SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Mayo 2018

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Hulyo 9 anggad Agosto 5, 2018.

ISTORYAY BILAY

Mairap ya Gapoan—Yinmaman ed Kaunoran

Si Samuel Herd et binmaleg ed pamilyan mairap bilay, balet linmabas so dakel a taon, sikatoy yinmaman ed espiritual, mas mayaman nen say iisipen to.

Kareenan—Panon ya Niwala ed Sikatayo?

Lapud manbibilay tayod magulon mundo, kaukolan tayoy mansagpot pian nawalaan na kareenan. Makatulong ed sikatayo so Salita na Dios.

Aaroen nen Jehova Iramay ‘Manbubunga tan Mansusungdo’

Nayarin nadismaya tayo no manpupulong tayod saray teritoryan daiset so interesado. Anggaman ontan, amin tayo et sarag tayoy magmaliw ya mabunga diad ministeryo.

No Akin ya ‘Mantultuloy Itayon Manbunga na Dakel’

Importante ya naynay tayon nonoten iray rason na pampupulong tayo.

Kabaten Moy Kalaban Mo

Amta tayo iray pakana nen Satanas.

Sikayo Ran Kabataan—Labanan Yoy Diablo

Milalaban tayon amin ed espiritual. Saray kabataan et singa anggapoy kalaban-laban da, balet akasulong ira na parad pilaban.

Dakel so Aanien!

Diad sakey a lugar diad Ukraine, kakapat na populasyon ditan et Tasi nen Jehova!