Onlad karga

Onlad saray karga

Saray Pasingawey ed si Zacarias—No Anto Ray Naaralan Mo

Saray Pasingawey ed si Zacarias—No Anto Ray Naaralan Mo

“Pawil kayo ed siak, . . . tan ompawil ak ed sikayo.”​—ZAC. 1:3.

KANSIONEN: 120, 117

1-3. (a) Antoy situasyon na totoo nen Jehova nen ginmapon nampropesiya si Zacarias? (b) Akin ya imbaga nen Jehova ed totoo to ya ‘ompawil irad sikato’?

ONTITIKYAB a lukot, sakey ya bii ed loob na kargaan ya sinakoban, tan duaran bibiin ontitikyab ya walay payak da a singa saray payak na dulakak​—sarayan nikadkaduman panangilitrato et naromog ed libro na Zacarias. (Zac. 5:1, 7-9) Akin ya impanengneng nen Jehova irayan makapakelaw a pasingawey ed propeta to? Antoy situasyon na saray Israelita ed saman? Anto ray naaralan tayo natan ed saratan ya pasingawey ya insulat nen Zacarias?

2 Nen 537 B.C.E., malikeliket iray totoo ya nidedika ed si Jehova. Kayari na 70 taon ya inkibantak dad Babilonia et nibulos ira. Nen unaan, labalabay day onlad Jerusalem pian ipaalagey lamet so templo tan ipawil so dugan panagdayew. Niletneg so pundasyon na templo nen 536 B.C.E. Diad saman, “oneeyag a makmaksil iray totoo kanian sankarengel itan anggan diad arawi.” (Esd. 3:10-13) Balet ag-abayag, wala ray kinmontra ed pangipapaalagey da. Lapud adismaya ra ed dakel ya subok tan irap, intunda ray pangipapaalagey na templo tan say inarap da et say pangipaalagey na abung da tan pangasikaso ed uma ra. Kayari na 16 ya taon, agnin siansia nituloy so templo nen Jehova. Kaukolan ya panonotan iray totoo nen Jehova ya ompawil irad sikato tan tundaan da lay pangiyuuna ra ed sarili ran pankaabigan. Labay nen Jehova ya ompawil irad sikato, ya ituloy day makpel tan interon puso ya panagdayew ed sikato.

3 Pian nipanonot na Dios ed totoo to so manunan rason ya nibulos ira ed Babilonia, imbaki toy propeta ton si Zacarias nen 520 B.C.E. Say mismon ngaran nen Zacarias, ya mankabaliksan na “Anonotan nen Jehova,” et nayarin mangipanonot ed sikara ed sakey ya importantin katuaan. Anggano alingwanan da lay panangiliktar nen Jehova, siansia nin nanononotan na Dios so totoo to. (Basaen so Zacarias 1:3, 4.) Maaro to ran pinaseguroan ya tulongan to ran ipawil lamet so dugan panagdayew, balet mapekder to ran pinasakbayan ya agto konsintien so aliwan interon puson panagdayew. Nengnengen tayo no panon iran pinakiwas nen Jehova panamegley na komanem tan komapiton pasingawey ed si Zacarias. Amtaen tayo met no anto ray naaralan tayo ed saya.

SAY DUSA NA DIOS ED PANAGTAKEW

4. Antoy anengneng nen Zacarias ed komanem ya pasingawey ed sikato, tan akin ya akasulat so mensahe ed duaran pagpag na lukot? (Nengnengen so unonan litrato ed gapo na artikulo.)

4 Ginmapo so kapitulo 5 na Zacarias ed sakey ya nikadkaduman pasingawey. (Basaen so Zacarias 5:1, 2.) Walay anengneng nen Zacarias ya ontitikyab a lukot ya manga 9 metro (30 piye) so karukey to tan 4.5 metro (15 piye) so kalapar to! Akalukas itan tan nayarin basaen. Nankarga itan na mensahe na panangukom, ya akasulat ed duaran pagpag na lukot. (Zac. 5:3) Kaslakan ya sakey labat ya pagpag na lukot so susulatan, kanian malinew ya nankarga iya na ambelat tan seryoson mensahe.

Agnayari ed saray Kristiano so antokaman a klase na panagtakew (Nengnengen so parapo 5-7)

5, 6. Antoy panmoria nen Jehova ed amin a klase na panagtakew?

5 Basaen so Zacarias 5:3, 4. Walay eebatan na amin ya totoo ed si Jehova, lalo la iray totoo ya atawag ed ngaran to. Amta na saray mangaaro ed Dios ya amin a klase na panagtakew et ‘mamabanday ed ngaran na Dios da.’ (Pro. 30:8, 9) Anggano maong so motibo odino rason na sakey a matakew ed pantakew to, iyuuna to so maagum a pilalek to nen say Dios tan mas importante ed sikato iray materyal ya kaykayarian. Leleglemewen toy ganggan na Dios, ya ibabaliwala to si Jehova tan ipapasen ton ag-importante so ngaran To.

6 Kasin naimanom ed Zacarias 5:3, 4 ya say ‘ayew et onloob ed abung na matakew tan mansiansia itan ed loob na abung to tan deralen to itan’? Say ambelat ya panangukom nen Jehova et agnasaraan na saray balewet tan kandado. Nasabi na satan so inerman ya panag-amotan pian iparungtal so kasalanan a gagawaen na siopaman a lingkor nen Jehova. Anggano niyamot na sakey a too so pantatakew to ed saray autoridad, amo, elder, odino ateng to, agto itan niyamot ed Dios, ya seseguroen ton naamtaan na arum so antokaman ya panagtakew. (Heb. 4:13) Makapabiskeg so miulop ed saray totoon gagawaen day anggaay nayarian dan magmaliw ya matua “ed amin a bengatla”!​—Heb. 13:18.

7. Panon tayon napaliisan so ayew ya akasulat ed ontitikyab a lukot?

7 Amin ya klase na panagtakew et kabusol nen Jehova. Ipapasen tayon kagalangan so pangunor ed saray atagey ya estandarte nen Jehova ed moral tan agpanggawa na saray bengatlan mamabanday ed ngaran to. Diad ontan, napaliisan tayoy panangukom nen Jehova ed saramay gagagalaen dan sumlangen so ganggan to.

TOOREN IRAY SIPAN TAYO “ED KADA AGEW”

8-10. (a) Antoy labay ya ibaga na pansamba? (b) Antoy sinambaan nen Arin Zedekias ya agto tinoor?

8 Say mensahen akasulat ed ontitikyab a lukot et mamapasakbay met ed saray ‘mansasamba na tila diad ngaran na Dios.’ (Zac. 5:4) Say pansamba et gagawaen pian pekderan a tua so sakey a bengatla, odino sakey a seryoson sipan a gawaen odino aggawaen na sakey a too so sakey a bengatla.

9 Talagan seryoso so pansamba ed ngaran nen Jehova. Napatnagan itan ed samay agawa ed sampot ya arin nanuley ed Jerusalem. Sinambaan nen Zedekias diad ngaran nen Jehova ya sikatoy manpasakop ed ari na Babilonia. Balet agtinoor nen Zedekias so sinambaan to. Kanian oniay panangukom nen Jehova ed si Zedekias: “Unong a mabilay ak, . . . [si Zedekias et] ompatey ed Babilonia, diad pasen a panaayaman na samay ari ya anuro ed sikato a manari, sikato a nanleglemew ed samba to tan aneral ed impisipanan to.”​—Eze. 17:16.

10 Iilaloan nen Jehova ya tooren nen Arin Zedekias so sinambaan to diad ngaran na Dios. (2 Awa. 36:13) Balet sikatoy nampatulong ed Ehipto pian makalukpos ed panangaripen na Babilonia, pero anggapoy agawaan lanlamang na Ehipto.​—Eze. 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) Anto so sankaimportantian ya sipan tayo? (b) Anto so nepeg ya epekto na dedikasyon tayo ed inagew-agew ya bilay tayo?

11 Dedengelen met nen Jehova iray sipan tayo. Ipapasen ton seryoso iratan, tan nepeg tayon sumpalen pian naawat tayoy panangabobon to. (Sal. 76:11) Say sankaimportantian ed amin ya sipan tayo et say impangidedika tayoy bilay tayo ed si Jehova. Say dedikasyon et sakey a seryoson sipan ya manlingkor tayo ed si Jehova anggan antoy nagawa.

12 Panon tayon nasumpal so dedikasyon tayo? Say pangaarap tayod saray subok, baleg man o melag, so mangipapanengneng ya seseryosoen tayoy sipan tayon idayew si Jehova “ed kada agew.” (Sal. 61:8) Singa bilang, no walay katrabaho odino kaeskuela tayo ya ipalikas ton walay panggusto tod sikatayo anta agmet seryoso, kasin ipapasen tayon pankanawnawa itan pian nipanengneng ya ‘panliliketan tayo ray dalan nen Jehova’ diad pangipulisay ed tukso? (Pro. 23:26) No sikatayo labat so Tasi ed pamilya, kasin kekerewen tayoy tulong nen Jehova pian napansiansia tayoy Kristianon ugali anggano aliwan ontan so ipapanengneng na saray kapamilya tayo? Kasin inagew-agew tayon manpipikasi ed maaron Ama tayo ed tawen, tan pisasalamatan tayo lapud uuleyan tan aaroen to tayo? Kasin ipapanaon tayoy inagew-agew ya panagbasa na Biblia? Agta singa insipan tayon gawaen iratan? Importante so katutulok. Say sigpot ya pibiang tayod panagdayew ed si Jehova so mangipanengneng ya sikatoy inar-aro tayo tan nidedika lay bilay tayod sikato. Say panagdayew et sakey ya paraan na kabibilay, aliwan pormalidad labat. Parad pankaabigan tayo so panumpal ed saray sipan tayo tan say katooran tayo et manresulta ed balibalin arapen.​—Deu. 10:12, 13.

13. Antoy naaralan tayo ed komanem ya pasingawey ed si Zacarias?

13 Naaralan tayo ed komanem ya pasingawey ed si Zacarias ya saray mangaaro ed si Jehova et agnepeg ya mibiang ed amin ya klase na panagtakew odino mansamba na tila. Naamtaan tayo met ya anggaman wala ray kakulangan na saray Israelita, ag-ira impulisay nen Jehova. Natatalosan toy panedesdes ed sikara na dakel ya kabusol. Impanengneng toy alimbawa ed sikatayo diad impanumpal tod saray sipan to, tan tulongan to tayo met ya natoor iray sipan tayo. Say sakey ya paraan ya tutulongan to tayo et diad impangiter tod sikatayo na ilalo ya asingger to lan panampoten so amin ya kaugsan ed interon dalin. Ipapaseguro na onsublay ya pasingawey ed si Zacarias itan ya marakdakep ya ilalo.

SAY KAUGSAN ET ‘INYAN ED MANEPEG A PASEN TO’

14, 15. (a) Antoy anengneng nen Zacarias ed komapiton pasingawey? (Nengnengen so komaduan litrato ed gapo na artikulo.) (b) Antoy irerepresenta na bii ed loob na efa a kargaan, tan akin et sikatoy walad loob tan sinakoban?

14 Kayarin anengneng nen Zacarias so ontitikyab a lukot, imbaga ed sikato na anghel ya ‘ontangwa.’ Antoy anengneng to ed komapiton pasingawey? Anengneng ton ompapaway so sakey ya kargaan a tatawagen ya “efa.” (Basaen so Zacarias 5:5-8.) Sayan kargaan ya dugaruga so kabaleg to et walaay “malimpek a sakob ya ismay.” Nen inekal so sakob, anengneng nen Zacarias ya “walay biin akayurong ed loob na kargaan.” Imbaga na anghel ya say biin walad kargaan et irerepresenta toy “kaugsan.” Isipen pay impakataktakot nen Zacarias nen anengneng ton sasalien na bii so ompaway! Kinmiwas ya tampol so anghel, intulak to so bii ed dalem na kargaan, tan sinakoban to itan na ambelat ya sakob. Antoy labay ya ibaga na satan?

15 Idadanet na sayan kabiangan na pasingawey ya agkonsintien nen Jehova so antokaman ya kaugsan a gagawaen na siopaman a lingkor to. Seguroen ton ag-itan onkayat tan naekal ya tampol. (1 Cor. 5:13) Napatnagan iya ed samay ginawa na anghel nen inyan ton tampol so sakob ya ismay ed sangab na kargaan.

Seseguroen nen Jehova ya mansiansian malinis so dugan panagdayew (Nengnengen so parapo 16-18)

16. (a) Antoy sinmublay ya anengneng nen Zacarias ya agawa ed efa a kargaan? (Nengnengen so komatlon litrato ed gapo na artikulo.) (b) Iner so angiyakaran na saray bibiin walaay payak ed samay efa a kargaan?

16 Say sinmublay ya anengneng nen Zacarias et duaran bibii ya mabiskeg iray payak da a singa saray payak na dulakak. (Basaen so Zacarias 5:9-11.) Baleg so pidumaan na sarayan bibii ed samay biin walad kargaan! Uusaren na sarayan bibii iray mabiskeg a payak da pian awiten tan itikyab so kargaan ya anginan na “kaugsan.” Iner so pangiyakaran dad sikato? Inawit da ed “dalin na Sinar,” odino Babilonia. Akin balet et inawit dad Babilonia so kargaan?

17, 18. (a) Akin a say Sinar so “manepeg a pasen” ya pansiansiaan na “kaugsan”? (b) Antoy nepeg ya determinasyon tayo nipaakar ed kaugsan?

17 Diad panaon nen Zacarias, amta na saray Israelita ya say Sinar so manepeg a pasen ya pansiansiaan na kaugsan. Napruebaan nen Zacarias tan saray kapara ton Judio ya say Babilonia et pasen na kaugsan nen panaon da. Binmaleg ira ed sayan syudad ya napnoy imoralidad tan palson panagdayew, kanian inagew-agew dan lalabanan so impluensya na pagano. Seguradon nainawaan ira lapud sayan pasingawey, ta ipapaseguro na saya ya pansiansiaen nen Jehova ya malinis so dugan panagdayew!

18 Balet ipapanonot met na sayan pasingawey ya responsabilidad na saray Judio ya pansiansiaen dan malinis so panagdayew da. Agnayari tan agnaabuloyan ya onloob tan mansiansia so kaugsan diad saray totoo nen Jehova. Niyakar itayo ed loob na malinis ya organisasyon na Dios, a ditan et nalilikna tayoy panangaro tan proteksion to, kanian walay responsabilidad tayon ontulong pian mansiansian malinis itan. Kasin napapakiwas itayon pansiansiaen a malinis so “abung” tayo? Talagan agnayari so antokaman a klase na kaugsan diad espiritual a paraiso tayo.

MALINIS YA TOTOON MAMAPAGALANG ED SI JEHOVA

19. Anto ray naaralan tayo ed saray nikadkaduman pasingawey ed si Zacarias?

19 Say komanem tan komapiton pasingawey ed si Zacarias et sakey a seryoson pasakbay ed saramay aliwan matua so kagagawa ra, a mangipapanonot ya agbalot abuloyan nen Jehova ya mantultuloy so kaugsan. Balet saray mandadayew ed sikato diad interon puso et nepeg dan busolen so kaugsan. Sarayan pasingawey et sakey met ya maaron panamaseguro na Ama tayo ed tawen. No gawaen tayoy amin a nayarian tayo pian magmaliw a klase na totoon aabobonan tan proprotektaan na Dios, napaliisan tayo so ayew a manresulta ed ipapatey. Tan maliket to tayon bendisyonan nen Jehova. Walay kakanaan na amin ya pansasagpot tayo pian mansiansian malinis diad sayan mundon napno na kaugsan. Makaseguro tayo ya nagawaan tayo itan diad tulong nen Jehova! Balet panon tayon amta ya mansiansia so dugan panagdayew diad sayan mundon napno na kaugsan? Antoy garantiya ya protektaan nen Jehova so organisasyon to legan ya manasingger so baleg a kairapan? Naebatan irayan tepet diad ontumbok ya artikulo.