. (Basaen so Roma 13:1, 2.) Sarag tayo met ya pruebaan so katooran tayod si Jehova diad panrespeto tayod saramay inikdan toy autoridad.​—1 Cor. 11:3; Heb. 13:17.

Say sakey a paraan pian napruebaan so katooran ed si Jehova et say panrespeto ed agmananisian asawa (Nengnengen so parapo 9)

9 Diad South America, prinuebaan nen Olga [1]so katooran to ed Dios diad impangipanengneng toy respeto ed asawa to anggano diad mairap iran situasyon. Lapud sakey a Tasi nen Jehova si Olga, pigay taon ya mauges so impantrato na asawa to. Sasakitan toy liknaan to, iinsultoen to, agto kakatongtongen, tan tataktakoten to ya alaen to ray ananak da insan da taynan. Balet aliwan mauges so imbales nen Olga ed saray mauges ya ginawa na asawa to. Ginawa toy anggaay nayarian ton magmaliw a maong ya asawa diad impangasikaso tod kanen na asawa to, saray kawes to, tan say pamilya ra. (Roma 12:17) No posible, iibaan toy asawa to ed saray okasyon ya kaibay pamilya odino kakaaro to. Singa bilang, nen inatey so katulangan ton laki ya walad sananey a syudad, imparaan nen Olga iray ananak da tan amin ya nakaukolan da ed pambiahe. Inalagar toy asawa to ed puerta na simbaan anggad asumpal so seremonya. Kayari pigaran taon, anguman so ugali na asawa to lapud impananos tan impanrespeto nen Olga. Natan et iyaakar to lay Olga ed Kingdom Hall, tan papasesegen to ni ingen ya onatendi, tan sagpaminsan et mimila met lad si Olga ya miaral.​—1 Ped. 3:1.

NO KAUKOLAN SO MANPILI NO SIOPAY PANMATOORAN

10. Panon ya nampili si Jonatan no siopay panmatooran to?

10 Lapud determinadoy Saul ya pateyen si David, kaukolan ya manpili si Jonatan no siopay panmatooran to. Anggano akisipanan lad si David, mapasakop nin siansia si Jonatan ed ama to. Balet amta nen Jonatan ya si David so papaboran na Dios, aliwan si Saul. Kanian, mas inyuna nen Jonatan so panmatoor ed si David nen say panmatoor ed si Saul. Binagaan toy David ya onamot, insan maabig iray imbaga tod si Saul nipaakar ed si David.​—Basaen so 1 Samuel 19:1-6.

11, 12. Panon ya makatulong ed sikatayo so panangarod Dios pian makapandesisyon tayon manmatoor ed sikato?

11 Lapud matoor ed Dios si Alice ya tagad Australia, sikatoy atulongan ya mandesisyon no siopay talagan panmatooran to. Nen ginmapon manaral na Biblia, ibabaga tod pamilya to iray maabig ya naaaralan to. Insan sinmabi panaon, imbaga tod sikara ya agla mibiang ed panselebra day Krismas. Impaliwawa to ray rason. Diad unaan et manpapaga labat ira, anggad nen kien et mamapasnok la rad sikato. Say pakalikna ra et agto la ra inaro. Inkuan nen Alice: “Imbaga nen Nanay kod siak ya agto ak la ipapasen ya anak. Abigla ak tan asakitan ak ya maong ta inad-arok so pamilyak. Balet mas pinilik so panangarok ed si Jehova tan say Anak to, kanian nampabautismo ak diad sinmublay ya asemblea.”​—Mat. 10:37.

12 No agtayo manalwar, say katooran ed bansa, eskuelaan, odino diad sakey a team na isport et nayarin kalkalnan maneral ed katooran tayod Dios. Alimbawa, labalabay nen Henry so manggalaw na chess. Naynay ya champion so eskuelaan to, kanian labay ton gawaey sankaabigan to pian manalo. Balet inamin to: “Kalkalnan nagmaliw ya mas importante ed siak so katooran ed eskuelaan nen say katooran kod Dios. Lapud wala ray galaw ed chess no Sabado tan Simba, napapaulyanan ko lay panaglingkor ko parad Panarian. Kanian nandesisyon ak ya onekal ed team mi.”​—Mat. 6:33.

13. Panon ya makatulong ed sikatayo so katooran ed Dios pian nasolusyonan iray problema ed pamilya?

13 Nayarin mairap met so manpili no siopa so panmatooran tayo diad loob na pamilya. Singa bilang, inkuan nen Ken: “Labay ko komon ya bisitaen a lanang so nanay kon akulaw la, tan sagpaminsan ya sikato met so ompasyar ed sikami. Balet agmakapanpaknaan si nanay ko tan say asawak. Diad unaan et naproproblema ak, ta no paliketen koy sakey et seguradon napabarong ko may sakey. Insan ko naisip ya diad ontan a situasyon, say asawak so nepeg ya manunan panmatooran ko. Kanian nanggawa ak na solusyon ya agustoan na asawak.” Say katooran ed Dios tan respeto ed Salita to so angiter na pakpel ed si Ken pian ipaliwawad asawa to no akin a nepeg ya maabig so pantrato ed ina to. Impaliwawa met nen Ken ed nanay to no akin ya kaukolan ya respetoen so asawa to.​—Basaen so Genesis 2:24; 1 Corinto 13:4, 5.

NO ALIWAY PAKATALOS ODINO ALIWAY NONONOTEN NA TOTOO ED SIKATAYO

14. Panoy impantrato nen Saul ed si Jonatan?

14 Ompan nasubok so katooran tayod si Jehova no aliway nononoten ed sikatayo na sakey ya manangidaulo. Nayarin ontan so subok ya inarap nen Jonatan. Amta nen Arin Saul, say nilanaan na Dios, ya kaaro na anak to si David, balet agto natatalosan no akin ya sankaaro ira. Mamapasnok a maong si Saul tan pinabaingan toy Jonatan, balet agbinmawi. Nansiansian matoor si Jonatan ed Dios tan ed si David, say magmaliw ya ari na Israel.​—1 Sam. 20:30-41.

15. No aliway pantrato ed sikatayo na sakey ya agi, antoy nepeg ya reaksion tayo?

15 Diad saray kongregasyon na totoo nen Jehova natan, saray mangidadaulo ed sikatayo et gagawaen day anggaay nayarian da pian parepareho so pantrato da ed amin. Balet, ag-ira perpekto tan nayarin aliway nonoten dad saray kiwas tayo. (1 Sam. 1:13-17) No aliway pakatalos na arum odino aliway nononoten da ed sikatayo, komon ta mansiansia tayon matoor ed si Jehova.

NO SAY KATOORAN TAN PERSONAL A PANLABAYAN TAYO ET MANKONTRAAN

16. Diad anto ran situasyon ya kaukolan tayoy manmatoor ed Dios tan agmagmaliw ya makasarili?

16 Labay nen Saul ya iyuna nen Jonatan so sarili to, say pagmaliw ton ari. (1 Sam. 20:31) Balet lapud matoor ed Dios, pinansiansia nen Jonatan so pikakaaro tod si David imbes ya iyuna toy pankaabigan to. Naalig tayoy agmakasarilin ugali nen Jonatan no nonoten tayo ya say toon makapaliket ed si Jehova et agto benegan so sipan to, anggano pakairapan o pakalugian to itan. (Sal. 15:4) Agbinenegan nen Jonatan so sipan to ed si David, tan agtayo met nepeg ya benegan iray sipan tayo. Singa bilang, no mairap manaya ya tooren so transaksion tayod negosyo, say katooran tayod Dios tan say respeto tayo ed Biblia so nepeg ya mamakiwas ed sikatayon tooren so imbaga tayo. Tan panon to no walay agtayo iilaloan ya problema bilang sanasawa? Say panangaro ed Dios so seguradon mamakiwas ed sikatayon manmatoor ed asawa tayo.​—Basaen so Malaquias 2:13-16.

No wala ray transaksion tayod negosyo, nayarin nasubok so katooran tayo ed Dios tan say respeto tayod Biblia (Nengnengen so parapo 16)

17. Antoy naaralan mo ed sayan artikulo?

17 No isipen tayoy alimbawa nen Jonatan, agta labay tayon aligen so katooran tod Dios? Agtayo sirin iyuuna iray makasarilin panlabayan tayo. Singa si Jonatan, komon ta pruebaan tayoy katooran tayod si Jehova diad panmatoor ed saray totoo to, anggan saramay nayarin pakakadismayaan tayo. No matoor tayod si Jehova a Dios ed mairap iran situasyon, napaliket tayo so puso to, tan lapud satan et maliket tayo met. (Uli. 27:11) No mansiansia tayon matoor ed si Jehova, nanengneng tayoy gawaen ton paraan parad pankaabigan tayo. Diad onsublay ya artikulo, pantongtongan tayo iray importantin leksion ya naaralan tayo ed ginawa na saray matoor tan agmatoor ya kapanaonan nen David.

^ [1] (parapo 9) Sinalatan so arum ya ngaran.