Onlad karga

Onlad saray karga

Balibalin Ugali ya Panagparawes—Kakkaukolan!

Balibalin Ugali ya Panagparawes—Kakkaukolan!

“Magmaliw kayon maparawes ed sakey tan sakey ya anggapoy reklamo.”​—1 PED. 4:9.

KANSIONEN: 100, 87

1. Anto ran situasyon so dadalanen na saray Kristiano nen inmunan siglo?

DIAD baetan na 62 tan 64 C.E., nansulat si apostol Pedro ed saray Kristiano ya “temporaryon miaayam tan nitaytayak ed Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, tan Bitinia.” (1 Ped. 1:1) Sarayan kongregasyon ed Asia Minor ya nandurumay kultura da et mankaukolan na panamaseseg tan panangigiya. Papasegsegangen da ira tan pansasalitaan da ra na mauges. Ondadalan irad ‘maapoy iran subok.’ Tan mapeligron panaon so pambibilayan da. “Asingger lay anggaan na amin a bengatla,” so insulat nen Pedro. On, agla nasabi so samploran taon et manampot la so Judion sistema. Antoy makatulong ed saray Kristiano pian nasarag da itan ya mair-irap a panaon?​—1 Ped. 4:4, 7, 12.

2, 3. Akin ya pinaseseg nen Pedro iray agagi to ya magmaliw a maparawes? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

2 Oniay impaseseg nen Pedro ed saray agagi to: “Magmaliw kayon maparawes ed sakey tan sakey.” (1 Ped. 4:9) Diad Griego, say salitan “panagparawes” et kabaliksan toy “panamabli odino kaabigan ed saray estranghero.” Balet imanoen ya pinaseseg nen Pedro iray Kristianon agagi to ya magmaliw iran maparawes “ed sakey tan sakey,” diad saramay kabat da tan nakakaiba da la. Antoy maabig  ya epekto ed sikara na inkamaparawes da?

3 Magmaliw iran maapit ed sakey tan sakey. Isipen pay eksperiensyam a mismo. Kasin asalim la ya walay angimbita ed sika diad abung da? Agta agmo iman nalingwanan? No wala ray sasangkailien mo ya kakongregasyon mo, agta oneelet so pankakaaro yo? No parawesen tayo ray agagi, mas nakabat tayo ran maong nen say diad arum a paraan. Saray Kristiano nen panaon nen Pedro et kaukolan day magmaliw ya maapit ed sakey tan sakey lapud onuuges iray situasyon. Ontan met so kaukolan natan na saray tuan Kristiano diad sayan “kaunoran iran agew.”​—2 Tim. 3:1.

4. Anto ran tepet so naebatan ed sayan artikulo?

4 Anto ray pankanawnawa ya nipanengneng tayoy inkamaparawes ed “sakey tan sakey”? Antoy gawaen tayo pian anggapoy makapigil ed sikatayon magmaliw ya maparawes? Antoy makatulong pian magmaliw tayon maong ya sangkaili?

SARAY PANKANAWNAWA TAYON MAMARAWES

5. Panon itayon magmaliw a maparawes diad saray aral tayo?

5 Diad saray aral: Amin ya onaatendi ed saray aral et aawaten tayo bilang kapara tayon bisita diad espiritual a panangan. Si Jehova tan say organisasyon to so manasangkaili ed sikatayo. (Roma 15:7) No wala ray balon onatendi, singa kaiba itayo met ya manasangkaili. Agta maabig no sikatayo lay unonan onasingger ed saray balon onaatendi, antokaman so itsura na kawes da odino ayos da? (Sant. 2:1-4) No anggapo ni mangaasikaso ed sakey a bisita, sarag mo kasin payurongen ed abay mo? Nayarin naapresya to no walay ontulong ed sikaton natumbok so programa tan naalmo iray tekston babasaen. Maabig iyan paraan pian ‘niyugali tayo so panagparawes.’​—Roma 12:13.

6. Siopa ray nepeg ya unonan imbitaan tayo diad ayaman tayo?

6 Diad panmerienda odino panangan: Diad panaoy Biblia, lanang ya kaiba ed panagparawes so pangimbita ed arum a mangan diad ayaman. (Gen. 18:1-8; Ukom 13:15; Luc. 24:28-30) No imbitaan mod panangan so sakey, magmaliw itan ya gapoan na pankakaaro odino pikakareenan. Siopa ray nepeg ya unonan imbitaan tayo? Saray totoon parte la na bilay tayo​—saray agagi ed kongregasyon. No onsabi so mairap ya panaon, agta sikatayo lanlamang so mantutulongan? Kaukolan tayon pansiansiaen so malet ya pankakaaro tan kareenan ed balang sakey. Nen 2011, inuman na Mananguley ya Ulop so oras na Panagaral na Panag-bantayan na pamilyan Bethel ed United States, ya ginawan 6:15 p.m. imay datin 6:45 p.m. Akin? Base ed inyanunsio, nayarin dakel so malabay ya mamarawes tan mangawat ed imbitasyon na kapara dan Bethelite no masakbay ya nasumpal so aral. Ontan met so ginawa na arum ya branch office. Lapud sayan uksoyan, saray pamilyan Bethel et nagmaliw ya mas maapit ed sakey tan sakey.

7, 8. Panon tayon nipanengneng so inkamaparawes ed saray ombibisita ya representative na organisasyon nen Jehova?

7 No wala ray bisitan espiker manlapud arum ya kongregasyon, ontan met ed saray manangasikaso na sirkito, tan no maminsan et saray representative na branch office tayo, pankanawnawa iratan pian nipanengneng tayo so inkamaparawes. (Basaen so 3 Juan 5-8.) Say sakey a sankaabigan ya paraan pian nagawaan itan et say pangitarya na merienda odino panangan. Sarag mo kasin gawaen itan?

8 Oniay nanonotan na sakey a sister ed United States: “Pigay taon la ya naiikdan kami nen asawak na pankanawnawan imbitaan ed abung mi iray espiker tan say asawa ra. Nalilikna mi so liket kada no makapangimbita kami​—talagan nai-enjoy mi tan nagkalalo la et napapabiskeg kami ed espiritual. Agmin balot pagbabawian itan.”

9, 10. (a) Siopa ray nayarin kaukolan day miayam ya mabayag? (b) Kasin anggan saramay simpli labat so ayaman da et sarag day ontulong? Iyilustra.

 9 Saramay kaukolan day miayam ya mabayag: Nensaman, naynay ya kaibad panagparawes so pangiparaan na panayaman na saray napantiwalaan ya bisita. (Job 31:32; Filem. 22) Diad panaon tayo, wala met iray ontan ya situasyon. Maslak a kaukolan na saray manangasikaso na sirkito so napanayaman no ombisita rad saray kongregasyon. Saray estudyante na saray teokratikon eskuelaan et nayarin mankaukolan na pampundoan, ontan met iray construction volunteer. Tan no wala ray nagawan kalamidad, saray arum ya pamilya et nayarin naandian na ayaman, kanian kaukolan day napiayaman anggad naapiger na saray mangiiter na relief so mismon ayaman da. Nepeg ya agtayo iisipen ya saraman labat so balibali abung da so makayarin ontulong; nayarin aminpiga da lan ginawa itan. Kasin labay yo met ya salien so manpatuloy anggano simpli labat so ayaman yo?

10 Nanonotan ni na sakey a brother ed South Korea so impamatuloy tod saray estudyanten manaaral ed saray teokratikon eskuelaan. Insulat to: “Diad gapo et manaalangan ak ta kakkapankasal mi tan melag labat so abung mi. Balet talagan nanliketan mi ya wala ray estudyanten nampundo ed sikami. Bilang balon kasal, anengneng mi no panon kaliket so sanasawa ya saniban manlilingkor ed si Jehova tan manggagawa na saray goal ed espiritual.”

11. Akin ya nayarin kaukolan ya parawesen iramay kakkaalis da ed kongregasyon yo?

11 Saramay kakkaalis da ed kongregasyon yo: Nayarin wala ray indibidual tan pamilya ya inmalis ed lugar yo. Ompan say arum et inmalis ed lugar yo lapud baleg so pankaukolan ditan. Nayarin wala ray payunir ya imbakin ontulong ed kongregasyon yo. Diad gapo et kaukolan da nin amin so man-adjust ed balon lugar, balon kongregasyon, pati say balon lenguahe o kultura ni ingen. No imbitaan mo ran manmerienda, mangan, odino ompasyar, natulongan iran makaromog na balon kakaaro tan makapan-adjust lapud anguman ya sirkumstansya ra.

12. Anton eksperiensya so mangipapanengneng ya agkaukolan ya dakdakel so itarya no mamarawes?

12 Agkaukolan ya dakdakel so itarya. (Basaen so Lucas 10:41, 42.) Nen iistoryaen na sakey a brother so eksperiensya da nen asawa to nen balo ni labat iran misionero, imbaga to: “Ugaw kami ni, anggapo ni masyadon eksperiensya mi, tan mailiw kami. Sakey ya labi, makakailiw ya maong si asawak, tan singa anggapoy epekto na ginawak pian natulongan ko. Insan nen manga 7:30 na labi, walay tinmoktok ed puerta mi. Sinmabi so sakey ya iyaaralan na Biblia ya walay awit ton taloran kahil. Linma pian i-welcome iray balon misionero. Pinaloob mi tan inikdan mi na sakey baso ya danum. Insan kami namparaan na tsaa tan ampetang ya tsokolate. Agmi ni amta ed saman so mansalitay Swahili, tan agto amta so man-English. Balet manlapud saman ya imbisita to, ginmapoy maliket ya pikakaaro mid saray agagi diman.”

ANGGAPO KOMON SO MANPIGIL ED SIKAYO YA MAMARAWES

13. Anto ray maabig a resulta no mamarawes ka?

13 Kasin manaalangan kan mamarawes? No ontan, ompan napalampas moy pankanawnawa parad maliket ya panuulop tan pakawalaan na maapit ya kakaaro. Say pamarawes et sakey ya sankaabigan a paraan pian naandi so ermen. Balet nayarin pankelawan mo no akin ya manaalangan so arum ya gawaen itan. Nayarin wala ray pigaran rason.

14. Antoy nayarin gawaen tayo no anggapo lay panaon tan biskeg tayon mamarawes odino mangawat ed imbitasyon na arum?

14 Panaon tan biskeg: Dakdakel so kimey tan responsabilidad na saray lingkor nen Jehova. Ompan isipen na arum ya anggapo lay  panaon da odino naksawan la ra pian mamarawes. No ontan so situasyon mo, ompan kaukolan mon aralen so eskedyul na saray aktibidad mo. Sarag mo kasin i-adjust itan pian walay panaon tan biskeg mo ya mamarawes tan mangawat ed imbitasyon na arum? Papasesegen na Kasulatan iray Kristiano ya magmaliw iran maparawes. (Heb. 13:2) Aliwan makapuy no ipanaon itan. Diad tua, atan so dugan gawaen. Siempre kaukolan ya akaparaan kan limitaan iray agtanto importantin aktibidad.

15. Anto ray nayarin pampapagaan na arum nipaakar ed panagparawes?

15 Say personal ya naliliknam: Kasin labalabay moy mamarawes balet pakaliknam et anggapoy pakasarag mo? Saray arum et nababaingan tan napapagaan lapud ag-ira apasal ya miistoryaan odino ompan na-boring labat iray bisita ra. Saray arum balet et melag labat so nanaalmo ra tan iisipen dan agda sarag ya itarya so singa nitatarya na arum ya kakongregasyon da. Balet tandaan ya say sankaimportantian et aliwan say inkarakep na ayaman, noagta no maayos, malinis, tan makaparelaks itan.

16, 17. Anto ray makatulong pian agtayo panaburidoan so pangawat na saray bisita?

16 No napapagaan kan mangawat na saray bisita, agmo bukbukor. Oniay imbaga na sakey ya elder diad Britain: “Nayarin panaaburidoan tayo no antoy iparaan tayo parad saray bisita tayo. Balet singa met ed panlilingkor tayod si Jehova, baliwala so antokaman ya kapagaan no ikompara ed saray gunggona tan liket ya nalikna tayo. Panliliketan koy makapi-istoryaan ed saray bisita legan kamin mankakape.” Tandaan, lanang ya makatulong so pangipanengneng na personal ya interes ed saray bisita. (Fil. 2:4) Nayarin amin tayo et labalabay tayon istoryaen iray eksperiensya tayod bilay. Nayarin say panaon na panlilimog labat so pankanawnawa pian narengel na arum iray eksperiensya tayo. Oniay insulat na sakey nin elder: “No iimbitaan kod abung mi iray kakongregasyon mi, mas natatalosan ko ira tan nakakabat ko ran maong, lalo la no panon dan nalmo so katuaan.” Magmamaliw ya maliket so panlilimog no walay aroan ed balang sakey.

17 Oniay imbaga na sakey ya payunir a sister ya iimbitaan tod abung to iray estudyanten manaaral ed saray teokratikon eskuelaan: “Diad gapo et aburido ak ta simpli labat so ayaman ko tan secondhand labat iray yurongan tan lamisaan ko. Balet pinaseguroan ak na asawa na sakey ed saray instruktor. Imbaga to ya nen ombibisita ni ra nen asawa to ed sirkito, malikeliket ira no manpupundo irad abung na maespiritual ya agi, ya aliwan dakel so kaykayarian to balet ta akapokus ed panlilingkor to ed si Jehova tan pansiasiansiaen ton simpli so bilay to. Anonotan ko imay lanang ya ibabaga nen Nanay ed sikami ran anak to: ‘Mas maong ni mangan na pising a walay aroan.’” (Pro. 15:17) Komon ta pakiwasen kayo na aro pian mamarawes, tan agmanaburido.

18, 19. Panon ya makatulong so inkamaparawes pian naekal iray negatibon liknaan tayod arum?

18 Say naliliknam ed arum: Kasin walay kakongregasyon mo ya asakitan toy liknaan mo? Diad gapo et nayarin negatibo so naliliknam ed sikato tan ompan aglan balot naayos itan no paulyanan labat. Say pandurumaan na personalidad so nayarin manpigil ed sikan magmaliw ya maparawes. Odino ompan walay akasakit na liknaan mo nensaman, tan mairap mon lingwanan itan.

19 Pian magmaliw ya maong so relasyon tayo ed arum, anggan diad saray kabusol tayo, ibabaga na Biblia ya makatulong so inkamaparawes. (Basaen so Proverbio 25:21, 22.) No parawesen tayoy arum, nayarin naekal so negatibon liknaan tan niwalay kareenan. Papawayen na satan iray balibalin ugali na bisita tayo, saray ugalin anengneng nen Jehova nen sikatoy inyasingger To ed katuaan. (Juan 6:44) No lapud aro et imbitaan tayo so arum ya agda iilaloan, nayarin napapawil so  balibalin pankakaaro. Panon mon naseguro ya say aro so talagan motibom? Say sakey ya paraan et no tumboken mo imay impaseseg na Filipos 2:3: “Magmaliw kayon mapaabeba, ya ipasen yon mas atagey so arum nen say sikayo.” No maniisip tayoy paraan no panon tayon ipasen ya mas atagey iray agagi tayo nen say sikatayo​—balanglan diad pananisia da, pansusungdo ra, inkakpel da, odino arum nin kualidad da​—onaralem so panangaro tayod sikara tan mainomay lad satan so magmaliw ya tuan maparawes.

MAGMALIW A MAONG YA SANGKAILI

Maslak ya saray angimbita et manpaparaan ya maong parad saray bisita ra (Nengnengen so parapo 20)

20. Akin ya dapat tayon tooren so inawat tayon imbitasyon, tan panon?

20 Oniay intepet na salmistan David: “O Jehova, siopay nayarin magmaliw a sangkailim ed toldam?” (Sal. 15:1) Kayari ton intepet itan, binitla to ray espiritual ya kualidad ya nenengnengen na Dios ed saray sangkaili to. Say sakey ed saratan et say pagmaliw ya matua ed salita tayo: “Agto bebenegan so sipan to, anggano pakairapan to itan.” (Sal. 15:4) No ineselan tayoy sakey ya imbitasyon, agtayo bastabasta ikakansela itan. Nayarin namprepara ya maong imay angimbita, kanian no basta tayo labat ikansela, nasayang ya amin so sagpot to. (Mat. 5:37) No maminsan, ikakansela na arum so akaunan imbitasyon pian awaten so imbitasyon ya singa mas marakep. Kasin maaro tan marespeto itan? Kaukolan ya impapuso tayon pisalamatan so antokaman ya intarya na saray angimbita ed sikatayo. (Luc. 10:7) Tan no talagan wala ray agnapaliisan ya rason pian ikansela itan, nipanengneng tayoy panangaro tan konsiderasyon no ipaamta tayo lan tampol itan ed saray angimbita ed sikatayo.

21. Panon tayon nipanengneng ya maong itayon sangkaili no respetoen tayo ray kustombre na angimbita?

21 Importante met ya respetoen tayo iray kustombre na angimbita. Diad arum ya kultura, papatuloyen iray ag-inilaloan ya bisita; balet diad arum, kaukolan ya walay imbitasyon. Diad arum ya lugar, bilang panamabli ed saray bisita, say sankaabigan so itataryad sikara, tan mas iyuuna ira nen say pamilya; diad arum balet et manbabansag ya mangan iray bisita tan pamilya. Diad arum ya lugar, normal labat ya saray bisita et mangawit na naakan ya onarum ed intarya; balet diad arum et mas maliket iray angimbita no agla mangawit na antokaman iray bisita. Diad arum ya kultura, iilaloan ya marespeton ontanggi ed unona tan komaduan imbitasyon; diad arum balet, singa anggapoy apresasyon mo no ontanggi ka. Komon ta gawaen tayoy anggaay nayarian tayon napaliket iray angimbita ed sikatayo.

22. Akin ya importantin maong ya ‘parawesen’ tayoy sakey tan sakey?

22 Talagan “asingger lay anggaan na amin a bengatla.” (1 Ped. 4:7) Mair-irap lay situasyon ed mundo ya pambibilayan tayo. Legan ya ondadakel iray subok, kaukolan tayon paaralemen so panangaro tayod sakey tan sakey bilang sanaagi. Nagkalalon onaplika natan iyan bilin nen Pedro ed saray Kristiano: “Manpaparawesan kayo,” say balibali tan kakkaukolan ya ugali ya anggapoy anggaan to.​—1 Ped. 4:9.