Onlad karga

Onlad saray karga

“Ipatnag so Kaabigan ed Saray Estranghero”

“Ipatnag so Kaabigan ed Saray Estranghero”

“Agyo lilingwanan ya ipatnag so kaabigan ed saray estranghero.”—HEB. 13:2, paimanod leksab.

KANSIONEN: 124, 79

1, 2. (a) Antoy kaslakan ya naeeksperiensya na saray estranghero natan? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Antoy impaseseg nen apostol Pablo, tan anto ran tepet so pantongtongan tayo?

MASULOK ya 30 taon lay apalabas nen linmad Europe si Osei. [1] Sikatoy nanlapud Ghana tan aliwa nin Tasi ed saman. Nanonotan to: “Alikas kon anggapoy pibabali na totoo ed siak. Makapabigla met so klima. Kapaway kod airport tan first time kon aliknay graben betel, akaakis ak.” Lapud nairapan ed balon lenguahe, masulok a sakey taon ya anggapoy marakep ya trabaho to. Arawi ed pamilya to kanian maer-ermen tan mailiw.

2 Antoy labay mon pantrato na arum ed sika no ontan so situasyon mo? Agta labay mon nalikna ya welcome ka ed Kingdom Hall, anggan antoy bansan nanlapuan mo odino kolor mo? Diad tua, oniay ipapaseseg na Biblia ed saray tuan Kristiano: “Agyo lilingwanan ya ipatnag so kaabigan ed saray estranghero.”  (Heb. 13:2, paimanod leksab) Kanian pantongtongan tayo irayan tepet: Antoy pangipapasen nen Jehova ed saray estranghero? Akin ya nepeg tayon iyadapta so panmoria tayod saray estranghero? Tan panon tayon tratoen iray dayo pian nalikna dan welcome irad kongregasyon tayo?

SAY PANGIPAPASEN NEN JEHOVA ED SARAY ESTRANGHERO

3, 4. Base ed Exodo 23:9, panoy nepeg ya pantrato na totoo na Dios ed saray dayo, tan akin?

3 Kayarin inliktar nen Jehova iray totoo to ed Ehipto, inikdan to ray ganggan ya pakapatnagay konsiderasyon ed saray aliwan Israelita ya akilad sikara. (Exo. 12:38, 49; 22:21) Lapud mairap so situasyon na saray dayo, maar-aro iran intaryaan nen Jehova. Sakey ed saratan ya probisyon so panagtudtor.—Lev. 19:9, 10.

4 Imbes ya iganggan nen Jehova iray Israelita ya respetoen da ray dayo, impaimano toy situasyon da nensaman pian napakiwas iran ipanengneng so panangasi. (Basaen so Exodo 23:9.) ‘Amta da no antoy liknaan na sakey a dayo.’ Nen inaripen na saray Ehipsio iray Hebreo, posiblin inarawian da ra lapud lahi odino relihyon da. (Gen. 43:32; 46:34; Exo. 1:11-14) Anggano mair-irap so bilay na saray Israelita nen dayo ira, iilaloan nen Jehova ya tratoen da ray dayo ya ‘singa niyanak ed limog’ da.—Lev. 19:33, 34.

5. Antoy makatulong ed sikatayo pian naalig tayoy malasakit nen Jehova ed saray dayo?

5 Diad panaon tayo, seguradon walay malasakit met nen Jehova ed saray dayo ya mimiaral ed kongregasyon tayo. (Deu. 10:17-19; Mal. 3:5, 6) No iyan tayoy sarili tayo ed irap ya dadalanen da, singa say diskriminasyon odino duman lenguahe, manggawa tayoy paraan pian nipanengneng so kaabigan tan pililikna ed sikara.—1 Ped. 3:8.

KAUKOLAN TAYO KASIN I-ADJUST SO PANMORIA TAYO ED SARAY DAYO?

6, 7. Antoy pakapatnagan ya naaralan na saray Kristiano nen inmunan siglo ya ekalen ed puso ra so abayag lan panaglabi?

6 Naaralan na saray inmunan siglon Kristiano ya ekalen ed puso ra so abayag lan panaglabi ya kaslakan ed saray Judio. Nen Pentecostes 33 C.E., pinarawes na saray taga Jerusalem iray balon kombertin Kristiano ya nanlapud nanduruman nasyon. (Gawa 2:5, 44-47) Diad samay impanengneng na saray Judion Kristiano ya malasakit ed saray kapananisiaan da, malinew ya atalosan day labay ya ibaga na “panagparawes,” say “kaabigan ed saray estranghero.”

7 Balet nen ombabaleg lay kongregasyon, walay ginmapon problema nipaakar ed diskriminasyon. Nanreklamo iray Judion mansasalitay Griego ta napapaulyanan iray “bibiin balo ed limog da.” (Gawa 6:1) Pian nasolusyonan so problema, anuro iray apostol na pitoran lalaki ya mangasikaso ed saya. Griego so kangaranan na sarayan lalaki, a pakapatnagan ya labay na saray apostol a napakepay tensyon lapud panduruma na lahi.—Gawa 6:2-6.

8, 9. (a) Antoy pakapatnagan ya nayarin walay lalabien tayo odino ilalastog tayoy lahi tayo? (b) Antoy nepeg tayon ekalen ed puso tayo? (1 Ped. 1:22)

8 Balanglan namomoria tayo odino andi, amin tayo et naiimpluensyaan na kultura tayo. (Roma 12:2) Sakey ni, ompan narerengel tayon babalawen na kakaabay, katrabaho, odino kaklase tayo iray duma so bansa, lahi, o kolor da. Kasin naiimpluensyaan itayo na ontan iran kaisipan? Tan  antoy liknaan tayo no babalawen na arum so lahi tayo odino eelek-elekan day kultura tayo?

9 Diad unaan et aglabay nen apostol Pedro iray aliwan Judio, balet kalkalna ton naaralan ya ekaley negatibon panmoria diad puso to. (Gawa 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Ontan met natan, no walay lalabien tayo odino ilalastog tayoy lahi tayo, nepeg tayon pansagpotan ya ekalen itan ed puso tayo. (Basaen so 1 Pedro 1:22.) Tandaan ya anggapo ed sikatayo so makanepegan parad kilalaban; amin tayo et aliwan perpekto anggano antoy lahi tayo. (Roma 3:9, 10, 21-24) Kanian anggapoy kanepegan tayon ilastog so lahi tayo. (1 Cor. 4:7) Nepeg ya say panmoria tayo et singa si apostol Pablo, ya imbaga tod saray kapara ton alanaan ya Kristiano ya ‘aliwa la ran estranghero tan dayo, noagta kabiangan la ra na sankaabungan na Dios.’ (Efe. 2:19) No pansagpotan tayon ekalen so panagmelmelag ed saray dumay lahi ra, mas mainomay tayon nisulong so balon personalidad.—Col. 3:10, 11.

NO PANON YA IPANENGNENG SO KAABIGAN ED ESTRANGHERO

10, 11. Panon ya inalig nen Boaz so panmoria nen Jehova ed saray estranghero diad impantrato tod si Ruth ya Moabita?

10 Seguradon inalig nen Boaz so panmoria nen Jehova ed saray estranghero diad impantrato tod si Ruth ya Moabita. Nen pinasyar toy kaumaan to legan na panag-ani, naimano nen Boaz so dayon bii ya makulikulin mantutudtor ed beneg na saray manag-ani. Nen naamtaan to ya nampatanir ya mantudtor, anggano agto met iman kaukolan ya gawaen ta kanepegan toy mantudtor, mabulos ya imbaga nen Boaz ya mantudtor met ed saray pinalot a dawa.—Basaen so Ruth 2:5-7, 15, 16.

11 Napatnagan ed impantrato nen Boaz ya talagan walay malasakit tod si Ruth tan ed mairap ya situasyon na sakey a dayo. Diad tua, binagaan to ni ingen ya ag-onaarawi ed saray lingkor ton bibii pian aglokolokoen na lalakin mankikimey ed uma. Sinegurado to met ya walay naakan tan nainum to, ya singa sakey ed saray inupaan ya komikimey. Niarum ni, agminelmelag nen Boaz so pobrin dayon bii, noagta pinaseguroan to.—Ruth 2:8-10, 13, 14.

12. Antoy maong ya resulta no iyansakit tayo ray dayo?

12 Aliwa labat ya say agmakasarilin panangaro nen Ruth ed katulangan ton si Noemi so naapresya nen Boaz, noagta pandinayewan to met ta nagmaliw ya managdayew ed si Jehova. Diad tua, say kaabigan nen Boaz et balikas na matoor ya panangaro nen Jehova ed biin ‘nampasalimbeng ed saray payak na Dios na Israel.’ (Ruth 2:12, 20; Pro. 19:17) Ontan met natan, no iyansakit tayoy “amin a klase na totoo,” natulongan tayo ran nibiig so katuaan tan nalikna day panangaro nen Jehova ed sikara.—1 Tim. 2:3, 4.

Kasin makaaro tayon ibabano iray dayo ya onaatendid Kingdom Hall? (Nengnengen so parapo 13, 14)

13, 14. (a) Akin ya nepeg tayon pansagpotan ya ibano iray dayo ya onaatendid Kingdom Hall? (b) Antoy gawaen mo no agka apasal ya onasingger ed saray dumay kultura da?

13 Nipanengneng tayoy kaabigan ed saray balon sabin dayo no makaaro tayo ran ibano diad Kingdom Hall. Nayarin naiimano tayo ya wala ray nanlapud arum a bansa ya mabaing tan manbubukbukor. Ompan lapud impamabaleg ed sikara odino kipapasen dad bilay et nababaingan irad saray dumay lahi odino bansa ra. Kanian unona ti lan mikaaro tan mangibano ed sikara. Makatulong so JW Language app pian naaralan yo ray panangibano ed sarili dan lenguahe.—Basaen so Filipos 2:3, 4.

 14 Nayarin agka apasal ya onasingger ed saramay dumay kultura da. Pian nalabanan mo itan ya liknaan, sarag moy mangibaga na nipaakar ed sika. Diad ontan et naamtaan mo ya mas dakel manayay pamparehoan yo nen say pandumaan yo, tan amin ya kultura et walay kanya-kanya dan kaabigan tan kakapuyan.

IPALIKNA ED AMIN YA WELCOME IRA

15. Antoy gawaen tayo pian nipanengneng tayoy konsiderasyon ed saray inmalis ed bansa tayo ya mana-adjust ni labat?

15 Pian nalikna na arum ya welcome irad kongregasyon, tepetay sarilim, ‘No wala ak ed arum a bansa, antoy labay kon pantrato ed siak na arum?’ (Mat. 7:12) Anosan iramay inmalis ed bansa tayo ya mana-adjust ni labat. Diad unaan, ompan agtayo natalosan so panag-isip o reaksion da. Balet imbes ya ilaloan tayon awaten day kultura tayo, agta mas maabig no awaten tayoy inkatoo ra?—Basaen so Roma 15:7.

16, 17. (a) Anto ray nagawaan tayo pian nakaaro tayo ray agagin dayo? (b) Anto ray praktikal a paraan ya natulongan tayo ray inmalis ed kongregasyon tayo?

16 No naamtaan tayoy nipaakar ed bansa tan kultura na saray dayo, nayarin mas mainomay tayo ran nakatongtong. Sarag tayon aralen ed panagdayew na pamilya tayo so nipaakar ed totoo ya agtayo ni akaibad kongregasyon odino akatongtong ed teritorya. Say sakey nin paraan pian onapit tayod saray dumay kultura da et diad pangimbitad sikaran mangan ed abung tayo. Si Jehova et “inlukas to lad saray nasyon so puerta a mangitonton ed pananisia,” kanian agta mas maong met no abrasaen tayo ray dayo ya “kapananisiaan tayo”?—Gawa 14:27; Gal. 6:10; Job 31:32.

Kasin paparawesen tayo ray dayo? (Nengnengen so parapo 16, 17)

17 No ipanaon tayon pilimogan iray pamilyan nanlapud arum a bansa, mas naapresya tayoy pansasagpot dan man-adjust ed kultura tayo. Ompan namoria  tayo ya kaukolan day praktikal a tulong pian naaralan day lenguahe tayo. Sakey ni, kasin sarag tayo ran ibaan ed saray ahensia ya makatulong pian nawalaan iray panayaman o trabaho? Baleg so nitulong na satan ed saray kaagian tayo.—Pro. 3:27.

18. Siopay maabig ya alimbawa ed saray dayo natan diad pangipanengneng na respeto tan pisasalamat?

18 Siempre, labay na saray dayo so man-adjust ed kultura na bansan inalisan da. Say maong ya alimbawa ed saya et si Ruth. Unona, nirespeto toy kultura na bansan nila to diad impanpatanir to ni antis ya mantudtor. (Ruth 2:7) Agto nileglemew so kultura da tan agto inisip ya walay karapatan ton gawaey labay to. Komadua, akisalamat ed kaabigan ya impanengneng na arum ed sikato. (Ruth 2:13) No ipanengneng met na saray dayo so ontan iran maong ya ugali, mas baleg so posibilidad ya respetoen ira na saray totoo tan kapananisiaan da.

19. Akin et nepeg tayon i-welcome iray agagin dayo?

19 Misalsalamat tayo ta lapud agnaparaan ya kaabigan nen Jehova et posiblin narengelan na amin ya lahi na totoo so maong a balita. Diad bansa ra et nayarin anggapoy pankanawnawa dan araley Biblia odino sesebelan iray totoo nen Jehova. Balet natan ta wala lay pankanawnawa dan milimog ed sikatayo, agta marakep no tulongan tayo ra pian agda naliknan dayo ira? No maabig so pantrato tayod sikara, anggano mairap so bilay tayo odino limitadoy nitulong tayo, ipapatnag tayoy panangaro nen Jehova ed sikara. On ‘aaligen tayoy Dios’ kanian gawaen tayoy anggaay nayarian tayon i-welcome iray agagin estranghero o dayo.—Efe. 5:1, 2.

^ [1] (parapo 1) Sinalatan so ngaran.