Onlad karga

Onlad saray karga

Mansiansian Mabiskeg ed Espiritual Legan ya Walad Teritoryan Sananey so Lenguahe

Mansiansian Mabiskeg ed Espiritual Legan ya Walad Teritoryan Sananey so Lenguahe

“Diad pusok et papablien koy salitam.”—SAL. 119:11.

KANSIONEN: 142, 92

1-3. (a) Antokaman so kipapasen tayo, antoy nepeg ya prayuridad tayo? (b) Anto ray subok ed saray manaaral na sananey ya lenguahe, tan anto ray nitepet tayo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

NILIBON Tasi nen Jehova natan so aktibon mibibiang ed pakakasumpal na propesiyan nipulong so maong a balita “diad kada nasyon tan tribu tan lenguahe tan rasa.” (Apo. 14:6) Kasin sakey kad saray manaaral na sananey ya lenguahe? Kasin sakey kan misionero odino manlilingkor ed teritoryan baleg so pankaukolan, odino ginapoan moy miaral ed kongregasyon ed lugar yo ya sananey so lenguahe?

2 Bilang lingkor na Dios, nepeg tayon iprayuridad so espiritualidad tayo tan na pamilya tayo. (Mat. 5:3) Balet no maminsan, nayarin nairapan tayon nawalaan na epektibon personal a panagaral ta busy itayo. Pero wala ni arum ya subok ed saramay manlilingkor ed kongregasyon ya sananey so lenguahe.

3 Likud nid panaral na balon lenguahe, kaukolan dan seguroen ya regular dan napenek so puso ra na saray anawet ya espiritual a naakan. (1 Cor. 2:10) Panon dan nagawaan itan no agda tanton natatalosan so lenguahe ed kongregasyon da? Tan akin a nepeg  ya seguroen na Kristianon atateng ya onsasabid puso na ananak da so Salita na Dios?

SAY POSIBLIN MAMAKAPUY ED ESPIRITUALIDAD

4. Antoy posiblin mamakapuy ed espiritualidad tayo? Mangiter na alimbawa.

4 No agtayo natalosan so Salita na Dios lapud sananey so lenguahe, posiblin onkapuy so espiritualidad tayo. Nen komaliman siglo B.C.E., mapaga si Nehemias nen naamtaan ton agmakapansalita na Hebreo iray arum ya ananak na Judion nanlapud Babilonia. (Basaen so Nehemias 13:23, 24.) Diad tua, nababalang na sarayan ugugaw so pakabidbiran da ya lingkor iray Dios ta agda natatalosan so kabaliksan na Salita to.—Neh. 8:2, 8.

5, 6. Antoy naimano na pigaran atateng ya manlilingkor ed teritoryan sananey so lenguahe, tan akin?

5 Naimano na pigaran Kristianon atateng ya manlilingkor ed teritoryan sananey so lenguahe ya kalkalnan naaandi so interes na ananak dad katuaan. Lapud agda tanton natatalosan iray aral, ag-onsasabid puso da iray espiritual ya programa ed Kingdom Hall. Oniay inkuan nen Pedro, [1] taga South America ya inmalis iran pamilya ed Australia: ‘No nipaakar ed espiritual iran bengatla, kaukolan ya kaiba so puso tan emosyon.’—Luc. 24:32.

6 No sananey ya lenguahe so babasaen tayo, nayarin say epekto to et aliwan singa no say mismon lenguahe tayo so babasaen tayo ya nasasabi so puso tayo. Niarum ni, no nairapan kan mitongtong lapud sananey so lenguahe, nayarin nakesaway nonot mo tan onkapuy so espiritualidad mo. Kanian legan tayon maseseg ya manlilingkor ed si Jehova diad teritoryan sananey so lenguahe, nepeg tayon protektaay espiritualidad tayo.—Mat. 4:4.

PRINOTEKTAAN DAY ESPIRITUALIDAD DA

7. Antoy ginawa na saray taga Babilonia pian naimpluensyaan day Daniel ed kultura tan relihyon da?

7 Nen si Daniel tan saray kakaiba to et inyakar ed Babilonia, sinali na saray totoo diman ya impluensyaan irad kultura da diad impangibangat dad “lenguahe na saray Caldeo.” Sakey ni, say opisyal na palasyo ya mangaasikasod sikara et inikdan to ray kangaranan ed Babilonia. (Dan. 1:3-7) Say ngaran ya inter tod si Daniel et ontutukoy ed si Bel, say manunan dios ed Babilonia. Labay ya ipurek nen Arin Nabucodonosor ed si Daniel ya say Dios ton si Jehova et walad pakauley na dios na Babilonia.—Dan. 4:8.

8. Panon ya apansiansia nen Daniel ya mabiskeg so espiritualidad to anggano walad arum a bansa?

8 Anggano say inter dan naakan to et panangan na ari, “determinadoy Daniel ya agto dutakan so sarili to.” (Dan. 1:8) Lapud intultuloy ton inaral iray “sagradon libro” ed sarili ton lenguahe, apansiansia ton mabiskeg so espiritualidad to anggano walad arum a bansa. (Dan. 9:2, paimanod leksab.) Kanian kalabas na 70 taon manlapu nen sinmabid Babilonia, kabkabat nin siansia ed samay Hebreon ngaran to.—Dan. 5:13.

9. Antoy epekto na Salita na Dios ed samay angisulat na Salmo 119?

9 Baleg so nitulong na Salita na Dios ed samay angisulat ed Salmo 119 pian makapansiansian matoor. Kaukolan ton anosan iray mapaatagey ya opisyal na palasyo. (Sal. 119:23, 61) Balet inabuloyan toy bilin na Dios ya onsabid puso to.—Basaen so Salmo 119:11, 46.

MANSIANSIAN MABISKEG ED ESPIRITUAL

10, 11. (a) Legan tayon aaralen so Salita na Dios, antoy nepeg ya gagala tayo? (b) Panon tayon nagawaan so gagala tayo? Mangiter na ilustrasyon.

10 Anggano busy tayo ed saray teokratikon  responsabilidad tan pananap na pambilay, kaukolan tayon ipanaon so personal a panaral tan panagdayew na pamilya. (Efe. 5:15, 16) Balet say gagala tayo et aliwa labat ya pian nabasay pigaran pahina odino pian makapanparaan na komento ed aral. Nepeg tayon seguroen ya onsasabid puso tayo so Salita na Dios tan ombibiskeg so pananisia tayo.

11 Pian nagawaan tayo itan, kaukolan ya balanse tayo—isipen tayoy pankaukolan na arum tan say mismon espiritualidad tayo. (Fil. 1:9, 10) Tandaan ya no manpaparaan tayo parad ministeryo, aral, odino paliwawa, agto labay ya ibagan iyaaplika tayo la ray nababasa tayo. Bilang ilustrasyon: Anggano tatawayan na kusinero so putahin inluto to antis ton iparungo, agnapesel ed satan. No labay toy mansiansian mabiskeg, kaukolan toy mangiparaan tan mangan na masustansian naakan to. Ontan met, kaukolan tayon pakanen so puso tayo na masustansian espiritual a naakan pian ag-onkapuy so espiritualidad tayo.

12, 13. Akin et imbaga na dakel ya manlilingkor ed teritoryan sananey so lenguahe ya makatulong so regular ya panaral diad mismon lenguahe ra?

12 Naobserbaan na dakel ya manlilingkor ed teritoryan sananey so lenguahe ya mas minanabang ira no regular dan aaralen so Biblia diad “mismon lenguahe” ra. (Gawa 2:8) Pati saray misionero et apruebaan da ya pian mansiansia ran mabiskeg ed asainmin dad arum a bansa, kaukolan ya ag-ira mankokontento ed saray nanaaralan dad kongregasyon.

13 Oniay imbaga nen Alain, ya waloy taon lan manaaral na Persian: “No ipaparaan koy aralen diad Persian, say pampupukosan ko  et say lenguahe. Lapud say iimanoen ko et no antoy kabaliksan na saray salita, ag-onsasabi ed pusok iray espiritual ya bengatlan nababasak. Kanian angiyeskedyul ak na panaon pian aralen so Biblia tan arum ni ran publikasyon diad mismon lenguahek.”

SABIEN SO PUSO NA ANAK YO

14. Antoy kaukolan ya seguroen na atateng, tan akin?

14 Kaukolan met ya seguroen na atateng ya onsasabid puso tan isip na ananak da so Salita na Dios. Kayari na taloy taon ya impanlingkor dad teritoryan sananey so lenguahe, naimano nen Serge tan Muriel ya agla nai-enjoy na 17 taon ya balolaki da iray teokratikon kimey. “Agto labay so onlan manpulong no sananey ya lenguahe, aliwan singa dati ya eksayted ya manpulong ed sarili ton lenguahe ya French,” so inkuan nen Muriel. “Nen naimano mi ya onkakapuy so espiritualidad na anak mi,” kuan nen Serge, “nandesisyon kamin ompawil ed datin kongregasyon mi.”

Seguroen ya onsasabid puso na anak yo so katuaan (Nengnengen so parapo 14, 15)

15. (a) Anto ray posiblin rason ya mandesisyon iray atateng ya ompawil ed kongregasyon a manguusar na lenguahen natatalosan na ananak da? (b) Antoy ipapaseseg na Deuteronomio 6:5-7 ed saray atateng?

15 Anto ray posiblin rason ya mandesisyon iray atateng ya ompawil ed kongregasyon a manguusar na lenguahen natatalosan na ananak da? Unona, nepeg dan amtaen no talaga kasin walay panaon tan pakasarag dan ipurek ed ananak da so panangaro ed si Jehova legan da ran ibabangat na sananey a lenguahe. Komadua, nayarin naimano dan agla mani-enjoy iray ananak da ed espiritual iran kimey odino diad panlilingkoran dan sananey so lenguahe. No ontan so situasyon, nayarin ikonsidera na Kristianon atateng so ompawil ed kongregasyon ya manguusar na lenguahen natatalosan na ananak da anggad nipapuso da lay katuaan.—Basaen so Deuteronomio 6:5-7.

16, 17. Antoy ginawa na arum ya atateng pian nipasal da ray anak da legan iran onsusuportad sananey a lenguahe?

16 Wala balet iray atateng ya nanggaway paraan pian nibangat da ray ananak da diad sarili dan lenguahe legan iran onsusuportad saray kongregasyon o grupo ya sananey so lenguahe. Si Charles ya taloray anak ton bibii ya mantaon na 9 anggad 13 et onaatendi ed grupo ya mansasalitay Lingala. Inkuan to: “Nandesisyon kamin ikondukta so panagaral tan panagdayew na pamilya mi diad sarili min lenguahe. Pero wala met so gagawaen min panagpraktis tan games ed Lingala pian na-enjoy dan aralen iyan lenguahe.”

Pansagpotan ya aralen so sananey a lenguahe tan mankomento ed saray aral (Nengnengen so parapo 16, 17)

17 Si Kevin ya duaray anak ton bibii ya mantaon na limara tan walora et nanggaway paraan pian nibangat tod sikaray katuaan ya agda natatalosan ed aral ya sananey so lenguahe. Impaliwawa to: “Sansakey min iyaaralan nen asawak iray anak mi diad French, say lenguahe mid abung. Binulan kami met ya mimiaral ed French, tan ibabana mi pambakasyon mi no panaoy kombension ed sarili min lenguahe pian makaatendi kami.”

18. (a) Anton prinsipyo ed Roma 15:1, 2 so makatulong ed sikan mandesisyon no antoy makagunggona ed ananak mo? (b) Anto ray suhestion na arum ya atateng? (Nengnengen so kaaruman ya impormasyon.)

18 Siempre, akauley so kada pamilya ya mandesisyon no antoy mas makagunggona ed espiritualidad na ananak da. [2] (Gal. 6:5) Imbaga nen Muriel ya abitla niman ya lapud impangisakripisyo dad panlabayan da, atulongan day anak dan onaligwas ed espiritual. (Basaen so Roma 15:1, 2.)  Kombinsido si Serge ya duga so desisyon da. Inkuan to: “Manlapu nen pinmawil kamid kongregasyon ya French, inmaligwas ed espiritual so anak mi tan nampabautismo. Sikatoy regular payunir la natan. Plaplanoen to ni ingen so onsuportad grupon sananey so lenguahe!”

ABULOYAN SO SALITA NA DIOS YA ONSABID PUSO YO

19, 20. Panon tayon nipanengneng ya papablien tayoy Salita na Dios?

19 Lapud panangaro nen Jehova, impa-translate toy Salita to, say Biblia, ed nilasus ya lenguahe pian ‘nawalaan na suston kakabatan ed katuaan so amin a klase na totoo.’ (1 Tim. 2:4) Amta to ya mas minabang ed espiritual iray totoo no nabasa day kanonotan to diad mismon lenguahe ra.

20 Anggan antoy situasyon tayo, kaukolan tayon seguroen ya napenek so puso tayo na anawet ya espiritual a naakan. Diad panamegley na regular ya panaral na Biblia ed mismon lenguahe tayo, mansiansian mabiskeg so espiritualidad tayo tan say pamilya tayo, tan nipanengneng tayo ya talagan papablien tayoy Salita na Dios.—Sal. 119:11.

^ [1] (parapo 5) Sinalatan iray ngaran.

^ [2] (parapo 18) Parad saray prinsipyo ed Biblia ya makatulong ed pamilya yo, nengnengen so artikulon “Raising Children in a Foreign Land—The Challenges and the Rewards” diad Oktubre 15, 2002 ya isyu na The Watchtower.