Onlad karga

Onlad saray karga

Sikayo Ran Kabataan—Labanan Yoy Diablo

Sikayo Ran Kabataan—Labanan Yoy Diablo

“Isulong yoy kompleton armas ya inter na Dios pian nalabanan yo iray masilib a pakana na Diablo.”​—EFE. 6:11.

KANSIONEN: 79, 140

1, 2. (a) Akin ya manatalo iray Kristianon kabataan diad pilalaban dad saray mauges ya espiritu? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Anto so aralen tayo?

INKOMPARA nen apostol Pablo so bilay tayo ran Kristiano ed saray sundalo ya arap-arapan a milalaban. Siempre, aliwan literal so pilalaban tayo noagta diad espiritual. Balet talagan wala ray kalaban tayo. Si Satanas tan saray demonyo to et marunong tan eksperiensyado. No isipen tayo et singa anggapoy pag-asa tayon manalo. Lalo lad saray kabataan ya singa anggapoy kalaban-laban da. Panon dan nalabanan iray walaan na nikaduman pakayari, saray mauges ya espiritu? Diad tua, sarag day manalo, tan manatalo ira! Akin? Lapud ‘mantutultuloy iran onggagamor na biskeg ed Katawan.’ Pero wala ni arum ya gagawaen da likud ed iyasingger ed pakayari na Dios. Akasulong ira na armas a pan-guerra. Singa saray nipasal a maong ya sundalo, ‘akasulong iray kompleton armas ya inter na Dios.’​—Basaen so Efeso 6:10-12.

2 Sanen iisipen nen Pablo so ilustrasyon to, nayarin say walad nonot to et say armas ya isusulong na nilibon sundalo na Roma. (Gawa 28:16) Aralen tayo no akin ya matukoy itan ya ilustrasyon. Legan tayon aaralen itan, imanoen so imbaga na pigaran kabataan  nipaakar ed saray subok tan gunggona na pangisulong ed amin a kabiangan na espiritual ya armas.

Kasin Akasulong ya Kompleto so Armas Mo?

“BALKES NA KATUAAN”

3, 4. Panon ya say katuaan ya walad Biblia et nikompara ed balkes na Romanon sundalo?

3 Basaen so Efeso 6:14. Say balkes na Romanon sundalo et walaan na tirampiak iran metal ya manprotekta ed awak to. Denesinyo itan pian medyo nalemewan ed belat na armas ya akasulong ed kabalgan to. Say arum ya balkes et walay akapeket ya matibay iran napangisabitan na espada. No akasinger a malet so balkes na sakey a sundalo, walay kompiyansa to tan mapaot ya milaban.

4 Mipadpara, saray katuaan ya naaralan tayod Salita na Dios so manprotekta ed sikatayo manlapud saray palson bangat ya maneral ed espiritualidad tayo. (Juan 8:31, 32; 1 Juan 4:1) Tan no kapigan tayo naaaro so katuaan diman tayo met mas mainomay ya awiten so “samben,” say pambilay base ed saray maptek ya estandarte na Dios. (Sal. 111:7, 8; 1 Juan 5:3) Ontan met, no natatalosan tayon maong iray katuaan ya walad Salita na Dios, makapansiansia tayon akaalagey tan nidepensa tayo iratan ed saray onsusumpa.​—1 Ped. 3:15.

5. Akin et nepeg tayon ibaga so tua?

5 No say katuaan ya walad Biblia et nibariber ed sikatayon malet, a singa panangibaga, napakiwas tayon iyaplika itan ed bilay tayo tan ibagay tua ed amin ya panaon. Akin ya paliisan tayoy mantila? Lapud say tila so sakey ed saray sankaepektiboan ya armas nen Satanas. Nayarin makaderal itan ed samay mangibabaga tan ed samay manisia. (Juan 8:44) Kanian anggano agtayo perpekto, gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon agmantila. (Efe. 4:25) Balet aliwan mainomay itan. Oniay imbaga nen Abigail, ya mantaon na 18: “Say pangibaga na tua et singa aliwan lanang ya makagunggona, lalo la no kaukolan moy mantila pian naiwasan so mairap ya situasyon.” Akin balet et naynay ton ibabaga so tua? “No ibabagak so tua,” so imbaga to, “malinis so konsiensiak ed si Jehova. Tan pantiwalaan ak na atateng ko tan kakaarok.” Oniay imbaga nen Victoria, ya mantaon na 23: “No ibabagam so tua tan panindigan mo ray papanisiaan mo, nayarin nakantiawan ka. Balet naynay ya nagunggonaan ka: Nawalaan kay kompiyansa, onapit kad si Jehova, tan respetoen ka na saray mangaaro ed sika.” Talagan makagunggona no pansiansiaen tayon “akasulong ed awak [tayo] so balkes na katuaan” diad amin ya panaon.

Balkes na katuaan (Nengnengen so parapo 3-5)

“SAMBEN NA INKATUNONG”

6, 7. Akin ya say inkatunong et inkompara ed samben?

6 Say sakey a klase na samben ya isusulong na Romanon sundalo nen inmunan siglo et gawad maimpis a balatyang ya nanlalaktipan. Say inkagawa na saraya et dugaruga ed pagew na sundalo tan impanpepeketan iratan panamegley na katat tan kawit a metal. Say samben diad bandad tagey a laman na sundalo et mas dakel so balatyang ton impanpepeketan ed katat. Medyo nairapan ya onggalaw so sundalo, tan kaukolan ton naynay ya nengnengen iray balatyang no kasin malet iratan ya akapeket. Balet lapud satan ya samben, ag-ontalos so tarem na espada odino utok na pana ed puso to odino ed arum nin importantin parte na laman to.

7 Talagan dugaruga itan ya simbolo na matunong iran estandarte nen Jehova ya manprotekta ed piguratibon puso tayo! (Pro. 4:23) No panon ya ag-isalat na sakey a sundalo so samben ton gawad balatyang ed sakey ya samben a gawad abeban klase na metal, agtayo met isalat iray estandarte nen Jehova ed no antoy iisipen tayon duga. Limitado so dilin pakatalos tayo, agniiter na satan so proteksion ya kaukolan tayo. (Pro. 3:5, 6) Imbes, nepeg ya lanang tayon nengnengen no say samben tayo ya inter nen Jehova et akapeket a malet ed puso tayo.

8. Akin et makagunggona so pansiansia ed saray estandarte nen Jehova?

 8 Kasin pakaliknam no maminsan et nabebelatan odino napepegetan ka lapud saray matunong ya estandarte nen Jehova? Oniay imbaga nen Daniel ya mantaon na 21: “Eelek-elekan ak na saray maestrak tan saray kaeskuelak lapud panguunor kod saray estandarte na Biblia. Kanian, nakal so kompiyansak tan a-depress ak.” Panon ton asarag itan? Imbaga to, “Anengneng ko lanlamang iray gunggona ed panguunor kod saray estandarte nen Jehova. Wala ray kakaarok ya nan-druga; say arum et tinmunda lad panaaral da. Makapaermen ya nanengneng so nansumpalan na bilay da. Talagan proprotektaan itayo nen Jehova.” Imbaga nen Madison ya mantaon na 15: “Naiirapan ak ya mansiansia ed saray estandarte nen Jehova tan agko nagawaan iray ibabaga na saray kaedaran ko ya balibali odino maliket.” Panon ton alabanan itan? “Papanonotan koy sarilik ya atawag ak ed ngaran nen Jehova tan say tukso et paraan nen Satanas pian natalo to ak. Balet no nadadaeg ko itan, balibali liknaan ko.”

Samben na inkatunong (Nengnengen so parapo 6-8)

‘SARAY SALI YA AKASANDALYAS PIAN AKAPARAAN YA MANGIYABAWAG NA MAONG A BALITA NA KAREENAN’

9-11. (a) Anton simbolikon sandalyas so isusulong na saray Kristiano? (b) Antoy makatulong ed sikatayo pian mas komportable tayon mangipulong na maong a balita?

9 Basaen so Efeso 6:15. Say Romanon sundalo ya ag-akasandalyas et ag-akaparaan ya milaban. Say sandalyas to ya gawad katat a taloran doble et impanpepeketan ya maong pian agmainomay ya naekal ed sali. Kanian malet tan komportablen isulong itan.

10 No say sandalyas ya isusulong na saray Romanon sundalo et mausa-usar ed piguerra da, say simbolikon sandalyas ya isusulong na saray Kristiano et mausa-usar met ed pangiyaabawag day mensahe na kareenan. (Isa. 52:7; Roma 10:15) Anggaman ontan, kaukolan so pakpel pian makapansalita no walay pankanawnawa. “Natatakot kon pulongan iray kaklasek,” so imbaga nen Bo, a mantaon na 20. “Seguro nababaingan ak. No nanonotan ko, agko amta no akin et onman ak. Natan et maliket ko lan pupulongan iray kaedaran ko.”

11 Dakel a kabataan so akaeksperiensya a no akaparaan iran maong ya manpulong, mas komportable ran gawaen itan. Antoy gawaen mo pian akaparaan ka? “Mangikakarga ak na publikasyon ed bag ko,” so imbaga nen Julia, ya mantaon na 16, “tan dedengelen ko ray opinyon tan papanisiaan na saray kaklasek. Insan ak la makaisip no antoy makatulong ed sikara. No akaparaan ak, nibagak no antoy espisipikon makagunggona ed sikara.” Oniay imbaga nen Makenzie, ya mantaon na 23: “No maong so ugalim tan antam so ondengel, nawalaan kay ideya no antoy dadalanen na kaedaran mo. Seseguroen kon nababasak so amin ya publikasyon ya parad saray kabataan. Diad ontan et walay ninabang kon manlapud Biblia odino diad jw.org ya makatulong ed sikara.” Singa nanengneng tayod saratan ya imbaga ra, no mas preparado kan manpulong, nibagan mas akapeket met ya malet so “sandalyas” ed salim.

Saray sali ya akasandalyas tan akaparaan (Nengnengen so parapo 9-11)

“BALEG A SAMPER NA PANANISIA”

12, 13. Anto ray arum ed saray “mandarlang a pana” nen Satanas?

12 Basaen so Efeso 6:16. Say “baleg a samper” ya sankaawit na sakey a Romanon sundalo et parukey a kuadrado tan nasakbongan na satan so manlapud takeb ya anggad pueg. Satan so proteksion to ed saray onkekenan armas tan pana.

13 Say arum ed saray “mandarlang a pana” ya nayarin ikena nen Satanas ed sika et saray tila nipaakar ed si Jehova​—ya anggapo kunoy panangiyansakit tod sika tan anggapoy mangaaro ed sika. Si Ida ya mantaon na 19 et nilabanan toy nalilikna ton singa anggapoy kana to. Imbaga to, “Naynay kon nalilikna ya singa aliwan maapit ed siak si Jehova tan agto ak labay ya magmaliw ya kaaro to.” Panon ton asarag itan ya liknaan? “Baleg a tulong ed siak  so pipiaral pian ombiskeg so pananisiak,” so imbaga nen Ida. “Dati et akayurong ak labat tan agmankomenton balot, iisipen kon anggapo met lanlamang so malabay ya ondengel ed ibagak. Balet natan, manpaparaan ak lad saray aral tan sasalien koy onebat na mamidua odino mamitlo. Mairap, pero balibali liknaan ko no nagagawaan ko itan. Tan makapaseseg a maong iray agagi. Kada no onsesempet ak manlapud aral, naliliknak ya inar-aro ak nen Jehova.”

14. Anton katuaan so napatnagan ed eksperiensya nen Ida?

14 Napatnagan ed eksperiensya nen Ida so sakey ya importantin katuaan: Say literal ya samben na sakey a sundalo et walay eksakton sukat na kabaleg to, balet say sukat na samben na pananisia tayo et nayarin onmelag odino ombaleg. Akadepende itan ed sikatayo. (Mat. 14:31; 2 Tes. 1:3) Talagan importante ya pabiskegen tayo so pananisia tayo!

Baleg a samper na pananisia (Nengnengen so parapo 12-14)

“HILMIT NA KILILIKTAR”

15, 16. Panon ya say ilalo et nikompara ed hilmit?

15 Basaen so Efeso 6:17. Say hilmit ya isusulong na Romanon sundalo et adesinyo pian protektaan so ulo, beklew, tan lupa ed antokaman ya onkena ed satan. Say arum ya hilmit et walay bembenan to pian naegnaan itan na sundalo.

16 No panon ya naprotektaan na hilmit so utek na sundalo, naprotektaan met na “ilalon kililiktar” so kanonotan tayo, say abilidad tayon mannonot. (1 Tes. 5:8; Pro. 3:21) No walay ilalo tayo, mansiansia itayon akapokus ed saray sipan na Dios tan makatulong itan pian nawalaan tayoy dugan panmoria ed saray problema. (Sal. 27:1, 14; Gawa 24:15) Balet  pian magmaliw ya mausar so “hilmit” tayo, nepeg tayon isulong itan, aliwan basta egnaan labat.

17, 18. (a) Panon ya nayarin tuksoen itayo nen Satanas ya ekalen so hilmit tayo? (b) Panon tayon nipanengneng ya ag-itayo napapalikdo nen Satanas?

17 Panon ya nayarin tuksoen itayo nen Satanas ya ekalen so hilmit tayo? Imanoen tayoy paraan ya inusar tod si Jesus. Seguradon amta nen Satanas so ilalo nen Jesus a magmaliw ya manuley ed katooan. Balet kaukolan nen Jesus so manalagar anggad aturon panaon nen Jehova. Tan antis met na satan, sikatoy manirap tan ompatey. Kanian inyopresi nen Satanas ed si Jesus so pankanawnawan naawat itan a tampol ya ilalo diad maganon panaon. Imbaga nen Satanas ed si Jesus ya no sikatoy dayewen to anggan maminsan labat, naala ton tampol itan ya amin. (Luc. 4:5-7) Mipadpara, amta nen Satanas iray bendisyon ya iyoopresi nen Jehova ed sikatayo diad balon mundo. Balet kaukolan tayo ni manalagar, tan nayarin nipaarap tayo nid saray kairapan legan tayon aalagaren itan. Kanian iyoopresi nen Satanas ed sikatayo iray makaayat iran oportunidad pian na-enjoy tayo kunoy bilay natan. Labay ton unaen tayon anapen iray materyal a pakagunggonaan tayo, ya tampol tayon naala iratan ya amin natan. Tutuksoen itayo nen Satanas a gawaen ya komadua labat ed bilay tayo so Panarian.​—Mat. 6:31-33.

18 Singa ed dakel a Kristianon kabataan, si Kiana ya mantaon na 20 et agto inabuloyan ya sikatoy napalikdo. “Amtak ya say Panarian na Dios labat so makapangekal ed amin ya problema tayo,” so imbaga to. Panon a satan ya mabiskeg ya ilalo et akaapekto ed panagnonot tan gagawaen to natan? “Makakatulong ed siak so ilalo ya Paraiso pian nawalaan ak na balansin panagnonot nipaakar ed sekular iran karera,” so imbaga to. “Agko inusar so talentok pian manpayaman odino sinalik so nawalaan na atagey a posisyon ed sakey a kompanya. Imbes, inusar koy panaon tan biskeg ko ed saray goal ko ed espiritual.”

Hilmit na kililiktar (Nengnengen so parapo 15-18)

“ESPADA NA MASANTON ESPIRITU,” SAY SALITA NA DIOS

19, 20. Panon tayon magmaliw a marunong diad pangusar ed Salita na Dios?

19 Say espadan uusaren na saray Romanon sundalo diad panaon ya nansulat si Pablo et manga 20 pulgada (50 cm) so karukey to tan adesinyo itan parad arap-arapan ya pilaban. Say sakey ya rason no akin ya marundunong iray Romanon sundalo ed panguusar day espada et lapud inagew-agew iran manprapraktis.

20 Inkompara nen Pablo ed espada so Salita na Dios ya inter nen Jehova ed sikatayo. Balet kaukolan tayon aralen no panon tayon marundunong ya nausar itan no idedepensa tayo ray papanisiaan tayo​—odino no ipepetek tayoy mismon panagnonot tayo. (2 Cor. 10:4, 5; 2 Tim. 2:15) Panon kan magmaliw ya marunong? Oniay imbaga nen Sebastian, ya mantaon na 21: “Mangisusulat ak na sakey a bersikulo ed kada kapitulo diad pambabasak na Biblia. Titiponen ko iray isusulat kon paboritok ya teksto. Diad ontan et mas naliliknak ya miparad si Jehova so panagnonot ko.” Oniay imbaga nen Daniel ya abitlad gapo: “No manbabasa ak na Biblia, pipilien ko ray bersikulo ya iisipen kon makatulong ed totoo ya napulongan ko. Apaneknekan kon mas maabig so pangawat na totoo no nanengneng dan marunong mon uusaren so Biblia tan gagawaen moy anggaay nayarian mon tulongan ira.”

Espada na masanton espiritu (Nengnengen so parapo 19-20)

21. Akin ya agtayo nepeg a takotan si Satanas tan saray demonyo?

21 Singa anengneng tayod saray kabataan ya abitlad sayan artikulo, agtayo nepeg a takotan si Satanas tan saray demonyo. Tua ya walay pakapanyari da, balet sarag tayo ran taloen. Walay anggaan da tan asingsingger lan nagawa itan. Legan na Sanlibon Taon ya Uley na Kristo, nipriso ira tan anggapon balot so nagawaan da, kayari na satan et deralen ira. (Apo. 20:1-3, 7-10) Kabat tayo so kalaban tayo, saray taktika to, tan saray gagala to. Diad tulong nen Jehova, sikatoy natalo tayo!