Onlad karga

Onlad saray karga

No Akin ya ‘Mantultuloy Itayon Manbunga na Dakel’

No Akin ya ‘Mantultuloy Itayon Manbunga na Dakel’

“Nigloria so Amak no mantultuloy kayon manbunga na dakel tan paneknekan yon sikayo ray disipulok.”​—JUAN 15:8.

KANSIONEN: 53, 60

1, 2. (a) Antis na impatey nen Jesus, antoy imbaga tod saray disipulo to? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Akin ya importantin naynay tayon nonoten so rason na pampupulong tayo? (c) Anto ray aralen tayo?

DIAD samay sampot ya labi antis na impatey nen Jesus, abayag ton kinatongtong iray apostol to tan impaseguro to so aralem a panangaro tod sikara. Ontan met, inistorya toy sakey ya ilustrasyon nipaakar ed sengeg na ubas, ya naaralan tayo ed akaunan artikulo. Panamegley na satan ya ilustrasyon, pinaseseg nen Jesus iray disipulo to ya “mantultuloy [iran] manbunga na dakel”​—ya mansungdo ra ed pangipulong da na mensahe na Panarian.​—Juan 15:8.

2 Balet, aglabat imbaga nen Jesus ed saray disipulo to no antoy kaukolan dan gawaen, noagta imbaga to met no akin ya nepeg dan gawaen itan. Imbaga tod sikara iray rason no akin ya mantultuloy iran manpulong. Akin ya importantin aralen tayo iratan a rason? No naynay tayon nonoten no akin ya kaukolan tayoy mantultuloy ya manpulong, napaseseg tayon mansungdo diad “pantasi ed amin a nasyon.” (Mat. 24:13, 14) Kanian, aralen tayo so apatiran rason ya base ed Biblia no akin ya manpupulong tayo. Aralen tayo met so apatiran regalo nen Jehova ya makatulong ed sikatayo ya manbunga tan mansungdo.

 IGLOGLORIA TAYOY JEHOVA

3. (a) Antoy nabasa tayo ed Juan 15:8 ya rason na pampupulong tayo? (b) Antoy irerepresenta na saray bunga na ubas diad ilustrasyon nen Jesus, tan akin ya dugaruga itan ya impangikompara?

3 Say manunan rason no akin ya manpupulong tayo et pian igloria si Jehova tan pasantoen so ngaran to. (Basaen so Juan 15:1, 8.) Imanoen ya inkompara nen Jesus so Ama to, si Jehova, ed sakey ya tomatanem odino hardinero, ya mantatanem na ubas. Inkompara balet nen Jesus so sarili to ed sengeg na ubas, tan saray papatumbok to ed saray sanga. (Juan 15:5) Kanian say bunga na ubas et dugarugan mangirerepresenta ed bunga na Panarian ya papapawalaen na saray patumbok nen Kristo. Imbaga nen Jesus ed saray apostol to: “Nigloria so Amak no mantultuloy kayon manbunga na dakel.” No panon ya say sengeg na ubas ya amawala na maabig iran bunga et angiter na dayew ed tomatanem, ontan tayo met, makapangiter itayo na dayew odino gloria ed si Jehova no gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon ipulong so mensahe na Panarian.​—Mat. 25:20-23.

4. (a) Diad anto ran paraan ya napapasanto tayo so ngaran na Dios? (b) Antoy naliliknam ed pribilehyom ya pasantoen so ngaran na Dios?

4 Diad anton paraan ya napapasanto so ngaran na Dios no manpupulong tayo? Agtayo la nayarin gawaen ya mas sagrado so ngaran na Dios. Sagrado la itan, odino masanto, diad amin ya aspekto. Balet imanoen iyan imbaga nen propeta Isaias: “Si Jehova na saray armada​—sikato so nepeg yon ipasen a masanto.” (Isa. 8:13) Napapasanto tayo so ngaran na Dios, no ipapasen tayo itan ya nikadkaduma ed amin ya ngaran tan no tulongan tayoy arum ya ipasen da met itan ya masanto. (Mat. 6:9, paimanod leksab) Singa bilang, no ipupulong tayoy katuaan nipaakar ed makapadinayew iran kualidad nen Jehova tan say agmanguuman ya gagala to parad katooan, nidedepensa tayo so ngaran na Dios manlapud saray tila tan panagpauges nen Satanas. (Gen. 3:1-5) Ontan met, no gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon tulongan iray totoo ed teritorya tayo ya natalosan dan si Jehova so makanepegan ya “mangawat na gloria tan galang tan pakayari,” papasantoen tayoy ngaran na Dios. (Apo. 4:11) Oniay imbaga nen Rune, ya 16 taon lan payunir: “Misalsalamat ak ta awalaan ak na pankanawnawan magmaliw a tasi na Amalsa ed uniberso. Kanian mas labalabay koy mantultuloy ya manpulong.”

INARO TAYOY JEHOVA TAN SAY ANAK TO

5. (a) Antoy nabasa ed Juan 15:9, 10 ya rason no akin ya manpupulong tayo? (b) Panon ya indanet nen Jesus ya kaukolan tayoy mansungdo?

5 Basaen so Juan 15:9, 10. Say panangaro tayo ed si Jehova tan si Jesus so sakey ya importantin rason no akin ya ipupulong tayo so mensahe na Panarian. (Mar. 12:30; Juan 14:15) Imbaga nen Jesus ed saray disipulo to ya nepeg iran “mansiansia” ed panangaro to. Akin? Lapud say pambilay bilang tuan disipulo nen Kristo et mankaukolan na tuloytuloy ya panagsungdo. Indanet nen Jesus ya kaukolan tayoy mansungdo diad aminpiga ton impangusar ed salitan “mansiansia,” ya akarekord ed Juan 15:4-10.

6. Panon tayon nipanengneng ya labay tayoy mansiansia ed panangaro nen Kristo?

6 Panon tayon nipanengneng ya labay tayoy mansiansia ed panangaro nen Kristo tan ed panangabobon to? No uunoren tayo iray ganggan nen Jesus. Singa ibabaga to ed sikatayo, ‘Magmaliw kayon maunor ed siak.’ Balet, ipapagawa labat nen Jesus ed sikatayo no antoy ginawa ton mismo, ta oniay imbaga to ni: “No panon ya inunor ko iray ganggan na Ama tan nansiansia ak ed aro to.” Angipanengneng si Jesus ed sikatayo na alimbawa.​—Juan 13:15.

7. Panon ya mankonektaan so inkamatulok tan panangaro?

7 No nipaakar ed pankonektaan na inkamatulok tan panangaro, oniay inmuna lan imbaga nen Jesus ed saray apostol to: “Siopaman  a mangaawat ed saray ganggan ko tan manguunor ed saratan, aaroen to ak.” (Juan 14:21) Sakey ni, no uunoren tayoy ganggan nen Jesus ya onlan manpulong, ipapanengneng tayo met so panangaro tayod Dios lapud napatnagan ed saray ganggan nen Jesus so kanonotan na Ama to. (Mat. 17:5; Juan 8:28) Kanian bilang ebat nen Jehova tan Jesus ed ipapanengneng tayon panangaro, pansiansiaen da itayo ed panangaro da.

PAPASAKBAYAN TAYO IRAY TOTOO

8, 9. (a) Anto ni sakey a rason no akin ya manpupulong tayo? (b) Akin ya saray salita nen Jehova ed Ezequiel 3:18, 19 tan 18:23 et mamakiwas ed sikatayon mantultuloy ya manpulong?

8 Wala ni sakey a rason no akin ya mantutultuloy tayod panagpulong a kimey. Manpupulong tayo pian pasakbayan so totoo. Diad Biblia, deniskribe si Noe bilang “managpulong.” (Basaen so 2 Pedro 2:5.) Antis na Delap, mapatnag ya kaibad impulong to so pasakbay nipaakar ed onsabin kadederal. Akin et nibaga tayo itan? Imanoen iyan imbaga nen Jesus: “Ta singa ed saraman ya agew antis na Delap, saray totoo et nan-aakan tan naniinum, angasawa tan akiasawa ra, anggad agew a linmoob ed biong si Noe, tan ag-ira nanimano ya anggad sinmabi so Delap tan niyanor iran amin, ontan met naani ed kiwawala na Anak na too.” (Mat. 24:38, 39) Balet anggano agdinmengel iray totoo, agtinmundan impulong nen Noe so mensahe a pasakbay ya inter ed sikato.

9 Natan, ipupulong tayo so mensahe na Panarian pian nawalaan na pankanawnawa iray totoo ya naaralan day nipaakar ed gagala na Dios parad katooan. Singa si Jehova, labalabay tayo ya onkiwas iray totoo ed mensahen ipupulong tayo pian “mantultuloy [iran] manbilay.” (Eze. 18:23) Ontan met, no manpupulong tayo ed kaabungan tan ed saray publikon lugar, ipapasakbay tayod dakel nin totoo anggad posible so isabi na Panarian na Dios pian panganggaen iyan mauges a mundo.​—Eze. 3:18, 19; Dan. 2:44; Apo. 14:6, 7.

INARO TAYOY KAPARA TAYON TOO

10. (a) Antoy nabasa ed Mateo 22:39 ya rason no akin ya manpupulong tayo? (b) Isalaysay no panon ya tinulongan nen Pablo tan Silas so sakey ya guardia diad Filipos.

10 Nia ni sakey ya importantin rason no akin ya mantutultuloy tayod panagpulong a kimey: Manpupulong tayo lapud inaro tayoy kapara tayon too. (Mat. 22:39) Napapakiwas itayo na satan ya panangaro a mansungdo ed sayan kimey, ya nononoten tayon nayarin manguman so totoo no anguman so kipapasen da. Imanoen tayoy naeksperiensya nen apostol Pablo tan say kaiba ton si Silas. Diad syudad na Filipos, sikaray impriso na saray onsusumpa. Insan, diad pegley labi et biglan yinmegyeg kanian agalaw iray pundasyon na prisoan tan alukasan iray kapot na satan. Ataktakot so guardia ta abaloan to et akablos iray priso, kanian manbikkel la lawari. Balet inmeyag si Pablo: “Agmo sasakitan so laman mo!” Oniay intepet na mapagpagan guardia: “Antoy nepeg kon gawaen pian nilaban ak?” Imbaga da ed sikato: “Manisia kad Katawan a Jesus, tan nilaban ka.”​—Gawa 16:25-34.

Say panangaro ed si Jehova, Jesus, tan ed kapara tayon too so mamakiwas ed sikatayon manpulong (Nengnengen so parapo 5, 10)

11, 12. (a) Panon ya mipara imay agawad guardia diad kimey tayon panagpulong? (b) Anton kimey so nepeg ya akaparaan tayon gawaen?

11 Antoy piparaan na samay agawad guardia diad kimey tayon panagpulong? Imanoen iya: Anguman imay guardia tan kinmerew labat na  tulong kayari na yegyeg. Mipadpara, wala ray totoo natan ya dati et agda labay ya dengelen so mensahe na Biblia, balet nayarin manguman ira tan onkerew na tulong no biglan walay nagawa ed sikara ya agda iilaloan. Singa bilang, say arum ed teritorya tayo et agda ilaloan ya naekal irad abayag lan trabaho da kanian abigbigla ira. Ompan say arum et maer-ermen lapud diad agano ni et nansian ira na asawa da. Say arum balet et nayarin naandian lay ilalo lapud graben sakit, odino maer-ermen lapud impatey na inad-aro da. No nagawa iratan, nayarin nitepet da no antoy gagala na bilay ya dati et agda met nononoten. Ompan nitepet da ni ingen, ‘Antoy gawaen ko pian niliktar ak?’ No nakatongtong tayo ra, ompan labay da lan dengelen so mensahe na ilalo diad unonan pankanawnawa.

12 Kanian diad matoor tan tuloytuloy tayon pampupulong, seseguroen tayon akaparaan tayon mangiter na ligliwa ed saray totoo diad panaon ya nayarin akaparaan la ran mangawat ed satan. (Isa. 61:1) Oniay imbaga nen Charlotte, ya 38 taon lan manlilingkor ya full-time: “Agla amta na totoo no antoy gawaen da. Kaukolan dan narengel so maong a balita.” Imbaga met nen Ejvor, ya 34 taon lan payunir: “Dakel ya totoo natan so maermen. Talagan labay ko ran tulongan. Atan so mamapakiwas ed siak ya manpulong.” On, say panangaro ed kaparan too so mabiskeg ya rason pian mantultuloy tayod ministeryo!

SARAY REGALO YA MAKATULONG ED SIKATAYON MAKAPANSUNGDO

13, 14. (a) Anton regalo so abitla ed Juan 15:11? (b) Panon tayon nalikna so liket ya alikna nen Jesus? (c) Antoy epekto na liket ed ministeryo tayo?

13 Legan na samay sampot ya labi antis na ipatey nen Jesus, imbaga to met ed saray apostol to so pigaran regalo ya makatulong ed sikaran manbunga tan mansungdo. Anto iratan ya regalo, tan panon tayon nagunggonaan ed saratan?

14 Say regalo ya liket. Kasin mairap ya unoren so ganggan nen Jesus ya manpulong? Andi. Kayarin insalaysay nen Jesus so ilustrasyon nipaakar ed sengeg na ubas, imbaga to ya bilang managpulong na Panarian, nalikna tayo so liket. (Basaen so Juan 15:11.) Diad tua, impaseguro to ya nalikna tayo so liket ya nalilikna to. Panon? Singa abitla ed gapo, inkompara nen Jesus so sarili to ed sengeg na ubas tan saray disipulo to ed saray sanga. Susuportaan na sengeg iray sanga. Anggad akapeket iray sanga ed sengeg, makakaala ra na danum tan sustansia ya manlalapud sengeg. Mipadpara, anggad mansiasiansia tayod si Kristo diad maapit ya itumbok ed saray bakat to, naeksperiensya tayo met so liket ya nalilikna to diad panggagawa tod linawa na Ama to. (Juan 4:34; 17:13; 1 Ped. 2:21) Oniay imbaga nen Hanne, a masulok lan 40 taon ya payunir: “Say liket ya naliliknak kada kayarik ya manpulong so mamapakiwas ed siak ya mantultuloy a manlingkor ed si Jehova.” On, say tuan liket so mamabiskeg ed sikatayon mantultuloy ya manpulong anggan diad saray teritoryan daiset so interesado.​—Mat. 5:10-12.

15. (a) Anton regalo so abitla ed Juan 14:27? (b) Akin ya makatulong ed sikatayo so kareenan pian mantultuloy ya manbunga?

15 Say regalo ya kareenan. (Basaen so Juan 14:27.) Diad samay sampot ya labi antis na ipatey nen Jesus, imbaga tod saray apostol to: ‘Iter kod sikayo so kareenan ko.’ Panon ya makatulong itan ya regalo​—say kareenan to—​pian manbunga itayo? Legan itayon mansusungdo, nalilikna tayo so manbayag ya kareenan lapud amta tayon walad sikatayo so panangabobon nen Jehova tan Jesus. (Sal. 149:4; Roma 5:3, 4; Col. 3:15) Oniay imbaga nen Ulf, ya 45 taon lan manlilingkor ya full-time: “Nakekesawan ak met ed pampupulong, balet mangiiter iya na tuan inkapnek tan kabaliksan ed bilay ko.” Talagan misalsalamat tayo ta nabebendisyonan itayo na tua tan manbayag ya kareenan!

16. (a) Anton regalo so abitla ed Juan 15:15? (b) Akin ya nansiansian kakaaro nen Jesus iray apostol to?

 16 Say regalo ya pankakaaro. Kayarin imbaga nen Jesus so pilalek to ya komon et ‘naliknan maong’ na saray apostol so liket ya wala lad sikara, impaliwawa to so kaimportantian na pangipanengneng na masakripisyon aro. (Juan 15:11-13) Insan to imbaga: “Tinawag ta kayon kakaarok.” Talagan mabmabli itan ya regalo​—say pikakaaro ed si Jesus! Antoy nepeg ya gawaen na saray apostol pian mansiansia ran kaaro to? Nepeg iran “mantultuloy ya manbunga na dakel.” (Basaen so Juan 15:14-16.) Manga duay taon antis ya imbaga nen Jesus itan, oniay imbilin tod saray apostol to: “Sano onla kayon manpulong, ibaga yo: ‘Asingger lay Panarian na tawen.’” (Mat. 10:7) Kanian diad saman ya sampot lan labi antis na ipatey to, pinaseseg to ran mansungdo diad kimey ya ginapoan da. (Mat. 24:13; Mar. 3:14) Aliwan mainomay so ganggan nen Jesus, balet nagawaan da itan​—diad ontan et mansiansia ran kakaaro to. Panon? Diad tulong na sakey nin regalo.

17, 18. (a) Anton regalo so abitla ed Juan 15:16? (b) Panon ya akatulong itan ya regalo ed saray disipulo nen Jesus? (c) Anto ran regalo so mamapabiskeg ed sikatayo natan?

17 Say regalo ya naebatan iran pikakasi. Imbaga nen Jesus: “Antokaman a kerewen yod Ama diad ngaran ko et iter tod sikayo.” (Juan 15:16) Talagan makapabiskeg itan ya sipan ed saray apostol! * Anggano agmalinew ed sikara so labay ya ibaga nen Jesus, ya magano lan manampot diad dalin so bilay na Lider da, agto labay ya ibagan anggapo lay ontulong ed sikara. Akaparaan si Jehova ya ebatan iray pikakasi da parad antokaman a tulong ya nakaukolan da pian nasumpal day ganggan ya ipulong so mensahe na Panarian. Tan tua itan ta ag-abayag et naeksperiensya da no panon ya inebatan nen Jehova so ikekerew da na tulong.​—Gawa 4:29, 31.

Segurado tayon ebatan nen Jehova iray pikakasi tayo parad tulong (Nengnengen so parapo 18)

18 Ontan met natan, legan tayon mansusungdo pian magmaliw a mabunga, panliliketan tayoy pikakaaro ed si Jesus. Sakey ni, segurado tayon akaparaan si Jehova ya ebatan iray pikakasi tayo parad tulong pian nasarag iray subok, ya nayarin naeksperiensya tayo legan tayon ipupulong so maong a balita na Panarian. (Fil. 4:13) Talagan misalsalamat itayo ta naeebatan iray pikakasi tayo tan sakey tayod saray kaaro nen Jesus! Sarayan regalo nen Jehova so mamapabiskeg ed sikatayon mantultuloy ya manbunga.​—Sant. 1:17.

19. (a) Akin et mantutultuloy tayon manpulong? (b) Antoy makatulong ed sikatayo pian nasumpal so kimey na Dios?

19 Singa naaralan tayod sayan artikulo, mantutultuloy tayon manpulong pian nigloria si Jehova tan napasanto so ngaran to, pian nipanengneng tayoy panangaro tayod si Jehova tan Jesus, pian mamasakbay, tan pian ipanengneng so panangaro tayod kapara tayon too. Ontan met, saray regalo ya liket, kareenan, pankakaaro, tan naebatan iran pikakasi so mamapabiskeg ed sikatayon sumpalen so kimey na Dios. Talagan naliliketan si Jehova legan ton nanenengneng so impapuson pansasagpot tayon ‘mantultuloy ya manbunga na dakel’!

^ par. 17 Legan ya kakatongtongen nen Jesus iray apostol to, aminpiga ton impaseguro ya naebatan iray pikakasi da.​—Juan 14:13; 15:7, 16; 16:23.