Onlad karga

Onlad saray karga

Say Katuaan et Mangiyakar na “Espada, Aliwan Kareenan”

Say Katuaan et Mangiyakar na “Espada, Aliwan Kareenan”

“Agyo iisipen a linma ak dia pian mangiyakar na kareenan diad dalin; linma ak dia pian mangiyakar na espada, aliwan kareenan.”​—MAT. 10:34.

KANSIONEN: 125, 135

1, 2. (a) Anton kareenan so walad sikatayo natan? (b) Antoy nayarin sengegan no akin ya agtayo ni nawalaan na sigpot ya kareenan natan? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

LABAY tayon amin so mareen ya bilay, ya anggapoy kapagaan. Misalsalamat tayod si Jehova ta iikdan to itayo na “kareenan na Dios,” say inkakalmado ya manprotekta ed sikatayo ed magulon kanonotan tan liknaan! (Fil. 4:6, 7) Lapud indedika tayoy bilay tayod si Jehova, walaan itayo na “pikakareenan ed Dios,” say maong ya relasyon ed sikato.​—Roma 5:1.

2 Balet agni asabi panaon pian iter na Dios so sigpot ya kareenan. Diad sayan mapeligro ya kaunoran iran agew, dakel so nagagawan agpantatalosan tan amayamay so totoon makolkol. (2 Tim. 3:1-4) Bilang Kristiano, nepeg itayon milaban ed si Satanas diad espiritual a paraan tan ed saray palson bangat ya ikakayat to. (2 Cor. 10:4, 5) Pero say nayarin baleg a makaapekto ed kareenan tayo et say isusumpa na saray agmananisian kapamilya. Nayarin balawen na arum ed sikara iray papanisiaan tayo, akusaan da tayon managderal na pamilya, odino ibaga dan itakwil da tayo no agtayo taynan so pananisia tayo. Panon so nepeg ya pangipasen  tayod isusumpa na pamilya? Antoy makatulong pian nasarag tayo ray subok?

NO PANON SO PANGIPASEN ED ISUSUMPA NA PAMILYA

3, 4. (a) Antoy epekto na saray bangat nen Jesus? (b) Kapigan ya mas nasubok so sakey diad panutumbok tod si Jesus?

3 Amta nen Jesus ya saray bangat to et nayarin pansengegan na inkaapag-apag na totoo tan kaukolan ya manpakpel iray papatumbok to no walay isusumpa. Sayan isusumpa et nayarin makaapekto ed mareen ya ulopan na saray pamilya. Imbaga nen Jesus: “Agyo iisipen a linma ak dia pian mangiyakar na kareenan diad dalin; linma ak dia pian mangiyakar na espada, aliwan kareenan. Linma ak dia pian pansengegay inkaapag-apag, anak a laki kontrad ama to, tan anak a bii kontrad ina to, tan manugang a bii kontrad katulangan ton bii. On, say mamusol ed sakey a too et saray membro na mismon pamilya to.”​—Mat. 10:34-36.

4 Nen inkuan nen Jesus ya “Agyo iisipen a linma ak dia pian mangiyakar na kareenan,” say labay ton ibaga et kaukolan ya isipen na saray ondedengel ed sikato iray resulta no tumboken da. Say mensahe to et nayarin pansengegan na inkaapag-apag. Siempre, say gagala nen Jesus et ipaamta so katuaan ya nanlapud Dios, aliwan pian maneral na relasyon. (Juan 18:37) Balet nayarin nasubok so sakey ed matoor ya panutumbok to ed saray bangat nen Kristo no saray maapit ya kaaro odino kapamilya to et agda awaten so katuaan.

5. Anto ray naeksperiensya na saray papatumbok nen Jesus?

5 Imbaga nen Jesus ya say isusumpa na pamilya et kaiba ed irap ya kaukolan ya anosan na saray papatumbok to. (Mat. 10:38) Pian napaneknekan na saray disipulo nen Kristo ya makana ra ed sikato, inanosan day panagbalaw odino anggan say impangitakwil ed sikara na kapamilya da. Balet, mas dakel so naawat da nen say naandi ed sikara.​—Basaen so Marcos 10:29, 30.

6. Antoy nepeg tayon tandaan no onsusumpa iray kapamilya tayo lapud pandadayew tayo ed si Jehova?

6 Anggano saray kapamilya tayo et onsusumpa lapud pandadayew tayo ed si Jehova, inaro tayo ni ran siansia, balet nepeg tayon tandaan ya mas manunaan so panangaro tayo ed Dios tan ed Kristo. (Mat. 10:37) Nonoten met ya nayarin usaren nen Satanas so panangaro ed kapamilya pian agtayo napansiansia so katooran tayo. Nengnengen tayoy pigaran situasyon nipaakar ed isusumpa na pamilya tan amtaen tayo no anto ray makatulong pian nasarag tayo ray subok.

AGMANANISIAN ASAWA

7. Panon so nepeg ya pangipasen na sakey ed situasyon to no say asawa to et agmananisia?

7 Impasakbay na Biblia ya saray mangasawa et “nawalaay irap ed laman da.” (1 Cor. 7:28) No say asawam et agmananisia, mas naaruman so stress tan kapagaan ed panamaley yo. Balet importante ya ipasen moy situasyon mo a singa ed pangipapasen nen Jehova. No natan et aglabay na asawam so ontumbok ed Kristo, aliwa itan ya rason pian isian mo odino idiborsyom. (1 Cor. 7:12-16) Anggano say asawan laki et agmananisia tan agmangidadaulo ed espiritual, siansia nin nepeg ya respetoen lapud sikato so ulo na pamilya. Ontan met, no say asawan bii et agmananisia, nepeg ya ipanengneng nin siansia na Kristianon asawa to so masakripisyon aro tan panamabli ed sikato.​—Efe. 5:22, 23, 28, 29.

8. Anto ray nayarin itepet mod sarilim no labay na asawam ya pegetan ka ed panagdayew mo?

8 Panon to no labay na asawam ya pegetan ka ed panagdayew mo? Singa bilang, walay sister ya imbagad sikato na asawa to ya diad sakey simba et wala labat iray agew ya nayarin manpulong. No ontan so situasyon mo, tepetan moy sarilim: ‘Kasin say labay na asawak et ontunda ak lan mandayew ed Dios  ko? No andi, sarag ko kasin gawaen so imbaga to?’ Ontulong ed sika so pagmaliw a makatunongan pian napaliisan so problema ed sikayon sanasawa.​—Fil. 4:5.

9. Panon ya nibangat na saray Kristiano so ananak da ya igalang so agmananisian ateng?

9 Nayarin mas mairap ya ipasal so ananak no say asawam et agmananisia. Singa bilang, kaukolan mon ibangat so ananak mo ya unoren iyan ganggan na Biblia: “Igalang moy amam tan inam.” (Efe. 6:1-3) Balet panon to no ag-uunoren na asawam so atagey ya estandarte na Biblia? Ipanengneng moy maabig ya alimbawa diad pangigalang mod asawam. Manpokus kad saray maong ya ugali to, tan ibalikas moy apresasyon mod sikato. Agka mansasalita na negatibo nipaakar ed asawam diad arap na ananak yo. Imbes, ipaliwawam ed sikara ya kada sakey et nepeg ya mandesisyon no kasin manlingkor ed si Jehova. Nayarin lapud maong ya ugali na ananak et natangguyor ed dugan panagdayew so agmananisian ateng.

Ibangat mod ananak mo so katuaan ed Biblia kada no walay pankanawnawa (Nengnengen so parapo 10)

10. Panon ya nibangat na Kristianon ateng ed ananak to so katuaan ed Biblia anggano dumay relihyon na asawa to?

10 No maminsan, labay na saray agmananisian ateng ya mibiang iray ananak da ed saray paganon selebrasyon odino naaralan da ray palson bangat na relihyon. Nayarin sebelan na arum ya asawan laki so Kristianon asawa da ya ibangat ed ananak da so Biblia. Anggano ontan so situasyon, gawaen na Kristianon asawan bii so anggaay nayarian ton ibangat ed ananak to so katuaan ed Biblia. (Gawa 16:1; 2 Tim. 3:14, 15) Singa bilang, nayarin ag-abuloyan na asawan laki so Tasin asawa to ya iyaralan na Biblia iray ugugaw nin ananak da odino ipila ira ed saray aral. Anggaman respetoen na Kristianon asawan bii so desisyon na asawa to, sarag to nin siansia ya itongtong ed ananak to so pananisia to  kada no walay pankanawnawa. Diad ontan et naaralan da so nipaakar ed si Jehova tan saray estandarte to ed duga tan aliwa. (Gawa 4:19, 20) Siempre, saray ananak so mismon mandesisyon no kasin manlingkor ira ed si Jehova.​—Deu. 30:19, 20. *

KAPAMILYA YA ONSUSUMPAD DUGAN PANAGDAYEW

11. Antoy nayarin pansengegan na problema tayo ed saray aliwan Tasin kapamilya?

11 Nayarin diad gapo et agtayo ni impaamta ed saray kapamilya tayo ya manaaral tayo na Biblia ed saray Tasi nen Jehova. Balet nen ombibiskeg lay pananisia tayo, impaamta tayo lad sikara so papanisiaan tayo. (Mar. 8:38) No lapud katooran mod Dios et walay linmesan problema ed sika tan saray aliwan Tasin kapamilyam, imanoen no anto ray nayarin gawaen mo pian nabawasan so problema tan napansiansiam so katooran mo.

12. Akin ya nayarin onsumpa ed sikatayo iray agmananisian kapamilya, balet panon tayon nipanengneng ya tatalosan tayoy nalilikna ra?

12 Talosan so nalilikna na saray agmananisian kapamilya. Anggano nayarin naliliketan tayon maong ed saray nanaaralan tayon katuaan ed Biblia, ompan isipen na saray kapamilya tayo ya aloko itayo odino akimembro tayo ed kulto. Nayarin isipen da ya agtayo la ra inaro lapud agda tayo la nakakaiba ed saray selebrasyon da. Ompan natatakot ni ra ingen ya mauges so pansumpalan tayo no ompatey tayo. Nepeg tayon talosan so nalilikna ra, ya ipasen tayoy sarili tayo ed kipapasen da tan dengelen tayon maong so ibabaga ra pian natebek tayo no antoy talagan pampapagaan da. (Pro. 20:5) Nansagpotan nen apostol Pablo ya talosan so “amin a klase na totoo” pian ninabang tod sikara so maong a balita, tan say ontan ya paraan et makatulong met ed sikatayo.​—1 Cor. 9:19-23.

13. Panon so nepeg ya pitongtong tayo ed saray agmananisian kapamilya?

13 Mansalita ya maulimek. “Naynay komon a maabig iray salita yo,” so kuan na Biblia. (Col. 4:6) Sarag tayoy onkerew ed si Jehova na masanton espiritu to pian nipatnag tayoy bunga na satan no mitotongtong tayo ed saray kapamilya tayo. Nepeg ya ag-itayo misangsangan nipaakar ed amin ya palson bangat na relihyon da. No asakitan tayo ed imbaga o ginawa ra, sarag tayon aligen so alimbawa na saray apostol. Oniay insulat nen Pablo: “Sano iinsultoen kami na totoo, bebendisyonan mi ra; sano papairapen kami, itetepel mi; sano papaugesen kami, maulimek kamin oneebat.”​—1 Cor. 4:12, 13.

14. Anto ray maong ya resulta no pansiansiaen tayoy maabig ya kagagawa?

14 Pansiansiaen so maabig ya kagagawa. Anggaman makatulong so maulimek ya panagsalita no mitotongtong ed saray onsusumpan kapamilya, nayarin mas natangguyor ira ed maabig a kagagawa tayo. (Basaen so 1 Pedro 3:1, 2, 16.) Panamegley na alimbawam, ipanengneng mod saray kapamilyam ya maliket so panamaley na saray Tasi nen Jehova, aasikasoen da ray anak da, tan malinis tan maliket so bilay da. Anggano agbalot awaten na saray kapamilya tayo so katuaan, maliket tayo nin siansia lapud amta tayon napapaliket tayoy Jehova ed panmamatoor tayo.

15. Panon tayo lan niplano iray situasyon ya nayarin pansengegan na problema?

15 Manplano la. Nonoten la iray situasyon ya nayarin pansengegan na problema, tan isipen no panon ya arapen iratan. (Pro. 12:16, 23) Oniay imbaga na sakey ya sister ya taga Australia: “Say katulangan kon laki et onsusumpan maong ed katuaan. Antis kamin ontawag ed sikato pian kumustaen, manpikasi kami nen asawak ya tulongan kami komon nen Jehova ya agkami onebat na aliwliwa no pampasnokan to kami.  Manparaan kami na saray topic ya nayarin pantongtongan mi pian magmaliw ya relaks so tongtongan. Pian napaliisan mi so mabayag ya tongtongan ya maslak et mansusumpal ed sangsangan nipaakar ed relihyon, lilimitaan mi so oras na pitongtong mi.”

16. Antoy makatulong ed sika no nakokonsiensia ka lapud agmo napapaliket iray kapamilyam?

16 Siempre, agmo nailaloan ya napaliisan mon amin so problema ed saray agmananisian kapamilyam. Nayarin lapud satan et nakokonsiensia ka, lalo la ta inar-arom iray kapamilyam tan labalabay mo ran napaliket. No ontan so naliliknam, panggunaetan mon iyuna so katooran mod si Jehova nen say panangarom ed kapamilyam. Ompan lapud katooran mo et natulongan mo ray kapamilyam ya natalosan dan importantin maong so pangiyaplika na katuaan ed Biblia. Balet tandaan ya agmo napilit so arum ya awaten so katuaan. Imbes, ipanengneng mod sikara iray gunggona na pangunor ed saray ganggan nen Jehova. Say maaron Dios tayo et iikdan to ra na pankanawnawan pilien so dalan ya nepeg dan tumboken, a singa ed gagawaen to ed sikatayo.​—Isa. 48:17, 18.

NO TINAYNAN NA SAKEY A KAPAMILYA SI JEHOVA

17, 18. Antoy makatulong ed sika no tinaynan na sakey a kapamilya si Jehova?

17 No walay kapamilyam ya adispelosip odino insian toy sarili to ed kongregasyon, ansaki-sakit itan a singa saksak na espada. Anto ray makatulong pian nasarag moy sakit ya naliliknam?

18 Pansiansiam so maabig ya espiritual a rotina. Pabiskeg moy espiritualidad mo diad regular a pambasa na Biblia, pamparaan tan iyatendi ed saray aral, pibiang ed ministeryo, tan pampikasi ya nawalaan kay biskeg ya mansungdo. (Jud. 20, 21) Balet panon to no singa agnababawasan so sakit ya naliliknam anggano gagawaen mo la iratan ya amin? Agka onsusuko! Natulongan ka na maabig ya espiritual a rotina pian nakontrol moy nonot tan liknaan mo. Isipen so agawa ed nansulat na Salmo 73. Sikatoy awalaan na lingon panmoria tan agonigon a maong, balet nipetek to lanlamang so kanonotan to nen linmoob ed pasen ya pandadayewan ed Dios. (Sal. 73:16, 17) Ontan met so nitulong ed sika na matoor ya pandadayew mod si Jehova.

19. Panon mon nipanengneng ya rerespetoen moy uksoyan nen Jehova ed panagdisiplina?

19 Respetoen so panagdisiplina nen Jehova. Sayan uksoyan to et walaan na sankaabigan tan manbayag ya resulta parad amin, kaiba la imay nankasalanan, anggano ansakit itan diad gapo. (Basaen so Hebreo 12:11.) Singa bilang, igaganggan itayo nen Jehova ya “tundaan [tayo] lay miulop” ed saray agmagbabawin nankasalanan. (1 Cor. 5:11-13) Anggano ansaki-sakit ed sikatayo, nepeg tayon paliisan so agnakaukolan ya pitongtong ed adispelosip ya kapamilya balanglan diad telepono, text, sulat, e-mail, odino social media.

20. Anton ilalo so agnepeg ya naekal ed sikatayo?

20 Agnaeekalan na ilalo. Say aro et “maniilalo ed amin a bengatla,” kaiba lay panilalo ya ompawil ed si Jehova imay anaynan ed sikato. (1 Cor. 13:7) No nanenengneng mo ya talagan manguuman la imay maapit ya kapamilyam, sarag mon ipikasi ya sikatoy pabiskegen komon na Kasulatan tan awaten to iyan imbitasyon nen Jehova: “Pawil kad siak.”​—Isa. 44:22.

21. Antoy gawaen mo no wala ray onsusumpan kapamilyam lapud panutumbok mod si Jesus?

21 Imbaga nen Jesus ya no mas inaro tayo so too nen say sikato, ag-itayo makana ed sikato. Balet matalek si Jesus ya sarag na saray disipulo to so manpakpel pian napansiansia ray katooran da ed sikato anggano wala ray onsusumpan kapamilya da. No lapud panutumbok mod si Jesus et niyakar so “espada” ed pamilyam, manmatalek kad si Jehova ya tulongan to kan nasarag iray subok. (Isa. 41:10, 13) Naliknam so liket lapud antam ya napapaliket moy Jehova tan si Jesus tan bendisyonan da so katooran mo.

^ par. 10 Parad kaaruman ya impormasyon ed no panon ya nipasal so ananak anggano aliwan mananisia so sakey ed saray ateng da, nengnengen so “Tepetepet Manlapud Saray Managbasa” diad Say Panag-bantayan, Agosto 15, 2002.