Onlad karga

Onlad saray karga

Si Jose a Taga Arimatea et Nampakpel

Si Jose a Taga Arimatea et Nampakpel

SI JOSE A TAGA ARIMATEA et agto naisip no panon ya akapampakpel nen inmarap ed Romanon gobernador. Si Poncio Pilato et kabkabat ya no antoy imbaga to et agla nauman. Pero pian magmaliw ya marakep so ponpon nen Jesus, kaukolan ya walay mangipatanir ed si Pilato ya alaen toy bangkay. Balet nen akitongtong lay Jose, aliwa met manayan mairap a singa ed iisipen to. Kayarin aseguro nen Pilato ed sakey ya opisyal ya inatey lay Jesus, inabuloyan toy Jose ya alaen so bangkay. Kanian anggano maneermen ni, linman tampol si Jose ed kawalaan na bangkay.​—Mar. 15:42-45.

  • Siopa si Jose a Taga Arimatea?

  • Antoy relasyon to ed si Jesus?

  • Tan akin a nepeg ya interesado ka ed istorya to?

 MEMBRO NA SANHEDRIN

Diad impuyan ya Ebanghelyo nen Marcos, si Jose et tinawag ya “sakey a gagalangen a membro na Konsilyo.” Diad sayan konteksto, say Konsilyo et ontutukoy labat ed Sanhedrin, say atagey a korte na saray Judio tan grupo a walaay baleg ya pakayarin mangasikaso. (Mar. 15:1, 43) Si Jose et sakey ed saray lider na saray kabaleyan to, kanian sarag toy onarap ed Romanon gobernador. Agmet pankelawan ya sikatoy mayaman.​—Mat. 27:57.

Kasin walay pakpel mon bidbiren si Jesus bilang Ari tayo?

Bilang grupo, kabusol na Sanhedrin si Jesus. Implano na saray membro to ya ipapatey si Jesus. Balet si Jose et tinawag ya “sakey a maong tan matunong a too.” (Luc. 23:50) Aliwan singa say maslak ya membro na Sanhedrin, si Jose et matua, malinis so panagbilay to, tan gagawaen toy anggaay nayarian ton unoren iray ganggan na Dios. Sikatoy “manaalagar met ed Panarian na Dios,” kanian natalosan tayo no akin ya nagmaliw a sakey ed saray disipulo nen Jesus. (Mar. 15:43; Mat. 27:57) Mapatnag ya asagyat si Jose ed mensahe nen Jesus lapud masimoon ya manaanap na katuaan tan hustisya.

AGTO IMPAAMTA YA SAKEY A DISIPULO

Ibabaga na Juan 19:38 ya si Jose et “sakey a disipulo nen Jesus, balet ta agto imbaga iya ed arum lapud takot tod saray Judio.” Antoy tatakotan nen Jose? Amta to ya si Jesus et bubusolen na saray Judio tan determinado iran papawayen ed sinagoga so siopaman ya mangibagan manisia ed si Jesus. (Juan 7:45-49; 9:22) No papawayen so sakey ed sinagoga, sikatoy balawen, paliisan, tan itakwil ni ingen na saray kapara ton Judio. Kanian nan-alangan si Jose ya ibagad publiko so pananisia tod si Jesus. No gawaen to itan, naandi so posisyon tan impluensya to.

Aliwan si Jose labat so walad onian mairap ya situasyon. Ibabaga na Juan 12:42 ya “anisia ed [si Jesus] so dakel ed saray manuley, balet agda ibabaga so pananisia rad sikato lapud saray Fariseo, pian ag-ira napapaway ed sinagoga.” Say sakey nin ontan so situasyon to et si Nicodemo, ya membro met na Sanhedrin.​—Juan 3:1-10; 7:50-52.

Balet si Jose et sakey a disipulo, pero agto impaamta ed arum. Seryoso itan, lalo la ta oniay imbaga nen Jesus: “Balang sakey . . . a mamidbir ed siak diad arapan na totoo, sikatoy bidbiren ko met ed arapan nen Amak a walad tawen. Balet siopaman a mangiburi ed siak ed arapan na totoo, sikatoy iburik met ed arapan nen Amak a walad tawen.” (Mat. 10:32, 33) Agmet talaga imburi nen Jose si Jesus, balet anggapoy pakpel ton bidbiren. Sika ey?

Base ed Biblia, say maong ya agawaan nen Jose et agto sinuportaan so mauges a plano na Sanhedrin ed si Jesus. (Luc. 23:51) Unong ya ibabaga na arum, nayarin anggapod may Jose nen lilitisen si Jesus. Antokaman so situasyon, seguradon naermenan  ya maong si Jose ed sayan graben ag-inkahustisya​—balet anggapoy nagawaan to pian napatunda itan!

ADAEG TOY TAKOT TAN AGPAKAPANDESISYON

Nen inatey si Jesus, mapatnag ya adaeg la nen Jose so takot to, tan desidido lan suportaan iray papatumbok nen Jesus. Satan ya desisyon et napatnagan ed imbaga na Marcos 15:43: “Sikatoy nampakpel a linmad si Pilato tan kinerew toy bangkay nen Jesus.”

Posiblin wadman si Jose nen inatey si Jesus. Amta to sirin ya inatey la antis ya naamtaan nen Pilato. Kanian nen kinerew nen Jose so bangkay nen Jesus, “manduaruway Pilato no kasin sikatoy inatey la.” (Mar. 15:44) No bilang ta anengneng nen Jose so paniirap nen Jesus ed panamairapan ya poste, kasin satan ya aliwliwan inkagawa so amakiwas ed sikaton usisaen so konsiensia to tan manpakpel ya ondapag ed katuaan? Posible. Balet say segurado, kinmiwas si Jose. Sikatoy desidido lan ipaamta ed arum ya sikatoy sakey ya disipulo.

IMPONPON NEN JOSE SI JESUS

Walad ganggan na saray Judio ya saramay asentensiaan na patey et nepeg ya iponpon antis ya onselek so agew. (Deu. 21:22, 23) Balet diad saray Romano, say bangkay na saray pinatey ya kriminal et papaulyanan dan nabulok ed poste odino ibabantak da labat ed lubok na karaklan. Pero aliwan ontan so inisip nen Jose ya gawaen ed si Jesus. Walay impagawa ton balon lubok ya inungib ed bato diad asingger ed impamateyan ed si Jesus. Lapud agnin balot  nausar iyan lubok, nayarin agano nin inmalis ed Jerusalem si Jose manlapud Arimatea * tan iilaloan ton usaren itan ya ponponan parad pamilya to. (Luc. 23:53; Juan 19:41) Say impangiponpon nen Jose ed si Jesus ed ponponan ya usaren to komon no ompatey et pakapatnagan ya sikatoy mabunlok tan sinumpal toy propesiya ya say Mesias et iponpon ed kawalaan na “saray mayayaman.”​—Isa. 53:5, 8, 9.

Kasin walay antokaman ya mas importante ed sika nen say relasyon mo ed si Jehova?

Nabasa ed amin ya apatiran Ebanghelyo ya kayarin inyepas ed poste so bangkay nen Jesus, binalkot itan nen Jose na marakep a klase na linen tan imponpon tod lubok ya impagawa to. (Mat. 27:59-61; Mar. 15:46, 47; Luc. 23:53, 55; Juan 19:38-40) Say abitla labat ya tinmulong ed si Jose et si Nicodemo, ya angawit na saray pampabalingit. No ikonsideray estado ed bilay na sayan duaran lalaki, seguradon aliwan sikaran mismo so angala ed bangkay. Mapatnag ya wala ray lingkor da ya angalsa tan angiponpon ed bangkay. Anggano wala ray ingganggan dan lingkor da, aliwan mainomay so ginawa ra. Siopaman ya maniwit ed bangkay et magmaliw ya agmalinis ed loob na pitoy agew unong ed ganggan, tan amin ya nasapigar to et magmaliw met ya agmalinis. (Num. 19:11; Ag. 2:13) No ontan so kipapasen da, kaukolan ya onarawi ira ed totoo legan na simba na Paskua tan ag-ira makapibiang ed amin ya panagngilin tan selebrasyon. (Num. 9:6) Agmet la nampagaan nen Jose so pambalaw ed sikato na saray kapara ton membro na Sanhedrin lapud pangiponpon tod bangkay nen Jesus. Sikatoy mabulos lan mangawat ed antokaman ya resulta na impangiter tod Jesus na marakep ya ponpon tan say impangipaamta to ed publiko ya sikatoy sakey ed saray disipulo nen Kristo.

SAY SAMPOT YA ISTORYA NIPAAKAR ED SI JOSE

Likud ed salaysay na saray Ebanghelyo nipaakar ed ponpon nen Jesus, anggapo lay arum a pakabasaan ed si Jose a taga Arimatea, kanian say tepet: Antoy agawad sikato? Agtayo amta. Balet diad saray apantongtongan tayo, baleg so posibilidad ya impaamta to lad arum ya sikatoy Kristiano. Ta diad panaon na subok tan irap, mas binmiskeg so pananisia tan pakpel to imbes ya kinmapuy. Balibali itan ya tanda.

Lapud sayan istorya, walay tepet ya maabig a dalepdepen tayon amin: Kasin walay antokaman ya mas importante ed sikatayo nen say relasyon tayo ed si Jehova, balanglan posisyon, trabaho, kayarian, panangaro ed pamilya, odino say mismon kalayaan tayo?

^ par. 18 Say kawalaan na Arimatea et nayarin dia lanlamang ed Rama, ya natan et tatawagen ya Rentis (Rantis). Saya imay baley nen propeta Samuel, ya say kawalaan to et manga 35 kilometro diad amianen-sagur na Jerusalem.​—1 Sam. 1:19, 20.