Onlad karga

Onlad saray karga

Kareenan—Panon ya Niwala ed Sikatayo?

Kareenan—Panon ya Niwala ed Sikatayo?

LAPUD manbibilay tayod sayan magulon mundo, kaukolan tayoy mansagpot pian nawalaan na kareenan. Balet, anggano wala lad sikatayo so kareenan, mabetbet et mairap tayon pansiansiaen itan. Antoy ibabaga na Biblia ya makatulong ed sikatayo pian nawalaan itayoy tua tan manbayag ya kareenan? Tan panon tayon natulongan so arum ya nawalaan met na kareenan?

ANTOY KAUKOLAN PIAN NIWALAY TUAN KAREENAN?

Pian na-enjoy tayo so tuan kareenan, nepeg tayon nalikna ya maligen tan kalmado itayo. Kaukolan tayoy nawalaan met na maapit iran kakaaro. Tan nagkalalo la, pian niwalad sikatayo so manbayag a kareenan, nepeg ya maapit so pikakaaro tayod Dios. Panon tayon nagawaan itan?

Lapud saray kapagaan ed bilay, dakel so andian na kareenan

No unoren tayo iray matunong ya ganggan tan prinsipyo nen Jehova, ipapanengneng tayon manmamatalek tayod sikato tan labay tayoy nawalaan na mareen ya relasyon ed sikato. (Jer. 17:7, 8; Sant. 2:22, 23) Lapud satan, sikatoy onapit ed sikatayo tan bendisyonan to tayo na tuan kareenan. Ibabaga na Isaias 32:17: “Say resulta na tuan inkatunong et kareenan, tan say bunga na tuan inkatunong et agmanganggan deen tan kaligenan.” Niwala ed sikatayo so tuan kareenan no unoren tayoy Jehova diad interon puso tayo.​—Isa. 48:18, 19.

Natulongan itayo met ya nawalaan na manbayag a kareenan panamegley na nikadkaduman regalo manlapud Ama tayo ed tawen​—say masanton espiritu to.​—Gawa 9:31.

ONTULONG ED SIKATAYO SO ESPIRITU NA DIOS PIAN NIWALA SO KAREENAN

Binitla nen apostol Pablo so kareenan bilang say komatlon aspekto na “bunga na espiritu.” (Gal. 5:22, 23) Lapud say tuan kareenan et papawalaen na espiritu na Dios, nepeg tayoy manpaigiya ed masanton espiritu pian  nawalaan na tuan kareenan. Pantongtongan tayoy duaran paraan no panon ya makatulong so espiritu na Dios pian niwalad sikatayo so kareenan.

Unona, natulongan itayon nawalaan na kareenan diad regular a pambasa ed pinuyanan a Salita na Dios. (Sal. 1:2, 3) Legan tayon dadalepdepen so mensahe na Biblia, tutulongan itayo na espiritu na Dios ya natalosan so kanonotan nen Jehova diad dakel a bengatla. Singa bilang, natatalosan tayo no panon ton napansiasiansia so pikakareenan tan no akin ya importante ed sikato so kareenan. No iyaplika tayo iratan ya nanaaralan tayod Salita na Dios, nalikna tayo so manbayag a kareenan.​—Pro. 3:1, 2.

Komadua, nepeg tayon kerewen so masanton espiritu na Dios. (Luc. 11:13) Ipropromisa nen Jehova ya no kerewen tayoy tulong to, “say kareenan na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos so manbantay ed saray puso tan nonot [tayo] diad panamegley nen Kristo Jesus.” (Fil. 4:6, 7) No regular tayon ipipikasi tan kekerewen so espiritu nen Jehova, panoen to itayo na tuan kareenan ya iiter to labat ed saramay walaan na maapit a pikakaaro ed sikato.​—Roma 15:13.

Panon ya inyaplika na arum iyan simbawa na Biblia tan akapanggawa ra na saray pananguman ya lapud satan et niwalad sikara so manbayag a pikakareenan ed si Jehova, ed sarili da, tan ed kapara dan too?

NO PANON IRAN AWALAAN NA MANBAYAG A KAREENAN

Say arum ed Kristianon kongregasyon et datin “misasanok” balet natan et mas manonot la rad arum, maabig, maanos, tan mauyamo la rad pidedeneng dad arum. * (Pro. 29:22) Talagan tua iya ed duaran manangipalapag na Panarian ya atulongan a naekal day inkamasanok ta naaralan day mikareenan ed arum.

Makatulong so pangiyaplika ed saray prinsipyo na Biblia tan pangipikasi ed espiritu na Dios pian nawalaan tayo na kareenan

Say aliwliwan ugali nen David et akaapekto ed panagsalita to. Antis ton indedikay bilay to ed Dios, sikatoy mabalaw tan ansakit so panagsalita to ed pamilya to. Sinmabi panaon, anengneng nen David ya kaukolan toy manguman tan magmaliw ya mikakareenan. Panon ya niwalad sikato so kareenan? Imbaga to, “Nen iyaaplikak la ray prinsipyo na Biblia, niwalad pamilya mi so respeto ed sakey tan sakey.”

 Say binalegan nen Rachel et akaapekto ed ugali to. Oniay inamin to, “Anggad natan, nanairapan ak ya kontrolen so sanok ko ta binmaleg ak ed pamilyan misasanok.” Antoy akatulong ed sikaton magmaliw ya mas mauyamo? Oniay imbaga to, “Regular ak ya manpipikasi ed si Jehova tan kekerewen koy tulong to.”

Si David tan Rachel et duara labat ed saray alimbawa na bunga na kareenan, ya resulta no iyaaplika tayo ray prinsipyo na Biblia tan no manmamatalek tayo ed tulong na espiritu na Dios. Malinew sirin ya anggano manbibilay tayod magulon mundo, sarag tayoy nawalaan na tuan kareenan ya makatulong pian niwalay pankakasakey ed loob na pamilya tayo tan ed saray agagi tayo. Balet, papasesegen itayo nen Jehova ya ‘mikareenan ed amin a totoo.’ (Roma 12:18) Talaga kasin posible itan, tan anto ray gunggona tayo no panseetan tayoy mikareenan ed arum?

PANSEETAN SO MIKAREENAN ED ARUM

Panamegley na pampupulong tayo, iimbitaan tayo ray totoo ya minabang ed mensahe na kareenan nipaakar ed Panarian na Dios. (Isa. 9:6, 7; Mat. 24:14) Makapalikliket ta dakel so onkikiwas. Kanian agla ra masyadon apektado ed saray makapadismaya odino makapasyodot iran nagagawa ed kaliberliber da. Imbes, walaan la ra na tuan ilalo ed arapen tan napapakiwas iran ‘anapen so kareenan tan panggugunaetan dan pansiansiaen itan.’​—Sal. 34:14.

Balet, aliwan amin et positibo ed mensahen ipupulong tayo. (Juan 3:19) Anggaman ontan, tutulongan itayo na espiritu na Dios ya inabang ed sikara so maong a balita diad mauyamo tan marespeton paraan. Diad ontan et uunoren tayo ray instruksion nen Jesus ya nabasa ed Mateo 10:11-13, ya imbilin to: “Sano onloob kayod abung, ibano yo so akan-abung. No awaten da kayo, niwala ditan so pipirawaten yon kareenan; balet no agda kayo awaten, ompawil ed sikayo so kareenan yo.” No unoren tayo itan ya bilin nen Jesus, mansiansia ed sikatayo so kareenan tan posiblin ondengel so unabung diad arapen.

Makakatulong itayo met ya niwalay kareenan no marespeto itayon mitotongtong ed saray opisyal na gobierno​—kaiba la ray kontra ed kimey tayo. Singa bilang, walay panangidumaduma na gobierno ed sakey a bansa diad Africa kanian agnaprobaan so pangipaalagey tayo na saray Kingdom Hall ditan. Pian naayos itan diad mareen a paraan, sakey ya brother a datin misionero ditan so imbaki pian onlad High Commissioner na bansa diad London, England. Kaukolan ton ibaga ed opisyal so nipaakar ed mareen ya kimey na saray Tasi nen Jehova diad bansa to. Antoy resulta na imbisita to?

“Kasabik ed reception desk,” so imbaga to, “inisip ko ya lapud panangawes na receptionist et sikatoy kabiangan na sakey a tribu ya mansasalita na lenguahen naaralan ko. Kanian imbanok ed sarilin lenguahe to. Abigla, kanian intepet to, ‘Anto may gagala yo?’ Marespetok ya imbaga ya labay kon nanengneng komon so High Commissioner. Kanian tinawagan to so opisyal, a pinmaway tan angibano ed siak diad lokal ya lenguahe da. Kayari to, dinengel to ak ya maong legan kon ipapaliwawa ed sikato so mareen ya kimey na saray Tasi.”

Lapud marespeton impangipaliwawa na brother, nakal so aliwan nononoten na commissioner tan panangidumaduma to nipaakar ed kimey tayo. Ag-abayag, inekal na gobierno na saman a bansa ed Africa so restriksion ed pangipaalagey tayo na saray Kingdom Hall. Agaylay liket na saray agagi tayo ed satan ya nansumpalan! On, no respetoen tayo so arum, manresulta itan ed dakel ya gunggona​—kaibay kareenan.

PANLIKETAN SO KAREENAN ED ANDI-ANGGAAN

Natan, panliliketan na saray totoo nen Jehova so espiritual a paraiso ya napno na kareenan. Makaarum ka ed satan ya kareenan legan mon panseseetan ya niwala ed bilay mo iyan aspekto na bunga na espiritu. Tan nagkalalo la, nagamoran mo so panangabobon nen Jehova tan nawalaan ka na kareenan ed andi-anggaan diad balon mundo na Dios.​—2 Ped. 3:13, 14.

^ par. 13 Say kualidad ya kaabigan et aralen diad arapen ya artikulo ed sayan serye na bunga na masanton espiritu na Dios.